Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
19/09/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 19 септември 2012 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2012 г.
  В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните – г-жа Светлана Боянова - зам.-министър и г-жа Аделина Илиева – държавен експерт в дирекция „Растениевъдство”, от Министерството на здравеопазването г-жа Фани Михайлова – директор на дирекция „Наркотични вещества”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Илиева.
  Промените са свързани със синхронизиране на разпоредбите на закона, по отношение на вноса на семена от коноп, с изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти(„Общ регламент за ООП”).
  Законопроектът предвижда вносът на семена от коноп, непредназначени за посев, да се осъществява само от вносители, лицензирани от министъра на земеделието и храните, като за тях в министерството ще поддържа регистър. Определя се кръга от лица, имащи право да бъдат лицензирани като вносители на семена от коноп, непредназначени за посев. Разписани са техните задължения, свързани с осигуряване на възможност за контрол и проследяване на внесените партиди, на тяхната преработка и реализация до краен клиент. Вносителите ще трябва да предоставят на Българската агенция по безопасност на храните подробна информация за начина на преработката; за количествата, реализирани като фуражна суровина, както и за количествата произведени и реализирани фуражи. Вносителите ще са длъжни и да осигуряват достъп на контролните органи до складовите си помещения по всяко време. Разписан е и ред за издаването или съответно отказ за издаване на лицензия, която ще бъде със срок на валидност една година. Изискванията за осъществяване на стопанска дейност към лицензираните вносители ще бъдат определени в наредба на министъра на земеделието и храните, която следва да бъде издадена в тримесечен срок.
  Самата Лицензия за внос на коноп ще бъде със срок на валидност до края на шестия месец, следващ месеца на издаване и ще се издава от министъра на земеделието и храните само на вносители, получили разрешение по реда на наредбата по чл. 29, ал. 1 от закона, или на лицензирани вносители - когато семената от коноп не са предназначени за посев.
  Предвидена е забрана за пускането в свободно обръщение на семена от коноп, непредназначени за посев, с кълняемост над 10 на сто. Проверката на кълняемост ще се осъществява от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, чрез лабораторни анализи, като вземането на пробите ще става в съответствие с изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал. Когато резултатите от тези анализи показват кълняемост над 10 на сто вносителят ще трябва за своя сметка да подложи партидата от конопени семена на термична обработка за понижаване на кълняемостта, унищожаване под митнически контрол или реекспорт за трета страна.
  Вносът на семена от коноп, непредназначени за посев, ще се допуска само през одобрени съгласно европейското законодателство гранични пунктове, а контролът по преработката с цел смесване на конопените семена, непредназначени за посев, за храна на животни и/или тяхната реализация ще се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.
  Със заключителните разпоредби се прави съответното изменение в Закона за фуражите.
  От Министерството на здравеопазването изразиха подкрепа за предложения законопроект.

  В заключение и след проведеното гласуване Комисията по земеделието и горите единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2012г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума