Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
06/07/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за горите, № 254–01–29, внесен от нар. пр. Христо Бисеров на 06.03.2012 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от Народното събрание на 13 юни 2012 г. върнат за ново обсъждане с Указ № 234 от 16.06.2012 г. на Президента на Република България и законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254-01-76, внесен от н.п. Десислава Танева, Искра Фидосова и гр.н.пр. на 3 юли 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за горите, № 254–01–29, внесен от нар. пр. Христо Бисеров на 06.03.2012 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от Народното събрание на 13 юни 2012 г. върнат за ново обсъждане с Указ № 234 от 16.06.2012 г. на Президента на Република България и законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254-01-76, внесен от н.п. Десислава Танева, Искра Фидосова и гр.н.пр. на 3 юли 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 05 юли 2012 г., на което обсъди Законопроект за изменение на Закона за горите, № 254–01–29, внесен от нар. пр. Христо Бисеров на 06.03.2012 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от Народното събрание на 13 юни 2012 г. върнат за ново обсъждане с Указ № 234 от 16.06.2012 г. на Президента на Република България и законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254-01-76, внесен от н.п. Десислава Танева, Искра Фидосова и гр.н.пр. на 3 юли 2012 г.
  В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните г-жа Лилия Иванова - главен секретар, г-жа Марияна Николова директор на дирекция „Правно-нормативни дейности”, от Изпълнителната агенция по горите – г-н Красимир Каменов - заместник изпълнителен дирекотор, представители на неправителствени организации и експерти.
  Законопроектът на н.п. Христо Бисеров предлага да се отмени разпоредбата за необжалваемост на наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. вкл., постановено е отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв. или обезщетението за причинени щети е на същата стойност. Предложението е във връзка с решение на Конституционния съд, с което с пълно единодушие е обявен за противоконституционен аналогичен текст от Закона за движението по пътищата.
  В подкрепа на законопроекта е постъпило становище на Министерството на земеделието и храните.
  Председателят на комисията г-жа Танева изтъкна, че предложената промяна е безспорна и призова законопроектът да бъде подкрепен.
  По върнатият за ново обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, г-жа Танева предложи законопроектът да не бъде подкрепен.
  Законопроектът внесен от н.п. Десислава Танева, Искра Фидосова и гр.н.пр. беше представен от председателя на комисията г-жа Танева, която обясни, че проектът е изработен въз основа на безспорните текстове от върнатия с указ на президента ЗИД на Закона за горите и текстовете, по които е постигнато пълно съгласие между всички заинтересовани страни, участвали в обсъждането по време на работните срещи и организираната кръгла маса. Основните промени, настъпили в резултат на постигнатия консенсус с неправителствените и браншови организации, могат да бъдат обобщени както следва:
  Проектът предвижда горскостопанските планове да включват освен горските територии – държавна собственост и териториите, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 ха. вкл., като изработването на плановете ще се възлага едновременно с инвентаризацията на горските територии и ще се финансира от държавния бюджет. В случаите, когато собствениците не желаят да се възползват от този ред, те ще възлагат изработването на горскостопанска програма за своя сметка.
  Предлага се право на строеж без промяна на предназначението върху поземлени имоти в горски територии да се учредява за изграждане на зооветеринарни и биотехнически съоръжения и за проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации над определен диаметър. За стъпки на съществуващи лифтове и влекове, обявени за търпими строежи по реда на Закона за устройство на територията, право на строеж ще се учредява за срок до 20 години. Когато строителството се извършва от собственика на територията или от горско сдружение, в което собствеността е възстановена в идеални части и не е необходимо учредяване право на строеж, изграждането на обектите, както и добивът и разпореждането с дървесината ще се допуска едва след издаване на разрешение за строеж.
  Предвижда се промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии за създаването на нови или разширяването на строителните граници в съществуващи урбанизирани територии да става при действащи общи устройствени планове, с изключение на случаите на реализиране на инвестиционни проекти на специализираните институции за предоставяне на социални услуги, при които ще се изисква влязъл в сила подробен устройствен план.
  Предвидено е в приход на съответното държавно предприятие или на съответната община да бъде заплащана цена за компенсационно залесяване при промяна на предназначението, при учредяване или възникване на сервитути, и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост, като сумите ще се разходват единствено за залесяване.
  Предлага се плантации от бързорастящи горскодървесни видове, създадени върху земеделски земи или урбанизирани територии, с кратък срок на отглеждане с цел производство на специална дървесина, както и площите, за които не се допуска наличие на дървесина и храстова растителност, в границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, да не сe стопанисват като гора. Отменя се забраната за паша на селскостопански животни в дивечовъдните участъци на държавните горски стопанства и в ловностопанските райони на държавните ловни стопанства.
  По отношение на ползването на дървесината подробно е разписан ред, по който физически лица могат да закупят за лична употреба и без право на продажба стояща дървесина на корен, като максимално допустимото количество е до 10 куб. м. на домакинство. Въведени са и ограничения във вида насаждения, в които физически лица могат да извършват такъв добив. На държавните предприятия се дава възможност да сключват договори за продажба на стояща дървесина на корен за срок до 15 години, в размер до 10 на сто от годишното ползване за съответното предприятие, при условия и ред определени с наредба. Държавните предприятия и техните поделения ще могат да добиват дървесина от горските територии – държавна собственост, предоставени им за управление, като дървесината ще се използва за конкретно изброени цели.
  На държавните горски стопанства се разрешава да извършват самостоятелно лесокултурни дейности, отглеждане на млади насаждения, маркиране на насаждения и дървета за сеч, добив на дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори, както и след съгласуване с министъра на земеделието и храните да извършват добив на дървесина в размер до 25 % от годишното ползване за съответното териториално поделение.
  Законопроектът отменя режима за издаване на удостоверение за износ и внос на необработен дървен материал и на диворастящи гъби, като се запазва възможността министърът на земеделието и храните временно да налага забрани върху износа.
  При опазването на горските територии – собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 ха. вкл. действията по предотвратяване на нарушенията ще се организират и финансират от държавните предприятия.
  Проектът предвижда служителите в централните управления и териториалните поделения на държавните предприятия да не могат да упражняват лесовъдска практика в горските територии – собственост на физически и юридически лица, и техни обединения на територията на съответното държавно предприятие или териториално поделение, освен по служба.
  С преходните и заключителните разпоредби се вменява задължението на директорите на регионалните дирекции по горите в срок от шест месеца да възложат изработването на областни планове за развитие на горските територии, а в срок до 3 години министърът на земеделието и храните ще трябва да издаде заповед за тяхното утвърждаване.
  В Закона за лова и опазване на дивеча се правят промени, съгласно които министърът на земеделието и храните ще може да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч и да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. Това ще става по предложение на изпълнителния директор на ИАГ или на изпълнителния директор на БАБХ, и след съгласуване с министъра на околната среда и водите. При свръхпопулация на хищници министърът на земеделието и храните със заповед ще може да определя начина им на ловуване. Освен това се налагат някои ограничения и забрани по отношение на използваните боеприпаси, екипировката и употребата на алкохол по време на лов, както и съответните наказания при нарушения.
  Заместник-изпълнителният дирекотор на ИАГ - Красимир Каменов от името на Министерството на земеделието и храните изрази становище в подкрепа на законопроекта.
  В последвалата дискусия взеха участие н.п. Десислава Танева, Георги Божинов, Емил Димитров, Юнал Тасим и Спас Панчев.
  Народният представител Георги Божинов изтъкна, че не е добра парламентарна и законодателна практика да бъдат вземани решения единствено по конюнктурни съображения.
  Народният представител Спас Панчев заяви, че според него за пореден път не се дава възможност за задълбочен анализ на предложените промени и съответно за представяне на аргументирани становища.
  Народният представител Юнал Тасим изрази опасението, че предвиденото отпадане на удостоверенията за износ на необработена дървесина ще доведе до липса на контрол и увеличаване на незаконната сеч. Той възрази и срещу въвеждането на ограничение по отношение на употребата на алкохол по време на лов, тъй като според него контролът по спазването му ще бъде невъзможен. Освен това заяви, че по принцип е нередно държавните горски стопанства самостоятелно да извършват дейности в горите и че така се създават условия за нелоялна конкуренция между държавата и частните субекти. Изтъкна, че ще бъде невъзможно да се гарантира спазването на заложения лимит от 25% за добив на дървесина.
  Във връзка с удостоверенията за износ г-н Каменов обясни, че те служат единствено за регистрация и с нищо не допринасят за подобряване на контрола. Освен това дървесината се съпътства от превозен билет и всички документи, удостоверяващи законността на произхода.
  По отношение на ограничението за ловуване след употреба на алкохол н.п. Емил Димитров изтъкна, че е излишно да се коментира колко опасно би било да се допусне хора, намиращи се под влияние на алкохол да имат достъп до оръжие. За възможността горските стопанства сами да изпълняват дейности в горските територии обясни, че е необходимо да има регламент, позволяващ бърза реакция при възникване на извънредни обстоятелства като възникване на пожар, когато се налага спешно да бъдат направени противопожарни просеки. Припомни, че ако се спазва действащата нормативна уредба, би следвало да се приложи твърде тромава процедура по възлагането на тази дейност, което би отнело месеци. Освен това изтъкна, че министърът ще определя всеки конкретен случаите, в който това е допустимо.

  В заключение и след проведените разисквания:
  1. С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за горите, № 254–01–29, внесен от нар. пр. Христо Бисеров на 06.03.2012 г.;
  2. С 0 гласа “за”, 12 гласа “против” и 2 гласа “въздържал се”, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от Народното събрание на 13 юни 2012 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 234 от 16.06.2012 г. на Президента на Република България;
  3. С 12 гласа “за”, 5 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254-01-76, внесен от н.п. Десислава Танева, Искра Фидосова и гр.н.пр. на 3 юли 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума