Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
14/07/2010

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 002-01-52, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 01.07.2010 г.

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
  (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” и Агенцията по заетостта обменят информация при условия и по ред, определени в сключено между тях споразумение.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 8 думите „изследванията на пазара на труда” се заменят с „изследване и прогнозиране на пазара на труда”.
  2. Създава се нова т. 11:
  „11. разходи за възнаграждения на външни експерти за участие в комисии за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация;”.
  3. Досегашните т. 11 - 13 стават съответно т. 12 - 14.
  4. Създава се т. 15:
  „15. разходи по заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, когато тези разходи са верифицирани от Управляващия орган, платени са и са допустими по Закона за насърчаване на заетостта.”

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов:
  В чл. 16, т. 15се изменя така:
  "15. разходи по заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” и 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, когато тези разходи са верифицирани от Управляващия орган, платени са и са допустими по Закона за насърчаване на заетостта.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  „§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 8 думите „изследванията на пазара на труда” се заменят с „изследване и прогнозиране на пазара на труда”.
  2. Създава се нова т. 11:
  „11. възнаграждения на външни експерти за участие в комисии за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация;”.
  3. Досегашните т. 11, 12 и 13 стават съответно т. 12, 13 и 14.
  4. Създава се т. 15:
  „15. разходи по заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” и 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, когато тези разходи са верифицирани от Управляващия орган, платени са и са допустими по този закон.””

  § 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3, т. 2 думата „молба” се заменя със „заявление”.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация на основание ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 1-5 и 7 и при условие че нямат задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието им в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително по програми на Европейския съюз.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Агенцията по заетостта осигурява достъп до информацията по ал. 2, т. 1 чрез електронната си страница. Съдържанието на достъпната информация се определя с правилника за прилагане на този закон.”
  2. Досегашните ал. 3 - 6 стават съответно ал. 4 - 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Създава се чл. 22а:
  „Чл. 22а. (1) Работодателите обявяват задължително в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица, работещи по трудово правоотношение, в администрация по смисъла на Закона за администрацията, в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и в общински предприятия.
  (2) В срок до 14 работни дни от датата на обявяване на работното място по ал. 1 териториалните поделения на Агенцията по заетостта насочват търсещи работа лица, отговарящи на изискванията за заемане на работното място.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 25, ал. 2 т. 4 се изменя така:
  „4. програми за заетост.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Създава се чл. 27а:
  „Чл. 27а. (1) За регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа могат да кандидатстват физически и/или юридически лица, които отговарят на следните условия:
  1. нямат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване;
  2. не са обявени в несъстоятелност;
  3. не са в производство по ликвидация или се намират в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
  4. нямат наложени административни наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;
  5. членовете на управителните и/или контролните органи на юридическите лица:
  а) не са лица с налагани наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;
  б) не са били членове на управителни и/или контролни органи на лица, на които са налагани наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация.
  (2) Лицата, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, доказват обстоятелствата по ал. 1, т. 1-3 съобразно законодателството на държавата по регистрация.”

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов:
  В чл. 27, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. не са в производство по ликвидация, а за лицата по ал. 2 – не се намират в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  „§ 7. Създава се чл. 27а:
  „Чл. 27а. (1) За регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа могат да кандидатстват физически и/или юридически лица, които отговарят на следните условия:
  1. нямат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване;
  2. не са обявени в несъстоятелност;
  3. не са в производство по ликвидация, а за лицата по ал. 2 – не се намират в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
  4. нямат наложени административни наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;
  5. членовете на управителните и/или контролните органи на юридическите лица:
  а) не са лица с налагани наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;
  б) не са били членове на управителни и/или контролни органи на лица, на които са налагани наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация.
  (2) Лицата, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, доказват обстоятелствата по ал. 1, т. 1-3 съобразно законодателството на държавата по регистрация.””

  § 8. В чл. 28 се създават ал. 9 и 10:
  „(9) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 задължително предоставят в Агенцията по заетостта информация за обявените при тях свободни работни места и за работните места, които вече са заети или е отпаднала необходимостта за намиране на кандидат:
  1. когато посредникът разполага с електронен регистър за наличните работни места, достъпен в интернет пространството, той предоставя права за връзка с него чрез електронната страница на Агенцията по заетостта;
  2. когато посредникът не разполага с електронен регистър за наличните работни места, достъпен в интернет пространството, той се задължава да ги обяви чрез регистрацията им в „Е-трудова борса” на електронната страница на Агенцията по заетостта.
  (10) Агенцията по заетостта осигурява достъп до информацията по ал. 9 чрез електронната си страница. Съдържанието, условията и редът за обмен на информация между Агенцията по заетостта и лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 се определят с правилника за прилагане на този закон.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 30а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 4 и 5 се изменят така:
  „4. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Пенсии”, фонд „Трудова злополука и професионална болест”, фонд „Общо заболяване и майчинство” върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3 и 6, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса;
  5. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Безработица” върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3 и 6, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.”;
  б) в т. 11 думите „и 49а” се заличават;
  в) точки 14 и 15 се отменят;
  г) в т. 21 думите „и чл. 49а, ал. 4” се заличават.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 2 думите „на лицата по чл. 48а, 49 и 49а” се заменят с „на лицата по чл. 49”;
  б) в т. 5 думите „и чл. 49а, ал. 1” се заличават;
  в) в т. 8 думите „14, 15 и” се заличават;
  г) в т. 13 думите „и чл. 49а, ал. 1” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 30б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т.1, думите „териториалното поделение на Агенцията по заетостта и:” се заменят с „Агенцията по заетостта чрез териториалното поделение и:”;
  б) в т. 4 думите „или по чл. 48а” се заличават.
  2. В ал. 3 думите „лицето по чл. 48а” и запетаята след тях се заличават.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Предоставянето на средства по чл. 30а се извършва, при условие че същите разходи не са финансирани от други източници.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министерският съвет, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори, както и регистрирани по реда на глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел съвместно със социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на Националния план за икономическо развитие, Националния план за регионално развитие и Националния план за действие по заетостта, както и програми за заетост, ограмотяване, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно положение на пазара на труда.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Ежегодно по решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта се съставя комисия за оценка и подбор на програми/проекти по реда на ал. 1, чл. 25 и 33 от този закон. В състава на комисията влизат представители на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на работодателите на национално равнище, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Условията и редът на работа и функциите на комисията се определят с правилника за прилагане на този закон.”
  3. Досегашните ал. 2 - 4 стават съответно ал. 3 - 5.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов:
  В чл. 31се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1се изменя така:
  „(1) Министерският съвет, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори, както и регистрирани по реда на глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел юридически лица с нестопанска цел съвместно със социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на национални стратегически документи за развитие и Националния план за действие по заетостта, както и програми за заетост, ограмотяване, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно положение на пазара на труда.”
  2. В ал. 2, след думите „подбор на програми/проекти” се поставя запетая и се добавя „предлагани”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  „§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министерският съвет, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори, както и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съвместно със социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на национални стратегически документи за развитие и Националния план за действие по заетостта, както и програми за заетост, ограмотяване, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно положение на пазара на труда.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Ежегодно по решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта се съставя комисия за оценка и подбор на програми/проекти, предлагани по реда на ал. 1 и чл. 25 и 33. В състава на комисията влизат представители на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на работодателите на национално равнище, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Условията и редът на работа и функциите на комисията се определят с правилника за прилагане на този закон.”
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

  § 12. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ след думите „по ал. 1” се поставя запетая и се добавя „както и програми за заетост и обучение на лицата, освободени от работа в резултат от масови уволнения”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Регионалните програми за заетост и обучение се разработват по инициатива на областните и общинските администрации, социалните партньори и други юридически лица и се представят периодично за одобряване в комисиите по заетостта към областните съвети за развитие. Комисиите по заетостта предлагат одобрените регионални програми за заетост и обучение за финансиране при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на този закон.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 41, изречение първо думите „но за не повече от 6 месеца” се заменят с „но за не повече от 9 месеца”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 42а, ал. 3, т. 3 думата „молба” се заменя със „заявление”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 47, ал. 1 думите „и молба от лицето” се заменят с „и заявление от лицето”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. Член 48а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 49, ал. 2 думите „правата си по ал. 1, по чл. 47 или по
  чл. 49а” се заменят с „правата си по ал. 1 или по чл. 47”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. Член 49а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 49б думите „На лицата по чл. 47, 49 и 49а” се заменят с „На лицата по чл. 47 и 49”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 50 думите „за срок 12 месеца” се заменят със „за срок не повече от 12 месеца”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В глава шеста, раздел VІІІ, се създава чл. 55д:
  „Чл. 55д. За всяко разкрито „зелено работно място”, на което е наето безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, насочено от поделение на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за срок не повече от 12 месеца.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 56 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, могат да ползват средства по този закон, ако нямат изискуеми публични задължения, нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, и за работодателите мярката е допустима по Закона за държавните помощи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 62, ал. 3, изречение първо, думите „може да” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.

  § 24. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. лицата по чл. 48 и 49;”.
  2. В т. 4 след думите „към квалификацията им” се добавя „или притежаваните от тях компетентности”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. В чл. 76, ал. 2 думите „лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2” се заменят с „лицата, извършващи посредническа дейност и услуги по наемане на работа”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. В чл. 81 ал. 2 се изменя така:
  „(2) На физически и/или юридически лица, извършващи посредническа дейност и услуги в нарушение на изискванията за осъществяване на дейността, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение - от 2500 до 5000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) На работодател, наел по трудово правоотношение чужденец без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, или на местно лице, приело на работа командирован чужденец без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, както и на чужденец, извършващ трудова дейност без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, и на командирован в Република България чужденец в рамките на предоставяне на услуги без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта се налага глоба или имуществена санкция в размер, определен по чл. 48 от Закона за чужденците в Република България, освен ако не подлежи на по-тежко наказание.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) На работодател, който не е декларирал в Агенцията по заетостта в законоустановения срок наемането на работа на граждани на трети държави, които не са получили разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България и са членове на семейство на български граждани или на граждани на Европейския съюз, на държава –страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно движение, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение - от 2500 до 5000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов за създаване на нов § 28:
  „§. 28. В чл. 84 думите „лицата по чл. 48а” и запетаята след тях се заличават.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 28. Следващите параграфи се преномерират съответно:
  „§ 28. В чл. 84 думите „лицата по чл. 48а” и запетаята след тях се заличават.”

  § 28. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  „Съставените при спазване на предвидената в закона процедура актове, които притежават законоустановеното съдържание, имат доказателствена сила до доказване на противното.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи, се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случаите, когато лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или на адреса по месторабота, връчването се извършва, като на таблото за обявления и на официалната интернет страница на органа по чл. 75, ал. 2 се поставя съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване.
  (3) В случаите по ал. 2 актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението или публикуването му на официалната интернет страница на органа по чл. 75, ал. 2.”
  3. Досегашните ал. 2 - 4 стават съответно ал. 4 - 6.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов:
  В чл. 85, ал. 1, след думите „доказателствена сила” се добавя „за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл.73, ал.2, т.2 от ПОДНС:
  Точка 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29 със следната редакция:
  „§ 29. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Съставените при спазване на предвидената в закона процедура актове, които притежават законоустановеното съдържание, имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях до доказване на противното.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи, се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случаите, когато лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или на адреса по месторабота, връчването се извършва, като на таблото за обявления и на официалната интернет страница на органа по чл. 75, ал. 2 се поставя съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване.
  (3) В случаите по ал. 2 актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението или публикуването му на официалната интернет страница на органа по чл. 75, ал. 2.”
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

  § 29. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 34 и 35:
  „34. „Външен експерт по чл. 16, т. 11” е физическо лице, предложено от работодател за участие в комисия за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация и включено в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Критериите и редът за включване в списъка се определят от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
  35. „Зелени работни места” са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума