Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
23/01/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 23 януари 2013 г., разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерски съвет на 17 януари 2013 г.

  На заседанието присъстваха г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт и г-жа Мария Касърова, директор на дирекция „Европейски регламенти и международно право” в Националния осигурителен институт. Присъства и г-жа Ева Тошева, главен експерт в отдел „Европейско и международно социално право” в Министерството на труда и социалната политика, която представи законопроекта и мотивите към него.

  При представянето бе посочено, че Спогодбата е подписана на 5 октомври 2012г. в Отава и с решение № 32 от 17 януари 2013 г. е одобрена от Министерски съвет.

  С нея се цели да се гарантират пенсионните права на гражданите от договарящите се страни. В Спогодбата са залегнали принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.

  В съответствие със съвременните реалности в персоналния обхват на Спогодбата е включено всяко лице, което е или е било подчинено на законодателството на Канада или България или и на двете страни, както и спрямо лицата, чиито права произтичат от правата на първото лице.

  Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави. За българската страна Спогодбата ще се прилага за пенсиите за трудова дейност и по-конкретно за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и произтичащите от тях наследствени пенсии.

  Във връзка с приложимото право като общ принцип е възприето прилагането на правните разпоредби на държавата, на чиято територия наетото лице упражнява трудовата си дейност, докато за самостоятелно заетите лица ще се прилагат разпоредбите на страната, в която пребивават, независимо от мястото на извършване на работа за своя сметка. Предвидени са изключения от това общо правило. В случаите на изпращане на наето лице за извършване на работа на територията на другата страна за не повече от 60 месеца, ще се прилага законодателството на изпращащата страна. Уредени са и социално-осигурителните права на членовете на екипажи на кораби, работещите в дипломатическите представителства и консулства и наетите в правителствени или държавни служби.
  Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на пенсии, включени в материалния обхват на Спогодбата. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. В случаите на недостатъчни осигурителни периоди за придобиване право на пенсия Спогодбата предвижда да се отчита и друг осигурителен период, придобит в друга държава, с която договарящите се страни са обвързани с международен договор за социална сигурност.

  При изчислението и изплащането на пенсиите от българска страна ще се прилага принципа на пропорционалното изчисление, който отчита периодите на осигуряване по Кодекса за социално осигуряване и дохода, върху който са внасяни осигурителните вноски.

  Спогодбата съдържа редица договорености по нейното прилагане, между които сключването на административни споразумения, обмена на информация, контрола за съответствие на изплащаните суми, подаването на документи за пенсионни права, изплащането на пенсиите и решаването на евентуални спорове.

  Спогодбата гарантира правото на лицата да се възползват от прилаганите данъчни, консулски, финансови и други административни облекчения в едната страна, независимо от липсата на такива в другата страна.

  Спогодбата се сключва за неопределено време, като всяка от договарящите страни може да я денонсира с писмено 12-месечно предизвестие, изпратено до другата страна по дипломатически път при запазване на правата, придобити до деня на прекратяване на нейното действие, като и на откритите процедури за ползване на права по нея.

  Спогодбата влиза в сила на първия ден от четвъртия месец, следващ месеца, в който са разменени дипломатическите ноти, потвърждаващи изпълнението за предвидените изисквания. Едновременно със Спогодбата влиза в сила и Административната спогодба по нейното прилагане.

  На основание чл. 85, ал.1, т. 4 и 6 от Конституцията на Република България Спогодбата подлежи на ратификация от Народното събрание, защото поражда финансови задължения за Република България и урежда правото на пенсионно осигуряване и произтичащите от него права, като основно право на човека.

  След гласуване с резултати: „За” – 17 гласа, „Против” и „Въздържал се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума