Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
24/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 202-01-61, внесен от Министерски съвет на 11.10. 2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 202-01-61, внесен от Министерски съвет на 11.10.2012 г.

  В заседанието участваха: от Министерството на труда и социалната политика: г-н Тотю Младенов – министър, г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” и г-жа Петя Малакова, главен експерт в същата дирекция; от Министерството на финансите: г-жа Илияна Владова, държавен експерт и г-жа Евгения Орлова, главен експерт в дирекция „Държавни разходи”; от Националния осигурителен институт: г-н Бисер Петков – управител, г-жа Антоанета Ганчева – главен актюер и г-жа Снежана Малакова от отдел „Правен”. Присъстваха и г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и г-н Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите, както и представители на социалните партньори и други организации на гражданското общество.

  Законопроектът бе представен от г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт.

  Параметрите въз основа на които е изготвен проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2013 г. са:
  • ръст на брутен вътрешен продукт с 1,9 на сто;
  • средногодишна хармонизирана инфлация – 2,5 на сто;
  • повишаване на средния месечен осигурителен доход с 2,5 на сто спрямо бюджета за 2012 г. от 622,30 лв. на 637,80 лв.;
  • увеличаване размера на максималния осигурителен доход с 10 на сто и достигане на 2 200 лв.;
  • увеличаване на броя осигурените лица с 12 200 спрямо бюджета за 2012 г.;
  • намаление на броя на пенсионерите с 6 970 през 2013 г., доколкото се регистрира увеличение между броя на планираните с бюджета за 2012 г. пенсионери от 2 195 220 и очакваният им средногодишен брой от 2 219 830 души;
  • намаляване на броя на безработните с право на обезщетения при безработица с 5 800 лица в сравнение с бюджет 2012 г., които за 2013 г. се очаква да достигнат 110 500 души.

  Приходите от осигурителни вноски по бюджета на държавното обществено осигуряване се планира да са със 434,9 млн. лв. повече и да достигнат 4 286 140,7 хил. лв. при 3 851 210,3 хил. лв. за 2012 г.

  Трансферът от държавния бюджет в размер на 12 на сто от сбора на осигурителните доходи се предвижда да е 2,509 млрд. лв. или със 140,7 млн. лв. повече в сравнение с бюджет 2012 г.

  Трансферът от държавния бюджет за покриване недостига от средства е в размер 1, 910 млрд. лв., който намалява с 6,8 млн. лв. в сравнение с бюджет 2012 г.

  Общият размер на трансферите от републиканския бюджет формира 52,4 на сто от приходите в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване при дял от 54,2 на сто от приходите за 2012 г.

  Разходите се предвижда да са 9,051 млрд. лв., които са с 589 млн. лв. повече в сравнение със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. В структурата на разходите преобладават разходите за пенсии, които са 87,2 на сто при 86,4 на сто за 2012 г. Разходите за пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване нарастват с 585 млн. лв. поради предвижданите политики в областта на пенсиите, а именно увеличаване от 1 април 2013 г. на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, максималния размер на пенсията и социалната пенсия за старост, диференцирано осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, както и поради по-високия размер на пенсиите, които ще бъдат отпуснати през 2013 г. През 2013 г. разходите за пенсии ще достигнат 9,6 на сто от БВП при очакван дял от 9,3 на сто от БВП за 2012 г., който е по-висок с 0,4-процентни пункта от планираното му равнище.

  Трансферът за Министерството на труда и социалната политика се запазва на равнището си от 2012 г. в размер на 7 150 хил. лв., от които 3 150 хил. лв. за Агенцията за социално подпомагане за парични помощи за осигурени лица за помощно-технически средства, свързани с увреждането и 4 млн. лв. за Фонд „Условия на труд” за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести.

  През 2013 г. политиката в областта на държавното обществено осигуряване ще се допълни със следните мерки:
  • увеличение на осигурителните вноски с 20-процентни пункта за работещите в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, както и по-други специални закони, с цел покриване на разходите по ранното им пенсиониране;
  • определяне на нулева вноска за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Същевременно се предлага да се запази максималния размер на гарантираните вземания на работниците и служителите – 1 000 лв.;
  • средното увеличение на минималните осигурителни доходи по икономически дейности, в които са постигнати споразумения между социалните партньори е 4,5 на сто, а за икономическите дейности, в които не е постигнато споразумение са запазени достигнатите през предходната година равнища. При отчитането на тези обстоятелства средното увеличение на минималните осигурителни доходи за 2013 г. е 3,3 на сто в сравнение с 2012 г.
  • увеличава се с 10 на сто размера на максималния осигурителен доход от 2 000 лв. на 2 200 лв.;
  • осъвременяването на пенсиите ще се осъществи от 1 април 2013 г. и ще бъде диференцирано в зависимост от датата на отпускане на пенсията, с цел да се преодолеят различията в размерите на пенсиите, породени от равнищата на средния осигурителен доход за предходните дванадесет месеца;
  • минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи от 1 април 2013 г. с 3,4 на сто, от 145 лв. на 150 лв.;
  • максималния размер на получаваната една или повече пенсии ще се увеличи от 1 април 2013 г. с 10 на сто – от 700 лв. на 770 лв.

  В областта на пенсионната политика законопроекта отчита продължаващото увеличение на необходимия осигурителен стаж и навършена възраст при пенсиониране с по 4 месеца на година, като за 2013 г. те ще са следните: за мъжете - 37 години и 8 месеца осигурителен стаж и 63 години и 8 месеца навършена възраст, а за жените - 34 години и 8 месеца осигурителен стаж и 60 години и 8 месеца навършена възраст.

  Предлага се продължаване на пенсионната реформа по отношение на пенсионирането на служещите в системата на Министерството на отбраната, като за тях към изискванията за 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 по реда на специалния закон, се прибавят и изисквания за навършена възраст, които се диференцират за младшите и старшите и висши офицерски звания, съответно навършена 52-годишна възраст и 54-годишна възраст.

  Също така се предлагат и разпоредби за изчисляване на осигурителния им стаж при придобиване право на пенсия.
  Предвижда се преустановяване на повишаването на размера на добавката от пенсията на починалия съпруг и запазването му на равнището от 26,5 на сто.

  В резултат на провежданите политики през 2013 г. средната пенсия на един пенсионер се очаква да достигне 295,32 лв., което е с 8,6 на сто повече в сравнение с очакваният й размер за 2012 г. Коефициентът на заместване на дохода ще достигне 59,1 на сто, което е най-високото равнище от пенсионната реформа от 2000 г.

  В областта на краткосрочните обезщетения политиката акцентира върху запазване на механизмите за изчисляване на техния размер, както и запазване на размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете и на гарантирания минимален размер на обезщетението при безработица.

  Предлага се увеличаване на периода от 1 ден на 3 дни, който се покрива от работодателя при настъпване на временна неработоспособност, като през първите три дни работодателя ще изплаща на осигурените лица 70 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение. С това предложение временната антикризисна мярка се предлага да бъде постоянно действащ регламент.

  Законопроектът съдържа разпоредби, с които се изменят състави от Кодекса за социално осигуряване за реализиране на провежданите през 2013 г. политики в областта на държавното обществено осигуряване, както и възстановяване на разпоредбите относно изплащането на социалните пенсии за старост и социалните пенсии за инвалидност, както и добавките към тях от Националния осигурителен институт. С редица разпоредби се прецизира обхвата на осигурените лица и ползването на осигурителни права, като специален акцент е поставен на паричното обезщетение при безработица.

  Законопроектът се подкрепя от народните представители от ПП ГЕРБ, защото предлага балансирани решения в областта на осигурителната политика. С него се създават условия за смекчаване последиците от икономическата криза и се гарантира по-висока степен на социална защита. Подчертани бяха мерките за повишаване на доходите от пенсии и същественото повишаване на коефициента на заместване на дохода.

  Народните представители от Коалиция за България акцентираха върху нереалистичното планиране на бюджета по отношение на осигурените лица и регистрираните безработни лица с право на обезщетение, които според тях са подценени, а това от своя страна ще окаже негативно влияние върху приходите на осигурителната система при запазване на размерите на осигурителните вноски за социалните рискове и особено за фонд „Безработица”. Във връзка с това се изказа мнение, че размера на осигурителната вноска за фонд „Безработица” следва да се повиши с 0,5-процентни пункта. Не се подкрепя предложеното диференцирано осъвременяване на пенсиите, защото то създава противопоставяне между пенсионерите.
  Изказаха се сериозни опасения по отношение минималния размер на обезщетението при безработица и неговото съответствие със стандартите на Международната организация на труда. Не се приема задържането на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете, поради необвързани политики в областта на социалното осигуряване и на демографското развитие. Не подкрепят и запазването на нивата на всички плащания от осигурителната система, което разширява дела на хората и социалните групи, които живеят под или около границата на бедността. Сериозни резерви бяха изказани и по отношение на липса на мерки за повишаване на приходите в осигурителната система, които се компенсират единствено с ограничаване на разходите.

  Народните представители от ДПС не подкрепят законопроекта, защото според тях той съдържа множество политики, които не са обосновани и аргументирани. Сред тях са нереалистичното равнище на приходите, което осигурява предпоставки за риск в разходите. Липсва тенденция за ограничаване на дефицита в осигурителната система. Не се споделя диференцирания подход за осъвременяване на пенсиите, защото с него се смесват два подхода за преодоляване на разликите в пенсиите и компенсиране на инфлационните процеси.

  Народните представители от Синята коалиция имат сериозни резерви по отношение на законопроекта, защото с него продължава тенденцията за влошаване на условията за бизнес в страната, съдържа нереалистични прогнози за приходите на осигурителната система, не съдържа реалистична и последователна политика по отношение на осигурителните вноски, не решава проблема с размерите на пенсиите, както и с пенсиите на категорийните работници. Не се споделя и запазването на размерите на обезщетението за отглеждане на малко дете. Изказано бе мнение, че осъвременяването на пенсиите следва да се извърши от началото на 2013 г.

  Сдружението „Настоящи и бъдещи майки” запозна народните представители със становището си по законопроекта, в което се настоява за обвързване на размера на обезщетението за отглеждането на малко дете с размера на минималната работна заплата за страната. Изказани бяха и притесненията, че за първи път то ще бъде по-ниско от размера на официалната линия на бедност в страната. Според Сдружението, политиката на правителството е допринесла за спад в раждаемостта и отдалечаването от целта за установяване на двудетния модел на семейството. Споделено бе и неудовлетворението от незадоволителното сътрудничество с държавните органи по тези въпроси.

  Законопроектът не се подкрепя и от представителите на пенсионерските организации, поради продължаващото обезценяване на пенсиите и неприлагането на механизми за тяхното преизчисляване и осъвременяване. Не среща подкрепата и на професионално-съсловните организации от системата на Министерството на отбраната, като според тях въвеждането на допълнителен критерий, а именно възраст, за придобиване право на пенсия противопоставя работещите в системите на МВР и МО.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Против” – 5 гласа и „Въздържал се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 202-01-61, внесен от Министерски съвет на 11.10.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума