Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
14/10/2009

  Д О К Л А Д
  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет 23.09.2009 г.

  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 14 октомври 2009 г., разгледа и обсъди внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 23 септември 2009 г. На заседанието присъстваха г-н Павлин Димитров – заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Христина Митрева, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Николай Нанков и г-жа Крестина Лазарова – Дирекция „Правно-нормативна дейност” в МВР, г-н Иван Шаренков – Дирекция „Международни проекти” в МВР, г-жа Русинка Георгиева от НОИ и г-н Христо Христов от КНСБ.
  Законопроектът и мотивите към него беше представен от г-н Павлин Димитров – заместник-министър на вътрешните работи, който подчерта че промените са свързани с промяна структурата на Министерския съвет, от една страна и отразяват разпоредбите на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г., от друга.
  В законопроекта се прецизират разпоредбите по отношение на държавната служба, като се предлага при структурни или организационно-щатни промени държавните служители да се назначават без конкурс в рамките на притежаваната категория, за да не се допуска преустановяване на дейността в резултат на организационни и структурни промени. В областта на възнагражденията, материалното и социалното осигуряване на държавните служители в МВР се предвижда разширяване на възможностите за допълнителни възнаграждения на държавните служители чрез други възнаграждения, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
  Редица разпоредби от законопроекта целят създаване на подходящи условия за осъществяване на синдикалната дейност, разширяване обхвата и формите на социален диалог между ръководството на министерството, синдикалните организации и работещите в Министерството на вътрешните работи. Предвидени са и разпоредби относно правата и задълженията на синдикалните организации във връзка със защита икономическите и социалните интереси на членовете им, както и възможността за присъединяването на синдикалните организации към международни организации със сродни функции и характер.
  Развити са формите на сътрудничество между министъра на вътрешните работи и синдикалните организации: за синдикалните организации на държавните служители чрез сключване на споразумение за сътрудничество, за синдикалните организации, в които членуват служители работещи по трудово правоотношение чрез сключване на колективен трудов договор по реда и условията на Кодекса на труда.
  Регламентирани са условията за осъществяване дейността на синдикалните организации на държавните служители както и провеждането на събрания в работно и извън работно време.
  Със законопроекта се създават условия за разширяване на социалния диалог, чрез Съвет за социално сътрудничество, в който освен представители на ръководството на Министерство на вътрешните работи и представители на синдикалните организации на държавните служители и на работещите по трудово правоотношение, се включват и представители на служители, които не са членове на синдикални организации. Регламентиран е кръгът от въпроси и принципите за осъществяване на социалния диалог.
  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се уреждат служебните и трудовите правоотношения на работещите в Министерството на вътрешните работи и на изпълнявалите функции по защита при бедствия и осигуряване на достъп до Единния европейски номер 112, придобиване правото на пенсия за тази категория лица в резултат на промените в структурата на Министерския съвет и новите функции на Министерството на вътрешните работи.
  В хода на дискусията бяха представени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт и Конфедерацията на независимите синдикати в България.
  В проведеното обсъждане народните представители се обединиха около необходимостта да се уеднакви срокът за придобиване право на пенсия по реда на чл.69, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване със срока за влизане в сила на съответните структурни и организационни промени в министерството на вътрешните работи, а именно един месец след обнародването на Закона. Във връзка с това е необходимо в §101 числото 70 да отпадне. Обсъдена бе и необходимостта да се развие уредбата на текстове в допълнителни разпоредби или в други нормативни актове, които се позовават на международни договори, европейски регламенти и решения.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” 11 – гласа, „Против” – 2 гласа и „Въздържали се” – 2 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 23 септември 2009 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума