Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
11/06/2012 второ гласуване

  ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ

  изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване на 24 април 2012 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 254-01-16, внесен от Цветан Костов Костов и група народни представители на 16. 02. 2012г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, №254-01-39, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Станка Лалева Шайлекова и Галина Димитрова Банковска на 13. 03. 2012 г.
  Проект на доклад за второ гласуване!


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца
  (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г. и бр. 99 от 2011 г.)


  § 1. В чл. 4 думите „освен в случаите по чл. 7, ал. 2” се заличават.


  § 2. В чл. 7 се създават ал. 9 и 10:
  „(9) При условията на ал. 1, т. 1, 2 и 3 месечната помощ за деца с един жив родител, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.
  (10) При условията на ал. 1, т. 1 и 3 месечна помощ се предоставя и за дете, което е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст.”

  § 3. В чл. 8 се създава ал. 9:
  „(9) При условията на ал. 1, т. 1, 2 и 3, ал. 2, 5 и 6 месечната помощ за деца, които се отглеждат от един жив родител, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.”

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Цветан Костов и Драгомир Стойнев:
  В § 3 ал. 9 се изменя така:
  „(9) При условията на ал. 1, т. 1, 2 и 3, ал. 2, 5 и 6 месечната помощ за отглеждане на дете с един жив родител се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.”


  § 4. В чл. 10а, ал. 4 се изменя така:
  „(4) При условията на ал. 1, 2 и 3 еднократната целева помощ се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството за:
  1. деца с трайни увреждания;
  2. деца, които се отглеждат от един жив родител;
  3. деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Цветан Костов и Драгомир Стойнев:
  В § 4, относно чл. 10а, ал. 4, т. 2 се изменя така:
  „2. деца с един жив родител;”


  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Цветан Костов и Драгомир Стойнев:

  Създава се § 4а:
  „§ 4а. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. „Доход” са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето.”
  2. Създава се т. 9:
  „9. „Дете с един жив родител” е ненавършило пълнолетие дете, както и навършилото пълнолетие, ако продължава да учи, до завършване на средното образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, на което единият от родителите (осиновителите) е починал и което се отглежда от другия родител (осиновител) в случай, че не е сключил граждански брак.”


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


  § 5. Параграфи 2 и 3 влизат в сила от 1 януари 2013 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума