Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
11/07/2012, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2011 г., Годишен финансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г., придружени от Становище за заверка на Годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г., и Одитен доклад №0100008512 на Сметната палата, № 220-00-35, внесен от Комисията за финансов надзор на 30.05.2012 г.

2. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г., № 202-00-30, внесен от Министерски съвет на 13.06.2012 г.

3. Изслушване на актуална информация от представители на Министерството на труда и социалната политика за състоянието на пазара на труда, изпълнението на Националния план за действие по заетостта и работата на Агенцията по заетостта като междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Форма за търсене
Ключова дума