Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
20/01/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-01-65, внесен от Министерски съвет на 29.12.2009.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-01-65, внесен от Министерски съвет на 29.12.2009 г.

  В заседанието участваха г-жа Христина Митрева, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Снежана Малакова от Националния осигурителен институт, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Христина Митрева, заместник-министър на труда и социалната политика.

  Основната цел на законопроекта е да приведе в съответствие българското законодателство в областта на пенсионното осигуряване с регламентите на Европейския съюз по отношение прехвърлянето на пенсионни права от и към специалната пенсионна схема на Европейските Общности.

  Във връзка с това са предвидени разпоредби относно осигурителния режим на лицата при изпращане на работа в друга държава-член на Европейския съюз. Предвижда се държавите-членки да гарантират свободното движение на хора в Европейския съюз, като работодателите изплащат възнаграждение и правят осигурителни вноски в съответствие с действащите минимални стандарти в приемащата страна. Не се допуска възнаграждение, което е по-ниско от възнаграждението на местните работници.

  Предлагат се и съответни изменения по отношение на реда за внасяне на осигурителните вноски и осигурителния стаж.

  Предвидени са разпоредби за дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване при преноса на пенсионни права по отношение на поддържаната от тях информациона система, електронния обмен на данни, максималния размер на допълнителните такси при прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида във фондове за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване в пенсионната схема на Общностите.

  Предлага се да се създаде нова Част „Втора А”, в която се регламентира взаимодействието между националните пенсионни схеми с пенсионната схема на Общностите. Предложенията са съгласувани с представители на Европейската Комисия и на специалната пенсионна схема на Общностите.

  Включени са всички национални схеми, свързани със заетост - фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, универсалните и професионални фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Въвежда се общ принцип за упражняване правото на прехвърляне, а именно ако не е отпусната пенсия за трудова дейност от фондовете на държавното обществено осигуряване и ако не е отпусната пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване или не е сключен договор за еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства.

  Предвижда се прехвърлянето на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите да се осъществява във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на застраховател въз основа на договор за застраховка или рента.

  Предлага се кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и на предпоставките и сроковете за неговото упражняване да е в съответствие с Правилника за длъжностите лица на Европейските общности и с условията за работа на другите служители на Общностите. Предвижда се прехвърлянето на пенсионни права да се извършва и за случаи преди влизането на законопроекта в сила.

  Като координиращ орган е определен Националният осигурителен институт, който ще разпределя средствата между националните пенсионни схеми, получени от пенсионната схема на Общностите, като се регламентира и начина на това разпределение.

  При изчисляване на средствата ще се прилага ограничението за максималния размер на месечния осигурителен доход в Република България към момента на прехвърлянето. Размерът на сумата над тези средства ще може да се прехвърля в избран от лицето фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

  Предвидени са и разпоредби относно последиците за лицата по отношение придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване и от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и зачитане на осигурителен стаж вследствие на прехвърлянето на пенсионни права от националните пенсионни схеми в специалната пенсионна схема на Общността и обратно.

  Уредени са и въпросите по отношение на принудителните административни мерки, отговорността за нарушения на нормативната уредба и издаването на актове, наказателни постановления и тяхното обжалване във връзка с дейността на пенсионните дружества за допълнително пенсионно осигуряване при взаимоотношенията им със специалната пенсионна схема на Европейския съюз.

  Предложени са легални дефиниции на понятията „минимални ставки на заплащане”, ,„пенсионна схема на общностите”, „орган на Общностите” и „актюерски еквивалент на пенсионните права за старост”.

  Получено е и становище от отдел „Европейско право” към Народното събрание, съгласно което законопроекта създава предпоставки за прилагането на съответните регламенти имащи отношение към координацията на системите за социална сигурност за координация и отговаря на изискванията на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Предложени са и редакционни бележки, които ще бъдат отчетени след приемането на законопроекта на първо гласуване.

  В хода на дискусията Комисията по труда и социалната политика се обедини около мнението, че законопроектът създава законодателни гаранции за пренос на пенсионни права на работници и служители при упражняване правото на свободно движение на хора в Европейския съюз при промяна на работата си от държава-членка в институция на Европейския съюз и обратно.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 16 гласа, „Против” и „Въздържали се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-01-65, внесен от Министерски съвет на 29.12.2009 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума