Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
22/02/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и гр. н.п. на 02 февруари 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и гр. н.п. на 02 февруари 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 22 февруари 2012 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и гр. н.п. на 02 февруари 2012 г.
  В работата на комисията взеха участие зам.-министъра на земеделието и храните г-н Цветан Димитров, от Българската агенция по безопасност на храните - г-н Любомир Кулински и г-жа Райна Иванова – дирекция „Контрол на храните”, от Държавната комисия по стокови борби и тържища – г-н Едуард Стойчев – председател и г-н Владимир Иванов – член на комисията, както и г-н Димитър Зоров председател на Българската асоциация на хранителната и питейна индустрия.
  Със законопроекта се предлага, освен на регистрирани стокови тържища и пазари на производители, търговски сделки на едро с налични храни и цветя да могат да се извършват и в самостоятелни обекти, обособени като складове за търговия на едро с налични храни и цветя. Същевременно се разширява обхватът на изключенията от ограничението сделките да се извършват единствено на определените места, като в него се включват случаите на продажби на собствена продукция от мястото на производството и случаите на директни доставки от и за преработвателно предприятие.
  Търговията с храни в самостоятелни обекти ще се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по Закона за храните, а търговията с цветя – от името и за сметка на съответния търговец. За целта в 14-дневен срок от започване на дейността ще се изисква писмено уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която ще извършва вписване на самостоятелните обекти в специален регистър и ще осъществява контрола за законосъобразното осъществяване на дейността. Търговците в самостоятелните обекти ще бъдат длъжни да предоставят на купувачите всички придружителни документи за стоката, включително за произход, за качествените характеристики на стоката извън нормативно определените, когато такава информация е представена, както и информация за продажната цена. Сключените сделки ще бъдат регистрирани в дневник по вид и количество на стоките, тяхното качество, цена и начин на плащане. За сключените сделки търговците ще издават фактури, а когато плащането е в брой – фискален бон.
  В Глава „Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност” се предвижда намаляване на минималния размер на имуществената санкция, налагана на юридическите лица и едноличните търговци.
  В преходните и заключителните разпоредби е предвидено лицата, които към влизането в сила така предложените промени, извършват търговия на едро с налични храни и цветя в самостоятелен обект, в едномесечен срок да подадат уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която да ги регистрира.
  В комисията е постъпило писмено становище по законопроекта от Министерството на земеделието и храните. В становището има направени конкретни предложения по текстовете. Те са предоставени и на водещата Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Пенко Атанасов, Юлиана Колева, Юнал Тасим, Димчо Михалевски и Спас Панчев.
  Заместник-министър Димитров, представи становището и мотивите на министерството. Той припомни, че компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол за безопасност на храните в Република България е Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Агенцията осъществява и оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с технологичните документации, с изискванията на националните стандарти и със стандартите, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган. В този смисъл текстове в законопроекта, касаещи контрола върху качеството и безопасността на храните, създават условия за дублиране на контролните функции на два органа – БАБХ и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
  Условия за дублиране съществуват и по отношение на предвидената регистрация на самостоятелните обекти в Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Складовете за търговия на едро с храни са вече регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните. Тези обекти отговарят на всички законово регламентирани изисквания и в тях структурите на БАБХ осъществяват съответния контрол за спазване на разпоредбите на Закона за храните, на Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и на релевантното европейско законодателство, касаещо качеството и безопасността на храните.
  Във връзка с изложените аргументи Министерството на земеделието и храните счита за нецелесъобразно да се дублират вече ясно разписани в други закони функции и предлага всички текстове, касаещи контрола върху качеството и безопасността на храните да отпаднат. Също така Министерството счита за нецелесъобразно дублирането на регистрационния режим на самостоятелните обекти по Закона за храните и Закона за стоковите борси и тържища.
  Народните представители Димчо Михалевски и Спас Панчев се съгласиха с изказаните аргументи, че следва да има само един контролен орган.
  От името на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, опонираха, че територията на стоковите тържища и пазарите на производители е особена територия със силно рестриктивен режим за достъп и на нея организаторът следва да гарантира, че предлаганите стоки са придружени със съответните документи за качество, за произход и за съответствие с изискванията за безопасност. В този смисъл според тях няма дублиране на функции на комисията с тези на БАБХ, а напротив организаторите следва да имат разписани задължения и да следят на тържището да бъдат доставяни единствено стоки, придружени със съответните документи, удостоверяващи, че отговарят на всички законови изисквания.
  От името на работната група, подготвила законопроекта н.п. Юлиана Колева изтъкна, че с него се цели облекчаване на режима относно обектите за търговия на едро с храни и цветя, които е следвало да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите, отнасящи се за тържищата и пазарите на производители, след последните изменения на Закона за стоковите борси и тържищата. Въвеждането на това изискване е създало сериозни затруднения за вече работещи и лицензирани да извършват тази дейност обекти. Затова народните представители от Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм с почти пълен консенсус са преценили да предложат това изменение на закона, като едновременно с това оставят регистрационният режим в Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която да има правомощие да проверява извършваната в обектите дейност, която не следва да заобикаля режима на Закона за стоковите борси и тържищата.
  Народният представител Юнал Тасим изрази подкрепа за законопроекта от името на парламентарната група на Движението за права и свободи.
  От името на Българската асоциация на хранителната и питейна индустрия също подкрепиха предложените промени.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и гр. н.п. на 02 февруари 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума