Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
27/07/2010
  Обсъждане на Закнопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 002-01-64, внесен на 13.07.2010 г., за първо четене.

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите  П Р О Т О К О Л

  № 37

  На 27 юли 2010 г. се проведе извънредно заседание на Комисията по земеделието и горите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на Закнопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 002-01-64, внесен на 13.07.2010 г., за първо четене.
  2. Текущи

  Заседанието бе открито в 11,00 часа и ръководено от госпожица Десислава Танева – председател на Комисията по земеделието и горите.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  * * *

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги, благодаря за присъствието. Това е извънредно заседание по молба на зам.министър Цветан Димитров за Закона за прилагане на Общите организации на пазарите, предвид сроковете за прилагане на регламентите и за да може септември месец да влезе в зала. От Министерство на земеделието и храните присъстват г-жа Людмила Хъмчева – директор на дирекция, г-н Слави Кралев, г-жа Елка Божилова и колежката от отдел “Европейско право”, от който имаме предоставено становище по отношение корекциите, които трябва да направим за второ четене. Давам думата на г-жа Хъмчева.

  ЛЮДМИЛА ХЪМЧЕВА: Добър ден, дами и господа народни представители! Съвсем накратко ще ви представя съдържанието на законопроекта, който внася Министерски съвет. Мога да обособя три теми в този законопроект.
  Първата тема касае изменение в частта на защитените географски наименования. Там хармонизираме Регламент 509 и Регламент 510 от 2006 г. Става въпрос за това, че органите за официален контрол върху храните ще поемат и контрола и върху защитените наименования за произход. Кои са тези наименования? Това са тези наименования, които са вписани в европейския регистър и като пример мога да посоча “Моцарела”, “Фета” и т.н., те вече се търгуват и на нашия пазар и съответно ние трябва да гарантираме, че има контрол върху означението.
  Второто изменение обхваща режима на плодовете и зеленчуците. Хармонизираме закона с Регламент 1234 от 2008 година и въвеждаме режима на изтегляне на продукти от пазара, а също така правим и терминологични уточнения, тъй като през 2006 г., когато беше първото включване на този регламент нямаше версия на български език. Сега вече имаме официална версия и на български език и уточняваме терминологично нещата.
  И последното изменение е в областта на кравето мляко, квотната система. Преди време бяхме получили писмо от Европейската комисия, че може да лицензираме само лица, които са регистрирани на територията на България. В момента закона е по-либерален и дава право на българските органи да лицензират и изкупвачи, които са регистрирани на територията на друга държава-членка. Поправена е грешката, допусната 2006 г. и предвиждаме че само търговци по смисъла на нашия Търговски закон ще бъдат изкупвачи на краве мляко.
  Това са най-общо промените, които се предвиждат със законопроекта.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги, имате ли въпроси? Смятам, че е необходим този законопроект. Ако няма въпроси, моля да преминем към гласуване. Който е “за” приемане на законопректа, моля да гласува.

  “За” -16 гласа “Против” – няма “Въздържал се” – няма
  С 16 гласа “за”, нула “против” и нула “въздържал се” приемаме законопроекта на първо четене.
  С това изчерпахме дневния ред и закривам заседанието. Благодаря за участието!

  /Заседанието бе закрито в 11,20 часа/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА


  3 444 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума