Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
07/11/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 202-01-70, внесен от Министерски съвет на 26. 10. 2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 7 ноември 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 202-01-70, внесен от Министерски съвет на 26.10.2012 г.

  На заседанието присъстваха г-н Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, г-жа Милена Бойкова, директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерство на финансите и г-жа Антоанета Ганчева, главен актюер на Националния осигурителен институт. От Комисията за финансов надзор участваха още г-н Николай Петков, началник на отдел „Надзорна политика и анализи” и г-жа Анна Андонова, началник на отдел „Нормативна дейност”.

  Г-жа Милена Бойкова от Министерство на финансите представи законопроекта и поясни причините за предлаганите изменения и допълнения. Със законопроекта се цели да се синхронизира националното законодателство с настъпили промени в разпоредбите на Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги.

  С промените в директивата се въвежда забрана за използване на пола като актюерски фактор при изчисляване на рисковете и свързаните с тях премии и добавки за осигурените лица, считано от 21 декември 2012 г. С цел съответствие с тази разпоредба е предлаганата промяна със законопроекта в чл. 246, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, с която се въвежда пълна забрана за ползването на пола като актюерски фактор при определянето на размера на пожизнената пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

  Законопроектът предвижда нова разпоредба в чл. 246, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, с която се създава право на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, да отказва одобряване на биометрични таблици за определяне на пожизнена пенсия, ако те съдържат пола като актюерски фактор.

  Законопроектът предлага да отпадне задължението по реда на § 11в от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване на Комисията за финансов надзор да приема доклад, въз основа на който да се уведомява Европейската комисия за спазване разпоредбите на Директива 2004/113/ЕО.

  Поради действието на промените в директивата от 21 декември 2012 г. занапред, се появяват два режима за сключените застрахователни договори - единият за договорите, сключени до тази дата и другият за договорите, сключени след нея.
  Законопроектът предвижда създаване на нов § 11г в Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване с цел разграничаване на пенсионните договори, по отношение на които се прилагат заварените биометрични таблици, и тези, при които ще се прилага правилото за независещите от пола обезщетения в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз, основание за промените в директивата.

  Създава се разпоредба в Кодекса за социално осигуряване, в която се определя срокът, в който пенсионноосигурителните дружества своевременно следва да представят за одобрение биометричните таблици, които ще използват за изчисляване размера на пенсиите по пенсионните договори, сключени след 20 декември 2012 г.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 15 гласа, „Против” –и „Въздържал се” – няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 202-01-70, внесен от Министерски съвет на 26.10.2012 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума