Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
24/03/2010

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-17, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 10. 03. 2010 г.

  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 24 март 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-17, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 10. 03. 2010 г.

  В заседанието участваха г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Индустриални отношения” в Министерството на труда и социалната политика, г-н Йосиф Милошев от Националния осигурителен институт, г-жа Катя Кашъмова и г-н Димитър Бойчев от Националната агенция за приходите и представители на национално представителните организации на работниците и служителите.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Мая Манолова.

  Със законопроекта се цели премахване на задължението за осигуряване на лицата на повече от едно основание, като управители и съдружници в дружеството и като полагащи труд в него, с което според вносителите ще се решат проблемите на около 350 000 души.

  Предлага се усъвършенстване на действащите разпоредби, като се предвижда лицето да се осигурява като управител само когато дружеството му дължи възнаграждение за управленските му функции.

  На основание чл. 69, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са получени становища от Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националния съвет за тристранно сътрудничество и Конфедерацията на независимите синдикати в България. В своите становища Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите и Конфедерацията на независимите синдикати в България, считат, че Кодекса за социално осигуряване съдържа разпоредби, които недвусмислено разграничават осигуряването на наети лица по различни правоотношения, на самоосигуряващите се лица и на собствениците на търговски дружества, съдружниците в търговски дружества и едноличните търговци. Изрично се посочва, че ако възнаграждения не са уговорени или определени по съответния ред не се прилагат разпоредбите за дължимост на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения. Във връзка с това са изказани и становища, които не подкрепят законопроекта, поради липсата на необходимост от изменения и допълнения на тези регламенти. Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепя предложения законопроект.

  При обсъждането на законопроекта народните представители се обединиха около становището, че с оглед правилното и единно прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, е целесъобразно да се дефинира понятието „трудова дейност” по смисъла на Кодекса.

  След гласуване с резултати: „За” – 5 гласа, „Против” – няма и „Въздържали се” – 14 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №054-01-17, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 10. 03. 2010 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума