Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
24/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12. 10. 2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12.10.2012 г.

  На заседанието присъстваха г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика, г-жа Жени Начева, началник на отдел в дирекция „Финанси на общините” в Министерство на финансите, г-н Иван Пейчинов, началник на отдел „Управленска и статистическа информация в Националната агенция за приходите. Присъстваха и представители на Националното сдружение на общините в Република България, пенсионно-осигурителните дружества, социалните партньори, организации на пенсионерите, възрастните и на хората с увреждания.

  Законопроектът бе представен от г-жа Жени Начева от Министерство на финансите, която подчерта, че проектът на бюджет за 2013 г. е изготвен върху прогноза за ръст на брутния вътрешен продукт с 1,9 на сто в реално и 4,9 на сто в номинално изражение.

  Бюджетът за 2013 г. си поставя три основни задачи, чрез които да се осигурят механизми за справяне с макроикономическите и фискални предизвикателства, пред които е изправена икономиката:
  • продължаване политиката на фискална консолидация, с цел запазване на макроикономическата и финансовата стабилност на страната;
  • приоритизиране на разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж;
  • борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението.

  Основната фискална цел е дефицит по консолидираната фискална програма от 2 на сто от брутния вътрешен продукт. Предвижда се средногодишната инфлация да достигне 3,4 на сто.

  Планираните приходи за 2013 г. са 37,5 на сто от брутния вътрешен продукт, а публичните разходи са 38,9 на сто, което ще допринесе за изпълнение на декларираното от правителството намерение за ограничаване преразпределителната роля на държавата до 40 % от брутния вътрешен продукт. Планираното увеличаване на разходите с източник на финансиране националния бюджет основно е заложено в секторите социално осигуряване и подпомагане, образование, отбрана и здравеопазване. В социалния сектор се очаква увеличение на плащанията с 650 млн. лв., което е увеличение от 7,8 % спрямо 2012 г., като общият размер на предвижданите разходи възлиза на 10,9 млрд. лв. Близо две трети от тези средства се предвижда да се насочат за увеличаване на пенсиите от 1 април 2013 г.

  През 2013 г. се запазват размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, вноските за допълнително пенсионно осигуряване и здравноосигурителната. За работещите в специалните ведомства, които се пенсионират при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, се предвижда увеличение на осигурителната вноска с 20 процентни пункта, с което се цели да се покрият разходите за пенсии на настоящите военни пенсионери, в съответствие с принципите на разходнопокривните пенсионни схеми.
  Максималният месечен размер на осигурителния доход се увеличава от 2 000 на 2 200 лв.

  През 2013 година политиката по доходите е съобразена с ограничените възможности на бюджета при запазване на данъчно-осигурителната тежест. През 2012 г. в условията на възстановяване на икономиката са предприети мерки за оптимизация на съществуващите структури и персонала в тях в посока намаление, което да осигури финансов ресурс за повишаване на работните заплати.

  През 2013 г.се предвижда запазване размера на средствата за заплати в бюджетната сфера, достигнат през 2012 г., при средногодишна численост от около 430 хиляди души.

  Мерките, насочени за борба с бедността, включват увеличаване от 1 януари 2013 г. на минималната работна заплата от 290 на 310 лв. (ръст 6,9 на сто, което ще окаже влияние и върху приходите от социално и здравноосигурителни вноски при договаряне на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и основни групи професии.

  От 1 април 2013 г. се предвижда увеличаване размера на пенсиите средно с 9,3 на сто при прилагане на диференциран коефициент на индексиране, отразяващ натрупания средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени за периода от второто полугодие на 2009 г. до 2012 г.
  Увеличението цели компенсиране на временната отмяна на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване за периода 2010 – 2012 г.

  Разходите по бюджета на Министерството на труда и социалната политика се предвижда да са 865 млн. лв., които са с 0,97 на сто повече в сравнение с 2012 г. В консолидираната фискална програма през 2013 г. разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи са 13,4 на сто от брутния вътрешен продукт и се увеличават с 0,4-процентни пункта в сравнение с разходите, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. В структурата на общите разходи техният дял е 35,5 на сто. За делегираните от държавата дейности, финансирани от бюджетите на общините, за текущи разходи в тази функция са разчетени средства в размер на 177 млн. лв., което ще осигури ръст в единните разходни стандарти с 10 % спрямо 2012 г.

  Гарантираният минимален доход, на базата на който се определят всички помощи по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане, остава 65 лева и през 2013 г. Предвидените средства за помощи по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане са в размер на 52 млн. лв. Наблюдава се намаление от над 6 млн. лв. при средствата за целевите помощи за отопление, които са 73 млн. лв и се предвижда от тях да се възползват 250 хиляди лица и семейства. Размерът на целевите средствата за диагностика и лечение на български граждани без доходи и/или лично имущество е без промяна в сравнение с 2012 г. - 2,5 млн. лв.

  За помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания планираните средства са в размер на 157,2 млн. лв., с които ще се гарантира подкрепа за над 494 хиляди хора с увреждания. Предвиждат се средства в размер на 5 млн. лв., предназначени за правата на ветераните и военноинвалидите на лекарства и дентална помощ.

  Сезонната динамика в безработицата през второто и третото тримесечие на 2012г. показва, че същата ще е по-висока на годишна база и средногодишното ниво на безработицата се оценява на 12,4 на сто. През 2013 г., според разчетите на Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика, се очаква стабилизиране в броя на заетите около нивото им от 2012 г. поради влошената външна среда през първата половина на годината. Слабо нарастване в общия брой на заетите може да се очаква едва в края на 2013 г. като средно за 2013 г. се очаква слаб спад на заетостта от 0,1 на сто на годишна база, а нивото на безработица се очаква да се задържи на около 12,4 на сто. Растежът на компенсацията на един нает през 2013 г. се очаква слабо да изпревари този на производителността на труда.

  Средствата за активна политика по заетостта се запазват на равнището от предходната година в размер на 73 млн. лв. Предвижда се в обучение на възрастни да бъдат включени 6 605 лица, което е с 0,4 на сто по-малко, а наетите на работа лица по програми и мерки ще са 23 530, което е с 13,4 на сто по-малко в сравнение с 2012 г.

  Предвижда се значително повишаване на делът на средствата от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като те са планирани да достигнат 728 млн. лв., което е със 26,6 на сто повече в сравнение с 2012 г. В областта на заетостта се предвижда да бъдат усвоени 379,2 млн. лв и по този начин при отчитане на средствата по Националния план за действие по заетостта средствата, предназначени за активни политики на пазара на труда, се предвижда да достигнат 450 млн. лв.

  Очакванията са средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” да подпомогнат действията за изпълнение на социалните ангажименти по приоритетите в социалната сфера, сред които са борбата с бедността и повишаване на заетостта.

  В хода на последвалата дискусия представителите на парламентарната група на Коалиция за България заявиха, че не подкрепят законопроекта. Те считат, че бюджетът за 2013 г. има нерешима дилема – от една страна стремежът да се насърчават основните публични системи, а от друга, липсата на политики и буфери за обезпечаване на мерките за това. Опасенията за изпълнение на бюджета за 2013 г. се подхранват и от заложеният ръст на брутния вътрешен продукт, който е базиран основно на засиленото вътрешно потребление, което вече е изчерпало всички резерви.

  Представителите на парламентарната група на Коалиция за България определят бюджета за 2013 г. като прекалено оптимистичен на фона на реалностите в следствие на икономическата криза в света и Европейския съюз и подчертават липсата на позитивни промени в политиката по заетостта и политиката за увеличаване на реалните доходи на българите.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Против” – 4 гласа и „Въздържал се” – 1 глас,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12.10.2012 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1, чл. 2 и чл. 5.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума