Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
10/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №254-01-95, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев на 26.09.2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое заседание, проведено на 10 октомври 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-95, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев на 26 септември 2012 г.

  В заседанието участваха: от Министерството на труда и социалната политика: г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” и г-жа Петя Малакова, главен експерт в същата дирекция, от Националния осигурителен институт: г-жа Весела Караиванова-Начева, подуправител и г-н Йосиф Милошев, началник на отдел „Правен”. Присъстваха и представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, както и други организации на гражданското общество.

  Законопроектът бе представен от народния представител Емилия Масларова, която подчерта, че с него се въвеждат по-гъвкави условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Предлага се да се предостави възможност на лица, на които не им достигат до 24 месеца осигурителен стаж или имат възраст по-ниска от 24 месеца от изискуемата за придобиване на право на пенсия, да се пенсионират.

  Предвижда се при изчисляване на размера на пенсията им всеки недостигащ месец осигурителен стаж или възраст да намалява нейния размер с 0,4 на сто, като бе посочено че евентуалното максимално намаление на пенсията ще е с 9,6 на сто.

  Също така се предлага минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по реда на този регламент да бъде не по-малък от 90 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

  Вносителите обосновават тези предложения с необходимостта да се уредят социалните права на дълготрайно безработните лица, които не получават обезщетения за безработица, както и предотвратяването на злоупотребите за влизане в пенсионната система чрез инвалидни пенсии. Посочено бе, че тези мерки се предприемат именно в условията на икономическа криза, спад в заетостта и повишена безработица, при които по-възрастните работници и тези в предпенсионна възраст са в неблагоприятно положение.

  Според вносителите предложенията няма да имат допълнителен негативен ефект върху финансовата устойчивост на пенсионната система в дългосрочен план.

  При представянето на законопроекта народните представители бяха информирани, че подобни схеми се прилагат в преобладаващата част от държавите-членки на Европейския съюз, сред които Австрия, Белгия, Люксембург, Чешка република, Германия, Естония, Гърция, Франция, Италия, Латвия, Кипър, Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Финландия, Словения, Словакия и др. и не противоречат на препоръките в Бялата книга на Европейската комисия „Програма за адекватни и устойчиви пенсии”.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е изпратен за становище от съответните ресорни министри, Националния осигурителен институт и национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

  В своите становища министъра на труда и социалната политика и управителя на Националния осигурителен институт не подкрепят законопроекта, защото считат, че следва да се ограничават съществуващите в момента режими за ранно пенсиониране и за гъвкав достъп до пенсионната система. Освен това се посочва, че предложените мерки не кореспондират с мерките, заложени в споразумението със социалните партньори за дългосрочна реформа на пенсионната система. По-нататък е предоставена информация за прогнозния брой бенефициенти, които се очаква да бъдат 18 хиляди души, а евентуалния размер на допълнително необходимите средства за 2013 г. се предвижда да достигнат 60 млн. лв. След провеждане на заседанието са получени становищата на заместник министър-председателя и министър на финансите и на КТ „Подкрепа”, които не подкрепят законопроекта.

  В хода на дискусията народните представители бяха запознати със становището на Конфедерацията на независимите синдикати в България, която счита че е необходимо да се разработят и прилагат гъвкави форми на придобиване право на пенсия, като се отдаде по-висока тежест на осигурителния стаж. Едновременно с това следва да се осигурят повече възможности за заетост за по-възрастните работници.

  Също така бе представена информация за условния брой лица, които биха се възползвали от предложената мярка при наличието на редуциран размер на пенсията, а именно около 5 000 души през 2013 г., за които ще са необходими 8 млн. лв., а за 2014 г. необходимата сума би била в границите на 22 – 23 млн. лв., като през следващите години тя ще намалява.

  Народните представители от парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепят законопроекта, защото предложените мерки са особено адекватни в условия на криза, като считат че те следва да имат временен характер. В подкрепа на своето становище бяха приведени данни за ефективната възраст на излизане от пазара на труда в България, която е по-висока от средната в Европейския съюз и се комбинира с по-ниски средна продължителност на живота и очаквана средна продължителност на получаване на пенсията, в сравнение със средните стойности в Европейския съюз.

  Представителите на Синята коалиция подкрепят по принцип предложения законопроект, като считат, че при евентуална подкрепа на законопроекта, между първо и второ гласуване да се инициират промени, чрез които тези мерки да се отнасят за лица, които са навършили законоустановената възраст, но имат по-нисък осигурителен стаж.

  Народните представители от парламентарната група на ПП ГЕРБ не подкрепят законопроекта, защото според тях, той е в противоречие с провежданата политика за удължаване на трудовия живот, увеличаването на пенсионната възраст, премахването на възможността работодателя да прекратява трудовите правоотношения с лица, навършили установената възраст за пенсиониране. В допълнение считат, че предложените мерки са съществени и следва да са предмет на по - широко обществено обсъждане.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 5 гласа, „Против” – 10 гласа и „Въздържал се” – 1 глас,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-95, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев на 26.09.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума