Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
03/10/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-85, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Даниела Анастасова Дариткова – Проданова и Юлиана Генчева Колева, приет на първо гласуване на 26.09. 2012 г.
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

  (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44 и 58 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 4, ал. 1 се създава т. 10:
  “10. кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт.”.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 1.


  § 2. В чл. 6, ал. 5 думите “по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4” се заменят с “по чл. 4, ал. 1, т.2, 3, 4 и 10”.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2.


  § 3. В чл. 9, ал. 1, т. 2 навсякъде думите “по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9” се заменят с “по чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10”.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 3.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”.


  § 4. В Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г. бр. 59 от 2010 г.; бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп. бр. 20 и 50 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 258, ал. 1, изречение второ се изменя така: “През време на обучението кандидатите за младши съдии и младши прокурори получават седемдесет на сто от основното възнаграждение на младши съдия и младши прокурор за сметка на бюджета на Националния институт на правосъдието.”;
  2. В чл. 258а:
  а) в ал. 4 думите “получената за времето на обучението стипендия” се заменят с “получените суми по чл. 258, ал. 1”;
  б) алинея 5 се изменя така:
  “(5) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и застраховането срещу злополука на кандидатите за младши съдии и младши прокурори за периода на обучението им по чл. 249, ал. 1, т. 1 са за сметка на бюджета на съдебната власт.”.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 4.


  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Даниела Дариткова и Вяра Петрова:
  Създава се § 4а:
  „§ 4а. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г. и бр. 40 от 2012 г.), в § 1 от допълнителните разпоредби, т. 26, буква „в” се изменя така:
  „в) правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;””
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 4а, който става § 5 със следната редакция:
  „§ 5. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г. и бр. 40 от 2012 г.), в § 1 от допълнителните разпоредби, т. 26, буква „в” се изменя така:
  „в) правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;””


  § 5. Законът влиза в сила от 1 септември 2012 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 5, който става § 6.
  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума