Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
24/10/2012 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите

  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 24 октомври 2012 г., на което обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г.
  В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните – г-н Цветан Димитров и г-жа Светлана Боянова– заместник-министри и експерти, от ДФ „Земеделие“ – г-н Румен Порожанов – изпълнителен директор, от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) г-жа Венцеслава Тасева – заместник-изпълнителен директор и експерти, от Министерство на финансите – г-жа Весела Данева – директор на дирекция „Финанси на реалния сектор”, г-н Петър Киров от дирекция „Държавни разходи” и г-жа Мария Веселинова – началник отдел „Финансиране на реалния сектор”. Освен това присъстваха представители на неправителствени и браншови организации от сектора.
  От Министерството на финансите представиха общите макроикономически и фискални показатели на проектозакона. В частта земеделие, както и становището на Министерството на земеделието и храните законопроектът беше представен от заместник-министър Боянова. Основните параметри са следните:

  1. По проекта на бюджет на Министерство на земеделието и храните.
  Предложеният разходен таван на министерството за 2013 г. е 240 479,2 хил. лв., което е с 1,55% по-малко от предходната година. Намалението е във връзка с преминаване към финансиране от страна на съответните общини на част от професионалните учебни заведения към министерството.

  2. По средствата за осъществяване на Общата селскостопанска политика.
  2.1 Първи стълб на Обща селскостопанска политика на ЕС.
  По схемата за единно плащане на площ (СЕПП) през 2013 г. се предвиждат 979,7 млн.лв. европейски средства за директни плащания на земеделски производители, като се очаква възстановените средства от ЕС за директни плащания за годината да бъдат в размер на 976,6 млн.лв.
  Съответно средствата, които следва да бъдат изплатени през 2013 г. за заявени за 2012 г. директни плащания са 923 560 хил.лв., за необвързаната с производството схема за ягоди и малини - 442 хил. лв. и за специфично подпомагане - 55 740 хил.лв.
  По мерките за пазарна подкрепа заложените средства са в размер на 141,6 млн. лв., като се предвижда те да бъдат възстановени от ЕС в рамките на годината.
  2.2 Втори стълб на Обща селскостопанска политика на ЕС.
  По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2013 г. предвидените средства са в размер на 869 млн.лв., от които 697,5 млн.лв. европейско финансиране и 171,6 млн.лв. национално съфинансиране. За проекти на публични бенефициенти средствата са в размер на 274 млн.лв., в т.ч. 54 млн.лв. национално съфинансиране. За проекти на непублични бенефициенти средствата са в размер на 595 млн.лв., в т.ч. 117,5 млн.лв. национално съфинансиране.
  За финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2007 - 2013 г., в план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2013 г. са предвидени 40 млн.лв. – средства от държавния бюджет.
  Като трансфер от централния бюджет в план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2013 г. са предвидени средства в размер на 536,6 млн.лв.

  3. По средствата за осъществяване на Общата рибарска политика на Европейския съюз.
  За прилагане на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” през 2013 г. са предвидени 34,1 млн.лв., от които 25,6 млн.лв. европейско финансиране и 8,5 млн.лв. национално съфинансиране. Средствата са за реализиране на проекти по програмата на непублични бенефициенти.

  4. Държавни помощи, национални доплащания и специфично подпомагане.
  Освен средствата, които ДФ „Земеделие” в ролята си на Разплащателна агенция ще усвои по линия на европейските земеделски фондове се запазват функциите на фонда, свързани с изпълнението на национални програми. В тази връзка за плащания по одобрените схеми за държавни помощи, за национални доплащания и за специфично подпомагане, вкл. и за ДДС за пазарни мерки, за 2013 г. са заложени 238 млн.лв.
  Предвижда се увеличаване на инвестиционни кредити на земеделските производители в размер до 195 млн.лв. и на временна финансова помощ до 30 млн.лв. За плащания по неразплатени до 31.12.2009 г. проекти по Програма САПАРД в план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2013 г. са заложени 14,5 млн.лв. Парите ще бъдат изплащани след приключване на проверките от компетентните органи, вкл. и на база на съдебни решения.

  В представеното от г-жа Боянова становище на Министерството на земеделието и храните, като особено важна се отбелязва необходимостта в централния бюджет за 2013 г. в частта „Текуща издръжка" да бъдат предвидени допълнително 13 млн. лв. за поддръжка на обекти подложени на вредно въздействие на водите, както и още 31,35 млн. лв. за обезпечаване на приоритетни дейности на БАБХ. От тази сума за изпълнение на мерките по Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и Държавната профилактична програма са необходими 13,5 млн. лв., за дейности по обезвреждане на странични животински продукти - 12,35 млн. лв. и за изпълнение на Националната програма за контрол и изкореняване на болестта бяс - 5,5 млн. лв.
  По предоставените за плащания по одобрени схеми за държавни помощи, за национални доплащания и за специфично подпомагане, вкл. и за ДДС за пазарни мерки общо 238 млн.лв., становището на министерството е, че необходимите средства за национални доплащания, които биха позволили през 2013 г. да се запази миналогодишното подпомагане, са в размер на 269 млн. лв. От тях на хектар земеделска земя (с изключение на площите, с винени сортове лозя, тютюн и постоянно затревени площи) - 95 млн.лв., за тютюнпроизводителите – 73 млн. лв. и за подпомагане на глава животно (говеда, биволи, крави с бозаещи телета, овце-майки и кози-майки) – 101 млн. лв. За държавни помощи за 2013г. са необходими 140 млн. лв, от които 50 млн.лв. за обезщетяване на земеделски производители с напълно пропаднали площи. По предварителни данни засегнатите площи са 112 хил. хектара.
  В становището се предлага въпросите, свързани с финансирането на Общата селскостопанска политика, да бъдат уредени в самия закон за държавен бюджет, поради тяхната обществена значимост.
  По отношение на ДФ„Земеделие” изпълнителният директор г-н Порожанов заяви, че дейността на фонда за следващата година е бюджетно осигурена, както в контекста на Програмата за развитие на селските райони, така и по отношение на различните мерки, администрирани и прилагани по Европейския земеделски фонд за гарантиране.
  В дискусията взеха участие н. п. Пенко Атанасов, Венцислав Лаков, Петя Раева, Димчо Михалевски, Десислава Танева, Емил Димитров, Добрин Донев и Спас Панчев. Основните акценти могат да бъдат систематизирани така:
  Народните представители Пенко Атанасов и Спас Панчев заявиха, че Коалиция за България няма да подкрепи законопроекта, тъй като в него липсва политика за балансирано развитие на различните браншове. Те отправиха критики за липсата на средства за развитие на хидромелиорациите, за въвеждане на обещаното възстановяване на акциза на горивата за земеделските производители, както и за развитие на науката и нормално функциониране на Селскостопанската академия. Изразиха убеждението, че намаляването на националните доплащания ще повлияе отрицателно върху развитието на целия сектор, който би могъл да подпомогне държавата в период на криза и да осигури препитание на много хора.
  Народният представител Димчо Михалевски отправи препоръка при планирането на следващи бюджети да се изхожда от конкретни цели, които провежданата политика следва да постига и в зависимост от тези цели да се правят финансовите разчети, като се обръща приоритетно внимание на секторите, които създават добавена стойност за икономиката на страната
  От името на Партия Атака н.п. Венцислав Лаков заяви, че няма да подкрепи бюджета, тъй като неговата философия е неправилна, субсидиите се разпределят неравностойно и създават неравнопоставеност. Освен това изрази несъгласие да има субсидии за производство на тютюн.
  Народният представител Емил Димитров подчерта, че се увеличават средствата за подпомагане на браншове, които трудно оцеляват, като животновъдството и производството на плодове и зеленчуци. По отношение на средствата за подпомагане на тютюнопроизводителите припомни, че производството на тютюн осигурява поминък на населението от слабо развити райони, освен това е експортно ориентиран бранш и следва да се подпомага.
  Народният представител Петя Раева изрази одобрение относно решението да бъдат предвидени средства за тютюнопроизводителите.
  Отношение по проекта за бюджет взе и представителя на КНСБ г-жа Васильонова, която изрази опасение, че предвидения разходен таван за министерството ще постави под въпрос изпълнението на дейностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и че финансирането на Селскостопанската академия, на Напоителни системи и на БАБХ е недостатъчно.
  От Националната асоциация на зърнопроизводителите също застъпиха позицията, че Селскостопанската академия изпълнява изключително важни функции, включително по осигуряването на семена от български сортове, които са най-устойчиви за българските условия, че нейното недостатъчно финансиране, както и намаляването на националните доплащания създават неблагоприятни условия за зърнопроизводството в страната.
  В тази връзка г-жа Танева заяви, че производството на зърно е от най-успешно развиващите се и конкурентноспособни браншове и ако възможностите на бюджета позволяваха да бъдат запазени темповете на национална подкрепа за него, това щеше да бъде направено. В условията на бюджетни ограничения обаче, национално отговорната позиция е приоритетно да бъдат заделяни средства за по-слабо развити браншове, които имат по-голяма необходимост от подпомагане и които създават добавена стойност и работни места.
  Във връзка с поставените по време на дискусията въпроси от министерството отговориха, че националните доплащания приоритетно са насочени към разнообразяване на земеделското производство и към сектори, създаващи добавена стойност. По отношение на Селскостопанска академия обясниха, че са заложени 26 млн. лв., което се равнява на сумата в предходния бюджет. По отношение на Напоителни системи припомниха, че макар и изцяло с държавно участие, това е търговско дружество със съответните органи на управление, които вземат конкретни управленски решения, а ролята на държавата е да осигури предоставянето на обществената услуга – опазване от вредното въздействие на водите. Именно за тази дейност министерството е поискало в централния бюджет да бъдат заложени 13 млн. лв., като припомниха, че като основен акцент в становището на министерството, наред с тези пари е искането в централния бюджет да бъдат заложени и 31,35 млн. лв. за дейности, изпълнявани от БАБХ.
  Във връзка с поставени въпроси относно прехвърлянето на средства от атрактивни за земеделските производители мерки на Програмата за развитие на селските райони към други мерки беше обяснено, че всички решения се вземат след обстоен анализ на наличния ресурс, възможностите за извършване на плащания, оценка на ефекта, който ще бъде постигнат и на възможността за реализиране на целите, заложени в програмата за съответната мярка. Средствата се вземат от мерки, по които има свободен ресурс и се насочват към такива, по които има реална възможност средствата да бъдат разплатени до края на годината. В противен случай този ресурс ще бъде загубен.
  Беше поставен и въпрос относно липсата на подпомагане за свиневъдството в страната, на който председателят на комисията г-жа Танева отговори, че подпомагане ще има, тъй като е нотифицирана нова държавна помощ на глава животно в секторите свиневъдство и птицевъдство. Предстои провеждането на разяснителна кампания по нейното прилагане.За помощта са заделени около 50 млн.лв., като до края на годината за усвояване са предвидени около 22 млн. лв.
  В заключение г-жа Танева заяви, че между първо и второ четене ще направи предложение, което да уреди възможността за финансиране от държавния бюджет на разходите за ДДС на общините - бенефициенти по одобрени за подпомагане проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 10 гласа “за”, 6 гласа “против” и 1 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума