Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
10/02/2010

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд, № 002-01-6, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 28.01.2010 г.

  З А К О Н
  за закриване на Социалноинвестиционния фонд

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Чл. 1. Закрива се Социалноинвестиционният фонд– второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.


  Чл. 2. Активите, пасивите, архивът на Социалноинвестиционния фонд, както и дейностите и функциите, свързани със Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 18 ноември 2008 г. и ратифицирано със закон (обн., ДВ., бр. 19 от 2009 г.), преминават към Министерството на труда и социалната политика.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова:
  Член 2 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 2 да отпадне.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.

  § 1. Законът за Социалноинвестиционeн фонд (обн., ДВ., бр. 32 от 2001 г.; изм., бр. 120 от 2002 г.) се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  Предложение на народния представител Светлана Ангелова:
  1. Създава се нов § 2 със следното съдържание:
  „§ 2. Правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Социалноинвестиционния фонд е Министерството на труда и социалната политика.”
  2. Досегашните параграфи 2-5 стават съответно 3-6.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов §2:
  „§ 2. Правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Социалноинвестиционния фонд е Министерството на труда и социалната политика.”


  § 2. Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет на Социалноинвестиционния фонд се прекратяват от датата на влизане в сила на закона.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става §3.

  § 3. Министърът на труда и социалната политика в срок три месеца от влизането в сила на закона урежда правоотношенията, свързани със закриването на Социалноинвестиционния фонд.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става §4.


  §4. Трудовите правоотношения със служителите от закрития Социалноинвестиционен фонд се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става §5.


  § 5. (1) Министерският съвет в срок до един месец от влизането в сила на закона назначава ликвидационна комисия.
  (2) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закрития Социалноинвестиционен фонд в срок три месеца от назначаването й.
  (3) Разходите по ликвидацията са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Социалноинвестиционния фонд за 2010 г.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова и Хасан Адемов:
  Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „ § 5. Разходите по закриването са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Социалноинвестиционния фонд за 2010 г.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §5, който става §6 и предлага следната редакция на §6:
  „ § 6. Разходите по закриването са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Социалноинвестиционния фонд за 2010 г.”

  Предложение на народните представители Емилия Масларова и Хасан Адемов:
  В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §6:
  „§ 6. Законът влиза в сила след ратифицирането на измененията, свързани със закриването на Социалноинвестиционния фонд, в Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 18 ноември 2008 г. и ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр.19 от 2009 г.).”

  Комисията не подкрепя предложението.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума