Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
03/02/2010

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално
  подпомагане, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет, приет на
  първо гласуване на 20.01.2010 г.

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

  (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г. и бр. 14, 41 и 74 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „в сътрудничество с” се добавя „държавните органи” и се поставя запетая.
  2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. координира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги;”
  б) досегашната т. 3 става т. 4;
  в) досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
  „5. разрешава откриване, закриване, промяна на вида и капацитета на специализирани институции и социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейности;”
  г) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „по социално подпомагане в страната” се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги;”
  д) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „по социално подпомагане” се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги;”;
  е) досегашната т. 8 става т. 9.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За изпълнение на функциите по ал. 1, т. 2 дирекциите „Социално подпомагане” имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население”, който се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и задължително изискват по служебен път необходимата им информация от автоматизираните информационни системи на ЕСГРАОН, териториалните структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §2:
  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. координира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги;”
  б) досегашната т. 3 става т. 4;
  в) досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
  „5. разрешава откриване, закриване, промяна на вида и капацитета на специализирани институции и социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейности;”
  г) досегашната т. 5 става т. 6;
  д) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „по социално подпомагане в страната” се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги;”
  е) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „по социално подпомагане” се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги;”;
  ж) досегашната т. 8 става т. 9.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За изпълнение на функциите по ал. 1, т. 2 дирекциите „Социално подпомагане” имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население”, който се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и задължително изискват по служебен път необходимата им информация от автоматизираните информационни системи на ЕСГРАОН, териториалните структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й.”


  § 3. В чл. 11, ал. 2 думите „помощ от задължените по закон да ги издържат лица” се заменят със „за издръжка от лицата по чл. 140 от Семейния кодекс”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 5 след думата „трудовата” се добавя „и учебната”.
  2. В ал. 4 думите „предоставянето на социалните помощи и прекратяването им” се заменят с „отпускането, изплащането, изменянето, спирането, възобновяването и прекратяването на социалните помощи”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  § 5. Член 12а се изменя така:
  „Чл. 12а. На лица с трайни увреждания се предоставя месечно целева помощ след преценка на доходите на лицето или семейството в размер съобразно степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждането при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Станка Шайлекова, Емануела Спасова, Ангел Даскалов, Анатолий Йорданов, Антоний Йорданов, Вяра Петрова, Стефан Господинов и Светомир Михайлов:
  §5 се изменя така:
  „§5. Член 12а се отменя.”.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  Параграф 5 се отменя.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на народния представител Цветан Костов:
  Параграф 5 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на §5:
  §5. Член 12а се отменя.


  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  Създава се нов §5а:
  §5а. Член 12б се изменя така:
  Чл.12б. (1) Безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, задължително се включват в програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места.
  (2) Лицата по ал. 1, отказали участие в програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места, се лишават от месечни помощи за срок от една година.
  (3) Реализирането на програмите по ал. 1 се осъществява от общинските администрации.
  (4) Включването в програмите по ал. 1 не е задължително за:
  1. полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст:
  а) майки (осиновителки, осиновители);
  б) родители, които отглеждат сами децата си;
  в) настойници;
  2. бременни жени след третия месец на бременността им;
  3. лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност;
  4. лицата, полагащи грижи за болен член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;
  5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които имат увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
  6. лицата с психични заболявания, установени от компетентните органи.

  Комисията не подкрепя предложението.


  § 6. Член 12в се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.


  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  Създава се нов §6а:
  §6а. Създава се нов чл.12г:
  Чл.12 г. (1) Месечните, целевите и еднократните помощи за лица и семейства с деца се предоставят в натура, когато:
  1. родителите не полагат грижи към децата си;
  2. паричната помощ не се използва по предназначението й.
  (2) Помощта по ал. 1 се предоставя чрез:
  1. частично или пълно заплащане на такси в детските заведения, поемане на разходите за храна в училищни столове и обществени трапезарии;
  2. закупуване на хранителни продукти, облекло, обувки, учебни пособия и др.;
  3. по друг начин, определен чрез социална анкета.
  (3) Месечната помощ, определена в натура, на лицата и семействата, отказали да я получат, се спира за съответния месец.

  Комисията не подкрепя предложението.


  § 7. В чл. 13, ал. 4 думите „7-дневен” се заменят с „14-дневен”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.


  § 8. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите „за срок” се заменят с „до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг”.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Лицата, неизползвали по предназначение целевата помощ за отопление, се лишават от правото да получават такава и през следващия отоплителен сезон.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.


  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 лицата се лишават от социални помощи за срок една година.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.


  § 10. Член 16 се изменя така:
  „Чл. 16. (1) Социалните услуги се основават на целенасочена социална работа в подкрепа на лицата за:
  1. осъществяване на ежедневни дейности;
  2. социално включване.
  (2) Социалните услуги се предоставят въз основа на индивидуална оценка на потребностите и съобразно желанието и личния избор на лицата.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.


  § 11. В чл. 18 ал. 5, 6, 7 и 8 се отменят.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.


  § 12. Създава се чл. 18а:
  „Чл.18а. (1) Кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, и е работодател на ръководителите на тези услуги с изключение на случаите на възлагане на управлението по ал.3.
  (2) Работодател на персонала в социална услуга, която е делегирана от държавата дейност и местна дейност, е нейният ръководител.
  (3) Кметът на общината може да възложи управлението на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат.
  (4) Социални услуги могат да се предоставят при съвместно участие въз основа на договор между държавата, общините и лицата по чл. 18, ал.1, т.3 и 4.
  (5) Лицата по чл. 18, ал.2 и 3 могат да кандидатстват за средства от фонд „Социално подпомагане” след защита на проект.
  (6) Всички дейности в областта на социалните услуги се предоставят при спазване на критерии и стандарти, определени с правилника за прилагане на закона и с наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета от Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.


  § 13. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Областните управители приемат стратегии за развитие на социалните услуги на областно ниво съгласувано със съответните регионални дирекции за социално подпомагане.
  (2) Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво съгласувано със съответните дирекции „Социално подпомагане”.
  (3) Годишните планове по ал. 2 се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.
  (4) Условията и редът за планиране, разкриване, закриване и предоставяне на социални услуги се определят с правилника за прилагане на закона.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  § 13. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Областните управители организират разработването и утвърждават стратегии за развитие на социалните услуги на областно ниво съгласувано със съответните регионални дирекции за социално подпомагане.
  (2) Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво съгласувано със съответните дирекции „Социално подпомагане”.
  (3) Годишните планове по ал. 2 се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.
  (4) Условията и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се определят с правилника за прилагане на закона.”


  § 14. Член 20 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  § 14. Глава пета „Социални работници” и чл. 20 се отменят.


  § 15. В чл. 26, т. 3 думите „тридесет на сто от размера на таксите” се заменят с „такси”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.


  § 16. Член 28 се изменя така:
  „Чл. 28. Орган за управление на фонд „Социално подпомагане” е управителният съвет, който се състои от управител, подуправител и трима членове, които се назначават и освобождават от министъра на труда и социалната политика.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.


  § 17. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 2 и 3 се изменят така:
  „2. разработва и предлага на министъра на труда и социалната политика проект на бюджет на фонда;
  3. взема решения за набиране и разходване на средствата на фонда;”.
  2. Създава се нова т. 4:
  „4. определя условията и реда за разпределяне на средствата и финансиране дейностите на фонда;”.
  3. Досегашната т. 4 става т. 5.
  4. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея след думата „фонда” се добавя „и го представя на министъра на труда и социалната политика”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.


  § 18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Обществените съвети съдействат и подпомагат общинските съвети при анализиране на потребностите от социални услуги и участват в разработването на стратегиите и годишните планове по чл. 19, ал. 2.”

  Предложение на народния представител Геновева Алексиева, направено по реда на чл.73, ал.2, т.2 от ПОДНС:
  В ал. 2 след думите „общинските съвети” се добавя „и кметовете на общините”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
  § 18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Обществените съвети съдействат и подпомагат общинските съвети и кметовете на общините при анализиране на потребностите от социални услуги и участват в разработването на стратегиите и годишните планове по чл. 19, ал. 2.”


  § 19. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „установена степен на намалена работоспособност” се заменят с „установена степен на трайно намалена работоспособност”.
  2. В т. 7 думите „Социални услуги, предоставени в общността” се заменят със „Социални услуги в общността”.
  3. Точка 8 се отменя.
  4. В т. 10 след думата „състояние” се поставя запетая и се добавя „трудова и учебна заетост”.
  5. В т. 11 думите „на място” се заменят с „в дома на лицето и/или семейството”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.


  § 20. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ,
  бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г. и бр. 41 и 74 от 2009 г.)
  чл. 42 - 43 се отменят.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Станка Шайлекова, Емануела Спасова, Ангел Даскалов, Анатолий Йорданов, Антоний Йорданов, Вяра Петрова, Стефан Господинов и Светомир Михайлов:
  Параграф 20 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  Параграф 20 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на народния представител Цветан Костов:
  Параграф 20 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 20 да отпадне.  § 21. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от
  2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от
  2008 г. и бр. 23 от 2009 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 9:
  „9. целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки.”
  2. Създава се чл. 8г:
  „Чл. 8г. (1) Многодетните майки имат право на безплатно пътуване веднъж в годината - отиване и връщане, с железопътния и автобусния транспорт в страната.
  (2) Условията и редът за ползване на правото по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (3) Редът за предоставяне и разходване на средствата за безплатния железопътен транспорт се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
  3. В чл. 12 се създава т. 9:
  „9. три месеца - за целевата помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки, считано от края на месеца, в който е отпусната помощта.”
  4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 8:
  „8. „Многодетни” са майките, родили (осиновили) и отгледали 3 и повече деца над едногодишна възраст.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става §20.


  § 22. Изплащането на месечни добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания се прекратява считано от първо число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на този закон.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Станка Шайлекова, Емануела Спасова, Ангел Даскалов, Анатолий Йорданов, Антоний Йорданов, Вяра Петрова, Стефан Господинов и Светомир Михайлов:
  Параграф 22 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  Параграф 22 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на народния представител Цветан Костов:
  Параграф 22 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да отпадне.


  § 23. Приемането на молби за отпускане на месечни добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания се прекратява от датата на влизане в сила на този закон.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Станка Шайлекова, Емануела Спасова, Ангел Даскалов, Анатолий Йорданов, Антоний Йорданов, Вяра Петрова, Стефан Господинов и Светомир Михайлов:
  Параграф 23 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  Параграф 23 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на народния представител Цветан Костов:
  Параграф 23 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 23 да отпадне.


  § 24. Издадените удостоверения на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г., изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г. и бр. 26 от 2009 г.) на многодетни майки се преиздават в срок до една година от влизането в сила на този закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става §21.


  § 25. Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на този закон приема необходимите изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г. и бр. 34 от 2009 г.).

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става §22.


  § 26. Параграф 6 влиза в сила от 1 януари 2011 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става §23.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума