Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
21/10/2009

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 09.10.2009 г.

  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 21 октомври 2009 г., разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 9 октомври 2009 г.
  На заседанието присъства г-жа Христина Митрева, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Индустриални отношения” в Министерството на труда и социалната политика, както и представители на Националния осигурителен институт. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Христина Митрева, заместник-министър на труда и социалната политика.
  Спогодбата е подписана на 30 октомври 2008 г. в Сеул и с решение от 8 октомври 2009 г. е одобрена от Министерски съвет.
  При разработване на Спогодбата са отчетени принципите и нормите на международното право в областта на социалната сигурност, както и спецификите на всяка една от страните.
  Компетентен орган от българска страна е министърът на труда и социалната политика, а институции са Националния осигурителен институт и Националната агенция по приходите.
  По отношение на приложимото законодателство е възприет принципа, че спрямо лицето се прилага законодателството на страната, в която се упражнява съответната трудова дейност. За насърчаване на корейските инвестиции и ноу-хауто в областта на човешките ресурси е предвидено при командироване на работници и служители от съответния работодател да се прилагат разпоредбите на изпращащата страна за срок до 36 месеца, като при определени условия този срок може да бъде продължен с още 24 месеца.
  Предвидени са разпоредби за зачитане на осигурителния стаж, придобит съгласно законодателството на всяка една от държавите при преценяване правото на пенсиите, които могат да се придобиват по реда на тази Спогодба. По отношение на България те са пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии от тях.
  Уредени са и въпросите за сумиране на осигурителните периоди и изчисляване на пенсиите, като са предвидени и специални разпоредби за двете страни.
  Предвижда се възможност за преразглеждане на обезщетения, определени преди влизането на Спогодбата в сила, като е регламентиран и съответния ред.
  За решаване на възникнали спорове се предвижда освен провеждането на преговори между компетентните органи да се създаде и Арбитражна комисия, по ред и условия определени от двете страни.
  Процедурите за прилагане на Спогодбата ще се регулират с подписване на Административно споразумение, което ще създаде предпоставки за развитие на сътрудничеството между компетентните органи и институции в областта на социалната сигурност. Очаква се Административното споразумение да бъде подписано от компетентните министри в периода 24 - 27 октомври 2009 г. по време на посещението на Президента на Република България г-н Георги Първанов в Република Корея.
  Спогодбата влиза в сила от първия ден на третия месец след размяната на ратификационните документи. Уредена е и процедурата по прекратяване на Спогодбата, като изрично е предвидено запазване на осигурителните права и съответните обезщетения, произтичащи от нейното действие.
  Във връзка с чл. 3, 22, 23, 25, ал.1 от Спогодбата и на основание чл. 85, ал.1, т. 4, 5, 6 и 8 от Конституцията на Република България Спогодбата подлежи на ратификация от Народното събрание, защото поражда финансови задължения за Република България, предвижда участие на държавата в арбитражно уреждане на спорове, урежда правото на обществено осигуряване и произтичащите от него права, като основно право на човека и изрично предвижда ратификация.
  В хода на дискусията бе подчертано, че за България това е една от първите спогодби от ново поколение в областта на социалната сигурност, сключени с трети държави извън Европейския съюз след нашето членство в Съюза. До 1 януари 2007 г. усилията бяха насочени към сключване на договори за социална сигурност с държавите-членки на ЕС.
  Спогодбата е първият международен договор между двете държави в областта на социалната сигурност, и е един добър начин за гарантиране на социалните права на лицата, работили и живели в двете държави. Спогодбата създава облекчения и повече гаранции пред бизнеса и е инструмент за по-нататъшно развитие на икономическите връзки между двете държави, насърчавайки движението на хора и капитали между двете страни.

  В проведеното обсъждане народните представители се обединиха около становището законопроектът след приемането на първо гласуване да бъде предложен на Народното събрание за приемане на второ гласуване.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, „Против” и „Въздържали се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да ратифицира със Закон Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 09.10.2009 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума