Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
22/02/2012

  1. № 154-01-32, внесен от народните представители Иван Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев на 11 март 2011 г.;
  2. № 102-01-91, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2011 г. и
  3. № 254-01-1, внесен от н. п. Димитър Атанасов на 09 януари 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


  ДО

  ПРЕДЕСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА


  Д О К Л А Д

  Народните представители в пленарно заседание на 8 февруари 2012 г. подкрепиха на първо гласуване три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, а именно:
  1. № 154-01-32, внесен от народните представители Иван Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев на 11 март 2011 г.;
  2. № 102-01-91, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2011 г. и
  3. № 254-01-1, внесен от н. п. Димитър Атанасов на 09 януари 2012 г.

  На основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям ОБЩ ПРОЕКТ на


  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

  (Обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г.)


  § 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Инвентаризацията на горските територии, изработването на плановете за ловностопански дейности и на дейностите по опазване от пожари се извършват в границите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства.”
  2. Алинея 3 се отменя.

  § 2. В чл. 13 ал. 2 се отменя.

  § 3. В чл. 16, ал. 1 думите „при съобразяване с границите на горските териториални единици” се заличават.

  § 4. В чл. 34, ал. 6 след думата „горите” се поставя точка и текстът до края се заличава.

  § 5. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „движими вещи и” се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите се разпорежда безвъзмездно с движими вещи - държавна собственост, когато разпореждането е между Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена.”

  § 6. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Началните цени за провеждане на търгове за отдаване под наем на поземлени имоти в горските територии – държавна собственост, се определят по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2.”
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Министърът на земеделието и храните по предложение на директорите на държавните предприятия по чл. 163 ежегодно утвърждава начални цени за провеждане на търгове за отдаване под аренда на поземлени имоти в горските територии – държавна собственост, управлявани от държавните предприятия.”

  § 7. В чл. 47, ал. 5 думите „ал. 4” се заменят с „ ал. 5”.

  § 8. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. стълбове за въздушни електропроводи, както и стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена;”
  б) създава се т. 5:
  „5. ски писти”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Поземлени имоти в горски територии се смятат с учредено право на строеж от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, които стават публична държавна собственост, на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура.”


  § 9. Създава се чл. 55а:
  „Чл. 55а. Искането за предварително съгласуване за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии за изграждане на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура, се подава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице.”

  § 10. В чл. 56, ал. 1, т. 4 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”.

  § 11. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите „съответното държавно предприятие по чл. 163” се заменят с „бюджета на Изпълнителната агенция по горите”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Учреденото право на строеж за обектите по чл. 73, ал. 1, т. 5 е безвъзмездно.”

  § 12. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „изграждане и/или” се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Поземлени имоти в горски територии се смятат с учредено сервитутно право от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, които стават публична държавна собственост, на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура.”

  § 13. Създава се чл. 62а:
  „Чл. 62а. Искането за предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии за изграждане на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура, се подава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице.”

  § 14. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 4 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”.
  2. В ал. 5 се създава изречение трето:
  „Учредяването на сервитут за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната се извършва безвъзмездно.”
  3. В ал. 9, т. 1 думите „съответното държавно предприятие по чл. 163” се заменят с „бюджета на Изпълнителната агенция по горите”.
  4. Създава се ал. 11:
  „(11) Учреденото право на строеж за обектите по чл. 73. ал. 1, т. 5 е безвъзмездно.”

  § 15. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думата „горите" се поставя запетая и се добавя „както и на държавни органи, извършващи дейности по контрол и опазване на околната среда";
  б) създава се т. 4:
  „4. за стопанисване на съществуващи ски писти от собствениците на прилежащите лифтове и влекове.”
  2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 1, т. 2 и 3” се заменят с „ал. 1, т. 2, 3 и 4”.

  § 16. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и от собственици на лифтове и влекове”.
  2. В ал. 2:
  а) след думите „картата на възстановената собственост” се добавя „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите и оценка на имота”;
  б) в т. 2 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”;
  в) точка 3 се отменя.

  § 17. В чл. 71, ал. 5, т. 1 думите „съответното държавно предприятие по чл. 163” се заменят с „бюджета на Изпълнителната агенция по горите”.

  § 18. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „електротехнически съоръжения” се поставя точка и текстът до края се заличава;
  б) в т. 3 думата „приети” се заменя с „действащи”;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила:
  а) подробен устройствен план - за придобитите по § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 и 34 от 2006 г.);
  б) общ устройствен план – в случаите извън буква „а”;”
  г) в т. 5 след думата „собственост” се поставя запетая и се добавя „на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура”;
  д) в т. 6 думите „на стълбове за лифтове и влекове, както и” се заличават;
  е) точка 7 се изменя така:
  „7. открити и закрити съоръжения, обслужващи спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране - санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други, с изключение на случаите, в които се учредява право на строеж по реда на този закон;”.
  2. В ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”, а думите „и се разходват само за залесяване и поддръжка на горски пътища” се заличават.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по ал. 1, т. 3 се извършва, след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота.”
  4. В ал. 5 след думите „национален обект" се поставя запетая и се добавя „на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура".
  5. Алинея 6 се отменя.

  § 19. В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. влезли в сила административни актове, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда или по реда на Закона за биологичното разнообразие или становище на компетентния орган по околна среда по двата закона;”.
  2. Създава се т. 6:
  „6. влязъл в сила административен акт, издаден по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство, при промяна на предназначението на поземлен имот, в чийто обхват попадат недвижими културни ценности или техни охранителни зони.”

  § 20. В чл. 79 се създава ал. 4:
  „(4) Предаването на площите - държавна собственост, с променено предназначение се извършва с протокол между лицето, придобило собственост върху имотите, или ведомството, на което се предоставят права за управление върху имотите, Регионалната дирекция по горите и съответното държавно предприятие по чл. 163 или негово териториално поделение.”

  § 21. В чл. 80 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Дървесината от поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, които се управляват от държавните предприятия по чл. 163, чието предназначение е променено безвъзмездно, е на съответното държавно предприятие.
  (4) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 3 се организират от териториалното поделение на съответното държавно предприятие по реда на този закон.”

  § 22. В чл. 81, ал. 3, т. 4 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”.

  § 23. В чл. 88, ал. 5, т. 2 след думите „с цел ускорено производство на биомаса” се добавя „или качествена ценна дървесина”.

  § 24. В чл. 102, т. 1 след думата „брезовите” се поставя запетая и се добавя „върбовите”.

  § 25. В чл. 104, ал. 1, т. 1 след думата „тополовите” се поставя запетая и се добавя „липовите, върбовите”.

  § 26. В чл. 111 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Добивът на дървесина от горските територии се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241, с изключение на случаите, когато:
  1. добивът се извършва самостоятелно от физически лица в собствените им гори;
  2. физически лица добиват дървесина за лична употреба без право на продажба.”

  § 27. Създава се чл. 116а:
  „Чл. 116а. (1) Държавните предприятия по чл. 163 и териториалните им поделения имат право за осъществяване на дейността си да ползват дървесина от горски територии – държавна собственост, срещу внасяне на средства във фонд „Инвестиции” в размер, определен с постановлението по чл. 179, ал. 1.
  (2) Ползването по ал. 1 се извършва въз основа на решение на управителния съвет на предприятието.
  (3) Управителният съвет взема решение въз основа на писмено искане от:
  1. директора на държавното предприятие;
  2. директора на съответното териториално поделение - за нуждите на териториалното поделение.”

  § 28. В чл. 126 ал. 1 - 5 се отменят.

  § 29. В чл. 127 се създава ал. 3:
  „(3) Компетентен орган по прилагането на Регламент № 995/2010 (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L 295/23 от 12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент № 995/2010”, е Изпълнителната агенция по горите.”


  § 30. В чл. 148, ал. 7 изречение второ се изменя така:
  „Достъпът с велосипеди, както и достъпът за езда в горските територии е свободен с изключение на случаите, когато е ограничен по предвидения в закона ред.”

  § 31. В чл. 149 се създава ал. 3:
  „(3) Движението на велосипеди по обозначените туристически пътеки е разрешено единствено за целите на планински велотуризъм, като велосипедистите задължително дават предимство на пешеходните туристи.”

  § 32. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „самостоятелно” се добавя „от държавните горски стопанства и”;
  2. Алинея 5 се отменя.

  § 33. В чл. 174, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. След думата „инвентаризация” запетаята се заменя със съюза „и”.
  2. Думите „и изпълнение” се заличават.

  § 34. В чл. 176, ал. 1 т. 7 се изменя така:
  „7. средства за компенсационно залесяване;”.

  § 35. В чл. 193, ал. 3 след думите „нейните структури” се добавя „на централните управления на държавните предприятия по чл. 163”.

  § 36. В чл. 197 се създава т. 15:
  „15. имат правата по чл. 200, ал. 1, т. 5 и 6.”

  § 37. В чл. 198, ал. 2, т. 1, буква „б” думите „три години” се заменят с „една година”.

  § 38. Създава се чл. 211а:
  „Чл. 211а. (1) Недървесните горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и коледните елхи се транспортират придружени с превозен билет за недървесни горски продукти по образец.
  (2) Превозните билети по ал. 1 се издават:
  1. от оправомощени от директора служители в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства – за недървесните горски продукти, добити от горските територии, в които упражняват служебните си задължения;
  2. от лицата, упражняващи лесовъдска практика – за недървесните горски продукти, добити от собствените им гори, както и от горските територии, за които са упълномощени от собственика;
  3. от длъжностно лице, определено от кмета на общината – за недървесните горски продукти, добити извън горските територии.”

  § 39. В чл. 212 след думата „дървесина” се добавя „и недървесни горски продукти” и думата „тази” се заличава.

  § 40. В чл. 213 се създава т. 4:
  „4. недървесни горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и коледните елхи – непридружени с превозен билет за недървесни горски продукти.”

  § 41. В чл. 233, ал. 1, т. 6 думите „горски автомобилни пътища” се заменят с „временни горски пътища”.

  § 42. В чл. 271 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За нарушения на Регламент (ЕС) № 995/2010, наказанието е глоба от 50 до 3000 лв., съответно имуществена санкция от 100 до 5000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”

  § 43. В чл. 273 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предоставя със заповед дървесината и недървесни горски продукти, добити от горски територии – държавна собственост, предмет на нарушение, отнети в полза на държавата, на:
  1. съответното държавно предприятие по чл. 163 - за горските територии – държавна собственост, предоставени му за управление;
  2. съответното учебно-опитно горско стопанство - за горските територии - държавна собственост, предоставени му за управление.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „отнети в полза на държавата” се добавя „с изключение на вещите по ал. 2” и се поставя запетая.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „отнети в полза на държавата” се добавя „с изключение на вещите по ал. 2” и се поставя запетая.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „по ал. 3” се заменят с „по ал. 4”.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 6” се заменят с „по ал. 7”.
  8. Създава се ал. 9:
  „(9) Средствата от продажбата на вещите по ал. 2, получени след приспадане на всички разходи по тяхното задържане и продажба, се депозират в банкова сметка на:
  1. съответното държавно предприятие по чл. 163 - за дървесината и недървесни горски продукти за горските територии – държавна собственост, предоставени му за управление;
  2. съответното учебно-опитно горско стопанство - за дървесината и недървесни горски продукти за горските територии – държавна собственост, предоставени му за управление.”
  9. Досегашната ал. 8 става ал. 10.

  § 44. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думите „прилагането му” се поставя запетая, добавя се „с изключение на наредбите по чл. 95, ал. 1 и чл. 175, ал. 1” и се поставя запетая;
  б) в т. 2 след думата „образование” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
  в) т. 3 след думата „територии” се поставя тире и думите „на територията” се заменят със „собственост”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Нарушенията на наредбите по чл. 95, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 се установяват с актове на държавни служители на Министерството на земеделието и храните, оправомощени от министъра.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 45. В чл. 275 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „от регионалните дирекции по горите - в останалите случаи” се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Глобите, имуществените санкции, както и сумите, получени от продажбата на отнетите вещи, или паричната равностойност на липсващите вещи - предмет и/или средство на нарушението, с изключение на сумите, за които се прилага чл. 273, ал. 9, се внасят в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а когато наказателното постановление е издадено от кмет на община - в бюджета на съответната община.”

  § 46. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 4:
  а) в ал. 1 думите „едномесечен срок от влизането в сила на закона” се заменят със „срок до 1 септември 2011 г.”;
  б) в ал. 4 думите „6-месечен срок от влизането в сила на закона” се заменят с „в срок до 30 юни 2012 г.”.
  2. В § 5 се създава ал. 10:
  „(10) Приходите от средства за компенсационно залесяване по отменения Закон за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) постъпват в приход на съответното държавно предприятие по чл. 163, в района на управление на което се намира имотът, за който се дължи цена за компенсационно залесяване, и се разходват за създаване на нови гори.”
  3. Създава се § 10а:
  „§ 10а. За времето от влизането в сила на Закона за горите до вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 държавните горски стопанства, както и държавните ловни стопанства по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча внасят в бюджета на Изпълнителната агенция по горите такси за извършените ползвания от горите и земите в горските територии – държавна собственост, в размера и в сроковете съгласно Постановление № 202 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г.; изм., бр. 89 от 2008 г.).”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 47. (1) Лесоустройствени проекти, планове и програми, утвърдени до 9 април 2011 г., запазват действието си до изработване на горскостопански планове и програми по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите, но не по-късно от срока им на действие.
  (2) Лесоустройствени проекти, планове и програми, изработени по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (обн., ДВ, бр. 27 от 2004 г.; изм., бр. 80 от 2005 г.), които не са одобрени до 9 април 2011 г., се утвърждават по реда на Закона за горите, като лесоустройствените проекти имат силата на горскостопански планове, а лесоустройствените планове и програми – на горскостопански програми.

  § 48. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г. и бр. 19 и 98 от 2011 г.) в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, в раздел „III. Министерство на земеделието и храните", в т. 14 – 19 думите „горски” се заличават.

  § 49. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 54, ал. 1 се създава изречение второ „В зависимост от биологичното развитие на дивеча щетите, нанесени от него, и епизоотичната обстановка министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите със заповед може да променя сроковете за ловуване, да регулира числеността на дивечовите запаси, както и да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч.”
  2. В чл. 65 се създава т. 15:
  „15. сачмите с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип „куршум”.”
  3. В чл. 67, ал. 1 думите „чл. 5” се заменя с „чл. 7”.
  4. Създават се чл. 83м, 83н и 83о:
  „Чл. 83м. Който не изпълни задължение по чл. 65, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.
  Чл. 83н. Който участва в групово ловуване на дива свиня и дребен дивеч, без да е екипиран с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
  Чл. 83о. На физическо лице, което е заловено да ловува след употреба на алкохол, се налага глоба от 200 до 2000 лв.”
  5. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, в пореден № 4 думата „ЧЕКЕРИЦА” се заменя с „ТРАКИЯ”.

  § 50. Параграф 12а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.) се изменя така:
  „§ 12а. Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165, ал. 2, т. 1 се ползват и от длъжностни лица, определени в Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите при упражняване на правомощията им по опазване и контрол на горските територии и при спазване изискванията на чл. 170.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума