Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
13/06/2012

  Д О К Л А Д

  по Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., № 210-00-72, внесен от Националния осигурителен институт на 28. 05. 2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое редовно заседание, проведено на 13 юни 2012 г., разгледа и обсъди Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., № 210-00-72, внесен от Националния осигурителен институт на 28 май 2012 г. В заседанието взеха участие от Националния осигурителен институт: г-н Бисер Петков, управител, г-жа Весела Караиванова-Начева, подуправител и г-жа Антоанета Ганчева – главен актюер. Присъстваха и представители на социалните партньори.

  Отчетът за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. е внесен в Народното събрание, като съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване преди това е утвърден от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 9 май 2012 г.

  Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване съдържа приетите от Народното събрание финансови параметри на нормативно определени политики и мерки в областта на социалното осигуряване за съответната година, а отчетът за неговото изпълнение проследява реализирането на политики и мерки, предвидени в действащата към момента нормативна уредба.

  В областта на приходите на бюджета на държавното обществено осигуряване :
  • Въведен е диференциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за2009 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. по скала, определена в чл. 8 от ЗБДОО за 2011 г.;
  • Запазен е минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители на 240 лв.;
  • Запазен е максималният размер на осигурителния доход в размер на 2 000 лв.;
  • Увеличен е размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” от 01.01.2011 г. с 1,8 процентни пункта спрямо 2010 г., като е променено и съотношението при тяхното внасяне работодател:осигурено лице – 9,9% : 7,9% за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и 7,1% : 5,7% за родените след 31.12.1959 г., вноската за самоосигуряващите се лица за двете групи е съответно 17,8% и 12%;
  • Договорени са по-високи осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии при планирано средно нарастване за 2011 г. с 5,6% спрямо 2010 г.;
  • Запазено е участието на държавата в осигуряването за фонд „Пенсии” чрез трансфер от 12% върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица;
  • Запазен е размерът на осигурителните вноски за останалите осигурителни социални рискове и съотношението между работодател:осигурено лице 60:40;
  • За 2011 г. не се внасят осигурителни вноски за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” при запазен гарантиран максимален размер на гарантираните вземания 1000 лв.

  В областта на разходите:
  • Създадена е нова правна рамка за усъвършенстване на пенсионния модел, елементи от която са отпадането на точковата система и разсроченото откупуване на осигурителен стаж, както и удължаване на периода за изплащане на пенсии за ранно пенсиониране за 1-ва и 2-ра категория труд от фонд „Пенсии” до 2014 г.;
  • Увеличена е добавката от пенсията на починал съпруг от 20% на 26,5%;
  • Не е извършено осъвременяване на пенсиите;
  • Запазен е максималният размер от 700 лв. месечно на получаваните една или повече пенсии.

  През 2011 г. разходите на консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване са основно за:
  • пенсии - 86,8 % от общите разходи, като отчетените разходи са с 0,8% повече от планираните, което е основно в резултат на увеличения размер на добавката по чл. 84 от КСО, в сила от 1 септември 2011 г.;
  • социални помощи и обезщетения – 12,4%;
  • програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – 0,8%.

  Ефектите от провежданите политики върху размерите на пенсиите са както следва:
  • Социалната пенсия за старост е запазена на нивото от 1 юли 2009 г. в размер от 100,86 лв.;
  • Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е запазена на нивото от 1 юли 2009 г. в размер от 136,08 лв.;
  • Средната пенсия (за всички видове пенсии) за един пенсионер за 2011 г. е 266,63 лв. спрямо 263,44 лв. за 2010 г., което е увеличение от 1,2 на сто и основно се дължи на увеличената добавка от пенсията на починалия съпруг;
  • Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст е на нивото си от 2010 г. в размер на 284,14 лв.;
  • През 2011 г. минимални пенсии за съответния вид са получавани от 533 944 пенсионери, които са с 37 788 повече в сравнение с 2010 г. От максималния размер на пенсията са ограничени 49 917 пенсионери, които са с 3 377 повече от 2010 г.;
  • Средният месечен размер на пенсиите е нараснал номинално с 1,2 %, но реално е намалял с 2,1 % при отчетена средногодишна хармонизирана инфлация за 2011 г. от 3,4%.

  Други основни параметри:
  • Средномесечният осигурителен доход е достигнал 594,15 лв., изчислен на базата на декларирания осигурителен доход на 2 667 419 осигурени лица, като номиналното нарастване на средномесечния осигурителен доход за 2011 г. спрямо 2010 г. е 4,2%, а реалното нарастване е 0,8%;
  • Осигурените лица са 2 883 084, от които 181 086 лица са се осигурявали на повече от едно основание, което е само 2,4% в повече от заложеното в плана за 2011 г.;
  • Наблюдава се намаление на осигурените за собствена сметка лица. Така например самоосигуряващите се за всички социални рискове са с 6,3% по-малко от планираните. Значителен е и спадът сред земеделските производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, които са с 42,58% по-малко от планираните. Причините са: ефектите на световната финансова и икономическа криза в България, повишеният размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и натискът на сивия сектор;
  • Броят на пенсионерите е 2 198 857, като общият им брой се е увеличил с 4 583, което е увеличение от 0,2 % спрямо 2010 г.;
  • През 2011 г. са се пенсионирали общо 108 255 лица, което е 4,4 на сто намаление спрямо 2010 г., като 39 687 от тях са с пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Пенсионерите с пенсии за осигурителен стаж и възраст са 61 269 и са с 4 098 по-малко от 2010 г.;
  • Нетният коефициент на заместване на дохода през 2011 г. е 57,2%, което е намаление от 1,2 процентни пункта спрямо нивото от 58,4% през 2010 г.

  През годината продължи осъществяването на реформата в областта на паричните обезщетения в съответствие с Антикризисния план на правителството:
  • Удължени са с една година нормативите на обезщетенията за временна неработоспособност и при майчинство и са запазени техните размери на нивата от 2010 г.,
  • Удължени са осигурителните периоди за изчисляване на краткосрочните обезщетения, съответно: от 6 на 12 месеца за обезщетението за общо заболяване и трудова злополука, от 12 на 18 месеца за обезщетението за бременност и раждане, от 9 на 18 месеца за обезщетението за безработица;
  • Запазен е размерът на обезщетението при безработица и начинът на изчисляването му на база 60% от осигурителния доход преди загубата на работата, при дневен размер от 7,20 лв.

  Разходите по основни функционални направления са както следва:
  • Парични помощи за профилактика и рехабилитация са използвали 39 081 лица спрямо 30 429 през 2010 г., като увеличението е с 24,4%. Независимо от това, броят на лицата, ползвали парични помощи за профилактика и рехабилитация, е с почти 27 хил. по-малко от тези през 2009 г. и намалението е с 47%. Средният разход на едно лице е увеличен с 0,4% спрямо 2010 г. Бюджетът за профилактика и рехабилитация в размер на 15,4 млн. лв. е изразходен на 98,7%;
  • В разходите за обезщетения и помощи се наблюдава икономия, като са изразходвани с 10,5% по-малко средства. Според отчета това се дължи основно на продължаващото и през 2011 г. действие на антикризисната мярка за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ от 4-тия ден от заболяването;
  • При разходите за трудови злополуки и професионални заболявания се наблюдава икономия от 18,5% спрямо планираното за 2011 г.;
  • Наблюдава се незначителен преразход от 0,8% на средствата за майчинство спрямо плана, но разходите са намалели с 0,5% от тези през 2010 г., което се дължи на ефекта от удължаването на осигурителния период, от който се изчислява обезщетението за бременност и раждане;
  • Икономия се отчита от 2,5% и при разходите за безработица, като не се наблюдава значителен финансов ефект от увеличаването на осигурителния период за изчисляване на обезщетението. Изплатени са обезщетения на 106 698 безработни лица с 0,4% по-малко от планираното;
  • Разходите за пенсии през 2011 г. са в размер на 6 748 млрд. лв., които са с 1,2% повече от планираното. При пенсиите за трудова дейност има преразход с 1,3%, а при пенсиите за системите на МВР, МО и по други специални закони преразходът е с 0,2%. Разходите за пенсии като дял от БВП са 9,4%, което е намаление спрямо 2010 г. с 0,5%.

  Изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване през 2011 г. е следното:
  • Планирани приходи 4 067 444,6 хил. лв. (или със 734 млн. лв. повече в сравнение с 2010 г.:) – фактически приходи 3 838 103,1 хил. лв., които са 94,36% от планираните и с почти 13% по-малко от фактическите приходи за 2010 г.;
  • Планирани разходи 8 233 556,7 хил. лв., които са с 9,8% по-малко от 2010 г. – фактически разходи 8 216 247,8 хил. лв. или 99,79% от плана, т.е. икономия от 0,21% (през 2010 г. разходите са 100,55% от планираните);
  • Трансфер от държавата – планиран – 4 176 274,4 хил. лв., в това число 2 481 млн. лв. за 12% от осигурителните вноски и 1 390 млн. лв. допълнителни субсидии за покриване недостига от средства. Фактическият трансфер е в размер на 4 417 498 хил. лв.;

  Изпълнението на бюджета по фондове разкрива най-значителен дефицит по Фонд „Пенсии” – повече от 255,5 млн. лв. от планирания, като резултат от по-малко приходи от осигурителни вноски и по-високи разходи за пенсии.

  Представителите на парламентарната група на Коалиция за България изразиха недоумение от намалението в приходите, независимо от увеличения размер на осигурителните вноски за Фонд „Пенсии” и отчетения по–висок размер на средния осигурителен доход. Сериозен повод за загриженост според тях са и следните тенденции, очертани в отчета: намаляване адекватността на пенсиите, спада в покупателната сила на доходите от пенсии, увеличаването на осигурителните периоди за изчисляване на размерите на осигурителните обезщетения, както и стремежа за осигуряване на икономии в ДОО, които се отразяват негативно върху социалната защита на осигурените лица. Бе изказана препоръка за подобряване на сътрудничеството между Националния осигурителен институт и органите по приходите във връзка с по-реалистичното планиране на основните параметри и по-висока ефективност на събираемостта на приходите, в това число и приходите от работещите в системата на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

  Представителите на парламентарната група на Движението за права и свободи изказаха мнение, че предприетите мерки не резултират в повишаване на финансовата устойчивост на пенсионната система и не водят до повишаване адекватността на пенсиите. Специален акцент бе поставен върху размера на приходите и осигурените лица за 2011 г., като бе изтъкнато значителното намаление на самоосигуряващите се лица, в т.ч. и на регистрираните земеделски производители. Поставен бе и въпрос за дела на осигурените на непълно работно време в структурата на осигурените лица. Бе подчертано, че адекватността на пенсиите е нарушена поради ниския коефициент на заместване на дохода и отчетеното реално намаление на пенсиите за първи път от 2000 г.

  В края на обсъждането се изказаха съображения за необходимостта от провеждане на задълбочена и специализирана дискусия по събираемостта и приходите на осигурителната система и необходимите изменения в законодателството и институционалната инфраструктура.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, „Въздържали се” – 4 гласа и „Против” - няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., № 210-00-72, внесен от Националния осигурителен институт на 28. 05. 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума