Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
12/01/2011 първо гласуване

  ДОКЛАД

  по Законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 002-01-108, внесен от Министерски съвет на 09. 12. 2010 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 12 януари 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 002-01-108, внесен от Министерски съвет на 09. 12. 2010 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на труда и социалната политика: г-н Тотю Младенов, министър, г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, г-жа Лариса Тодорова, държавен експерт и г-жа Петя Малакова, главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; от Националния осигурителен институт: г-жа Весела Караиванова-Начева, подуправител и г-жа Снежана Малакова. Присъстваха представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

  Законопроектът бе представен от г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика.

  Законопроектът за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя цели да приведе текстовете на закона в съответствие с осъществени промени в релевантни нормативни актове и по-конкретно Търговския закон, Закона за търговския регистър и Кодекса за социално осигуряване, както и промени произтичащи от възникнали проблеми при неговото прилагане.

  Водещ мотив за предлаганите изменения е гарантиране правото на работниците и служителите на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя и реализиране на трудовите и осигурителните права на работниците и служителите, сред които: своевременно прекратяване на трудовите правоотношения и свързаните с това задължения за работодателя за издаване на съответните документи и изпращането на уведомления до компетентните държавни органи във връзка и по повод статута на лицата, получаване на парични обезщетения при безработица, получаване на пенсии за осигурителен стаж и възраст, включване в подходящи мерки и програми за заетост и професионално обучение и др.
  Законопроектът предвижда:
  • прецизиране на правното основание за възникване на правото на гарантирани вземания на работниците и служителите при вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриването на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството. По този начин се гарантира социалната защита на работниците и служителите, като се ускорява процедурата по отпускането на гарантирани вземания;
  • привеждане в съответствие на разпоредбите на закона с изменения в Кодекса за социално осигуряване относно дължимостта на осигурителните вноски върху получените, включително начислените и неизплатените брутни трудови възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения;
  • повишаване на размера на санкциите за работодатели и длъжностни лица, които не изпълняват задълженията си по реда на закона и нормативните актове по прилагането му като минималният размер на глобата се повишава от 20 на 100 лв., а максималния размер се повишава от 250 лв. на 1000 лв. за всеки отделен случай.

  Със заключителна разпоредба от законопроекта се създава нова разпоредба в Търговския закон, която предвижда задължение за работодателя-длъжник в едномесечен срок от вписването на решението да прекрати трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати уведомление до Националната агенция за приходите, както и да оформи и издаде необходимите документи за ползването на трудови и осигурителни права от работниците и служителите, вкл. и да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания.

  Предлагат се и текстове от правно-техническо естество за прецизиране на разпоредбите относно размера на гарантираните вземания и процедурата по тяхното изплащане, като се предвижда те да се изплащат само по банков път.

  При представянето на законопроекта г-н Тотю Младенов запозна народните представители със съгласувателната процедура по законопроекта и акцентира върху факта, че е подкрепен от национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, както и от министъра на правосъдието, според който предложеното изменение в Търговския закон създава законови гаранции за ефективното прилагане на някои от разпоредби, свързани с производството по несъстоятелност и произтичащите от това трудови и осигурителни права на работниците и служителите.

  След проведено гласуване с резултати „За” - 19 гласа, „Против” и „Въздържал се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 002-01-108, внесен от Министерски съвет на 09. 12. 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума