Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
24/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-62, внесен от Министерски съвет на 12. 10. 2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-62, внесен от Министерски съвет на 12.10.2012 г.

  На заседанието присъства г-жа Людмила Петкова, директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите. Присъстваха и представители на: Националната агенция за приходите, пенсионно-осигурителните дружества, социалните партньори, организации на пенсионерите, възрастните и на хората с увреждания.

  Законопроектът бе представен от г-жа Людмила Петкова, която подчерта, че предложените изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност имат за цел хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските стандарти в областта на косвеното облагане. С предлаганите разпоредби се прецизират и действащи текстове с цел подобряване практическото прилагане на закона.

  В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попадат предвидените в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Промените в посочените нормативни актове целят намаляване на банковите сметки на Националната агенция за приходите и кодовете за вид плащане, индивидуализиращи вида на данъка или задължителната осигурителна вноска чрез въвеждане на една банкова сметка без кодове за вид плащане. По този начин се намаляват разходите на задължените лица за такси и се подобрява процеса на извършване на банковите преводи за заплащане на публични задължения.

  В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се променя редът за погасяване на публични задължения, установени от Националната агенция за приходите, които не могат да се погасят едновременно до започване на принудителното им събиране, като се уточнява поредността на погасяванията, както и възможността за съразмерно погасяване на повече публични задължения, изтичащи на една и съща дата.

  В Кодекса за социалното осигуряване се запазва досегашния ред за погасяване на осигурителните вноски за задължително допълнително пенсионно осигуряване, като те ще се събират в отделна сметка с оглед на техния капиталов характер и гарантиране правата на осигурените лица. При несъответствие между подадените данни за осигурените лица и внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване преводите към пенсионносигурителните дружества ще се извършват пропорционално на осигурителните вноски на лицата. Разпоредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г. и ще се отнася и за осигурителни вноски, чиито срок за плащане е изтекъл преди тази дата.

  Унифицира се редът и срокът за внасяне на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за сметка на осигурителите и за сметка на осигурените лица, като срокът е до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Предвижда се вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” се внасят едновременно с тези осигурителни вноски.

  Отменят се имуществените санкции за банки, разрешили теглене на пари за трудови възнаграждения, включително и за авансови плащания и парични обезщетения, без да е представена декларация за дължимите осигурителни вноски от осигурителите.

  Предлагат се промени с цел намаляване на лихвите за непогасени в срок задължения за задължителни осигурителни вноски от 20 на 10 процентни пункта, с което се уеднаквяват административните режими на двата вида публични вземания - данъчното облагане и задължителното осигуряване, с което според вносителя се постига еднакво третиране на публичните задължения и до облекчаване на бизнес средата.
  С промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се въвежда данък върху доходите от лихви по депозити в търговски банки, като този доход се смята за придобит към датата на начисляването на лихвата. Изменя се срокът за внасяне на дължимия данък от предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи. Данъкът се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания.

  Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващи дейност като еднолични търговци, с известни изключения, които са изплатени през 2012 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове, не се включват в облагаемия доход и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години, но се декларират в годишната данъчна декларация за 2012 г.

  С предлаганите промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане се цели намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите, като същевременно според вносителя ще се намалят и разходите за администриране на данъците от приходната администрация. Въвежда се срок за издаване на служебни бележки за придобити доходи по извън трудови правоотношения.

  В Закона за корпоративното подоходно облагане се създава нова административнонаказателна разпоредба, предвиждаща санкции за отпечатване на ваучери за храна, в нарушение на нормативните изисквания за осъществяване на тази дейност.
  В хода на дискусията след представянето на законопроекта представителите на парламентарната група на Движението за права и свободи и Коалиция за България заявиха сериозни резерви по отношение на упражняване на индивидуалните осигурителни права, които при направеното предложение за погасяване по поредност на възникване могат да бъдат ощетени. Обсъден бе и въпросът за облагането на лихвите от депозити в търговски банки и обхвата на този данък, както и реда за неговото плащане. Изказани бяха опасения за разширяване на кръга на данъчните преференции, което би било загуба за бюджета.

  Народните представители от ПП ГЕБР подчертаха подкрепата си за предлагания законопроект и изтъкнаха позитивите на предлаганите изменения и допълнения, които целят намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Против” – 4 гласа и „Въздържал се” – 1 глас,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-62, внесен от Министерски съвет на 12.10.2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума