Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
18/05/2011
  П Р О Т О К О Л
  На 18 май 2011 година, (сряда), от 15.00 часа, се проведе редовното заседание на Комисията по труда и социалната политика в сградата на Народното събрание на площад "Княз Александър Първи" № 1, в 456-та зала. То бе открито и ръководено от председателя на Комисията господин Драгомир Стойнев по точка първа и втора от дневния ред, а по точка трета - от заместник-председателя на Комисията госпожа Светлана Ангелова.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Уважаеми колеги и гости, добре дошли, имаме вече необходимият кворум и предлагам да започнем работа по предложения дневен ред, който ще изчета:


  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на ЗАКОНОПРОЕКТ за изменение и допълнение на ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, № 102-01-24, внесен от Министерския съвет на 29.04.2011 година.

  2. Представяне, обсъждане и гласуване на ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, № 102-01-27, внесен от Министерския съвет на 09.05.2011 година.

  3. Обсъждане и гласуване на ЗАКОНОПРОЕКТ за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, № 102-01-21, внесен от Министерския съвет на 28.ІІІ.2011 година - за второ гласуване.


  Моля да гласуваме така предложения дневен ред, който е "за":
  "За" - 15 гласа.
  "Въздържали се" - Няма.
  "Против" - Няма.
  Дневният ред е приет. Благодаря.

  За участие по дневния ред, гости днес ще бъдат:
  - г - н Красимир Попов - заместник-министър на труда и социалната политика;
  - г - жа Валентина Симеонова - заместник-министър по труда и социалната политика;
  - г - н Емил Мирославов - директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерството на труда и социалната политика;
  - г - жа Йоанна Германова - директор на дирекция "Социална закрила" в Министерството на труда и социалната политика;
  - г - жа Елка Димитрова - директор на дирекция "Политика на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика;
  - г - н Христо Симеонов - държавен експерт в дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция" в Министерството на труда и социалната политика;
  - г - жа Димитрина Апостолова - началник отдел "Нормативно регулиране на лекарствените продукти" в Министерство на здравеопазването; Здравейте...
  - г - н Николай Костов - от Сдружение "Асоциация на собствениците на аптеки";
  - г - н Огнян Чавдаров - от Сдружение "Асоциация на собствениците на аптеки";
  - г - н Красимир Начков - от Сдружение "Асоциация на собствениците на аптеки".

  ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Представяне обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. По този законопроект нашата гостенка, госпожа Димитрина Апостолова - началник отдел "Нормативно регулиране на лекарствените продукти" е тук, здравейте, друг от Министерство на здравеопазването не виждам. Също така Господин Мирославов, от Министерството на труда и социалната политика, господин Мирославов, Вие ще вземете, вероятно, отношение по представения законопроект, надявам се... Вие имате становище, да, в тази част...

  Това е един законопроект, наистина, който е от голямо значение. Доста дебати имаше и в общественото пространство. Може би, първо, че вече протече един дебат в Комисията по здравеопазване на Народното събрание. Голяма част, тук от представителите, от членовете на Комисията по труда и социалната политика са и членове на тази комисия. Не смятам за нужно да повтаряме този дебат. Разбира се, всеки един, и от гостите, е свободен и има право да изкаже своето мнение върху целият законопроект, но ви предлагам, по-скоро, да се съсредоточим върху текстовете, касаещи параграф 82-ри, с който се цели да се осигури синхронизиране на разпоредбите от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Тъй като това е в компетенциите на Комисията по труда и социална политика. Но, разбира се, госпожо Апостолова, ако имате и други съображения, ако имате желание да представите целия законопроект, може да го представите, заповядайте, имате думата.

  ДИМИТРИНА АПОСТОЛОВА:
  Благодаря Ви.
  Господин председател!
  Тъй като, действително, този проект беше широко дискутиран в рамките на заседанието на Комисията по здравеопазване, аз смятам, съвсем накратко да кажа какво се въвежда на практика с този закон.

  Най-общо три групи промени се предвиждат в закона. Като първата група произтича от изпълнение на решение № 560 на Министерския съвет. Това са мерки, с които се облекчават административните режими по Закона. Част от тези мерки е и едно от измененията в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, а именно въвеждането на изискването, при положение, че са представени данни за единния идентификационен код на съответното кандидатстващо лице, да не се изисква удостоверение за актуално състояние. Това е обща постановка, която върви, както в Закона за лекарствата, така и в Закона за медицинските изделия, така и в Закона за безопасни и здравословни условия на труд. С тази първа група промени, които произтичат от изпълнението на решение номер 560, най-общо, се оптимизират административните режими, режимът по откриване на аптеки преминава от Министерство на здравеопазването към ИАЛ, режимът по откриване на дрогерии се прехвърля от изпълнителната Агенция към регионалните здравни инспекции. Оптимизира се режимът на регулиране на цени на лекарствените продукти и включване в позитивен списък, като се създава един-единствен орган, една комисия, тъй като до момента са две действащи, които осъществяват тези функции.

  Втората група промени са свързани с един доклад на експерти от Европейската комисия по повод на проверка, която беше извършена миналата година в Изпълнителна агенция по лекарствата, в частта разрешение за производство, и по-скоро привеждане на заварените производства в съответствие с европейските изисквания.

  И третата група промени са по предложение на лица и организации, които осъществяват дейности в сферата на производството и търговията с лекарствени продукти. Като вече подробните мотиви по законопроекта са изложени в самите мотиви към него.
  Благодаря Ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Апостолова.
  Господин Мирославов, становището на Министерството на труда и социалната политика, заповядайте...

  ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ:
  Благодаря Ви.
  Господин председател!
  Уважаеми господин председател!
  Уважаеми народни представители!
  Наистина, текстът на параграф 82, който прави промени в Закона за здравословното и безопасни условия на труд е текст, който е предложен от Министерството на здравеопазването, с цел да се разреши на дружествата, които са регистрирани по законодателството на държава-членка на Европейския съюз и на държава, страна по Споразумението за европейско и икономическо пространство, да прави служби по трудовата медицина, така както юридическите и физическите лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица. Това е най-важното в текста. Всичките останали промени в 25 "г" и в 25"д" са производни на разрешението на службите за трудова медицина, на разрешението на службите за трудова медицина. Ние сме го подкрепили изцяло.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Мирославов.
  Други, колеги народни представители, имате думата.
  Заповядайте, госпожо Алексиева.

  доц. ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА:
  Господин председател!
  Уважаеми колеги!
  Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина касае всички дейности, свързани с разпространението, доставките, създаването, цените, рекламите, изпитанията на лекарствата. Той е публикуван през 2007 година. Претърпял е различни промени. И сега този проект, който ни се представя за допълнение и изменение, е, просто, следствие на промените в здравеопазването, следствие на промените в обществото ни, в социалните ни отношения. Така че, тези промени не са неочаквани, нито са излишни.

  Те касаят, както чухме, доста клаузи от предишния закон, като всичките тези промени са с цел да се подобри дейността. Така например, ограничава се материалното стимулиране на работещите в Министерството на здравеопазването и на Изпълнителната агенция. Знаем защо се ограничава това материално стимулиране. Друго, обединяват се две комисии в една. Това ще се улесни работата. Създава се по-либерален режим на реклама. Създава се по-либерален режим на клинични изпитвания. Друго, което касае лекарствата, това е разрешенията за продажба на дребно. Малко са променени съотношенията кой на кого издава тези разрешения.

  Важен момент е и уточняване на функциите на фармацевтите-магистри, на помощник-фармацевтите и на другите лица, които работят в аптеките. Регламентират се даренията. По даренията имаше доста спорни моменти, аз лично, като работех, там получавахме разни дарения. И някой път се налагаше с години да чакаме, за да освободим нещо, което щеше да ни свърши работа много по-навреме, пък и ДДС-то, пък и превоз, пък и склад, изобщо - едни сложни отношения... Така че, всичките тези неща са за добро.

  В този параграф 82-ри на Заключителните разпоредби текстът, който е внесен за промяна, касае точно трудовата медицина. И целта е всички законови положения за създаване и практикуване на трудовата медицина да бъдат съобразени и синхронизирани с европейските изисквания. Така че, редно е да подкрепим този Закон. Защото е, пак в името на доброто и улеснението на потребителя, на хората, да ползват лекарствените продукти.
  Благодаря Ви за вниманието.
  Това е.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Други народни представители?
  Няма.
  Колеги, подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 102-01-24, който е "за", моля да гласува:
  "За" - 8 гласа.
  "Въздържали се" - 3 гласа.
  "Против" - 2 гласа.
  Законопроектът е приет.
  Благодаря Ви.


  Преди да преминем към точка втора, бих искал да спомена - постъпи писмо до Комисията по труда и социалната политика: "Уважаеми дами и господа, с това писмо искам да изразя благодарността си за Вашата подкрепа, съпричастност и доверие в експертните ми качества. Надявам се и за в бъдеще да продължим съвместната си работа, като можете да разчитате винаги на моята професионална и експертна подкрепа. С уважение: Христина Митрева". Наистина, доста добре работихме с госпожа Митрева.


  ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Минаваме към точка втора: Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 102-01-27, внесен от Министерския съвет. Господин Попов, или госпожа Симеонова, ще представите ли законопроекта?
  Госпожо Симеонова, заповядайте, имате думата.

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА:
  Благодаря Ви, господин председател!
  Уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Най-напред ще започна с това, кое наложи тази промяна.
  Първата причина да променим, да искаме промяна в Закона за социалното подпомагане, касаеща Фонда за социално подпомагане, е продиктувана от обстоятелството, че на заседание, Съвета за административна реформа направи препоръка към Министерството на труда и социалната политика да преразгледа статута и функциите на Фонда от гледна точка на това, че той няма юридическа самостоятелност и собствена сметка. Това от една страна.

  И от друга страна, да се прецизират функциите, от гледна точка намаляване на риска от препокриване на функции. Има се предвид това, което прави Агенцията за социално подпомагане по Закона за социалното подпомагане. Това беше една от причините.

  И третата причина е същите препоръки ни бяха дадени и следствие на вътрешен одит, който беше направен на Фонда. В одитния доклад категорично е записано: Фондът трябва да има юридическа самостоятелност, своя банкова сметка както и численост, персонал, който да обслужва Фонда, за да може да се намалят, наистина, всички рискове , които идват вследствие на това, че Фондът не е осигурен с необходимия човешки ресурс, има се предвид щатната обезпеченост.
  Това наложи да направим промените. И ще започна най-напред с факта, че ние променяме и името на Фонда, който от Фонд „Социално подпомагаме” предлагаме да се нарече Фонд „Социална закрила”, защото освен компонента социално подпомагане, една от функциите на Фонда е да финансира и успешни социални практики на общините, които се нуждаят от временна подкрепа. Затова предлагаме да се казва Фонд „Социална закрила”, това е от една страна.

  От друга страна се прецизират функциите на Фонда, като се регламентира задължението Фонда да има Правилник за своята дейност и Методика, която да е разработена и приета от Управителния съвет и утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Методика, по която да се разходват средствата и в която да е регламентирано, да са регламентирани критериите за избор на проекти, най-вече, когато става дума за проектното финансиране.

  В общи линии това са новостите. Разбира се, от гледна точка на екипа, който ще управлява Фонда. Запазва се водещото място на Управителния съвет, както и досега. И се включва възможността Фондът да има свой Изпълнителен директор, който се назначава от министъра на труда и социалната политика. Както досега, предвиждаме да има поне двама човека в екипа на Фонда, които да бъдат от щата на Министерството на труда и социалната политика, т.е. не се предвиждат допълнителни щатни бройки.
  Благодаря Ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Симеонова.
  Да Ви кажа, бях изненадан, когато получихме законопроекта, тъй като смятах, че със Закона за социално подпомагане Вие ще уредите въпросът, касаещ социалните пенсии за старост и за инвалидност, които ще бъдат извън обхвата на Националния осигурителен институт. Има едно такова решение в Кодекса за социално осигуряване и обещание… Знаете, че има вече и напрежение сред обществото. Има много писма към Комисията по труда и социалната политика... Бихте ли ми казали, кога смятате този проблем да бъде уреден?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА:
  До края на годината ние ще внесем едно много сериозно изменение, в есенната сесия на Парламента, ще внесем много сериозно изменение в Закона за социалното подпомагане, който ще касае и това, и други идеи, които имаме за промяна в тази политика. Това е в отговор на препоръките към нас и тъй като имаме срок за изпълнение на тези препоръки, решихме, че трябва да го изпълним.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да, благодаря Ви.
  Други? Колеги народни представители, имате думата.
  Госпожо Масларова.

  ГОСПОЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
  Уважаеми господин председател!
  Уважаеми гости!
  Уважаеми колеги!
  Това, което току-що беше казано от заместник-министър Симеонова, че се очаква едно такова ново внасяне за разглеждане на Закона за социално подпомагане, не виждам защо сега се внася това, пък после - другото... Още повече, че, колеги, така, мотивите, с които се създава,... по този начин в законопроекта се учредява този т.нар. Фонд за „Социална закрила", са ми доста…, да не казвам с нещо да ви засегна, но за мен Вие с нищо не променяте предмета на дейността на Фонда.

  И досега, аз твърдя, че са се извършвали дейности и са се финансирали успешни социални практики на общините. Ако се върнете назад ще видите, ако погледне някой, какво е финансирал Фонд „Социално подпомагане”. Нищо не променяте в системата на финансирането. Единственото, което се създава, то придобива една юридическа самостоятелност, вие говорите за някакви рискове, които биха могли да се случат... Досега не е имало такива рискове, не е имало такива оплаквания , поне аз не зная. Ако са се появили, през последните една-две години, няма никакви неща, които да са създали някакво напрежение при функционирането на Фонд „Социално подпомагане” до този момент.

  Мен ме притесняват тези препоръки на Съвета за административна реформа. Колеги, реално, ние създаваме една нова структура. Пет човека Управителен съвет, които за пет години ще ги застопорим. Все пак, това са хора, които досега са работили в Министерството на труда и социалната политика, сега казвате, че ще бъдат двама от Министерството... Другите трима... поне от това, което съм прочела... Вие какво мислите, Вие ще кажете след малко. Как ще се назначават тези хора? Дали министърът ще решава как да стане това по Търговския закон са едни изискванията , изпълнителният директор е ли член на Управителния съвет или не? Т.е. има неща, които на мен, лично, не са ми ясни. А може би Вие имате идея да ги уредите с Правилник, което ще е по-удобно, защото ще мине без знанието на народното представителство и без по-голяма публичност.

  Но, лично аз, мисля си, че досега Фонд „Социално подпомагане” работеше добре. Вършеше си работата. Но, това са неща, които може би Вие ще ни обясните малко по-задълбочено... Какво налага, освен това, което Вие казвате, че трябва да бъде Фонда юридически самостоятелно лице, което да управлява тези средства... Аз, честно казано, не виждам с какво променяте - нито предмета, нито финансирането, дефакто, за пет години се избират, се назначават едни хора, и всъщност, правим точно административно стройна система, стройна администрация, а не толкова услуги. Защото твърдя, че социални услуги са извършвани, Вие знаете как са, какви проекти представяха общините и различните неправителствени организации... И в рамките на ресурса, с който разполага Фондът, са извършвани, съответно, тези социални услуги, все в насока социална закрила. Те не са били извън насоката на социалната закрила.

  Аз, лично, ще се въздържа, докато не дадете повече разяснения за това, което Вие ще представите.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Имате думата, госпожо Симеонова.

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА:
  Благодаря Ви.
  Ние, наистина, не променяме предмета на дейност на Фонда. Просто прецизираме текстовете относно функциите на Фонда и как точно ще управлява и най-вече в отговор на потребността да има, наистина, от чисто правна гледна точка, той да бъде обособен като самостоятелен юридически субект. Което е в плюс на Фонда. Защото вие знаете, че сега Фондът няма самостоятелна банкова сметка, постъпленията от него отиват в общия бюджет на Министерството на труда и социалната политика. Ние предвиждаме да има такава самостоятелна банкова сметка и постъпленията да постъпват в нея - от Фонда.

  И всичко, което правим, е с оглед да се прецизира дейността и да се намалят рисковете, наистина, парите от Фонда, които и без туй са ограничени, да отиват по-правилно и по предназначение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Доктор Адемов, заповядайте.

  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Благодаря Ви, господин председател!
  Уважаеми госпожо и господин заместник-министър!
  Колеги!
  Гости!
  Аз, всъщност, искам да задам няколко въпроса. Като че ли получих отговор на един от тях, защото първият ми въпрос щеше да бъде дали се предвижда увеличаване на щата на този Фонд. Тъй като в плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация не се говори за увеличение, а се говори за оптимизация, каквото и да означава това. Разбрах, че няма да се увеличава щатът на този Фонд.

  На следващо място, мандатът на членовете на Управителния съвет е пет години. Мисля че е съвсем нормално, мандатът на членовете на Управителния съвет да съвпада с мандата на политическото ръководство на Министерството. Ако вашата идея е да има някаква приемственост, примерно, в Националния осигурителен институт, мандатът на регионалните директори е шест години, с последната промяна, за да бъде реализирана точно тази приемственост. Какво имате предвид, като казвате, че членовете на Управителния съвет трябва да бъдат с петгодишен мандат?

  На следващо място, казано е, че министърът на труда и социалната политика определя Управителния съвет, членовете на Управителния съвет и председателя на Фонда. Като председателят на фонда се назначава, вероятно, по Кодекса на труда, защото пише, че се назначава по трудово правоотношение от министъра на труда и социалната политика. За да има по-голяма прозрачност, може би, трябва да бъде изписано "след конкурс" или по съответния член от Кодекса на труда.

  Следващото нещо, което искам да попитам, всъщност, е ще получават ли възнаграждение, на щат ли ще бъдат членовете на Управителния съвет за председатели на Фонда? Тук, в Закона, е записано, че получават възнаграждение, което се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика. Възнаграждение от трудово правоотношение или възнаграждение допълнително, за участие в заседанията на Управителния съвет?

  На следващо място, тук има един текст, който или аз не го разбирам, или не е написан достатъчно ясно. Вижте пак, параграф шести, точка трета. В алинея пет на този параграф 6-ти е записано, че членовете на Управителния съвет се освобождават предсрочно: и пише: т.3 "Когато са били членове на управителни или контролни органи, на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори". Ами, ако те отговарят на това условие, те не трябва да бъдат назначени, според мен... Докато са във Фонда те да са... затова казвам, че не е много ясен, поне за мене, текстът...Защото това условие може да бъде възникнало, а ако това условие го е имало предварително, могат ли да бъдат назначени за членове на Управителния съвет? Къде пише, че не могат? Това питам, всъщност.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Адемов.
  Желае ли някой да отговори? Госпожо Симеонова, заповядайте.

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА:
  Някои неща да кажа.
  По отношение на мандатността на Управителния съвет. Нашата идея беше точно приемственост да има. т.е. поне една година от встъпване на ново правителство, да има приемственост в управителното тяло на Фонда.

  По отношение на това дали изпълнителният директор да се назначава след конкурс или не, право на, всъщност, начинът за назначаване е регламентиран в Кодекса на труда. Така че, ще се следва законодателството, така, както трябва да бъде.
  И във връзка с това, за което Вие изразявате притеснение, относно последното Ви притеснение, във връзка с предсрочното освобождаване на членовете от Управителния съвет. Нещата преди да бъдат определени членовете, са регламентирани в Търговския закон, мисля че. т.е. какви хора биха могли да се включат.

  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Вижте, съвсем добронамерено... Искам да кажа. Дали трябва да има изписани предварителни условия, на които трябва да отговарят членовете, това ми е въпросът. Вие казахте, че не трябва...

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА:
  Няма значение... Няма значение.
  А Вие как смятате? Не, то е ясно, ние следваме цялото законодателство. Защо трябва да преповтаряме нещо, което вече е регламентирано?!

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Други народни представители?
  Госпожо Ангелова, заповядайте.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря, господин председател.
  Ние, народните представители от парламентарна група ГЕРБ подкрепяме промените в Закона за социално подпомагане. Тези промени са навременни и необходими. Даже мислим, че по-рано Фондът трябваше да стане самостоятелно юридическо лице. Нямаме забележка към текстовете. Смятаме, че тези промени ще доведат до по-голяма прозрачност на изразходване на средствата от Фонда. И по-целесъобразно ще се изразходват тези средства, именно там, където действително, има нужда. Така че, напълно подкрепяме тези промени.
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря, госпожо Ангелова.
  Други народни представители?
  Заповядайте, доктор Костов.

  д-р ЦВЕТАН КОНСТОВ:
  Благодаря, господин председател!
  Уважаеми министри!
  Колеги!
  Аз съм озадачен от необходимостта да се внася такава поправка в Закона за социално подпомагане.
  Мотивите не са ми докрай ясни, признавам си.
  Какво налага това? Признание, че Фондът досега функционираше, ... Социално подпомагане не е свършил нищо?! Или някаква друга причина има за промяна в наименованието на Фонда, регламентирането му като юридическо лице, откриването на банкова сметка и уреждане на неговите…, регламентиране на неговите ръководни органи. Съмнявам се, че тази промяна в името на Фонда, при запазване предмета на дейност, ще доведе до качествено подобряване в целите, които се поставят пред този Фонд, които Вие изложихте пред нас.

  И в този смисъл, аз бих искал да получа малко повече информация за това, какво е свършил досега Фонд „Социално подпомагане”? Какво е финансирането, защото без човешки ресурс, безспорно, не може да се върши широка по обем дейност, но и без финансов също, колкото и добри да са намерения, също не би се свършило кой знае колко много.
  Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Костов.

  д-р ЦВЕТАН КОСТОВ:
  Въпросът ми, не знам дали стана ясен, е: Пътищата, по които ще се финансира този Фонд?

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Костов.
  Госпожо Симеонова?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА:
  Аз започнах с това, че всъщност, ние не променяме предмета на дейност, не променяме и начина на финансиране. А прецизираме статута на Фонда. В отговор на одитен доклад към нас и в отговор на препоръки на Съвета за административна реформа. Така че, начинът, по който се финансира Фондът е същият, какъвто беше и досега. Начинът. т.е., ние не променяме нищо в тази посока. Изясняването на юридическият статут е важно, за да има той юридическа самостоятелност и самостоятелна банкова сметка, за да може постъпленията да влизат по тази сметка на Фонда.
  Бюджетът на Фонда се формира чрез..., по няколко начина. Единият от начините , това е целевата субсидия от Републиканския бюджет. Друго е от такси от социални услуги. Така че, тези неща се запазват и сега. Само че, таксите от социални услуги сега се превеждаха по сметка на Министерство на труда и социалната политика. А тук възможността е за отваряне на самостоятелна сметка, отваря и възможността да има директни постъпления във Фонда.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Симеонова.
  Други народни представители?
  Аз искам да попитам, господин Попов, обособяването на Фонда като юридическо лице, дава ли му възможност да кандидатства по оперативната програма?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Това е интересен въпрос. Доколкото ми е известно, не е такава целта на предложената промяна. Но, всъщност, самото Министерство би могло да кандидатства по оперативната програма, както и всеки негов второстепенен разпоредител. Без значение каква е неговата структура и вид юридическо лице. Включително и Фондът, ако е необходимо.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Т.е., сега има възможност да кандидатства, докато преди не е могло да кандидатства по оперативна програма? Не, не, разберете моята мнителност. Тъй като може да се съсредоточи един огромен финансов ресурс в този Фонд, който да изземе, примерно от общините , когато те кандидатстват за социални дейности, т.е. Фондът да кандидатства и от самият Фонд вече да се разпределят към определени общини. За това питам. Има ли възможност този Фонд да кандидатства по оперативната програма?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Господин председател!
  Аз желая да бъда съвсем ясен. И в сегашната форма може, и в бъдещата форма би могъл да кандидатства; сега като част от Министерство на труда и социалната политика, в бъдеще като негов второстепенен разпоредител, най-вероятно...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Значи, искате да кажете, че преди, като не е бил юридическо лице, пак е могло да кандидатства, така ли ?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Разбира се... Не, формата на съществуване на част от Министерството на труда, или като негов второстепенен разпоредител, е без значение за възможната хипотеза дали може да кандидатства или не. Във всеки от случаите би могло да кандидатства.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Би могло... Благодаря Ви.
  Други народни представители?
  Няма.
  Тогава подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 102 - 01 - 27, внесен от Министерския съвет на 9 май 2011 година. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  "Против" - няма.
  Законопроектът се приема.
  Благодаря на всички, които взеха участие...

  С това преминаваме към трета точка, за която ще помоля госпожа Светлана Ангелова да води заседанието, тъй като имам неотложен ангажимент. Госпожа Ангелова, заповядайте, за трета точка...

  ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Второ гласуване ни предстои, колеги, на Закона за насърчаване на заетостта, номер 102 - 01 - 21, внесен от Министерския съвет на 28-ми март 2011-та година.

  Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

  Подлагам на гласуване наименованието на Закона. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Заглавието на Закона се приема.

  § 1.
  Постъпило е предложение от народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова - точка пет, накрая се поставя тире и се добавя: "граждани на трети държави".
  Вносителите? Давам думата на вносителите.

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Тук само уточняваме, колеги, че разпоредбите по този Закон, в тази област, се отнасят само до чужденците от трети страни, трети държави и не засягат гражданите от Европейския съюз и Швейцария и от други държави от Еевропейското икономическо пространство...

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  От Министерството на труда и социалната политика, някакви предложения, възражения?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Ние нямаме възражения. Ние считаме, че направеното уточнение е съвсем коректно и го подкрепяме.
  Благодаря.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Други народни представители по параграф първи?
  Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  Сега да гласуваме целият текст по § 1 по вносител с направеното и прието предложение, а именно: регулирането на достъпа до пазара на труда на чужденци - граждани на трети държави. Моля, който е "за", да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  Преминаваме към § 2.
  По параграф втори няма постъпили предложения. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф втори. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  Постъпило е предложение на народните представители Вяра Петрова и Станка Шайлекова, за създаване на параграф 2"а".
  § 2 "а": в чл. 30, ал. 1, т. 3, след думите "по член 155" се добавя: "или член 319".
  От вносителите? Госпожа Шайлекова, имате думата.

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
  Допълнението се налага, тъй като член 319 от Кодекса на труда регламентира, че работниците и служителите с трайно намалена работоспособност - 50 % и над 50 %, за тях се полага, имат право на основен платен годишен отпуск не по-малко от 26 работни дни, а по член 155 от Кодекса на труда се регламентира субсидирането на възнагражденията за основен платен годишен отпуск до 20 работни дни. Правим това допълнение, за да се включат и останалите шест дни, които се полагат на хората с увреждания, тъй като, ако се налага работодателят да поеме тези разходи, това би могло да дестимулира работодателите да наемат хора с увреждания.
  Благодаря.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  От Министерството на труда и социалната политика, господин Попов?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Ние считаме, че съвсем уместно е направеното предложение и го подкрепяме.
  Благодаря .

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов параграф 2 "а", в чл. 30а, ал. 1 , т. 3 след думите: по член 155 се добавя "или член 319". Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 3.
  Постъпили са предложения от народните представители Вяра Петрова и Станка Шайлекова.
  От вносителите? Давам думата на вносителите...
  Госпожа Петрова.

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Тук редакцията е с работодателите и лицата, които започват самостоятелна стопанска дейност по този Закон и могат да ползват средствата, ако мярката е допустима по Закона за държавни помощи. Т.е. в тази алинея първа на член 56-ти, наред с работодателите се добавят и лицата, които започват самостоятелна стопанска дейност по този Закон. Като и за тях се въвеждат и спазват изискванията на Закона за държавните помощи и изискванията на регламента от Европейската общност № 1998/2006 година. В Закона за насърчаване на заетостта са предвидени различни преференции за лица, които започват самостоятелна стопанска дейност - като отпускане на средства за стартиране на микро-предприятие, субсидиране заетостта на друг безработен член на семейството, на лицата, които са получили обезщетението си за безработица наведнъж, след одобряване на бизнес-проект. Получаване на кредит или средства за квалификация по предмета на стопанската дейност или нейното управление; за възстановяване средствата на външни консултантски услуги или съпътстващи услуги, подобрените бизнес-проекти и други.
  Благодаря.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря, госпожо Петрова.
  Други народни представители? От Министерството на труда и социалната политика, господин Попов?

  ЗАМЕСТНИК -МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Ние сме съгласни с направеното предложение. Считаме, че то подкрепя, всъщност, коректните икономически оператори и освен това поставя някои допълнителни изисквания, свързани с държавните помощи, които са съвсем уместни.
  Благодаря.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Вяра Петров и Станка Шайлекова. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  Подлагам на гласуване текста на вносителя, заедно с направените предложения от народните представители Вяра Петрова и Станка Шайлекова за параграф три. Който е "за", моля да гласува, с приетото, да...:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 4.
  Постъпили са предложения от народните представители Вяра Петрова и Ангел Даскалов.
  От вносителите, някой да иска думата?
  От Министерство на труда и социалната политика някой да иска думата по направеното предложение от народните представители? Господин Попов?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Благодаря. По член 60?... Аз бих искал да кажа, че подкрепяме това предложение, защото то е в унисон с намеренията ни, по възможност, да разширим мрежата от клонове на бъдещо държавно предприятие, така че то да бъде максимално ефективно и в полза на провежданата политика в тази сфера.
  Благодаря Ви.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря Ви.
  Други народни представители? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Вяра Петрова и Ангел Даскалов. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  Подлагам на гласуване текста на параграф четвърти на вносителя , заедно с току-що приетото предложение на народните представители Вяра Петрова и Ангел Даскалов. Който е "за", моля да гласува:

  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  /от място без микрофон задава въпрос/

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Да, колеги, ако тук прецените, експертите ми подсказахте, че може би е добре да отпадне, че се определят със заповед, а просто, че се определят от министъра на труда и социалната политика. Защото, нали, просто, не знам дали е ..., съвсем технически е проблемът...

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Да, имате ли нещо против?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Технически се посочва. Техническа корекция...
  Това е смисълът на промяната. Да не фиксираме клоновата мрежа, за да има възможност...

  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Аз приемам това, което каза господин Попов, защото ако фиксираме видът на нормативният акт, с който ще бъдат определени тези подразделения, рискуваме да сбъркаме. Аз не съм сигурен в момента дали това може да се случи със заповед, например, или с някакъв друг нормативен акт. така е по-лесно, да отпадне това...

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Приемаме да стане „които се определят от министъра на труда и социалната политика”.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Който е съгласен, с така направеното предложение, моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.
  Преминаваме към параграф пет.

  § 5.
  Постъпили са предложения от народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. В точка три, в член 84 "б" да се създаде алинея трета, а именно: "За даване и продължаване на разрешение по алинея едно, работодателят внася такса в размер на 400 лева". Вносителите?

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  С оглед синхронизиране на условията на достъп на чужденци, таксата е аналогична на тази с разрешение за работа, като е занижена предвид необходимостта от преференциално набиране на висококвалифицирана работна сила.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря, госпожо Петрова.
  Господин Попов?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Ние подкрепяме направеното предложение.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Добре, благодаря.
  Подлагам на гласуване предложение на народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  Постъпило е предложение от народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова за създаване на параграф 5а.
  § 5а: В член 71, алинея първа, точка две, след думите: "български граждани", се поставя запетая и се добавя: "граждани на държави-членки на Европейския съюз, на други държави - страни по Споразумението за европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария".
  От вносителите?

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Целим да уточним, че десетпроцентното ограничение се отнася за чужденци от трети държави, без да се включват гражданите на Европейския съюз, на европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  От Министерството на труда и социалната политика?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Ние подкрепяме предложението... Подкрепяме го.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Да. Благодаря.
  Който е "за" предложението на народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова за създаване на нов параграф 5 "а", моля да гласува...
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Преди това, кажете, господин Лазаров.

  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ:
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Господин заместник-министър!
  Има постъпило предложение от Правния отдел, преди да гласувате целия текст на параграф 5, защото вие в момента гласувате предложения на отделните народни представители…
  Предложението, на Правния отдел е, във връзка с Указа за прилагане на Закона за нормативните актове и по-конкретно член 50-ти, алинея първа: Когато се правят изменения в нормативния акт, изменението на член или негови подразделения става с нова редакция на изменения текст, те трябва да се определят в отделени параграфи за всеки член. Без да се изменя волята на вносителя, параграф пет трябва да се раздели, като първа точка трябва да бъде един параграф. Втора точка, трябва да бъде следващ параграф. Буква "а" трябва да бъде друг параграф. Буква "б" трябва да бъде следващ параграф. Буква "в" също трябва да бъде следващ параграф. И точка три от параграф пет също трябва да бъде разделена на отделен параграф. Така че, без да се променя волята на вносителя, това следва да бъде отразено в редакцията на Комисията за окончателния доклад за второ гласуване.

  А по същество, предложението, което се прави от народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова за създаването на параграф 5 "а" касае именно част от разпоредба, която чисто систематично следва да бъде т. 1а от § 5 на вносителя и да попадне в тези ново обособени параграфи.

  Ще бъде същото съдържание, само че, преномерирано. Чисто правна техника поправка. Предложението е в окончателния доклад § 5, заедно с направените и приети предложения по него и § 5а да се приведат в съответствие с изискванията на Указа за прилагане на Закона за нормативните актове

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Добре.
  Господин Адемов...

  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Аз съжалявам, че излязох, но това, което успях да чуя е, че по принцип ние сме го гласували текста. Нямаме възражения върху съдържанието. Правилно техническата характеристика, заедно с... Това ли казвате? /потвърждават от залата/
  Да се оформи и това е...

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Но все пак, трябва да го гласуваме, господин Адемов.
  Който е "за", направеното предложение, моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  Подлагам на гласуване целия текст на параграф 5 на вносителя, заедно с приетите предложения. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 6.
  Преминаваме към параграф шест. По параграф шест няма постъпили предложения.
  Подлагам на гласуване параграф 6 по вносител. Който е "за", моля да Момент, момент, кажи го тогава, че трябва да се раздели ...

  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ:
  Госпожи и господа народни представители!
  Господин заместник-министър!
  Аналогична е ситуацията и в този параграф. Параграф шести трябва да бъде разделен, като първата точка трябва да е един параграф, втората точка трябва да е друг параграф. Без промени в съдържанието на разпоредбите...

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Някакви предложения, забележки? Няма. Подлагам на гласуване, целият текст на параграф шести по вносител, с направените предложения. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Приемат се текстовете.
  Преминаваме към параграф седем.

  § 7.
  По параграф седем е постъпило едно предложение от народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. В Допълнителната разпоредба се извършват следните изменения и допълнения.
  Точка едно. Наименованието се изменя така: "Допълнителни разпоредби.
  Точка две. Създава се параграф две и параграф три.
  § 2. Разпоредбите на чл. 70, ал. 1, тук има техническа грешка. Не е чл. 70, а чл. 71. До чл. 74 "д" се прилагат за чужденци и граждани на трети държави.
  § 3. Този Закон въвежда изискванията на:
  1. Директива 2009/50... добре, няма да го чета.
  Давам думата на вносителите...
  Госпожа Петрова.

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Необходимо е в случаите, когато се транспонират изискванията на Директиви в законодателството, да се позовават и съответните Директиви. Затова ги изброяваме.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  От Социалното министерство, господин Попов?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Съгласни сме с предложението.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова, като в точка две, параграф две да се чете член не 70, а член 71, тъй като е техническа грешка.
  Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  Значи, точка две, в параграф две, разпоредбите на чл. 70, ал. 1 и чл. 71 - 74 "д" се прилагат за чужденци, граждани на трети държави.

  Подлагам на гласуване текста на вносителя на параграф 7, заедно с приетото току-що предложение от народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  Постъпило е предложение на народните представители Вяра Петрова и Станка Шайлекова за създаване на параграф 7 "а".

  § 7 а.
  От вносителите? Госпожа Шайлекова.

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Благодаря, госпожо председателстваща.
  Тъй като в края на 2010 година се прие Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и там, беше удължен до 31 декември 2011 година срокът, през който осигурителят изплаща на осигуреното лице за първи, втори и трети работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от средното брутно възнаграждение, то е коректно, в тази връзка, с изрична разпоредба, би трябвало до същата дата, да се удължи и периодът, през който при изпълнение на програми и мерки за насърчаване на заетостта, вместо средствата по член 30 "а", алинея едно, точка шест от Закона за насърчаване на заетостта, се представят средства за възнаграждение за първите три дни от временната неработоспособност на наетите безработни лица и промяната влиза в сила от първи януари 2011 година.
  Благодаря.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря, госпожо Шайлекова.
  От Социалното министерство? Господин Попов?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Ние подкрепяме направеното предложение. Още повече, че това няма да създаде финансови затруднения, тъй като се разполага с необходимите средства. Така че...

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря.
  Други народни представители?
  Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Вяра Петрова и Станка Шайлекова за създаване на параграф седем "а".
  Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  Преходни и заключителни разпоредби.
  Гласуваме наименованието. Подлагам на гласуване наименование на Преходни и Заключителни разпоредби. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Наименованието се приема.
  Благодаря.

  § 8.
  По параграф осем няма постъпили предложения. Подлагам на гласуване параграф осем по вносител. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.

  § 9.
  По параграф девет. Няма постъпили предложения. Господин Лазаров имаше някакво техническо...
  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ:
  Благодаря Ви отново...
  Госпожи и господа народни представители!
  Господин заместник-министър!
  От Правния отдел на администрацията на Народното събрание, без да променят волята на вносителя, считат, че систематичното място на този параграф е в Допълнителните разпоредби, а не като Преходна и заключителна разпоредба, защото той е с постоянен характер.

  То действа всяка година до преди първи юли т.е., няма нищо преходно и заключително и систематично следва да е част от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта и да се включи в състава на § 7 по вносител, който съответно ще бъде преномериран в окончателния доклад…, като § 9 следва да отпадне и трябва да бъде отразено в доклада на Комисията .

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  От Социалното министерство? Господин Попов?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Аргументите звучат разумно. Ние ги приемаме.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Някакви други възражения?
  Предложения по така направеното предложение?
  Няма. Преминаване към гласуване на § 9. Както каза Лазаров, систематичното му място ще бъде в Допълнителните разпоредби, т.е. в § 7 по вносител, а като § 9 ще отпадне и ще бъде отразено в окончателния доклад. Който е "за", моля да гласува - параграф девет, по вносител:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.

  § 10.
  Постъпило е предложение на Народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. Давам думата на вносителите.

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Отстраняваме технически пропуск при последната редакция в Закона за чужденците на Република България...

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Други народни представители?
  От Социалното министерство? Господин Попов?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Подкрепяме направеното предложение.
  Благодаря.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Преминаваме към гласуване на § 10.
  Извинявайте, първо, предложението на народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.

  Гласуваме целият текст на параграф десет по вносител, заедно с направените предложения, които току-що приехме. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 14 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 11.
  Преминаваме към параграф 11-ти. По параграф 11-ти няма постъпили предложения. Има ли предложения от народните представители? Не виждам. Преминаваме към гласуване на текстовете на параграф 11
  Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 14 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 12.
  Параграф 12 също е по вносител. Има ли предложения? Няма…Момент… г-н Лазаров..

  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ:
  Благодаря…
  Госпожи и господа народни представители!
  Господин заместник-министър!
  От Правния отдел на администрацията на Народното събрание, без да променят волята на вносителя, считат, че текста на параграфа следва да се приведе в съответствие с разпоредбите на ЗАНН.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  От Социалното министерство? Господин Попов?

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ:
  Подкрепяме предложението.
  Благодаря.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Преминаваме към гласуване на § 12.
  Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 14 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 13.
  Постъпили са две предложения. Първото предложение е от народните представители Вяра Петрова и Станка Шайлекова. И второто предложение е от Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова.
  От вносителите? Давам думата на вносителите. Госпожа Петрова.

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Ами, тук променяме една от датите за влизане в сила на Закона. Поради предложеното отлагане на влизане в сила на Закона с две седмици, това кореспондира с технологичното време и процедурата за обнародването му в Държавен вестник, преди крайният срок за нотифициране пред Европейския съюз за въвеждането на изискванията на Директива 2009/50, а именно до 19-ти юни 2011-та година.

  ВЯРА ПЕТРОВА?:
  По принцип, подкрепяме и двете предложения. Само с промяната в новото предложение на народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова за 15 юни като дата.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря.
  Други предложения? Изказвания от народните представители има ли?
  От Социалното министерство?

  ЕЛКА ДИМИТРОВА:
  Уважаема госпожо заместник-председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Ние подкрепяме второто предложение от 15-ти юни, което ще даде възможност за обнародване на новия Закон или за промените. Освен това искаме да предложим тук да се добави и § 7а, който влиза в сила от 1-ви януари 2011 година. Т.е., от двете, да направим едно, но изрично да посочим, че за болничните влиза в сила от 1 януари, тъй като тези суми нашето Министерство може да предостави на работодателите, да ги компенсира за разходите, които те са направили. И още повече, че много от тях са общини, това действително ще им бъде в подкрепа. Така че, от първи януари да възстановим разходите за болнични. Две хиляди и единадесета, първи януари, да.
  Благодаря.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря Ви и аз.
  Други предложения, изказвания по параграф 13-ти има ли?
  Няма. Да преминем към гласуване. Предложението на народните представители Вяра Петрова и Станка Шайлекова. С предложената промяна - Законът влиза в сила от 15 юни 2011-та година. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 14 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Приема се.

  Подлагам на гласуване второто предложение, дефакто ние нали го подкрепихме току-що, но нека да гласуваме второто предложение на народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Приема се.

  И гласуваме текста на вносителя с направената нова редакция на параграф 13, ще я изчета, за да стане по-ясно:”Законът влиза в сила от 15 юни 2011 година, с изключение на параграф 4, който влиза в сила от 1 юли 2011 година и параграф 7а, който влиза в сила от 1 януари 2011 година. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - 12 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 1 глас.

  С това Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 102-01-21, внесен от Министерския съвет на 28 март 2011 година е приет на второ четене.

  Благодаря за участието на гостите и на колегите народни представители.

  Закривам заседанието.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума