Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
21/07/2010
  Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Общ проект на закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 053-07-34, внесен на 01.07.2010 г.

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите  П Р О Т О К О Л

  № 37

  На 21 юли 2010 г. се проведе заседание на Комисията по земеделието и горите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Общ проект на закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 053-07-34, внесен на 01.07.2010 г.
  2. Текущи

  Заседанието бе открито в 14,10 часа и ръководено от госпожица Десислава Танева – председател на Комисията по земеделието и горите.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  * * *

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги, миналият път г-н Аврамов оттегли текста, който внесохме по параграф 1 на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, но тъй като това е второ четене трябва да гласуваме предложенията така, както минаха по процедура. И така, текстът на параграф първи:
  “ § 1. Създава се нов чл.4а:
  чл.4а /1/ собственик на земеделска земя може да я продаде на трето лице при следните условия:
  1.предложил е на ползвателя, с когото има сключен договор за аренда или наем за срок от 4 и повече години, вписан в Службата по вписвания, и по него са изплатени всички дължими арендни или наемни вноски за периода на изпълнението му, да купи земеделската земя;
  2. ползвателят по предходната точка не е приел предложението в срок от 30 дни от получаването му, което се удостоверява с клеймото на обратната разписка или по друг подходящ начин;
  3. представи декларация пред нотариуса, че ползвателя не е приел предложението по т.1 или ако го е приел има неиздължени арендни и/или наемни вноски.
  /2/ Когато декларацията по ал.1, т.3 е неистинска или третото лице закупи земеделската земя при условия, уговорени привидно, или при неизпълнение на условията по ал.1, т.1 и 2, ползвателят може да купи земеделската земя при действително уговорените условия. Искът се предявява в тримесечен срок от продажбата.
  /3/ Когато искът по ал.2 бъде уважен, но ползвателят не заплати дължимата сума в едномесечен рок от влизане в сила на решението на съда, това решение се смята за обезсилено по право.
  /4/ Алинея 1 не се прилага при публична продан.
  /5/ Когато земеделската земя е съсобствена, правото на изкупуване на ползвателите по ал.1 се прилага след правото на изкупуване на съсобствениците по чл.33 от Закона за собствеността”.

  Има внесено предложение от н.п. Екатерина Михайлова и н.п. Михаил Михайлов параграф 1 да отпадне. Който е “за”, моля да гласува.
  “За” – 21 гласа “Против”- няма “Въздържал се” – няма
  С 21 гласа “за”, нула “против” и нула “въздържал се” приемаме предложението.
  Предлагам комисията да предложи в зала параграф 1 да бъде отхвърлен. Който е съгласен, моля да гласува.
  “За” – 21 гласа “Против”- няма “Въздържал се” – няма
  С 21 гласа “за”, нула “против” и нула “въздържал се” приемаме предложението.
  С това изчерпваме дневния ред на днешното заседание. Благодаря за участието!

  /Заседанието бе закрито в 14,20 часа/
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  3 016 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума