Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
31/10/2012
  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 254-01-51, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев на 04.04.2012 година.
  2. Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 254-01-102, внесен от н.п. Иван Иванов и н.п. Христо Христов на 25.10.2012 г. за първо гласуване.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите  П Р О Т О К О Л

  № 91

  На 31октомври 2012 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и горите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 254-01-51, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев на 04.04.2012 година.
  2. Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 254-01-102, внесен от н.п. Иван Иванов и н.п. Христо Христов на 25.10.2012 г. за първо гласуване.
  3. Текущи.

  Заседанието бе открито в 15,00 часа и ръководено от госпожица Десислава Танева - председател на Комисията по земеделието и горите.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  * * *

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започнем днешното редовното заседание на Комисията по земеделие и гори, с предварително обявен дневен ред:
  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 254-01-51, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев на 04.04.2012 година.
  2. Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 254-01-102, внесен от н.п. Иван Иванов и н.п. Христо Христов на 25.10.2012 г. за първо гласуване.
  3. Текущи.

  Колеги, предложения по дневния ред имате ли? Ако няма, приемаме, че това е дневния ред, по който ще работим.
  На днешното заседание присъстват и Петър Сарафов, експерт в Главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения” към Министерство на земеделието и храните по точка 1. По точка 2 са поканени господин Злати Златев – изпълнителен директор на Националната служба по зърното, господин Тенчо Тенев, заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, госпожа Анита Пашова, директор на дирекция „Правна” в Българска агенция по безопасност на храните и господин Тодор Тодоров, юрист в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” към Министерство на земеделието и храните.
  Преминаваме към точка 1.
  Уважаеми колеги, в съответния срок съгласно процедурата има входирано допълнително предложение на н.п. Ивайло Тошев, който е и вносител на законопроекта, присъства на заседанието. Раздали сме ви и работен доклад, в който експертите от комисията предлагат съответните редакции на текстовете. Заповядайте, господин Тошев.

  ИВАЙЛО ТОШЕВ: Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, в съответствие с приетия на първо гласуване законопроект и направените предложения от страна на Министерство на земеделието и храните и на Министерство на финансите, входирах моето предложение между първо и второ четене. Виждам, че комисията е възприела предложението ми с редакционна бележка, която аз приемам. Нямам какво повече да добавя.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Вие като вносител изразявате съгласие с предложените редакции в работния доклад на комисията.

  ИВАЙЛО ТОШЕВ: Да.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Колеги, други въпроси имате ли? Ако няма, предлагам да преминем към гласуване.
  Моля, който е „за” приемане на наименованието „Закон за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи”, да гласува.

  „За” – 11 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 2 гласа
  С 11 гласа „за”, нула „против” и 2 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  Подлагам на гласуване редакцията на комисията съгласно раздадения ви работен доклад за параграф 1, както и принципна подкрепа на предложението на н.п. Ивайло Тошев. Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 11 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 2 гласа
  С 11 гласа „за”, нула „против” и 2 гласа „въздържал се” предложението се приема.

  Предлагам да гласуваме параграф 2 на вносител да отпадне, с което подкрепяме по принцип предложението на н.п. Ивайло Тошев. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 16 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 16 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.
  С това приемаме на второ четене законопроекта.

  Уважаеми колеги, преминаваме към точка 2 от дневния ред - обсъждане на законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 254-01-102, внесен от н.п. Иван Иванов и н.п. Христо Христов на 25.10.2012 г. за първо гласуване.
  Давам думата на господин Тенев от Българска агенция по безопасност на храните за становище.

  ТЕНЧО ТЕНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, за протокола – доктор Тенчо Тенев, заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните.
  Ще представя становището на доктор Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните.
  По първия параграф приемаме направеното предложение от господата народни представители Иван Иванов и Христо Христов. Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи, която в момента е в структурата на Българската агенция по безопасност на храните основно извършва дейност на Националната служба по зърното. С преминаването й в агенцията се наруши връзката между лабораториите, които са в зърнобазите, т.е. тя не може да им провежда методична помощ, не може да им извършва ринг-тестове и решихме, че по-добрия вариант е тази лаборатория да бъде върната в структурата на Националната служба по зърното. Опитали сме се да представим редакция на вашето предложение, като по-точно сме се опитали да разпишем самия ред, по който да се върне лабораторията в Националната служба по зърното.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Господин Златев, имате думата.

  ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ: Подкрепям направеното предложение и изложението на доктор Тенев.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Колеги, други въпроси имате ли? Ако няма, закривам дебата и преминаваме към гласуване.
  Моля, който е „за” подкрепа за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 254-01-102, внесен от н.п. Иван Иванов и н.п. Христо Христов на 25.10.2012 г., да гласува.

  „За” – 16 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – един.
  С 16 гласа „за”, нула „против” и един „въздържал се” приема се единодушно законопроекта на първо гласуване.

  По точка 3 „Текущи” има ли въпроси? Няма. Закривам днешното заседание на комисията. Благодаря за участието!

  /Заседанието бе закрито в 15,50 часа/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА


  6 356 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума