Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
04/04/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 254-01-16, внесен от Цветан Костов Костов и група народни представители на 16.02.2012 г. и № 254-01-39, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Станка Лалева Шайлекова и Галина Димитрова Банковска на 13.03.2012 г.
  Комисията по труда и социална политика на свое редовно заседание, проведено на 4 април 2012 г., разгледа и обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, както следва:
  - № 254-01-16, внесен от Цветан Костов Костов и група народни представители на 16. 02. 2012 г. и
  - № 254-01-39, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Станка Лалева Шайлекова и Галина Димитрова Банковска на 13.03.2012 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и г-жа Елена Кременлиева – директор на дирекция „Социално включване” в Министерството на труда и социалната политика.

  І. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 254-01-16, внесен от Цветан Костов Костов и група народни представители на 16.02.2012 г.

  Законопроектът бе представен от г-н Цветан Костов, който подчерта, че с предложените изменения се цели да се подкрепят семействата с един жив родител, като се предлага те да имат право на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, независимо от дохода на член от домакинството. Според вносителите предоставянето на месечна помощ без прилагането на доходен критерий ще повиши социалната справедливост и ще създаде предпоставки за по-добър живот на децата полусираци. В хода на представянето г-н Костов информира народните представители за трудностите, свързани с прогнозния брой бенефициенти и необходимите средства за изпълнението на законопроекта, които произтичат от липсата на статистическа информация за евентуалните бенефициенти. Бе подчертано, че законопроекта е подкрепен от представители на всички опозиционни парламентарно представени политически партии и движения.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроекта е изпратен за становище от съответните ресорни министри, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и други организации на гражданското общество.

  В своето становище Министерството на финансите не подкрепя законопроекта и се аргументира с обстоятелството, че отпадането на доходния критерий ще доведе до разширяване обхвата на правоимащите, което от своя страна е свързано с повишаване на разходите за семейни помощи за деца за тази и за следващите бюджетни години.

  Министерството на труда и социалната политика подчертава, че доходния критерий въз основа на който се предоставят семейните помощи за деца е въведен за по - добра насоченост на финансовата подкрепа и максимална ефективност на мерките. Изтъква се, че именно подпомагането на семействата с деца е най-големия по размер разход в бюджета на Министерството на труда и социалната политика, като за 2011 г. е оказана финансова подкрепа на 554 883 семейства за 820 892 деца. Същевременно административната статистика на Агенцията за социално подпомагане не разполага с информация за броя на децата с един починал родител, но към месец март 2012 г. децата, които получават наследствена пенсия са 25 977. По - нататък в становището се посочва, че при запазване размера на месечната добавка за реализирането на предложената мярка ще бъдат необходими допълнително 11 милиона лева за година, над утвърдените с бюджета на министерството. В този смисъл Министерството на труда и социалната политика подкрепя предложения законопроект при осигуряването на допълнително необходимите средства за неговото прилагане.

  Сдружението „Настоящи и бъдещи майки” подкрепя законопроекта по принцип, но счита, че следва да се прецизира обхвата на семействата, за които няма да се прилага доходния критерий при предоставянето на месечни помощи за деца, като се уредят хипотезите, при които единият от родителите е починал или е с неизвестен произход. Законопроектът среща подкрепата и на Българската търговско-промишлена палата.

  В хода на дискусията народните представители подчертаха предимствата на двата законопроекта и се обединиха около мнението, че притесненията за финансовите измерения на предложените мерки са преувеличени. Същевременно с консенсус бе подкрепено предложението за обединяване на законопроектите, като в процедурата по приемането им между първо и второ гласуване те да се прецизират, за да се гарантират социалните права на бенефициентите, както и да се избегнат евентуални злоупотреби.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 19 гласа, „Против” и „Въздържали се” няма ,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 254-01-16, внесен от Цветан Костов Костов и група народни представители на 16.02.2012 г.

  ІІ. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 254-01-39, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Станка Лалева Шайлекова и Галина Димитрова Банковска на 13.03.2012 г.

  Законопроектът бе представен от г-жа Станка Шайлекова, която подчерта, че с предложените изменения се цели да се подобри нормативната уредба, свързана с подкрепата за деца, които се отглеждат от един жив родител, както и за деца с увреждания. Във връзка с това се предлага месечната помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст да се предоставят без прилагане на предвидения за целта доходен тест за деца с един жив родител. Според вносителите с тази мярка ще се постигне по-добро обвързване на семейните помощи за деца с грижите за детето, полагани от родителя.

  Също така се предлага предоставянето на месечни помощи за отглеждане на дете до една година от един жив родител да не се обвързва с доходен тест, което е израз на държавната политика за подкрепа за неосигурените или с недостатъчен осигурителен принос родители при отглеждането на детето в най-ранната му възраст чрез механизмите и инструментите на социалното подпомагане.

  Законопроектът предвижда и мерки за стимулиране на талантливите деца, които завършват средното си образование преди навършването на 18-годишна възраст, като за тях се предлага предоставянето на месечната помощ да се изплаща до навършването на 18-годишна възраст.

  Допълнително са развити и мерките за ограничаване незаписването в първи клас поради имуществени затруднения, като се предлага да не се прилага доходен критерий при отпускането на т.нар. „еднократни помощи за първокласници” за деца с трайни увреждания и деца, които се отглеждат от един жив родител.

  За финансово обезпечаване на предвидените мерки се предлага законопроекта да влезе в сила от следващата бюджетна година, с изключение на предоставянето на еднократните помощи за първокласници, с оглед началото на новата учебна година 2012/2013.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроекта е изпратен за становище от съответните ресорни министри, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и други организации на гражданското общество.

  В своето становище Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта при осигуряване на необходимите средства. Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Асоциацията на индустриалния капитал и Сдружението „Настоящи и бъдещи майки” подкрепят законопроекта. Конфедерацията на независимите синдикати в България се въздържа от подкрепа на законопроекта, като счита, че той ще създаде предпоставки за противопоставяне на различни групи от обществото. Същевременно се предлага подкрепата за семействата да се осъществява чрез премахването на подоходния тест за всички семейства и възстановяване на семейното подоходно облагане.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 19 гласа, „Против” и „Въздържали се” няма ,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 254-01-39, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Станка Лалева Шайлекова и Галина Димитрова Банковска на 13.03.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума