Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
17/10/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите № 202-01-58, внесен от Министерския съвет на 09 октомври 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите № 202-01-58, внесен от Министерския съвет на 09 октомври 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 17 октомври 2012 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите № 202-01-58, внесен от Министерския съвет на 09 октомври 2012 г.
  В работата на комисията взеха участие – г-жа Пенка Манева – директор дирекция „Контрол на фуражите” в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), от Министерството на земеделието и храните – г-н Рангел Кръстанов – директор на дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, г-н Тодор Тодоров – юрист и г-жа Марина Загорова – експерт в същата дирекция.
  Законопроектът и мотивите към него беше представен от г-жа Пенка Манева. Тя обясни, че промяната на закона се налага поради въвеждането на изменение в основния европейски регламент в областта на фуражите, определящ изискванията за тяхната хигиена, в който се правят промени по отношение на одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях.
  Със законопроекта се въвежда изискването предприятия, извършващи обработка на сурово растително масло, производство на мастни киселини чрез преработка на растителни масла и животински мазнини, производство на биодизел или смесване на мазнини за употреба във фуражи да преминат от регистрационен на одобрителен режим. Одобрението може да бъде временно или безсрочно, в зависимост от степента на изпълнение на изискванията. Въвежда се задължение за операторите да правят анализи в акредитирани лаборатории за съдържанието на диоксини, да предоставят за всяка доставка документ за извършените анализи, както и задължение да бъде уведомявана областната дирекция по безопасност на храните в случай, когато максимално допустимите граници на диоксини са надвишени. Разписани са изискуемите за одобряване на операторите документи, реда за вписване на промени, реда за извършване на проверка на място за съответствие на обекта с установените изисквания, реда за вписване на обекта в регистъра, както и процедура за издаване или отказ за издаване на удостоверение за одобрение.

  Правят се още следните промени:
  Прецизирани са документите и редът за регистрация на дейностите, отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи.
  Въвежда се изискването транспортиране на фуражи да се осъществява от регистрирани превозвачи, за които ще се води регистър.
  БАБХ ще води актуален списък на регистрираните земеделски производители, извършващи дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, като за целта ще получава информация от Министерството на земеделието и храните.
  Използването на странични животински или производни от тях продукти, също ще става от регистрирани и/или одобрени оператори.
  Лица, които произвеждат или пускат на пазара фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми, ще са длъжни да предоставят на купувачите резултати от лабораторни анализи за това, че фуражът съдържа ГМО. Информацията следва да бъде в писмен вид в придружаващите партидата документи, на етикета на продукта и на следващите етапи от пускането на съответните фуражи на пазара.
  Въвежда се регламентацията на медикаментозните фуражи, която в момента е разписана в Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и материята по отношение на контрола върху съдържанието на нежелани субстанции и продукти във фуражите. Предвиден е ред за установяване на количествата нежелани субстанции и продукти във фуражите, както и ред за налагането на мерки, които следва да бъдат предприети, когато техните концентрации надвишават максимално допустими нива.
  Допълнени са разпоредбите, касаещи граничния контрол на пратки с произход от трети страни.
  Въвеждат се административнонаказателни мерки за установени нарушения както на въведените нови изисквания, така и за нарушения, необхванати досега от закона. В преходните и заключителни разпоредби се прави съответното изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  По законопроекта в комисията е постъпило становище на отдел „Европейско право” на Народното събрание с конкретни препоръки за корекции по отношение на текстовете, които ще бъдат отразени между първо и второ четене.

  В заключение Комисията по земеделието и горите с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите № 202-01-58, внесен от Министерския съвет на 09 октомври 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума