Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
10/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 254-01-92, внесен от Димчо Димитров Михалевски, Драгомир Велков Стойнев и Емилия Радкова Масларова на 17.09.2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое заседание, проведено на 10 октомври 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите, № 254-01-92, внесен от Димчо Димитров Михалевски, Драгомир Велков Стойнев и Емилия Радкова Масларова на 17 септември 2012 г.

  В заседанието участваха: от Министерството на труда и социалната политика: г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” и г-жа Петя Малакова, главен експерт в същата дирекция, от Националния осигурителен институт: г-жа Весела Караиванова-Начева, подуправител и г-н Йосиф Милошев, началник на отдел „Правен”. Присъстваха и представители на социалните партньори, други организации на гражданското общество и представители на работниците и служителите в ОЦК Кърджали.

  Законопроектът бе представен от народния представител Димчо Михалевски, който подчерта, че повод за изготвяне на предложенията е състоянието на работниците и служителите в ОЦК Кърджали, които от началото на март тази година са в стачна готовност, не са получавали трудови възнаграждения и други видове полагащи се и дължими обезщетения. Същевременно съгласно действащите разпоредби към момента на стартиране на процедурата по несъстоятелност работниците и служителите не отговарят на изискванията за получаване на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя, поради изискванията за шест месечен период за осъществяване на дейност.

  Със законопроекта се цели да се гарантират социалните права на работниците и служителите при по-специфични случаи на несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и забавяне изплащането на дължимите обезщетения при неплатежоспособност на работодателя.

  Предлагат се следните комплексни мерки за постигане на набелязаните цели:
  • увеличаване на периода, през който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността, от 6 месеца на 12 месеца, за да могат работниците и служителите да се ползват от предвидените права по този закон;
  • увеличаване на размера на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца.
  За своевременното уреждане на осигурителните права на осигурените лица, в случаите на забава в процедурата по несъстоятелност и в изплащането на съответните обезщетения, се предлага законопроектът да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е изпратен за становище от съответните ресорни министри, Националния осигурителен институт и национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

  В своите становища заместник министър-председателя и министър на финансите, министъра на труда и социалната политика и управителя на Националния осигурителен институт не подкрепят законопроекта, защото съдържа мерки, с които се разширява достъпа до ресурсите на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, увеличава се риска от финансови злоупотреби от страна на некоректните работодатели и от наетите лица, както и от демотивация на работниците и служителите за бързо включване в пазара на труда. Посочва се, че е неприемливо увеличаването на максималния размер на гарантираните вземания, предвид неговото увеличаване с 40 на сто през 2010 г. и запазване му през следващите години. След провеждане на заседанието е получено и становището на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в което е изразена принципна подкрепа, като се обръща внимание, че следва да се обърне внимание върху финансовите параметри на предложените мерки.
  В становищата на организациите на национално представителните организации на работодателите се съдържа частична подкрепа за законопроекта по отношение на изискуемия период за осъществяване на дейност от работодателя, преди обявяването му в неплатежоспособност, с основни мотиви ограничаване на възможностите за злоупотреби със средства на Фонда. Същевременно не се подкрепя предложението за увеличаване на размера на гарантираните вземания.

  В становището на КТ „Подкрепа” се изтъква, че предложените изменения не противоречат на международноправните изисквания и отразяват съществуващите практически проблеми по изплащането на трудовите възнаграждения и гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на техните работодатели. Във връзка с това е изразена подкрепа по отношение на увеличаването на размера на гарантираните вземания, с мотиви за по-адекватно гарантиране на социално-осигурителните права на осигурените лица. Същевременно не се подкрепя предложението за увеличаване на необходимия срок за осъществяване на дейността от работодателя преди обявяването му в неплатежоспособност.

  В хода на дискусията се изказаха различни мнения по законопроекта. Обсъдени бяха въпроси, свързани с предназначението на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, процедурата по отпускане на гарантирани вземания и целесъобразността на предлаганите мерки.

  Народните представители бяха запознати и със становището на Конфедерацията на независимите синдикати в България, която подкрепя предложения законопроект, защото е в съответствие с директивите на Европейския съюз за закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател. Също така се посочи, че финансовите измерения на предложените мерки са твърде скромни и са във възможностите на бюджета на Фонда за тази и за следващите години. Същевременно Конфедерацията на независимите синдикати в България предлага разширяване на достъпа до средствата на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за работници и служители от предприятия с временни затруднения, като по този начин напълно ще се транспонират изискванията на европейското законодателство в тази област.

  Обсъдена бе и възможността за предприемане на законодателни инициативи за промяна в реда на удовлетворяване на кредиторите и промяна в поредността на вземанията по трудови правоотношения.

  Народните представители от Коалиция за България и Движението за права и свободи подкрепят законопроекта, защото с него се повишава степента на социална закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на техния работодател, подобрява се целенасочеността на средствата от фонда, особено в периоди на икономическа криза и се намаляват възможностите да се прехвърлят тези лица от системата на социалното осигуряване в социалното подпомагане. Подчертано бе, че временно свободните средства на Фонда в размер на 220 млн. лв. са инвестирани в държавни ценни книжа, приходите от които са в размер на 11 млн. лв., а разходите са в размер на 2 млн. лв. За периода януари – август 2012 г. са изразходвани 400 хил. лв. за 399 души, което от своя страна разкрива резерва за гарантиране на адекватна социална закрила на осигурените за този риск лица.

  Народните представители от ПП ГЕРБ имат резерви към предложения законопроект, като считат, че той няма да постигне набелязаните цели, не съдържа оценка за финансовите импликации върху бюджета на Фонда за текущата и следващата бюджетна години. Подчертано бе, че не се наблюдават процеси, които да изискват извънредна промяна в тези регламенти.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 4 гласа, „Против” - 1 глас и „Въздържали се” – 10 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 254-01-92, внесен от Димчо Димитров Михалевски, Драгомир Велков Стойнев и Емилия Радкова Масларова на 17.09.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума