Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
28/10/2009

  Д О К Л А Д
  по Законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда

  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 28 октомври 2009 г., разгледа и обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда, както следва:
  - № 954-01-23, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 28.09.2009 г.;
  - № 954-01-28, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 07.10.2009 г.;
  - № 954-01-31, внесен от Геновева Алексиева и Светлана Ангелова на 16.10.2009г.

  На заседанието присъстваха вносителите на законопроектите, г-жа Христина Митрева, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Индустриални отношения” в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Теодора Дичева – директор на дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване” в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Присъстваха и представители на социалните партньори – г-н Чавдар Христов от КНСБ, г-н Олег Чулев и г-н Емил Димитров от КТ „Подкрепа” и г-н Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
  І. Законопроект за изменение на Кодекса на труда № 954-01-23, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 28.09.2009 г.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Емилия Масларова. Основната цел на законопроекта е при намаляване обема на работата да се създадат нормативни условия за гъвкава реакция от страна на работодателите чрез прилагане на непълно работно време. Предлага се увеличаване продължителността на периода, през който може да се установява непълно работно време на общо до 9 месеца в рамките на една календарна година, като за целта срокът по §3б от Преходните разпоредби на Кодекса на труда, се увеличава от три месеца на шест месеца. С оглед на прогнозите за продължаване на кризата се предлага действието на мярката да продължи и през 2010 г.
  С приемането на предложените изменения, които съответстват и на практиката в държавите-членки на Европейския съюз ще се създадат допълнителни условия за подпомагане на работодателите с икономически затруднения да прилагат по-гъвкаво работно време, ще се предоставят допълнителни възможности за предприятията, които са приложили непълно работно време до шест месеца през тази година и продължават да изпитват икономически затруднения, ще се насърчи независимия двустранен социален диалог между работодателите и работниците и служителите. Същевременно заетите лица ще запазят работните си места, което е предпочитана алтернатива пред съкращение, дългосрочна безработица, загуби във фискалната и осигурителната системи от непостъпили данъци и осигуровки, повишени разходи за обезщетения, социални плащания, а впоследствие и за допълнителни мерки за интегриране на пазара на труда.
  Бе подчертано, че прилагането на гъвкаво работно време от страна на работодателя ще бъде подкрепено със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по която в рамките на схемата „Адаптивност” ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ с цел ограничаване на масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период от 5 месеца лицата преминали на непълно работно време ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лв. на месец, като се предвижда да бъдат обхванати 42 хиляди души.
  В хода на дискусията бяха представени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт и становищата на социалните партньори, които подкрепят по принцип продължаване действието на мярката и през 2010 г., но считат че периода от 9 месеца през календарната година е твърде дълъг.
  Обсъдени бяха въпросите свързани с продължителността на периода, през който се въвежда непълно работно време и произтичащите от това социални права на работещите при непълно работно време. Подчертана бе необходимостта от допълнителни мерки, които да компенсират работещите на непълно работно време.
  В проведеното обсъждане народните представители се обединиха около необходимостта действието на мярката да продължи и през 2010 г.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 3 гласа, „Против” –няма и „Въздържали се” – 11, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса на труда № 954-01-23, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 28.09.2009 г.
  ІІ. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 954-01-28, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 07.10.2009 г.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Цветан Костов, който е един от вносителите, сред които има представители на всички парламентарни групи.
  Законопроектът предвижда закрила на работничките и служителките, които се намират в напреднал етап на лечение ин-витро при осъществяване на трудовите си задължения в областта на: полагането на нощен труд, забрана за полагането на извънреден труд, специална закрила при извършването на работа, която излага на опасност или застрашава здравето и сигурността на работничките и служителките, които се намират в напреднал етап на лечение ин-витро, предприемане на мерки от страна на работодателя за приспособяване условията на труд или работното място за премахване на рисковете за работничките и служителките, които се намират в напреднал етап на лечение ин-витро.
  Предвидена е специална закрила при уволнение на работничките и служителките, които се намират в напреднал етап на лечение ин-витро, като то може да се осъществи само след предварително разрешение на Инспекцията по труда.
  Предложена е и легална дефиниция на понятието „работнички и служителки, които се намират в напреднал етап на лечение ин-витро”, като е регламентирана и продължителността на периода на защита – не повече от 20 дни.
  Предвидени са и съответни изменения в Закона за държавния служител и Закона за защита от дискриминация.
  Бе подчертано, че законопроектът е изготвен и в съответствие с разпоредбите на чл.2 §1 и чл.5, §.1 от Директива 76/207/ЕИО на Съвета от 9 февруари 1976 г. относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация и развитие, и на условията на труд, както и в съответствие с Решение на Съда на Европейските общности по дело С-506/06. Предоставено бе становище от отдел „Европейско право” на Народното събрание, съгласно което законопроекта съответства на разпоредбите на правото на ЕС.
  Съгласно чл.69, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е предоставен за становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество, който го е подкрепил единодушно на 21.10.2009 г. Постъпили са и становища от МТСП, КНСБ и НОИ.
  В хода на дискусиите членовете на Комисията по труда и социалната политика се обединиха около необходимостта от допълването му със закрила за работничките и служителките, които се намират в напреднал етап на лечение ин-витро по отношение предвиждане на задължение за работодателя да освобождава от работа работничките и служителките, които се намират в напреднал етап на лечение ин-витро, за медицински прегледи, когато се извършват в работно време, като се допълни чл. 157, ал.2 от Кодекса на труда. Необходимо е в чл.310 от Кодекса на труда да се регламентира забрана за командироване на работнички и служителки, които се намират в напреднал етап на лечение ин-витро, без тяхно изрично писмено съгласие. Възприемането на тези съображения предполага и изменение на чл.48 на Кодекса за социално осигуряване по отношение обезщетение при трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, „Против” и „Въздържали се” няма, Комисията по труда и социалната политика:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-28, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 07.10.2009 г.
  ІІІ. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 954-01-31, внесен от Геновева Алексиева и Светлана Ангелова на 16.10.2009 г.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Светлана Ангелова. Основна цел на законопроекта е да се детайлизират условията, при които се полага извънреден труд, като за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време, извънредният труд да се полага само в рамките на деня, през който е започнала работата. Според вносителите с реализирането на това предложение ще се преустанови неправилното прилагане на разпоредбите по отношение на извънредния труд.
  Предвижда се завишаване с 25% на минималните размери на заплащане на извънредния труд за работа през работните дни, почивните дни, официалните празници и при сумирано изчисляване на работното време. Вносителите считат, че по този начин ще се получава адекватно възнаграждение за извънредния труд, а също така ще се ограничи и използването на тази възможност от страна на работодателите само по изключение.
  Направени са и промени в размера на глобите, като значително се намаляват долните граници на глобите. В мотивите, които са неразделна част от законопроекта се изтъква, че налагането на санкции в големи размери на практика може да доведе до преустановяване дейността на работодателя. Със законопроекта се създават възможности за диференциация при определяне размерите на глобите и отчитане тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и имотното състояние на нарушителите.
  Съгласно чл.69, ал.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е предоставен за становище от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националния съвет за тристранно сътрудничество и социалните партньори.
  При обсъждането в постоянната комисия по трудово законодателство на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и с писмено предоставените становища Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” изразяват подкрепа за внесения законопроект. Социалните партньори изразяват резерви по отношение на различни аспекти от законопроекта. Министерство на финансите счита за нецелесъобразни предложенията за увеличаване на минималните размери на заплащането на извънредния труд в условия на икономическа стагнация и въвеждане на минимални размери на глобите.
  В хода на дискусиите бе подчертано, че повишаването на размерите на глобите в края на 2008 г. имаше за цел превенция, намаляване на сивия сектор в заплащането, защита на трудовите и социалните права на работещите и изпълнение на ангажиментите за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд, което съответства и на практиката в Европейския съюз. Бяха изказани съображения относно антикризисния характер на предложенията. Специален акцент бе поставен върху обстоятелството, че с реализирането на предложенията ще се създадат условия за разпространение на т.нар. „сив сектор”, ще се задълбочи нелоялната конкуренция. Създават се и предпоставки за появата на корупционни практики сред инспекторите по труда, както и намаляване на възможностите за гарантиране трудовите и социалните права на работниците и служителите.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Против” - няма и „Въздържали се” – 4 гласа, Комисията по труда и социалната политика:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-31, внесен от Геновева Алексиева и Светлана Найденова на 16.10.2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума