Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
08/09/2010
  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия, № 002-01-56, внесен от МС на 25.06.2010 г.
  2. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от МС на 12.08.2010 г. за първо гласуване.
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и
  контрол на земеделската и горска техника, № 002-01-76 внесен от Министерски съвет на 3 септември 2010 г.
  4. Текущи

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите  П Р О Т О К О Л

  № 39

  На 8 септември 2010 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и горите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия, № 002-01-56, внесен от МС на 25.06.2010 г.
  2. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от МС на 12.08.2010 г. за първо гласуване.
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и
  контрол на земеделската и горска техника, № 002-01-76 внесен от Министерски съвет на 3 септември 2010 г.
  4. Текущи

  Заседанието бе открито в 15,00 часа и ръководено от госпожица Десислава Танева – председател на Комисията по земеделието и горите.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  * * *

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добър ден, колеги! Считам, че имаме кворум и може да започнем днешното заседание. Тъй като това е първо заседание на Комисията по земеделие и гори за настоящата пленарна сесия да си пожелаем работата ни да бъде успешна.
  Уважаеми колеги, на днешното редовно заседание на Комисията по земеделие и гори присъстват г-н Георги Костов – зам.министър на земеделието и храните, г-жа Марияна Николова – директор на дирекция „Правно-нормативни дейности” на Министерство на земеделието и храните, г-жа Венцеслава Тасева – директор на дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, г-жа Пенка Манева – държавен експерт в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” и г-н Георги Георгиев – директор на Контролно-техническа инспекция.
  Колеги, към предварително обявения дневен ред на днешното заседание искам да ви предложа да включим трета точка – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, № 002-01-76 внесен от Министерски съвет на 3 септември 2010 г.
  Тъй като пускаме дневния ред в петък, за да имате достатъчно време за организация на личните си планове, разпореждането на председателката е от 3 септември и по този повод точката не е включена в първоначалния дневен ред. Затова предлагам да включим точката в дневния ред, предвид и на това, че следващата сряда е 15 септември – първият учебен ден, е възможно да няма заседание.
  Други мнения и становища по направеното от мен процедурно предложение има ли? Няма. Моля да гласуваме включването в дневния ред на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, № 002-01-76 внесен от Министерски съвет на 3 септември 2010 г.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 15 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С направеното допълнение моля да гласуваме актуалния дневен ред на днешното заседание, с оставаща първа точка както е обявена, втора – също, трета точка – току-що гласуваната и четвърта точка „Разни”. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 14 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 1 глас
  С 14 гласа „за”, нула „против” и 1 глас „въздържал се” приемаме дневния ред за днешното заседание.

  Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа - Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия, № 002-01-56, внесен от МС на 25.06.2010 г.
  В съответният срок по този законопроект има постъпили предложения на народни представители, които в хода на представяне на работния доклад ще ви докладвам.
  „Закон за изменение на Закона за Селскостопанската академия” – няма постъпили нови предложения. Предлагам комисията да подкрепи текста на вносителя за наименованието на закона. Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 16 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 1 глас
  С 16 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” приемаме наименованието на закона.
  Има постъпило предложение от н.п. Георги Пирински и н.п. Пенко Атанасов за създаване на нов параграф в чл.1, ал.3 на закона, второто изречение се заменя с изречението „Селскостопанската академия има самостоятелен бюджет.”.
  Колеги, за становища, или от името на вносителите някой иска ли думата? Заповядайте, г-н Атанасов.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н зам.министър, предложението ни е продиктувано от факта, че приемайки Закона за бюджета за 2010 г., това което съществуваше в стария закон за Селскостопанска академия - бюджета да бъде на отделен ред – вече не е факт, което е обезпокоително. Мисля, че с това предложение защитаваме един добър статут на Селскостопанска академия. Промените, които безспорно са нужни за Академията и се случат – това ще бъде едно добро начало за тези промени. Първо, издигане на нивото, такова каквото е на Българска академия на науките, такова ниво да има и Селскостопанска академия, а заложения смисъл в дейността на Академията, разбира се, подлежи на коментар, на реформа, но мисля, че с това предложение възстановяваме статута на Селскостопанска академия, какъвто тя заслужава. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Становище на министъра на земеделието и храните. Г-н Костов, заповядайте.

  ГЕОРГИ КОСТОВ: Благодаря, г-жо председател! Министерство на земеделието и храните и Министерски съвет като вносител, не подкрепят това предложение, тъй като Селскостопанска академия е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Като такава няма ангажименти по Закона за държавния бюджет нейния бюджет да бъде специално показан. Това е дело на Министерство на финансите и финансовата дирекция на Министерство на земеделието. Ако целта е да се вдигне ранга на Селскостопанска академия, то законодател се е изказал по въпроса и тя винаги е била второстепенен разпоредител. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, г-н Костов. Колеги, други становища има ли? Ако няма, преминаваме към гласуване.
  Който е „за” приемане на предложението на н.п. Георги Пирински и н.п. Пенко Атанасов, моля да гласува.

  „За” – 4 гласа „Против” – 10 гласа „Въздържал се” – 3 гласа
  С 4 гласа „за”, 10 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” предложението не се приема.

  Преминаваме към следващия параграф, който е по вносител. По него има постъпило предложение на н.п. Георги Пирински и н.п. Пенко Атанасов – да отпадне. Колеги, становища по предложението има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Когато в зала гледахме на първо четене този законопроект, аз добре се аргументирах и мисля, че няма да е зле да повторя отново – абсолютно безсмислен е този текст, той по никакъв начин не усложнява процедурата за каквато и да било реформа в Академията. Текстът е безсмислен, няма нужда да съществува и нашето предложение е да отпадне.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Аз също смятам, че в зала вносителят достатъчно защити предложения параграф, както и че това е цялата философия на изменението на Закона за Селскостопанска академия. Ако искате допълнително думата, г-н Костов, заповядайте.

  ГЕОРГИ КОСТОВ: От името на вносителя подкрепяме мотивите, с които сме внесли това предложение. Да не ги повтарям.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Колеги, други становища има ли? Правна дирекция, заповядайте.

  УЛЯНА ТОДОРОВА, Правна дирекция на НС: Благодаря, г-жо председател. По текста на вносителя имаме една бележка. Тя е от правно-техническо естество. В първа точка „думите в основния текст” да се заменят с „думите в текста преди точка първа”, защото законодателството не борави с понятие „основен текст”.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. В работния доклад съм отчела вашата бележка и ще го подложа на гласуване, като окончателен текст.
  Уважаеми колеги, предлагам да преминем към гласуване. Който е „за” приемане по принцип на предложението на вносителите, така както беше представено и в зала на първо четене, моля да гласува.
  „За” – 10 гласа „Против” – 3 гласа „Въздържал се” – 3 гласа

  Предлагам следната редакция на комисията, като окончателна редакция на текста на параграф единствен: „В чл.3, ал.5 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т.1 думите „след съгласуване със съответните ръководители на институциите по ал.2” се заличават.
  2. В т.2 думата „системно” се заличава.
  Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 10 гласа „Против” – 3 гласа „Въздържал се” – 3 гласа
  С 10 гласа „за”, 3 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” приемаме текста на параграф единствен.

  Има постъпило предложение на н.п. Венцислав Върбанов за създаване на параграф 2, параграф 3 и параграф 4.
  Г-н Костов, имате думата за становище на Министерство на земеделието и храните.

  ГЕОРГИ КОСТОВ: Благодаря, г-жо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, вносителят не подкрепя предложението на н.п. Венцислав Върбанов, което по своето същество представлява обявяване на опитните станции и експерименталните бази от държавните предприятия по чл.62, т.3 от Търговския закон в еднолични акционерни дружества. Известно е, че подобен тип предприятия – еднолични акционерни дружества – подлежат на приватизация и на фалит. Държавните предприятия, както сега са регистрирани не подлежат на фалит и приватизация и по този начин се защитава по-правилно държавния интерес със създаването на тези опитни станции и експериментални бази.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, г-н Костов. Аз само бих допълнила, че съгласно Правилника за дейността и организация на работата на Народното събрание, считам че направеното предложение не е в обхвата на философията на предложените промени на вносителя и не следва да бъдат подкрепени. Други становища има ли? Ако няма, колеги, предлагам да преминем към гласуване. Който е „за” приемане на предложенията на н.п. Венцислав Върбанов, моля да гласува.

  „За” – няма „Против” – 13 гласа „Въздържал се” – 3 гласа
  С нула гласа „за”, 13 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” комисията не подкрепя направеното предложение.

  Има направено предложение отново от н.п. Венцислав Върбанов за създаване на заключителна разпоредба. Считам, че в следствие на проведеното гласуване току-що не следва да приемаме предложения параграф и няма какво да дебатираме по това. Моля, който е „за” подкрепа на направеното предложение да гласува.
  „За” – няма „Против” – 13 гласа „Въздържал се” – 3 гласа
  С нула гласа „за”, 13 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” комисията не подкрепя направеното предложение.
  С това приключихме законопроекта за изменение на Закона за Селскостопанската академия, № 001-02-56, внесен от Министерски съвет за второ четене.
  Уважаеми колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред - Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от МС на 12.08.2010 г. за първо гласуване.
  Моля за представяне на законопроекта от вносителите. Д-р Тасева, заповядайте.

  ВЕНЦЕСЛАВА ТАСЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, на вашето внимание е представен законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Това изменение и допълнение е включено в мерките, които България трябва да предприеме, произтичащи от членството в Европейския съюз. С този законопроект се извършват няколко изменения и допълнения на съществуващия Закон за фуражите.
  Първо, въвежда се правна норма за преходни и заключителни разпоредби при прилагането на Регламент 767 на Европейския съюз, който е за предлагане на пазара на фуражи. Този регламент на практика е директно приложим, но той отменя четири директиви и съответно България като страна-член трябва да въведе административно-наказателни разпоредби в Закона за фуражите. Освен директна референция към Регламент 767 в първия член на законопроекта се прави директна референция към Регламент 152, това което не е направено досега – то е за вземане на проби от фуражи и за метода на анализ, и Регламент 669 – той е за засилен официален контрол на храни от неживотински произход и фуражи.
  Други промени, които са извършени в този законопроект за изменение и допълнение са: процедурата на одобрение на ръководствата за добри производствени практики да става от министъра на земеделието и храните. В съществуващите текстове това се извършва от Националния съвет по безопасност на храните. Всички сте запознати със създаването на българска Агенция по безопасност на храните и съответно този координационен орган – Национален съвет по безопасност на храните ще бъде закрит.
  Следващата промяна, която се прави е свързана с по-подробно обяснение на процедурата при издаване на сертификати за износ на фуражи. Точно е казано, че се взимат проби, кога излиза протокола за анализ и т.н., текстът е пред вас.
  И последната промяна е, че към министъра на земеделието и храните се предлага да бъде създадена комисия по ГМ-фуражи. Това не е нова разпоредба. На практика подаване на заявления за разрешения за ГМ-фуражи знаете, че става по процедурата на Регламент 1829, той е директно приложим регламент. Разрешението става на общностно ниво, на ниво Европейски съюз, не става въпрос за територията на България и не практика нашето предложение е – ако в страната-членка България бъде подадено такова заявление за разрешаване на ГМ-фуражи, тъй като компетентния орган е министъра на земеделието и храните да има консултативен орган, който да подпомогне дейността му за пълнотата на досието, за да не взима министъра еднолично решение, дали досието, което той трябва да изпрати в европейския орган за безопасност на храните е пълно или непълно. А в Регламент 1829 се казва какво трябва да съдържа досието. Това са най-съществените промени. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, д-р Тасева. Уважаеми колеги, въпроси имате ли по така направената презентация на законопроекта? Г-н Михайлов, заповядайте.

  МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Моят въпрос е свързан с този консултативен съвет. Това нещо обичайна практика ли е в Европейския съюз? Защото гледайки структурата на новата агенция, която се създава, там има достатъчно компетентни структури, които ще се занимават с тези неща. Не виждам защо трябва да се създава този консултативен съвет, който няма да има никаква тежест, освен да дава някакви препоръки. Има си дирекции към агенцията, която точно с това ще се занимава, не виждам смисъла да го има този консултативен съвет.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, г-н Михайлов. Д-р Тасева ще отговорите ли?

  ВЕНЦЕСЛАВА ТАСЕВА: Може би не бях достатъчно подробна по този въпрос. Каква е съществуващата ситуация? Към министъра на околната среда и водите, по смисъла на Закона за ГМО има консултативна комисия. Към министъра на здравеопазването по Закона за храните, по същия този Регламент 1829, в случай че се подаде заявление за храна и фураж, комисията е там. Единствено към министъра на земеделието и храните няма комисия, която да го подпомага и считаме, че това е необходимо, за да не решава еднолично нещата. С тази цел е предложен този консултативен съвет. Ако законодателния орган прецени – няма да бъде създаден. Но този консултативен съвет ще има подпомагаща роля, а и министъра на земеделието и храните да бъде равнопоставен с министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.
  Относно бъдещата Агенция по безопасност на храните. Със създаване на Агенция по безопасност на храните и обединяване на контролната система процедурите за подаване на заявления, дали само за фуражи, случая за който говорим, или за храна и за фураж, по същия регламент, по Закона за храните ще остане по същия начин, и текстовете в двата закона – за фуражи и за храните ще останат същите.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, д-р Тасева. Други въпроси, колеги? Г-н Божинов, заповядайте.

  ГЕОРГИ БОЖНОВ: Въпросът, който се дискутира концентрира и моето внимание в мотивите, подписани от министър-председателя. Тук всяка дума има изключително значение. Пише, че ще се отнася за становища относно пускане на пазара на генетично модифицирани фуражи и генетично модифицирани организми за фуражи. Всичко, което е за организмите, пускането на пазара, и за фуражи, и за посадъчен материал и т.н. е регламентирано в оня, другия закон и правата са на комисията, която е към министъра на околната среда. Министърът на земеделието и храните има специални функции, които са предвидени в този закон и трябва много добре да се огледат нещата, за не се стигне до конфликт, защото ще се консултира с единия, ще навлезе в територията на другия и това няма да е от полза за никого. Предлагам текстовете още веднъж да се погледнат много внимателно със специалистите от МОСВ. Вероятно сте го направили вече, но да се погледнат текстовете още един път.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, г-н Божинов.

  АТАНАС КАМБИТОВ: Само да попитам, г-жо председател, за да спестим време – каква е числеността на комисията, защото на първо четене специалностите, които дават са минимум 11 човека. И след това е казано – решението се взима с консенсус. Какво се случва, ако някой е против?

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Д-р Тасева, моля да отговорите.

  ВЕНЦЕСЛАВА ТАСЕВА: Първо на въпроса на г-н Божинов. На практика тази разпоредба в чл.23а е въведена през 2008 г. Ние подкрепяме предложението ви да се обсъди с колегите от МОСВ, но знаете, предварително сме обсъдили проекта, преди влизането му в Министерски съвет. Но няма пречка да се срещна отново с тях.
  На въпроса на г-н Камбитов – в този законопроект не е фиксиран броя на членовете на комисията, а е предвидено всичко това да бъде разписано в правилник за дейността на самата консултативна комисия.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Г-н Гюзелев, заповядайте.

  СТОЯН ГЮЗЕЛЕВ: Г-жо председател, колеги народни представители, г-жо Тасева, бих искал да ми дадете пояснение по параграф 10, чл.6, зачитам за колегите, които нямат материала
  „/6/ Членовете на комисията по ал.3 подписват декларации за неразгласяване на поверителна информация. В продължение на три години след преустановяване на дейността им членовете на комисията са длъжни да не разгласяват поверителната информация, която им е станала известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.”
  Този текст лично мен ме смущава, защото остава усещането, че ще има нещо не съвсем прозрачно към обществото. Все пак този текст е смущаващ и ако сметнете за необходимо – да отпадне, защото къде-къде по-отговорни комисии има в министерството и мястото му не е тук. Дори да се публикува в интернет работата на комисията, този текст ще създаде условия за нездрави въпроси, най-малко. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Г-жа Пенка Манева ще ви отговори.

  ПЕНКА МАНЕВА: Благодаря, г-жо председател. Уважаеми г-н народен представител, бих искала да обясня, че става въпрос, че в самото досие има документи, които са от конфиденциален характер. Това е визирано в Регламент 1829 - правоприлагащия регламент, в който е описано как ще бъдат изготвени досиетата. Става въпрос за тази информация, която държавите-членки нямат право да разгласяват, тъй като е производствена тайна на самия заявител подал заявлението за разрешаване на определен генетично модифициран фураж. За това става въпрос, а не за работата на самата комисия.

  СТОЯН ГЮЗЕЛЕВ: Има се предвид двата вида тайни – технологичния процес или ноу-хау, запазената марка – това се има предвид, а не за качествата на този продукт, който влиза за потребление в България. Разбирам ви, но след като чух отговора ви, така че може би текста следва да претърпи прецизиране, за да се разбере за какво става дума.

  ПЕНКА МАНЕВА: Да, може да се помисли по този въпрос.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Колеги, други въпроси или становища има ли? Ако няма, предлагам да се ориентираме към гласуване на предложения законопроект за първо четене. Разбирам, че в хода на дискусията се направиха предложения за прецизиране на параграф 10, който касае тази комисия и тъй като все пак в изменението на този закон това не е основното, предлагам при гласуването всеки от вас да игнорира това, а вносителя да поеме ангажимент за прецизиране на текстовете с МОСВ.
  Уважаеми колеги, който е „за” приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74 внесен от Министерски съвет на първо гласуване, моля да гласува.
  „За” – 15 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 15 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” приемаме законопроекта на първо четене.
  Преминаваме към точка 3 – обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, № 002-01-76 внесен от Министерски съвет на 3 септември 2010 г.
  Давам думата на г-н Георгиев, директор на Контролно-техническата инспекция за представяне на законопроекта.

  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Госпожо председател, госпожи и господа народни представители, г-н Костов, мотивите, които ще изложа ще бъдат в свободен текст, тъй като с този закон, като личност и директор на Контролно-техническа инспекция се занимавам повече от 3-4 години. Преди определено време имаше решение на правителството на г-н Сергей Станишев да се направят определени преструктурирания в българската държавна администрация. На мен като директор на Контролно-техническа инспекция от Министерство на земеделието ми беше поставена задачата да изясня дали двата центъра могат да преминат към Контролно-техническа инспекция с цел да се намалят разходите и да се оптимизира работата им. Направиха се проверки как е в Европейския съюз и се видя, че няколко от сертифициращите органи като Великобритания, Австрия и още 6-7 държави, сертифициращия орган в Европейския съюз има изпитвателни лаборатории по съответната горска и земеделска техника. Това доведе до внасяне на промяна в този закон – двата центъра да преминат към Контролно-техническа инспекция. Тогава идеята на ръководството на Министерство на земеделието беше да се оптимизират разходите, ще го кажа в цифри към 2008 г.: двата центъра изразходваха около 800 хил.лв. на година, а приходната им част беше 108 хил.лв. Беше много болезнена стъпка, защото тези центрове са с история в България, създадени са когато в България имаше голямо производство на земеделска и горска техника, но се оказа че през годините не са успели да адаптират своята дейност към европейските стандарти, най-вече акредитирането на съответните дейности.
  Европейските стандарти изискват за всяка една земеделска или горска машина да се направят изпитания по 24 директиви. Едва тогава по обобщаващата Директива 2003/37 може да бъде издаден сертификат, ако тези машини отговарят на изискванията. Тогава се намери една „вратичка”, да се изпитва техника втора употреба внасяна в България, за да може центровете да работят по някакъв начин. Но от няколко години, след влизането ни в Европейския съюз, техника втора употреба не се изпитва. Трябва да се изпитва само техника, която идва от трети страни, говорим за безопасност, а не по директивите, които дават възможност за нова земеделска и горска техника. Този закон тогава мина през Министерски съвет, през комисия, но между първо и второ четене в зала беше отхвърлен. Тази година отново бях извикан от административното и политическо ръководство на министерството и с почти същите мотиви това нещо продължава в момента. Това е една тежка задача за Контролно-техническа инспекция, поне дотолкова доколкото тръгнахме да приемаме това нещо, защото трябва да се направи една дирекция по изпитване. Целта и мотивите, които са изложени са в две посоки: едната, за да се оптимизира дейността и втората, в България трябва да има изпитателен център за техника. Турци, украинци, руснаци, беларуси вкарват тази техника за изпитване в Европейския съюз, дори в една малка държава като Брюксел, която има изпитвателна лаборатория, която е акредитирана и сертифицирана. Те издават сертификати. Ние в България сме издали след влизането ни в Европейския съюз един-единствен сертификат на Карловския тракторен завод и той беше тогава с BG, т.е. няма право в Европейския съюз да се продава този трактор, понеже не отговаря на изискванията. Тази част от задълженията, които сме поели пред Европейския съюз, в България в момента не е достатъчно добре развита. Ще завърша с това, че в България трябва да има един добре оборудван изпитвателен център, но той струва пари. Необходими са средства за акредитиране, необходими са средства за оборудване. Трябва да се намери форма и начин тази единица да бъде създадена с достатъчно европейски средства, за да може това изпитване да се прави и да могат да се привлекат близките страни, които са напреднали в производството на селскостопанска техника и горска техника, да бъдат давани в България за изпитания. Преминаването на двата центъра към Контролно-техническа инспекция цели и оптимизиране на състава, защото и в двата има директори, гл.счетоводители, гл.секретари и т.н. Въпросът е много сложен, там охрана, хората са сведени до минимум, около 42 бройки са. Контролно-техническа инспекция след последното съкращение на администрацията беше сведена до 104 бройки, т.е. на санитарния минимум, за да изпълнява задачите, които възлага закона. Но смятам, че е необходимо да се намери начин да има една изпитвателна лаборатория, която да работи. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Въпроси към вносителя имате ли? Г-жо Раева, заповядайте.

  ПЕТЯ РАЕВА: Благодаря, г-жо председател. Ние сме против представения законопроект. Направих си труда да проуча доста внимателно специално Центъра за изпитване на земеделска техника в Пловдив и моето мнение е, че това е абсолютно необходим център и като такъв той ще премине като дирекция към Контролно-техническата инспекция, което обезсмисля затварянето на центъра, тъй като хората на място са сведени до минимум и единствената полезна дейност, ако се търси такава, е съкращаването на един директор. Всички останали служители са необходими и така или иначе ще продължат да издават сертификатите. Те се самоиздържат с таксите, които събират и отделно извършват допълнителна дейност като произвеждат земеделска продукция. Така че от гледна точка и на това, че ще бъде спестен бюджет – също не е сериозен мотив. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, г-жо Раева. Г-н Георгиев, ще отговорите ли?

  МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: И няма ли конфликт на интереси? На едно място ще бъдат и издаващите сертфикатите и контролиращите?

  ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Г-н Костов може да отговори, ако смятате че има конфликт на интереси. Г-н Костов, имате думата.

  ГЕОРГИ КОСТОВ: Благодаря, г-жо председател. Ще отговоря първо на г-жа Раева. Функциите на центровете ще преминат към КТИ, те ще запазят независимо коя ще бъде шапката. Тази дейност ще продължи да се извършва. Искам да обърна внимание на това, което каза г-н Георгиев – със законопроекта се дава възможност да се изгради изпитателен център, нещо което в момента го нямаме. И по този начин може да изпреварим наши съседи, а също и страни от Европейския съюз, т.е. тази техника, която влиза в България и трябва да се изпитва да се правят тези изпитания тук, а това ще донесе допълнителни приходи. Това е същността на промяната на законопроекта.
  По отношение конфликта на интереси – не съм юрист и не мога да отговоря достатъчно компетентно, затова не смея да взема отношение. Но смятам, че това е обмислено от юристите, които са внесли този законопроект.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Г-жо Раева, заповядайте.

  ПЕТЯ РАЕВА: Вие потвърдихте, това което и аз твърдях, че функцията се запазва и вече не е като център за изпитване, а като дирекция към Контролно-техническата инспекция и единственият човек, който е излишен това е директора и евентуално гл.счетоводител.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, г-н Костов.

  ГЕОРГИ КОСТОВ: Радвам се, че г-жа Раева се е запознала с работата на изпитателните центрове, те са два, единият е в Пловдив, другия в Русе. Искам да ви кажа, че в предишни години се е натрупала страшно много администрация и страшно много структурки, които са под шапката на Министерство на земеделието. И Министерство на земеделието, и съответните ресорни дирекции трябва да следят десетки директори, второстепенни разпоредители и т.н. Не мога да приема вашата теза. Защо да не съберем две много малки структури, които на всичко отгоре са и на загуба през последните години, на дотации са, които могат да станат много по-ефективно съвместно с третата структура. Нещо повече, това е обсъждано дълго време, но е отлагано може би защото живеехме в по-добри финансови и икономически условия, тъй като нямаше криза. Сега всеки лев трябва да се премисля. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Г-н Атанасов, заповядайте.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н зам.министър, колеги, тук се защитиха различни позиции. Ако си спомняте бях задал въпрос на министъра за бъдещето на тези центрове. Тогава общо взето, в зала, ми беше отговорено за политиката, която следва правителството и тогава казах, че има определено конфликт на интереси след като едната функция на КТИ е да контролира, а другата е изпитателна. Не могат да съществуват под една шапка, по никакъв начин. Още нещо. Контролно-техническа инспекция, ако бъркам поправете ме, няма в нито една страна в Европа. Тези контролни функции се вършат от полицията. И ако не се лъжа КТИ беше създадена в България през петдесетте години, 1958 г. ако не се лъжа, да обезпечава военно-временните запаси, когато стане война със селскостопанска техника, трактори и т.н. Това са фактите. Не казвам, че институцията трябва да бъде закрита, КТИ си е доказала през годините съществуването, но говоря за реални факти. И в този случай, г-н Георгиев, се казаха някои неща, които са неистина. Тези двата изпитателни центрове са самостоятелни юридически лица, те имат регистрация и имат акредитация и ако преминат към министерството, и станат дирекция, ще бъде нужна нова акредитация, за да могат да изпълняват функциите си във вида, в който би следвало да са. Струва ми се, че нещо не е доизпипано. Разбирам идеята да се съкрати администрация, да се оптимизира дейност и т.н., но мисля, че има хляб за тези центрове и при добро планиране на дейността и вменяване на функции, които нямат, биха могли спокойно да се издържат и да си съществуват.
  Беше казано и от колегите, това едва ли ще доведе до някакъв икономически ефект, след като и без това са сведени до минимум, ако не се лъжа имат по 19 човека персонал, който е строго специализиран. Безспорно има нужда от тези центрове, те не са измислени ей така и днес решаваме и ги махаме. Те ще продължат да съществуват, но въпросът е правилна ли е промяната, необходима ли е в този вид, в който се предлага и не е ли сбъркана философията. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Костов.

  ГЕОРГИ КОСТОВ: Благодаря, г-н Атанасов, за бележката относно философията. Ако приемем тезата, че е сбъркана философията, значи много страни Белгия, Румъния, Холандия, Австрия където има единни центрове, също са сбъркали философията. Не смятам, че там са били по-глупави. Не са създали по три центъра със съответни администрации, а работят с един център и не коментират конфликт на интереси, защото си изпълняват съвестно задълженията. Ние във всеки един момент може да говорим за конфликт на интереси, ако разглеждаме нещата по-общо, защото и трите структури в момента са под шапката на Министерство на земеделието. По-скоро трябва да се обърне внимание на опростяване на процедурите и да вървим към западните модели, а не да се терзаем от постоянни съмнения. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги, други въпроси или становища има ли? Ако няма, предлагам да преминем към гласуване. Който е „за” приемане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, № 002-01-76 внесен от Министерски съвет на 3 септември 2010 г., моля да гласува.
  „За” – 10 гласа „Против” – 4 гласа „Въздържал се” 1 глас
  С 10 гласа „за, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” приемаме да предложим на Народното събрание да приеме на първо гласуване предложения законопроект.
  По т.4 Разни има ли въпроси? Ако няма, закривам днешното заседание и ви пожелавам успешен ден.

  /Заседанието бе закрито в 16,00 часа/


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  31 697 знака


  Форма за търсене
  Ключова дума