Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
27/06/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 202-01-31, внесен от Министерски съвет на 15. 06. 2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 202-01-31, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2012 г.

  В заседанието участваха от Министерството на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов, министър; г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; г-н Веселин Илков, началник отдел в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество”; г-жа Петя Малакова, главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; г-жа Елена Гюрова, държавен експерт в отдел „Равни възможности и антидискриминация”. В заседанието взеха участие г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт, г-н Кемал Еюп, председател на Комисията за защита от дискриминация и г-жа Катя Кашъмова от Националната агенция по приходите. Присъстваха и представители на социалните партньори.

  Законопроектът бе представен от г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, който поясни че със Законопроекта се цели въвеждане в българското законодателство разпоредбите на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО.

  В унисон с чл. 2 от Договора за създаване на Европейската общност за насърчаване на равенството между мъжете и жените и чл. 3, параграф 2, който изисква Общността да се стреми да премахва неравенствата и да насърчава равенството между половете във всички свои действия, Директива 2010/41/ЕС въвежда изисквания за гарантиране на равни права, свързани с майчинството и бащинството на самостоятелно заетите лица и техните помагащи съпрузи или партньори на семейни начала, когато и доколкото последните са признати от националното законодателство.

  Със Законопроекта се въвежда задължение за държавните и обществените органи и органите за местно самоуправление при разработване на проекти на нормативни актове да се съобразяват с целта за недопускане на дискриминация.

  В съответствие с чл. 157, параграф 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз се създава правна възможност за прилагане на позитивни мерки, свързани с насърчаване на предприемачеството сред жените, когато те са недостатъчно представеният пол, и за премахване или компенсиране на пречки за професионална кариера.

  Законопроектът гарантира прилагането на принципа за равно третиране и недопускане на дискриминация на основа пол при самостоятелната заетост във връзка със създаването, оборудването и разширяването на стопанската дейност.

  В Заключителните разпоредби на Законопроекта се правят изменения и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с които се регламентира на доброволен принцип при съгласие от страна на самоосигуряващото се лице помагащият съпруг да може да се осигурява по свое желание и за своя сметка във фондовете на държавното обществено осигуряване. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, които участват в дейността, се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за съпрузите на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители върху минималния осигурителен доход за тях, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. С разпоредбата се въвеждат изискванията на чл. 8 на Директива 2010/41/ЕС като се урежда правото на помагащите съпрузи и партньори на семейни начала на парично обезщетение за бременност и раждане, както и парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако изпълняват условията на чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване за наличие на 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за рисковете общо заболяване и майчинство.

  Предлаганите изменения и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предвижда да влязат в сила от 1 август 2012 г., с което се цели изпълнение на изискването на чл. 16 от Директива 2010/41/ЕС за постигане на съответствие на националното законодателство с нейните разпоредби не по-късно от 5 август 2012 г.

  Представителите на ПП ГЕРБ изразиха подкрепа за Законопроекта с мотива за необходимост от привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз.

  Представителите на парламентарната група на Движението за права и свободи също изразиха подкрепа за Законопроекта с мотива за увеличаване на приходите във фондовете на държавното обществено осигуряване.

  Представителите на парламентарната група на Коалиция за България изразиха резерви по отношение на предлаганите промени с Преходни и заключителни разпоредби на Законопроекта в Кодекса за социално осигуряване. Те считат, че това противоречи на установената практика на Народното събрание, съгласно която изменение на кодекс, който е кодификация на материалноправни и процесуални норми, следва да става само със самостоятелен закон.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Въздържали се” – 1 глас и „Против” - няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 202-01-31, внесен от Министерски съвет на 15. 06. 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума