Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
15/03/2012
  Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 202-01-8, внесен от Министерски съвет на 3 февруари 2012 година.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите  П Р О Т О К О Л

  № 77

  На 15 март 2012 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и горите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 202-01-8, внесен от Министерски съвет на 3 февруари 2012 година.

  Заседанието бе открито в 18,00 часа и ръководено от госпожица Десислава Танева – председател на Комисията по земеделието и горите.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  * * *

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добър ден на всички! Уважаеми колеги, комисията има необходимия кворум и може да започне днешното си редовно заседание.


  Уважаеми колеги, на днешното заседание от Министерство на земеделието и храните присъства господин Георги Ралчев – началник-отдел в Министерство на земеделието и храните и господин Кирчев. Присъства господин Асен Кичуков, Цветан Филев от Асоциация на тютюнопроизводителите в България. Всеки момент очакваме и кмета на община Сатовча - Арбен Мименов. Фикрет Бекир също от Асоциацията на тютюнопроизводителите.
  Предварително обявеният дневен ред е както следва:
  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 202-01-8, внесен от Министерски съвет на 3 февруари 2012 година.
  Колеги, други предложения по дневния ред има ли? Няма. Всички имате раздаден работен доклад, по който ще гласуваме.
  По заглавието на законопроекта и по параграф 1 няма допълнителни предложения.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

  „§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „регистрирани по този закон” се заменят с „вписани като земеделски производители в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Условията и редът за регистриране на тютюнопроизводителите се определят с наредбата по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители.”
  Предлагам да гласуваме текста. Който е „за”, моля да гласува.”

  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложенията се приемат единодушно.

  По параграф 2 предлагаме да подкрепим по принцип текста на вносителя и предлагаме редакция на комисията.
  „§ 2. Членове 5, 6 и 7 се отменят.
  Предложение за редакция на комисията:
  § 2. Членове 5 и 6 се отменят.”
  Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложенията се приемат.

  Има постъпило предложение от народни представители Юнал Тасим, Петя Раева и Гюнер Сербест, както и редакция подготвена от експертите на комисията, като предлагам по принцип да подкрепим предложението. Въпроси има ли? Господин Тасим, заповядайте.

  ЮНАЛ ТАСИМ: Аз се надявам на консенсус по нашето предложение, по ред причини, но ако трябва да кажа с няколко изречения – това, че България се слави с добри сортове и видове тютюни, които са марка в световен мащаб и това наше предложение е свързано с възможността и задължението на държавата да запази тези видове в перспектива, защото има вероятност да се възроди тази марка и държавата трябва да вземе някакви мерки. Не вярвам някой от вас да е против това да съхраним нещо българско, макар че в България останаха много малко марки.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Тасим, аз също смятам, че трябва да подкрепим това предложение, съгласували сме го и с Министерство на земеделието и храните и те имат готовност да администрират това предложение. Други изказвания има ли? Няма.

  „Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  Създава се § 2а:
  „§ 2а. Създава се чл.7а:
  „Чл.7а. (1) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, регистрирани в публичен национален регистър, който се води и съхранява от Министерството на земеделието и храните.
  (2) Контролът за качеството, чистотата и произхода на тютюневите семена се гарантира от Министерство на земеделието и храните.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  „§ 3. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, регистрирани в публичен национален регистър, който се води и съхранява от Министерството на земеделието и храните.
  (2) Контролът за качеството, чистотата и произхода на тютюневите семена се гарантира от Министерство на земеделието и храните.”
  Предлагам да подкрепим по принцип предложението на народни представители Тасим, Раева и Сербест и да предложим редакцията на параграф 3, както е в работния доклад. Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложенията се приемат единодушно.

  По параграф 3 и параграф 4 няма постъпили предложения. Предлагам да подкрепим текстовете на параграф 3 и параграф 4 на вносител, които стават съответно параграф 4 и параграф 5.
  „§ 3. В чл. 9, ал. 1 думите „по ред, определен в договора между тях или от упълномощени от страните длъжностни лица и” се заличават.”
  Параграф 3 става параграф 4.
  § 4. В чл. 10 думите „с изключение на тези по чл. 9, ал. 3 и 4” и запетаята след тях се заличават.
  Параграф 4 става параграф 5.”
  Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 14 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 3 гласа
  С 14 гласа „за”, нула „против” и 3 гласа „въздържал се” предложенията се приемат.

  По параграф 5 на вносител има предложение от народни представители Тасим, Раева и Сербест този параграф да отпадне и предложение от народни представители Танева и Димитров това предложение да отпадне.
  „§ 5. В чл. 12, ал. 3 след думата „договора” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  Параграф 5 да отпадне.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Емил Димитров
  Параграф 5 да отпадне.”

  Предлагам Комисията да подкрепи тези две предложения и параграф 5 да бъде отхвърлен. Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложенията се приемат единодушно.

  По параграф 6 на вносител има предложена редакция на комисията, като тя инкорпорира предложението на вносителя.
  „§ 6. Член 13 се изменя така:
  „Чл. 13. Фирмите, изкупили тютюн на територията на страната, се задължават:
  1. в 30-дневен срок след приключване на изкупуването да представят в Министерството на земеделието и храните справка за изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн по сортови групи;
  2. в срок до 30 юни на календарната година да представят в Министерството на земеделието и храните справка за наличните количества тютюн и/или суров тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в Европейския съюз и в трети страни; данните се представят по сортови групи.”
  Предложение за редакция на комисията:
  § 6. Член 13 се изменя така:
  Чл. 13. Фирмите, изкупили тютюн на територията на страната, се задължават:
  1. в 30-дневен срок след приключване на изкупуването да представят в Министерството на земеделието и храните справка за изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн по сортови групи;
  2. в срок до 30 юни да представят в Министерството на земеделието и храните справка за наличните количества тютюн и/или изсушен и манипулиран ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в Европейския съюз и в трети страни; данните се представят по сортови групи.”

  Колеги, въпроси има ли? Няма. Който е по принцип за приемане на параграф 6 и редакцията предложена от комисията, моля да гласува.
  „За” – 16 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 1 глас
  С 16 гласа „за”, нула „против” и 1 глас „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 7 на вносител няма допълнителни предложения.
  „§ 7. Член 14 се отменя.”
  Моля, който е „за” приемането, да гласува.

  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 8 на вносител няма постъпили предложения. Предлагам да подкрепим принципно текста на вносителя с окончателна редакция на параграф 8, както е дадена в работния доклад. Други предложения има ли? Няма.
  § 8. Глава пета „Изкупни цени” се отменя.
  Предложение за редакция на комисията:
  § 8. Глава пета „Изкупни цени” с чл. 17 и 18 се отменя.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 13 гласа „Против” – 1 глас „Въздържал се” – 3 гласа
  С 13 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 9 на вносител предлагам да гласуваме подкрепа по принцип текста на вносителя с предложената редакция от комисията.
  „§ 9. Глава шеста „Премиране на тютюнопроизводителите” се отменя.
  Предложение за редакция на комисията:
  § 9. Глава шеста „Премиране на тютюнопроизводителите” с чл. 18а се отменя.”
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 13 гласа „Против” – 4 гласа „Въздържал се” – няма
  С 13 гласа „за”, 4 гласа „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 10 на вносител предлагам да гласуваме по принцип подкрепа на текста на вносителя с редакцията на комисията.
  „§ 10. Глава седма „Фонд „Тютюн” се отменя.
  Предложение за редакция на комисията:
  § 10. Глава седма „Фонд „Тютюн” с чл. 19 и 19а се отменя.”
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 11 на вносител предлагам да гласуваме по принцип подкрепа на текста с редакцията дадена в работния доклад.
  „§ 11. В чл. 25, ал. 1, чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 думите „от местно производство и внос” се заличават.
  Предложение за редакция на комисията:
  § 11. В чл. 25, ал. 1 думите „от местно производство и от внос” се заличават.”
  Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – 1 глас „Въздържал се” – 3 гласа
  С 13 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  Съгласно приетите текстове, предлагаме да се създадат нови параграфи 12 и 13
  „Комисията предлага да се създадат нови § 12 и 13:
  § 12. В чл. 28, ал. 1 думите „местно производство и от внос” се заличават.

  § 13. В чл. 29, ал. 1 думите „от местно производство и от внос” се заличават.”
  Колеги, въпроси има ли? Няма. Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” двата параграфа се приемат.

  По параграф 12 на вносител има постъпило предложение на н.п. Емил Димитров, което предлагам да бъде подкрепено по принцип и да гласуваме текста параграф 12, който става параграф 14, така както е даден в работния доклад. Колеги, въпроси имате ли? Господин Михайлов, заповядайте.

  МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Интересува ме какво е основанието да се забрани продажбата на заготовки за цигари с филтър?

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Давам думата на господин Димитров.

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, напоследък е масова практика, вместо нормално и законно произвежданите цигари, да се внасят по необясними канали заготовки, които според мен представляват едно нелегално производство на цигари. И по този начин не може да контролираме три неща: първо, съгласно европейска директива, която ние сме приели всички производители на цигари вече използват самогаснеща хартия при производството на асортимента си. Знаете, че бяха унищожени всички количества, които бяха в заварено положение и не отговаряха на директивата. Второ, за всички видове цигари има стандарти за наличие на вредни вещества, които са описани на кутиите, а тук по никакъв начин никой не може да гарантира какво ще пушат пушачите. И трето, това нанася изключително сериозни щети на държавния бюджет, тъй като няма как да се залепи акцизната лепенка и няма как да се проследи дали са платени налозите.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Атанасов, заповядайте.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Има ли тук експерти, които да кажат този въпрос как стои в другите страни-членки на Европейския съюз, при нашите съседи, за този текст, който предлага господин Димитров. Доводите са логични, но ми се иска да знам как е в други страни.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Тасим, имате думата.

  ЮНАЛ ТАСИМ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние ще подкрепим това предложение, но давате ли си сметка, че това е следствие и от вашето законотворчество. Проектът, който предложихте миналата година за либерализация на пазара, тогава официално ви предупреждавахме, че човек, който може да търгува с тютюни в един момент ще може да търгува, нелегално разбира се, и с такива заготовки. Разликата е в това, че заготовката е елементарен процес и излиза на пазара, само че тогава би трябвало да дължи на държавата по 130 лв/кг. Сега човекът ще държи в къщи тютюни, но не заготовки и ще спазва закона. От едното състояние в другото – е едно действие от пет минути. Така че това е ваша отговорност и сега се опитвате, като добавяте и „филтър” да излезете от ситуацията. Но няма как да не подкрепим това предложение, защото това подкрепя фиска. Това производство е опасно и за здравето, опасно е и за фиска, но това е следствие на вашата законодателна инициатива. Ако тази тенденция продължава, а вероятно ще бъде така, защото народа обедня тотално, то вината е само ваша. Но ние ще подкрепим предложението.

  МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Въпросът беше има ли в другите страни такъв вид законодателство.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Ралчев от Министерство на земеделието и храните ще отговори по отношение кореспондира ли текста с регламентите и европейското законодателство.

  ГЕОРГИ РАЛЧЕВ: Благодаря, госпожо Танева. Уважаеми дами и господа народни представители, тази информация, която имам за други европейски държави е, че практиката за използване на заготовки за цигари е много малка, като процент - слабо разпространена спрямо общото производство. Към момента липсва описание на съставките и контрол на именно тази цигарена хартия, мисля, че господин Димитров правилно ви запозна с мотивировката за това предложение, аз го подкрепям. Наистина, никой в момента не може да каже, тази цигарена хартия в този вид, в който тя присъства на пазара под формата на заготовка какви са съставките, които присъстват в нея. Затова изцяло ще подкрепим това предложение. Използваната хартия в цигарени изделия, която се влага в цигареното производство минава през много стриктен контрол на сертификация и проследяване, какъвто не е случая при заготовките, за които става въпрос. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Колеги, други въпроси има ли? Ако няма, преминаваме към гласуване. Подкрепяме по принцип предложението на н.п. Емил Димитров и предложената редакция на комисията.
  „§ 12. В чл. 30 се създава ал. 3:
  „(3) Забранява се продажбата и предлагането на тютюневи изделия чрез използване на услугите на информационното общество.”

  Предложение на н.п. Емил Димитров
  В чл. 30 се създава ал. 4:
  „(4) Забранява се продажбата на заготовки за цигари с филтър.”
  Предложение за редакция на § 12, който става § 14:
  § 14. В чл. 30 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Забранява се продажбата и предлагането на тютюневи изделия чрез използване на услугите на информационното общество.
  (4) Забранява се продажбата на заготовки за цигари с филтър.”

  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 16 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 1 глас
  С 16 гласа „за”, нула „против” и 1 глас „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 13 на вносител има предложение параграф 13 да отпадне и това е по повод станалите разисквания на първо четене, така както бяхме обявили.
  «§ 13. В чл. 35, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „и обектите, в които се извършва търговия с тютюн и тютюневи изделия” се заменят с „и в специализираните магазини за тютюн и тютюневи изделия”.
  2. Създава се т. 4:
  „4. в печатни издания, предназначени изключително за професионалисти в областта на търговията с тютюн и тютюневи изделия или за лица, чийто основен предмет на дейност е производството и търговията с тютюн и тютюневи изделия.”

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Емил Димитров
  Параграф 13 да отпадне.
  Комисията предлага § 13 да бъде отхвърлен.”

  Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 14 няма постъпило предложение. Моля да го гласуваме на вносител, като параграф 14 става параграф 15. Който е «за», моля да гласува.
  „§ 14. В чл. 35а, ал. 2 думите „маркировка и външно оформление” се заменят с „обозначаване и оформление”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.”

  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 15 на вносител – подкрепяме по принцип текста на вносителя, като в работния доклад е предложена редакция на комисията и параграф 15 става параграф 16.
  „§ 15. В чл. 35б ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Оценката за съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия се извършва на база стандарти, определени с наредба на Министерския съвет.
  (2) Измерването и контролът се извършват от акредитирани лаборатории, одобрени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
  Предложение за редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. В чл. 35б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „се извършва на база на стандарти, определени с акт” се заменят с „в тютюневите изделия се извършва на база стандарти, определени с наредба”.
  2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „одобрени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” към министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  Други предложения има ли? Няма. Който е «за», моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема единодушно.

  По параграфи 16, 17, 18, 19 на вносител няма допълнителни предложения. Предлагам да приемем текстовете на вносителя, като номерацията става съответно 17, 18, 19 и 20.
  § 16. В чл. 35в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Изследвания и анализи на тютюневи изделия за установяване съдържанието на вредни вещества и съставки, включително на катран, никотин и въглероден монооксид, както и оценката за съответствие на съдържанието на вредни съставки в цигарите се извършват от Института по тютюна и тютюневите изделия към Селскостопанската академия.”
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думата „декември” се заменя със „септември”;
  б) в т. 3 думите „функцията и категорията на съставката” се заменят с „категорията и функцията на съставката”.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Списъците по ал. 2, т. 1 и 2 се предоставят по електронен път в базата данни на електронната система за докладване - ЕМТОК, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „може да разпространява” се заменят с „предоставя” и думата „формулата” се заменя с „рецептата”.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Институтът по тютюна и тютюневите изделия публикува на интернет страницата си списък на всички съставки за всяко изделие по азбучен ред, като задължително се посочва съдържанието на катран, никотин и въглероден монооксид за всяко изделие.”
  6. Създава се ал. 7:
  „(7) Институтът по тютюна и тютюневите изделия представя всяка година информацията по ал. 2 на Европейската комисия след одобрение от министъра на земеделието и храните.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.

  § 17. В глава десета „а” се създава чл. 35г:
  „Чл. 35г. (1) Комисията за защита на потребителите може да изисква от производителите и вносителите на тютюневи изделия да предоставят информация (резултати от тестове) по търговски марки и по видове и за други съставки извън посочените в списъка по чл. 35в, ал. 2, т. 1 и 2, които се отделят от тютюневите изделия, ако има данни за вредното им въздействие върху здравето на потребителите и опасност към пристрастяване, както и съставки, за които няма такива данни.
  (2) Измерванията и изследванията се извършват в акредитирани лаборатории.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.

  § 18. В чл. 37, ал. 1 т. 16 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.

  § 19. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 запетаята след думите „ал. 1 и 2” и думите „чл. 14” се заличават.
  2. Алинея 3 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.”
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема единодушно.

  Има постъпило предложение от н.п. Емил Димитров за създаване на нов параграф. Предлагам да подкрепим предложението, като подкрепим създаването на нов параграф 21 със съответния текст:
  Предложение на н.п. Емил Димитров
  Създава се § 19а:
  „§19а. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и в случаите на нарушения по чл. 30, ал. 4.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1 и 2”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  „§ 21. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и в случаите на нарушения по чл. 30, ал. 4.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1 и 2”.

  Колеги, други предложения има ли? Няма. Който е «за», моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 20 на вносител няма допълнителни предложения.
  „§ 20. Създава се чл. 51а:
  „Чл. 51а. (1) На юридическо лице, което наруши разпоредбите на
  чл. 35в, ал. 2 и чл. 35г, се налага имуществена санкция от 20 000 до 30 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от
  30 000 до 50 000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22. „
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 21 на вносител има предложение на н.п. Емил Димитров. Предлагам да подкрепим по принцип предложението и да гласуваме текста на параграфа, който става с номер 23.
  „§ 21. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „чл. 4, 5, 18 и 32” се заменят с „чл. 4, 32 и чл. 35в,
  ал. 2”;
  б) точка 3 се отменя;
  в) точка 5 се отменя;
  г) в т. 6 думите „чл. 35а” се заменят с „чл. 29, чл. 30, ал. 2, чл. 32, 35, 35а и 35г”.
  2. В ал. 2 думите „съответния министър или областен управител” се заменят с „председателя на Комисията за защита на потребителите или упълномощени от него длъжностни лица”.

  Предложение на н.п. Емил Димитров
  В чл. 52, ал. 1, т. 6, след думите “30, ал. 2” се добавя „и ал.4”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 23:
  § 23. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „чл. 4, 5, 18 и 32” се заменят с „чл. 4, 32 и чл. 35в,
  ал. 2”;
  б) точка 3 се отменя;
  в) точка 5 се отменя;
  г) в т. 6 думите „чл. 35а” се заменят с „чл. 29, чл. 30, ал. 2 и 4, чл. 32, 35, 35а и 35г”.
  2. В ал. 2 думите „съответния министър или областен управител или от упълномощените от тях” се заменят с „председателя на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от него”.

  Въпроси има ли? Няма. Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 22 на вносител, няма допълнителни предложения, моля да гласуваме текста, който става параграф 24.
  „§ 22. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 35а” се добавя „и 35г”.
  2. В ал. 2 думите „и сроковете по § 11 от преходните и заключителните разпоредби” и запетаята след тях се заличават.
  3. В ал. 4 думите „и в нарушение на сроковете по § 11 от преходните и заключителните разпоредби” и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.”
  Моля, който е „за” да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 23 на вносител има постъпило предложение от н.п. Емил Димитров, което предлагам да подкрепим и гласуваме параграфа, който става параграф 25 в редакцията дадена от експертите:

  „§ 23. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 14:
  „14. „Въглероден монооксид” е съединение на въглерода с един кислороден атом. Въглеродният монооксид е компонент на газовата фаза на тютюневия дим, идентичен с „въглероден оксид” и „въглероден окис”.”
  Предложение на н.п. Емил Димитров
  В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 15:
  “15. „Заготовка за цигара с филтър” е незапълнено цилиндрично тяло за цигара с филтър, предназначено за индивидуално запълване с нарязан тютюн от потребителите.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 25:
  § 25. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА” се изменя така:
  „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”
  2. В § 1 се създават т. 14 и 15:
  „14. „Въглероден монооксид” е съединение на въглерода с един кислороден атом. Въглеродният монооксид е компонент на газовата фаза на тютюневия дим, идентичен с „въглероден оксид” и „въглероден окис”.
  15. „Заготовка за цигара с филтър” е незапълнено цилиндрично тяло за цигара с филтър, предназначено за индивидуално запълване с нарязан тютюн от потребителите.”
  3. Създава се § 1а:
  „§ 1а. Навсякъде в закона думите „търговски обекти и складове на едро и дребно” се заменят с „търговски складове и обекти”.
  Други предложения има ли? Няма. Моля, който е съгласен да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема единодушно.

  По параграф 24 на вносител, параграф 25 на вносител и „Преходни и заключителни разпоредби”, предлагам да ги гласуваме на вносител, като стават съответно 27 и 28.
  „§ 24. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра на финансите” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 27.

  § 25. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.”

  Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема единодушно.

  По параграф 26 на вносител няма допълнително предложение. Предлагам да гласуваме текста на вносителя за параграфа, който става 29.
  „§ 26. (1) Закрива се Фонд „Тютюн”.
  (2) От деня на влизането в сила на този закон се прекратяват правомощията на Управителния съвет, на изпълнителния директор и на Експертния съвет за развитието на тютюнопроизводството.
  (3) Трудовите правоотношения със служителите от закрития фонд, включително от неговите регионални структури, се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
  (4) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема постановление, с което да уреди:
  1. прехвърлянето на средствата и вземанията по закрития фонд, както и на другите негови активи и пасиви, права и задължения към Министерството на земеделието и храните, съответно към Държавен фонд „Земеделие”;
  2. всички въпроси, свързани с ликвидацията на закрития фонд, в т.ч. с предаването и съхраняването на документите от неговия архив, съгласно
  чл. 51 от Закона за Националния архивен фонд.
  (5) В срока по ал. 4 Министерският съвет назначава комисия, която да извърши ликвидацията на закрития фонд в срок три месеца от назначаването й.”
  Други предложения има ли? Няма. Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – 1 глас „Въздържал се” – 3 гласа
  С 13 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 27 няма постъпили предложения. Моля да гласуваме текста на вносителя, който става параграф 30.
  „§ 27. (1) Тютюнопроизводителите, регистрирани във Фонд „Тютюн” до влизането в сила на този закон, ползват правата на регистрирани тютюнопроизводители по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия до вписването им в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
  (2) Регистрите на тютюнопроизводителите, водени от Фонд „Тютюн” и от общините, се предават на Министерството на земеделието и храните.
  (3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните:
  1. определя условията и реда за регистриране на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
  2. осигурява служебното вписване на тютюнопроизводителите по ал. 1 на основата на данните от регистрите по ал. 2.”
  Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.
  Постъпило е предложение на народни представители Танева и Димитров за създаване на нов параграф, което предлагам комисията да подкрепи с редакцията дадена в работния доклад, като параграфа става 31.
  „Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Емил Димитров
  Да се създаде параграф 27а:
  „§ 27а. От влизане в сила на този закон подпомагане в сектор тютюн се извършва по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и европейското законодателство в областта на Общата организация на селскостопанските пазари.”
  Комисията предлага да се създаде § 31:
  „§ 30. От деня на влизането в сила на този закон подпомагане в сектор тютюн се извършва по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и европейското законодателство в областта на Общата организация на селскостопанските пазари.”
  Други предложения има ли? Няма. Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 28 няма постъпили предложения. Моля да гласуваме текста на параграф 28, който става параграф 32.
  „§ 28. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ,
  бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 8 и 98 от 2011 г.) в приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 т. 11 се отменя.”
  Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  По параграф 29 предлагам да не подкрепим текста на вносителя и този параграф да бъде отхвърлен.
  „§ 29. Навсякъде в закона думите „търговски обекти и складове на едро и дребно” се заменят с „търговски складове и обекти”.
  Комисията предлага § 29 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 25, т, 3.»

  Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен параграфът да бъде отхвърлен, моля да гласува.
  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 4 гласа
  С 13 гласа „за”, нула „против” и 4 гласа „въздържал се” предложението се приема.
  С това приехме на второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
  Давам думата на кмета на Сатовча, господин Мименов.

  АРБЕН МИМЕНОВ: Председател съм и на Асоциацията на дребнолистните тютюнопроизводители в България. Пред мен са и мотивите на проекта за изменение на закона. Освен това, което вече е ясно, че отпада разпределението на квотите, защитата на минималните изкупни цени и т.н., прочетох, че отпада и безвъзмездното предоставяне на семена на тютюнопроизводителите. Наистина ли е така, господин Ралчев. Аз имам сериозни опасения, като знам цената каква е от Института по тютюна, ако се предлага така на тютюнопроизводителите – това ще доведе до затриване на семепроизводството, на културите, на качеството на тютюна, защото основно хората ще започнат сами да си произвеждат семена, а това ще доведе до уродливост и т.н. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Ралчев, имате думата, за това което се прие като текстове като задължение на министерството по отношение на семената.

  ГЕОРГИ РАЛЧЕВ: Доразписахме именно този механизъм за контрол на семената. Отделно от това, знаете, че в Закона за семената и посадъчния материал, който действа и към момента има ясно разписани разпоредби кой и как получава разрешение за производство на семена, т.е. производството на семена по никакъв начин не може да бъде разглеждано в контекста на някаква безконтролна и самодействаща система. Държавната помощ в сектора, такава каквато беше за семена, считано от 2010 година, включително за подпомагане и на килограм в България и всички останали 26 държави в Европейския съюз не действа. Тук става въпрос за общата политика на Общността в сектора на тютюна. Това означава, че в този сектор, в нито една от 27-те държави нямаме обвързана помощ с продукция било то за семена, било то за суровина. Това, което казвате, че всеки сам безконтролно ще тръгне да си произвежда семена и ще си ги засява – далеч съм от тази мисъл, защото знаете, че тютюна в много от неговите части е бутикова стока и ако някой тръгне да си засажда това, което той мисли, това ще рефлектира и върху цената, така че не мисля, че е в интерес на този човек. Имаме уверението, че след закриването на фонд „Тютюн” всички авторски права върху тютюневите сортове в страната са прехвърлени на Института по тютюна в Марково, имаме добрия диалог с тях, така че не виждам никакви апокалипсиси и големи, драстични изменения в изкупните цени, това не означава, че няма да продължим да работим и в тази насока. Имате право и приемам това, което казвате. Благодаря.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Други изказвания има ли? Да, господин Филев.

  ЦВЕТАН ФИЛЕВ: Благодаря, госпожо Танева. Не чухме да се говори за запазване на 30-дневния срок за плащане на суровината при изкупуването.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Запазва се срока, в параграф 5. Имахме предложение параграф 5 да бъде отхвърлен, което означава, че предложението да отпадне този 30-дневен срок не се приема и остава в сила сега действащия текст за 30-дневния срок.
  Колеги, благодаря за участието, закривам заседанието.

  /Заседанието бе закрито в 19,30 часа/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

  35 025 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума