Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
10/10/2012 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 06 юли 2012 г., приет на първо гласуване на 27 септември 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 06 юли 2012 г., приет на първо гласуване на 27 септември 2012 г.


  Проект
  ІІ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за контрол върху
  наркотичните вещества и прекурсорите

  (Обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г. и бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Списъците по чл. 3, ал. 2 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови и/или наименования съгласно номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  Комисията предлага да се създадат нови § 2, 3 и 4:
  § 2. В чл. 9в т. 1 се изменя така:
  „1. приходите от таксите за издаване на лицензии за дейности по чл. 35, ал. 1;”.

  § 3. В чл. 21 накрая се поставя запетая и се добавя „както и осъществява контрол по изпълнението на чл. 29д”.

  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Българската агенция по безопасност на храните към министъра на земеделието и храните осъществява контрол върху дейностите по продажба и преработка на семената от коноп, непредназначени за посев, с цел производство на храна за животни, както и върху последващата й продажба.”


  § 2. Наименованието на глава четвърта се изменя така:
  „Забрани и ограничения на растения, вещества и препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 5.


  § 3. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява само от вносители, получили лицензия от министъра на земеделието и храните.”
  2. Създават се ал. 3 - 5:
  „(3) В Министерството на земеделието и храните се поддържа регистър на вносителите по ал. 2.
  (4) Вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, могат да бъдат:
  1. юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка;
  2. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;
  3. дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите със седалище на управление на територията на Република България, получили регистрация като производители и/или търговци на фуражи съгласно изискванията на Закона за фуражите и включени в Регистъра на одобрените представители за внос на фуражи от трети страни.
  (5) Изискванията към лицензираните вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, за осъществяване на стопанска дейност се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 6:
  § 6. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява само от лица, получили лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев. Лицензията се издава от министъра на земеделието и храните.”
  2. Създават се ал. 3 - 5:
  „(3) В Министерството на земеделието и храните се поддържа регистър на вносителите по ал. 2.
  (4) Вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, могат да бъдат:
  1. юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
  2. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;
  3. дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получили регистрация като производители и/или търговци на фуражи, съгласно изискванията на Закона за фуражите.
  (5) Условията и редът за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, и за осъществяване от вносителите на дейностите по преработка и продажба на семената се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.”


  § 4. Създават се чл. 29а - 29д:
  „Чл. 29а. Лицата, кандидатстващи за лицензиране като вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, са длъжни:
  1. да притежават собствен и/или нает склад, осигурен с I категория системи за физическа защита;
  2. да съхраняват документите за вноса на семената и за реализацията им до крайния потребител за срок 5 години считано от датата на внасянето им;
  3. да пускат на пазара семена от коноп като фуражна суровина само когато към датата на формиране на пратката в трета страна тя е включена в част В „Списък на фуражните суровини” на Регламент (ЕС)
  № 575/2011 на Комисията относно Каталога на фуражните суровини (ОВ,
  L 159/25 от 17.06.2011 г.);
  4. да осигуряват достъп на контролните органи до складовите помещения по всяко време;
  5. за всяка внесена партида семена от коноп, непредназначени за посев, в едномесечен срок след осъществяване на преработката и/или реализацията й до краен клиент да предоставят на Българската агенция по безопасност на храните подробна информация, която да съдържа:
  а) начина на преработката на семената от коноп, непредназначени за посев;
  б) количествата семена, реализирани като фуражна суровина;
  в) количествата комбинирани фуражи, произведени от тези семена, както и реализираните количества от тези фуражи.
  Чл. 29б. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензиране като вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, подават заявление в Министерството на земеделието и храните при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 29, ал. 5.
  (2) Министърът на земеделието и храните издава лицензия в едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1.
  (3) При установяване на неточности и непълноти те се отстраняват в срок до 14 дни след получаване на писмени предписания от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (4) При неизпълнение на предписанията в определения срок министърът на земеделието и храните издава заповед за отказ за лицензиране на вносител на семена от коноп, непредназначени за посев.
  (5) Отказът за лицензиране на вносител на семена от коноп, непредназначени за посев, се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Лицензията на вносител на семена от коноп, непредназначени за посев, е със срок на валидност една година считано от датата на издаване. Подаването на заявления за лицензиране на вносителите се извършва ежегодно в срок до 10 януари при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 29, ал. 5.
  Чл. 29в. (1) Лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с член 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007) се издава от министъра на земеделието и храните съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2007”, (ОВ, L 299/1 от 16.11.2007 г.) и при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 29, ал. 5.
  (2) Лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с член 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007) се издава само на вносител, получил разрешение от министъра на земеделието и храните по реда на наредбата по чл. 29, ал. 1, а когато семената от коноп не са предназначени за посев - само на лицензиран вносител.
  (3) Към заявлението за издаване на Лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с член 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007) се прилагат следните документи:
  1. единен идентификационен код (ЕИК) при вписване в Търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ;
  2. оригинал и легализиран превод на документа за произход на конопа и на семената от коноп и на свидетелството за анализ на съдържанието на тетрахидроканабинол, удостоверяващо, че съдържанието в растенията, от които са добити семената, е под 0,2 тегловни процента;
  3. техническо описание на процеса на преработка при внос на конопени семена, непредназначени за посев, заедно със съдържанието им в крайния продукт (съотношението на семена в смеските) (оригинал);
  4. документ от лабораторен анализ, издаден от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), за действителната кълняемост на семената от коноп, непредназначени за посев (заверено копие);
  5. декларация по образец, с която вносителят се задължава в срок шест месеца от датата на издаване на лицензията семената от коноп, непредназначени за посев, да бъдат смесени със семе, което не е конопено семе, като конопеното семе не надвишава 15 на сто от общата смес, която е с предназначение за храна на животни;
  6. нотариално заверено пълномощно на лицето, което подава документите, когато те се подават от упълномощено лице.
  (4) Лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с член 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007) се издава в срок не по-късно от един месец от датата на подаване на заявлението.
  (5) Срокът на валидност на Лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с член 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007) е до края на шестия месец, следващ месеца на издаване.
  (6) Не се допуска пускането в свободно обращение на семена от коноп, непредназначени за посев, с кълняемост над 10 на сто.
  (7) Когато вносителят не отговаря на изискванията на чл. 29 и/или не е представил документи към заявлението в съответствие с ал. 3, министърът на земеделието и храните отказва да издаде лицензия. Отказът се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 29г. (1) Проверката на кълняемост при внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява от ИАСАС.
  (2) Агенция „Митници” допуска представители на ИАСАС за вземане на проба от партидата, намираща се под режим митническо складиране.
  (3) Лабораторният анализ се извършва от ИАСАС, като на вносителя се издава документ за лабораторен анализ, а за резултатите писмено се уведомява Агенция „Митници”.
  (4) В случай че резултатът от лабораторния анализ показва кълняемост над 10 на сто, вносителят се задължава за своя сметка да подложи партидата от конопени семена на:
  1. термична обработка за понижаване на кълняемостта;
  2. унищожаване под митнически контрол;
  3. реекспорт за трета страна.
  (5) Вземането на проби за определяне кълняемостта на семената в съответствие с изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) и обработката на партидата се извършва под митнически контрол до изпълнение на изискването за кълняемост по чл. 29в, ал. 6, като след всяко понижение на кълняемостта се изготвя протокол за промяната на теглото на партидата.
  Чл. 29д. (1) Вносът на конопени семена, непредназначени за посев, се допуска само през одобрени съгласно европейското законодателство гранични пунктове.
  (2) Контролът по преработката с цел смесване на конопените семена, непредназначени за посев, за храна на животни и/или реализацията им се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 7:
  § 7. Създават се чл. 29а - 29д:
  „Чл. 29а. (1) За издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, ежегодно в срок до 10 януари лицата подават заявление до министъра на земеделието и храните при условията и по реда на наредбата по чл. 29, ал. 5.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага документ, удостоверяващ, че заявителят разполага със собствен или нает склад за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, осигурен с I категория системи за физическа защита на строежа.
  (3) Заявленията по ал. 1 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните. Комисията писмено уведомява заявителя за установени в заявлението и представените към него документи непълноти и/или неточности. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.
  (4) След разглеждане на заявлението и представените към него документи комисията изготвя предложение до министъра на земеделието и храните за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, или за постановяване на отказ.
  (5) Въз основа на предложението по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава:
  1. лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев;
  2. заповед за отказ.
  (6) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (7) Срокът на валидност на лицензията на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, е една година от датата на издаването й.

  Чл. 29б. Лицата, получили лицензия по чл. 29, ал. 2, са длъжни:
  1. да съхраняват документите за вноса на семената от коноп, непредназначени за посев, и за реализацията им до крайния потребител за срок 5 години от датата на вноса;
  2. да пускат на пазара семена от коноп, непредназначени за посев, като фуражна суровина само когато към датата на формиране на пратката в трета страна съответната суровина е включена в Каталога на фуражните суровини на Европейския съюз;
  3. да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до складовите помещения по чл. 29а, ал. 2;
  4. за всяка внесена партида семена от коноп, непредназначени за посев, в едномесечен срок след осъществяване на преработката и/или реализацията й до краен клиент да предоставят на Българската агенция по безопасност на храните информация за:
  а) начина на преработката на семената;
  б) количествата семена, реализирани като фуражна суровина;
  в) количествата комбинирани фуражи, произведени от семената, както и реализираните количества от тези фуражи.

  Чл. 29в. (1) За внос на коноп се издава лицензия от министъра на земеделието и храните на вносители:
  1. получили разрешение по чл. 29, ал. 1 – за продуктите по чл. 157, параграф 1, букви „а” и „б” от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”) (ОВ L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2007”;
  2. притежаващи лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, по чл. 29, ал. 2 – за продуктите по чл. 157, параграф 1, буква „в” от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
  (2) За издаване на лицензия за внос на коноп лицата по ал. 1 подават заявление до министъра на земеделието и храните.
  (3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
  1. единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ;
  2. оригинал и легализиран превод на документ за произход на конопа и на семената от коноп, както и на свидетелството за анализ на съдържанието на тетрахидроканабинол, удостоверяващо, че съдържанието му в растенията, от които са добити семената, е под 0,2 тегловни процента;
  3. оригинал на техническо описание на процеса на преработка при внос на семена от коноп, непредназначени за посев, заедно със съдържанието им в крайния продукт (съотношението на семена в смеските);
  4. копие на документ от извършен лабораторен анализ, издаден от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), за действителната кълняемост на семената от коноп, непредназначени за посев;
  5. декларация по образец, с която вносителят се задължава в 6–месечен срок от датата на издаване на лицензията по ал. 1 внесените семена от коноп, непредназначени за посев, да бъдат смесени със семе, което не е конопено, в смес, предназначена за храна на животни, като след смесването количеството на конопеното семе не надвишава 15 на сто от общата смес;
  6. нотариално заверено пълномощно - когато документите се подават от упълномощено лице.
  (4) Лицензията по ал. 1 се издава в срок до един месец от датата на подаване на заявлението.
  (5) Срокът на валидност на лицензията за внос на коноп е 6 месеца от датата на издаването й.
  (6) Когато вносителят не отговаря на изискванията на чл. 29 и/или приложените към заявлението документи по ал. 3 са непълни и/или неточни, министърът на земеделието и храните мотивирано отказва да издаде лицензия за внос на коноп. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Чл. 29г. (1) Не се допуска пускането в свободно обращение на семена от коноп, непредназначени за посев, с кълняемост над 10 на сто.
  (2) При внос на семена от коноп, непредназначени за посев, ИАСАС извършва лабораторен анализ на семената за проверка на действителната им кълняемост. За извършения лабораторен анализ на вносителя се издава документ и за резултатите писмено се уведомява Агенция „Митници”.
  (3) За извършване на анализа по ал. 2 Агенция „Митници” допуска представители на ИАСАС за вземане на проба от партидата, намираща се под режим митническо складиране.
  (4) В случай че резултатът от лабораторния анализ показва кълняемост на семената над 10 на сто, вносителят се задължава за своя сметка да подложи партидата на:
  1. термична обработка за понижаване на кълняемостта;
  2. унищожаване под митнически контрол;
  3. реекспорт за трета страна.
  (5) Вземането на проби за определяне кълняемостта на семената в съответствие с изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал и обработката на партидата се извършват под митнически контрол до изпълнение на изискването за кълняемост по ал. 1, като след всяко понижаване на кълняемостта се изготвя протокол за промяната на теглото на партидата.

  Чл. 29д. Вносът на семена от коноп, непредназначени за посев, се допуска само през гранични инспекционни пунктове, одобрени с Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (ОВ L 296/1 от 12 ноември 2009 г.).”


  Комисията предлага да се създаде § 8:
  § 8. В чл. 101 след думите „чл. 29” се добавя „ и 29в”.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.


  § 5. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните да издаде наредбата по чл. 29, ал. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 9:
  § 9. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 29, ал. 5 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.


  § 6. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) в чл. 52 се създава ал. 4:
  „(4) Вносът на конопени семена, непредназначени за посев, се осъществява от вносители, получили лиценз по реда на чл. 29а и 29б от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и след представяне пред Агенция „Митници” на Лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с член 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007).”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 10:
  § 10. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) в чл. 52 се създава ал. 4:
  „(4) Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява от вносители, получили лицензии по чл. 29, ал. 2 и чл. 29в от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума