Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
09/02/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 002-01-108, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 27.01.2011 г.
  З А К О Н
  за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
  (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 думата „обнародване” се заменя с „вписване в търговския регистър”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите „обнародване в „Държавен вестник” се заменят с „вписване в търговския регистър”.
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „изплатените или начислените брутни трудови възнаграждения” се заменят с „получените, включително начислените и неизплатените, брутни трудови възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения”.
  2. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, вноските се внасят до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.”

  Предложение на народните представители Емил Радев и Вяра Петрова:
  В чл. 20, ал. 4, изречение първо думите „Гарантиране вземанията” се заменят с „Гарантирани вземания”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  „§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „изплатените или начислените брутни трудови възнаграждения” се заменят с „получените, включително начислените и неизплатените, брутни трудови възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения”.
  2. В ал. 4:
  а) в изречение първо думите „Гарантиране вземанията” се заменят с „Гарантирани вземания”;
  б) изречение второ се изменя така: „Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, вноските се внасят до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.”


  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думата „обнародвано” се заменя с „вписано”;
  б) в т. 2 думата „обнародване” се заменя с „вписване”.
  2. В ал. 2 думите „обнародване на решението” се заменят с „вписване на решението в търговския регистър”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  § 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „датата” се заменя с „месеца”.
  2. В ал. 2 думата „обнародване” се заменя с „вписване в търговския регистър”.
  3. В ал. 4 думите „или парични” се заменят с „и парични”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


  § 6. В чл. 25 думите „молба-декларация” се заменят със „заявление-декларация”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.


  § 7. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Териториалните поделения на Националния осигурителен институт изплащат гарантираните вземания на правоимащите лица в 7-дневен срок от получаване на разпореждането на директора на фонда и превеждане на сумите от фонда по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.


  § 8. В чл. 28, ал. 3 думите „за несъстоятелност” се заменят с „по несъстоятелност”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 31 думите „от 20 до 250 лв.” се заменят с „от 100 до
  2000 лв. за всеки отделен случай”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 10. В чл. 632 от Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32 и 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г.) се създава ал. 6:
  “(6) В едномесечен срок от вписването на решението по ал. 1 длъжникът следва да извърши прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите и да издаде необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да изпълни процедурата за информиране на работниците и служителите и да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания съгласно Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове по прилагането му.”

  Предложение на народните представители Емил Радев и Вяра Петрова:
  Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. В чл. 632 от Търговския закон се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо, след думата „предприятието” се добавя „постановява прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите.”
  2. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) В едномесечен срок от вписването на решението по ал. 1 длъжникът следва да изпрати уведомления за прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите и да издаде необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход, да изпълни процедурата за информиране на работниците и служителите, да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания съгласно Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове по прилагането му и да предаде ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
  (7) В случаите по ал. 1 трудовите правоотношения се уреждат по реда на чл. 325 от Кодекса на труда.”.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Станка Шайлекова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. В чл. 632 от Търговския закон се създава ал. 6:
  “(6) В едномесечен срок от вписването на решението по ал. 1 длъжникът следва да извърши прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, да издаде необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход, да изпълни процедурата за информиране на работниците и служителите, да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания съгласно Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове по прилагането му и да предаде ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  „§ 10. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32 и 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г.) в чл. 632 се създава ал. 6:
  “(6) В едномесечен срок от вписването на решението по ал. 1 длъжникът следва да извърши прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, да издаде необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход, да изпълни процедурата за информиране на работниците и служителите, да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания съгласно Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове по прилагането му и да предаде ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.””


  § 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 11.
  Комисията предлага § 11 да се отхвърли.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума