Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
10/02/2010

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално
  осигуряване, № 902-01-65, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 29.01.2010 г.

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
  (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Комисията предлага да се създаде нов §1:
  „§1. В чл. 5 се създава ал.13:
  ”(13) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изготвя и представя в Министерството на труда и социалната политика и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт информация за размера на събраните социалноосигурителни вноски, тенденциите и предприетите мерки за тяхната събираемост на шестмесечие.”


  § 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за осигурени лица, командировани по реда на Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и на Директива 96/71/ЕО и за които лица съгласно Регламент (ЕО) 883/2004 е приложимо българското законодателство в качеството им на командировани лица, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатените или неначислените, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, като възнагражденията в приемащата държава не могат да са по-малко от минималните ставки на заплащане за тази държава.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите “минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3” се добавя “и осигурителния доход по ал. 3”.
  3. Досегашните ал. 4 – 14 стават съответно ал. 5 – 15.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова:
  Параграф 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да отпадне.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. Създава се чл.6а:
  „Осигурителни вноски и осигурителен доход на дългосрочно командировани лица в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария
  Чл. 6а. (1) Осигурителните вноски за работниците и служителите, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т.1
  (2) Осигурителните вноски за дългосрочно командированите лица се дължат в размерите по чл. 6, ал. 1 и се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл. 6, ал. 3. ”.

  Комисията подкрепя предложението за създаването на нов § 1, който става § 2 със следната редакция:
  „§ 2. Създава се нов чл.6а:
  „Осигурителни вноски и осигурителен доход на лица, командировани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария
  Чл. 6а. (1) Осигурителните вноски за работниците и служителите, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т.1
  (2) Осигурителните вноски за лицата по ал. 1 се дължат в размерите по чл. 6, ал. 1 и се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл. 6, ал. 3. ”.

  § 2. В чл. 7, ал. 11, чл. 9, ал. 3 и чл. 355 думите „чл. 6, ал. 3” се заменят с „чл. 6, ал. 4”.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 2 да отпадне.

  Предложение на народните представители Искра Фидосова и Светлана Ангелова:
  Създава се нов § 3:
  „§ 3. В чл. 45, ал. 4 се изменя така:
  (4) За членове на семейството на осигуреното лице се считат съпругът, съпругата и техните възходящи и низходящи по права линия, майката, бащата, възходящите и низходящите по права линия.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3 със следната редакция:
  „§ 3. В чл. 45, ал. 4 се изменя така:
  „(4) За членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи и низходящи по права линия, съпругът и съпругата.”

  § 3. Член 123ж се изменя така:
  „Информационна система
  Чл. 123ж. (1) За дейността си по допълнително пенсионно осигуряване дружеството изгражда и поддържа информационна система, която трябва да отговаря на изисквания, определени с наредба на комисията.
  (2) Информационната система трябва да осигурява възможност за осъществяване на електронен обмен на данни в съответствие с правилата, определени от Административната комисия по чл. 71 от Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност, както и за съпътстващия го национален обмен на данни.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.

  § 4. В чл. 202 се създават ал. 3 и 4:
  “(3) Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 20 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2. Таксата се заплаща от осигуреното лице.
  (4) Таксите по ал. 1 – 3 не могат да се прихващат от личните партиди на осигурените лица.”

  Предложение на народния представител Стефан Господинов:
  § 4 се изменя така:
  „§ 4. В чл. 202 се създава ал.3:
  „(3) Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 20 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2. Таксата се заплаща от осигуреното лице.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, който става § 5 със следната редакция:
  „§ 5. В чл. 202 се създава ал.3:
  „(3) Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 20 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2. Таксата се заплаща от осигуреното лице.”

  § 5. В чл. 257 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  “4. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Таксите по ал. 1 не могат да се прихващат от личните партиди на осигурените лица.”

  Предложение на народния представител Стефан Господинов:
  § 5 се изменя така:
  „§ 5. В чл. 257 се правят следните изменения и допълнения:
  В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6 със следната редакция:
  „§ 6. В чл. 257, в ал. 1 се създава т. 4:
  „4. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2.”

  § 6. Създава се част втора “а”:
  “ЧАСТ ВТОРА “А”
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕНСИОННАТА СХЕМА НА ОБЩНОСТИТЕ
  Глава тридесет и осма “а”
  Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на Общностите

  Право на прехвърляне на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите
  Чл. 343а. (1) Осигурявано по българското законодателство лице, което постъпи на работа като служител на Общностите, има право да прехвърли в пенсионната схема на Общностите заедно или поотделно по свой избор:
  1. актюерския еквивалент на пенсионните права за старост от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване;
  2. средствата по своята индивидуална партида в универсален пенсионен фонд и/или в професионален пенсионен фонд, както и средствата, натрупани във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и/или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми от вноски на работодателя и лицата по чл. 230, ал. 3, т. 3, съответно - на предприятието осигурител.
  (2) Кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Общностите.
  (3) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва, ако не е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, свързана с трудова дейност.
  (4) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 2 се извършва, ако не е отпусната пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване и не е сключен договор за еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида.
  (5) За прехвърляне на средства в пенсионната схема на Общностите не се прилагат ограниченията за прехвърляне по чл. 171, ал. 1 и 2, чл. 236, ал. 1, т. 2 и ал. 3, и чл. 247, ал. 1 и 4.
  (6) Разходите за банковия превод са за сметка на Националния осигурителен институт или на пенсионноосигурителното дружество, от което се извършва прехвърлянето.

  Последици от прехвърлянето на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите
  Чл. 343б. (1) Осигурителният стаж, за който е прехвърлен актюерски еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1, не може да се ползва за определяне на правото и размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (2) С прехвърлянето на средствата по чл. 343а, ал. 1, т. 2 по сметката на органа на Общностите се погасява правото на пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, а индивидуалната партида във фонда се закрива.
  (3) В случай че лицето е прехвърлило своите пенсионни права от държавното обществено осигуряване и е запазило правата си във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, то:
  1. придобива право на пенсия от универсален пенсионен фонд и/или от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 - 3 или до 5 години преди навършването й;
  2. придобива право на пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при навършване на 60-годишна възраст или до 5 години преди навършването й;
  3. може да изтегли средствата си от професионален пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или от универсален пенсионен фонд.

  Право на прехвърляне на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите
  Чл. 343в. (1) Лице, чието правоотношение с орган на Общностите, по което е било осигурявано в пенсионната схема на Общностите, е прекратено, има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него в тази схема пенсионни права:
  1. във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, както и в универсален пенсионен фонд, ако е родено след 31 декември 1959 г., или
  2. във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии, или
  3. на застраховател, който има право да извършва дейност по раздел І, т. 1, буква “б” - ”Застраховка за пенсия или рента”, от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
  (2) Кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Общностите.
  (3) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва, когато лицето започне да упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по този кодекс.

  Последици от прехвърлянето на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите в държавното обществено осигуряване и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
  Чл. 343г. (1) Когато лицето направи избор по чл. 343в, ал. 1, т. 1, Националният осигурителен институт разпределя средствата, получени от пенсионната схема на Общностите, както следва:
  1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Общностите по реда на чл. 343а, те постъпват, олихвени към датата на трансфера, обратно във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в съответните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били преведени;
  2. за лице, родено преди 1 януари 1960 г. - по фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите, и размера на вноската към момента на прехвърлянето;
  3. за лице, родено след 31 декември 1959 г. - по фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в избрания от лицето универсален пенсионен фонд; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите, и съответните размери на вноската към момента на прехвърлянето.
  (2) При изчисляване на средствата по ал. 1, т. 2 и 3 се прилага ограничението за максималния размер на месечния осигурителен доход в Република България към момента на прехвърлянето.
  (3) Размерът на сумата над средствата по ал. 1, т. 1 и 2, съответно
  т. 3 се прехвърля в избран от лицето фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  (4) За осигурителен стаж в Република България се признава сборът от стажа по чл. 343б, ал. 1 и действителният стаж в Общностите, включително осигурителните периоди от други държави, зачетени в стажа от Общностите.

  Последици от прехвърлянето на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите само във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 343д. Лице, прехвърлило само във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване средствата, представляващи неговите пенсионни права от пенсионната схема на Общностите:
  1. няма право да ги изтегли преди придобиване право на пенсия по т. 3;
  2. няма право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по чл. 248, ал. 2;
  3. придобива право на пенсия от този фонд при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3;
  4. има право да получава само пожизнена пенсия от този фонд.

  Подзаконова уредба
  Чл. 343е. Министерският съвет определя с наредба:
  1. реда за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на Общностите;
  2. начина за изчисляване на актюерския еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1;
  3. начина за олихвяване по чл. 343г, ал. 1, т. 1.”

  Предложение на народния представител Стефан Господинов:
  В § 6., чл. 343а, ал. 1, т.2 и ал. 5 се изменят така:
  „2. средствата по своята индивидуална партида в универсален пенсионен фонд, и/или в професионален пенсионен фонд и/или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
  „(5) За прехвърляне на средства в пенсионната схема на Общностите не се прилагат ограниченията за прехвърляне по чл. 171, ал.1 и 2, чл. 236, ал. 3 и чл. 247, ал.4.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Стефан Господинов:
  В § 6., чл. 343 б, ал. 3, т.1 се изменя така:
  „(3) В случай, че лицето е прехвърлило своите пенсионни права от държавното обществено осигуряване и е запазило правата си във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, то:
  1. придобива право на пенсия от универсален пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 или при условията на чл. 167, ал. 2.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7 със следната редакция:
  § 7. След чл. 343 се създава част втора “а” с чл. 343а - 343е:
  “ЧАСТ ВТОРА “А”
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕНСИОННАТА СХЕМА НА ОБЩНОСТИТЕ
  Глава тридесет и осма “а”
  Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на Общностите

  Право на прехвърляне на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите
  Чл. 343а. (1) Осигурявано по българското законодателство лице, което постъпи на работа като служител на Общностите, има право да прехвърли в пенсионната схема на Общностите заедно или поотделно по свой избор:
  1. актюерския еквивалент на пенсионните права за старост от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване;
  2. средствата по своята индивидуална партида в универсален пенсионен фонд, и/или в професионален пенсионен фонд и/или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
  (2) Кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Общностите.
  (3) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва, ако не е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, свързана с трудова дейност.
  (4) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 2 се извършва, ако не е отпусната пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване и не е сключен договор за еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида.
  (5) За прехвърляне на средства в пенсионната схема на Общностите не се прилагат ограниченията за прехвърляне по чл. 171, ал.1 и 2, чл. 236, ал. 3 и чл. 247, ал.4.
  (6) Разходите за банковия превод са за сметка на Националния осигурителен институт или на пенсионноосигурителното дружество, от което се извършва прехвърлянето.

  Последици от прехвърлянето на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите
  Чл. 343б. (1) Осигурителният стаж, за който е прехвърлен актюерски еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1, не може да се ползва за определяне на правото и размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (2) С прехвърлянето на средствата по чл. 343а, ал. 1, т. 2 по сметката на органа на Общностите се погасява правото на пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, а индивидуалната партида във фонда се закрива.
  (3) В случай че лицето е прехвърлило своите пенсионни права от държавното обществено осигуряване и е запазило правата си във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, то:
  1. придобива право на пенсия от универсален пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 или при условията на чл. 167, ал. 2;
  2. придобива право на пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при навършване на 60-годишна възраст или до 5 години преди навършването й;
  3. може да изтегли средствата си от професионален пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или от универсален пенсионен фонд.

  Право на прехвърляне на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите
  Чл. 343в. (1) Лице, чието правоотношение с орган на Общностите, по което е било осигурявано в пенсионната схема на Общностите, е прекратено, има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него в тази схема пенсионни права:
  1. във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, както и в универсален пенсионен фонд, ако е родено след 31 декември 1959 г., или
  2. във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии, или
  3. на застраховател, който има право да извършва дейност по раздел І, т. 1, буква “б” - ”Застраховка за пенсия или рента”, от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
  (2) Кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Общностите.
  (3) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва, когато лицето започне да упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по този кодекс.

  Последици от прехвърлянето на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите в държавното обществено осигуряване и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
  Чл. 343г. (1) Когато лицето направи избор по чл. 343в, ал. 1, т. 1, Националният осигурителен институт разпределя средствата, получени от пенсионната схема на Общностите, както следва:
  1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Общностите по реда на чл. 343а, те постъпват, олихвени към датата на трансфера, обратно във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в съответните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били преведени;
  2. за лице, родено преди 1 януари 1960 г. - по фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите, и размера на вноската към момента на прехвърлянето;
  3. за лице, родено след 31 декември 1959 г. - по фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в избрания от лицето универсален пенсионен фонд; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите, и съответните размери на вноската към момента на прехвърлянето.
  (2) При изчисляване на средствата по ал. 1, т. 2 и 3 се прилага ограничението за максималния размер на месечния осигурителен доход в Република България към момента на прехвърлянето.
  (3) Размерът на сумата над средствата по ал. 1, т. 1 и 2, съответно
  т. 3 се прехвърля в избран от лицето фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  (4) За осигурителен стаж в Република България се признава сборът от стажа по чл. 343б, ал. 1 и действителният стаж в Общностите, включително осигурителните периоди от други държави, зачетени в стажа от Общностите.

  Последици от прехвърлянето на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите само във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 343д. Лице, прехвърлило само във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване средствата, представляващи неговите пенсионни права от пенсионната схема на Общностите:
  1. няма право да ги изтегли преди придобиване право на пенсия по т. 3;
  2. няма право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по чл. 248, ал. 2;
  3. придобива право на пенсия от този фонд при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3;
  4. има право да получава само пожизнена пенсия от този фонд.

  Подзаконова уредба
  Чл. 343е. Министерският съвет определя с наредба:
  1. реда за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на Общностите;
  2. начина за изчисляване на актюерския еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1;
  3. начина за олихвяване по чл. 343г, ал. 1, т. 1.”

  § 7. В чл. 344, ал. 1 след думите “част втора” се добавя “и част втора “а”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става §8.

  § 8. В чл. 351, ал. 1 след думите “част втора” се добавя “или част втора “а”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става §9.

  § 9. В чл. 354, ал. 1 след думите „част втора” се добавя „и част втора „а”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.

  § 10. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 10:
  „10. „Минимални ставки на заплащане” са определените от националното законодателство и/или от практиката на приемащата държава.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) По смисъла на част втора “а” от този кодекс:
  1. „Пенсионна схема на Общностите” е пенсионната схема, уредена с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители в Общностите.
  2. „Орган на Общностите” е всеки орган, за който се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители в Общностите.
  3. „Актюерски еквивалент на пенсионните права за старост” е настоящата стойност на всички бъдещи пенсионни плащания, които би получило осигуреното лице след пенсионирането си и съответстващи на придобития от него осигурителен стаж.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя това наименование.

  § 11. С този закон се въвеждат изискванията на Регламент (ЕИО) 31/1962, (ЕОАЕ) 11/1962, въвеждащи Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и всички техни последващи изменения, както и се осигурява прилагането на Регламент (ЕО) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност във връзка с Директива на Европейския парламент и на Съвета 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова:
  Параграф 11 се изменя така:
  „§ 11. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става §12 със следната редакция:
  „§ 12. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя това наименование.

  § 12. Този закон се прилага и към заявления за прехвърляне на пенсионни права, подадени преди влизането му в сила.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.

  § 13. Министерският съвет приема наредбата по чл. 343е в 6-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.

  § 14. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г.) се създава чл. 230б:
  “Застраховка за пенсия или рента при прехвърляне на пенсионни права от пенсионна схема на Общностите
  Чл. 230б. Когато се сключват при прехвърляне на пенсионни права по чл. 343в, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, договорите по застраховка за пенсия или рента уреждат:
  1. осигуряване на пожизнени месечни плащания на застрахованото лице не по-рано от навършване на 60-годишна възраст и не по-късно от навършване на 65-годишна възраст;
  2. недопустимост за прекратяване на договора преди навършване на определената в него възраст по т. 1 и след започване на пожизнените месечни плащания;
  3. изплащане на дължимата по застрахователния договор сума на наследниците или на третите ползващи се лица при смърт на застрахованото лице.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става §15.

  Предложение на народния представител Менда Стоянова:
  Създава се § 14а:
  „§ 14а. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42, 93 и 101 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 19и, ал. 3 думите „ чл. 40а, ал. 4 и 5” се заменят с „чл. 40а, ал. 2 и 3”.
  2. В § 69 думите „до 1 март 2010 г.” се заменят с „до 30 юни 2010 г.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15, който става § 16, със следната редакция:
  „§ 16. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42, 93 и 101 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 19и от преходните и заключителните разпоредби, в ал. 3 думите „ чл. 40а, ал. 4 и 5” се заменят с „чл. 40а, ал. 2 и 3”.
  2. В § 69 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр.101 от 2009 г.) думите „1 март” се заменят с „30 юни”.

  § 15. Параграф 1 влиза в сила от 1 май 2010 г. и се прилага и спрямо командировани лица, за които се прилага българското законодателство, определено като приложимо съгласно Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става §17 със следната редакция:
  „§ 17. Параграф 2 влиза в сила шест месеца след влизането в сила на този закон и се прилага и спрямо командировани лица, за които се прилага българското законодателство, определено като приложимо съгласно Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността.”


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума