Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
17/02/2010

  Д О К Л А Д
  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 11. 01. 2010 г.

  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 17 февруари 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 11. 01. 2010 г.

  В заседанието участваха г-н Валери Митрев, заместник-министър на здравеопазването, г-жа Мирена Маринова – началник на отдел в дирекция „Правна” в Министерство на здравеопазването, г-жа Петя Демирева – началник отдел „Интеграция на хората с увреждания” в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Снежана Малакова - Национален осигурителен институт, представители на социалните партньори и други организации на гражданското общество.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Валери Митрев, заместник-министър на здравеопазването.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения е част от пакета нормативни актове, с които се създават правните условия за осъществяване на реформата в областта на здравния сектор. Основната цел на законопроекта е да се регламентира промяна на статута и дейността на лечебните заведения. При представянето на законопроекта бе подчертано, че основната концепция при изготвянето на измененията е повишаване гъвкавостта на правните норми по отношение на болничния мениджмънт и приспособяването му към динамиката и особеностите на финансовата среда, за да се осигури максимален достъп до качествени здравни услуги.

  Предлага се промяна на правно-организационната форма на лечебните заведения - индивидуални практики за първична и специализирана извънболнична помощ. Предвижда се тези лечебни заведения да могат да се учредяват и като еднолични търговски дружества, като по този начин се създават възможности за отделяне на правата и задълженията на дружеството - юридическо лице от физическите личности на учредителите.
  Проблематиката, свързана с правно-организационната форма на лечебните заведения е изключително важна, защото е свързана с техния статут, дейност, възможности за финансиране, което в крайна сметка влияе върху достъпността и качеството на здравните услуги.

  Със законопроекта се предлага да отпадне определянето на видовете лечебни заведения за болнична помощ в зависимост от териториалния обхват на обслужваното население. Също така се предвижда възможност в денталния център да се извършва не само първична, но и специализирана извънболнична помощ.

  Като положителен момент може да се отчете регламентирането на възможност в болници за активно лечение да се откриват структури за до лекуване и продължително лечение или рехабилитация. Практиката през последните години показваше, че липсват здравни услуги за пациенти, нуждаещи се от рехабилитация след активната фаза на лечение, както и адекватни здравни грижи за хронично болни лица.

  Предложени са промени относно статута на хосписите. Хосписът се дефинира като лечебно заведение за палиативни грижи за терминално болни, като е предвидена възможността да предоставят и социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане.

  С оглед възможността домовете за медико-социални грижи, хосписите и центровете за психично здраве да предоставят социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане следва да се има предвид, че те трябва да отговарят на изискванията за доставчици на социални услуги във връзка с регистрацията в Агенцията за социално подпомагане на частно правните субекти, лечебни заведения и установените критерии и стандарти за качество на услугите.

  В предлагания законопроект са регламентирани и промени, облекчаващи регистрационния режим на лечебните заведения. Въвежда се служебното начало при комуникацията между Регионалните центрове по здравеопазване, Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве и Изпълнителната агенция по трансплантация. По този начин се засилва контрола върху дейността на лечебните заведения и се осигуряват възможности за адекватна и навременна комуникация между ангажираните органи.

  Предвижда се доброволна акредитация на лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центрове за трансфузионна хематология, центрове за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, домовете за медико-социални грижи, медико диагностичните и медико техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико денталните центрове и диагностично консултативните центрове и тъканните банки. Съответно в Закона за здравното осигуряване се предвиждат финансови стимули за доставчици на медицинска помощ, които са се акредитирали доброволно по реда на Закона за лечебните заведения.

  Предложени са и промени, свързани с гарантиране на качеството и достъпността на медицинската помощ, като се предвижда атестиране на всеки три години от назначена от министъра на здравеопазването комисия на директорите на домовете за медико-социални грижи. Основната цел е повишаване на контрола и качеството на работа на тези лечебни заведения.
  Също така се предлага и усъвършенстване на правните норми, уреждащи извършването на медицинска експертиза на здравословното състояние на лице, което следва да се яви пред разследващите органи и органите на съдебната власт. Документът, с който се удостоверява състоянието на лицето вече не е болничен лист, а експертно решение – медицинско удостоверение. Целта е да се намалят възможностите за недобросъвестно поведение и безпричинно отлагане на съдебни производства.

  С предложения законопроект са регламентирани и съответни промени в свързаното законодателство. В Кодекса за социално осигуряване е предвидено разширяване кръга на осигурените лица със специализантите в областта на здравеопазването, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност. По този начин се регламентира зачитането на времето за обучение за придобиване на специалност за трудов стаж. Урежда се статута на специализантите и се повишава степента на тяхната социална защита, при отчитане на приносът им към осигурителната система и относително дългосрочния характер на договора между 3 и 5 години.

  Във връзка с инвалидните пенсии е променен срокът за издаване на решенията на медицинските комисии на Националния осигурителен институт, като той е намален от 30 дни на 14 дни след получаване на медицинските експертизи на експертните решения с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.

  Предвидена е възможност за обжалване в случай, че медицинската комисия счете експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за неправилно издадени. Срокът е 14 дневен от получаването им в съответното поделение на НОИ по реда на Административно процесуалния кодекс. С тези промени се постига съответствие на сроковете по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравето.

  Предложени са промени в дейността на Контролните органи на Националния осигурителен институт по отношение на съставянето на ревизионни актове за начет, като се стеснява кръгът на случаите, в които отменените актове на медицинската експертиза са основания за съставяне на ревизионни актове за начет на физическите или на юридическите лица - само когато отмяната е постановена поради неспазване на нормативните актове при издаването им.

  В хода на дискусията по законопроекта положителна оценка получиха измененията по отношение статута и дейността на хосписите, центровете за психично здраве и домовете за медико-социални грижи за предоставянето на комплексни медицински и социални услуги.

  Същевременно народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България повдигнаха въпроси по отношение на основната цел на реформата и нейната конкретизация в този нормативен акт. Изказани бяха опасения по отношение на критериите за закриване на лечебните заведения и изготвянето на областните здравни карти.

  Народните представители от Парламентарните групи на Политическа партия ГЕРБ и Синята коалиция подкрепиха по принцип предложения законопроект, като в своите изказвания подчертаха необходимостта от ускоряване осъществяването на здравната реформа с оглед осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ, както и с въвеждането на обективни критерии за дизайна, структурата, финансирането и дейността на лечебните заведения при отчитане на обществения интерес.

  Комисията по труда и социалната политика счита, че с предложения законопроект ще се усъвършенства нормативната база, регулираща предоставянето на медицинска помощ и здравни услуги. Същевременно Комисията препоръчва на водещата комисия при обсъждането на законопроекта на второ гласуване да се обсъди възможността за удължаване на срока за влизане на § 52 т. 2 от законопроекта във връзка с дейността на медицинските комисии на Националния осигурителен институт.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, „Против” – няма и „Въздържали се” – 4 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 11. 01. 2010 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума