Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
02/11/2011
  ПРОТОКОЛ
  На 2-ри ноември две хиляди и единадесета година, (сряда), от 15.00 часа, се проведе редовно заседание на Комисията по труда и социалната политика в сградата на Народното събрание, на площад "княз Александър Първи" № 1. То бе открито и ръководено от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Комисията господин ДРАГОМИР СТОЙНЕВ.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Уважаеми колеги и гости, имаме вече необходимият кворум и откривам редовното заседание на Комисията по труда и социалната политика.

  Дневният ред е с две точки: точка първа - Законопроект за ветераните от войните, точка втора - разни, имате съобщението..., да гласуваме дневния ред, който е съгласен с така предложения

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 154 - 01 - 99, внесен от Ангел Петров Найденов и Евгений Желев Желев на 21.09.2011 г.

  2. Разни.

  "За" - 17 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  "Против" - няма.
  Приехме дневният ред...

  Уважаеми дами и господа народни представители, бих искал да представя и нашите гости и участници в днешното заседание. Присъстват:
  - г - н Ивайло Иванов - изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане; добре дошъл...
  - г - жа Янита Манолова - заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/; добре дошла...
  - г - жа Мирена Иванова - от дирекция "Правно-нормативни дейности и човешки ресурси" в Министерството на здравеопазването;
  - г - жа Емилия Раденкова - началник отдел "Медицински дейности" в Министерството на здравеопазването; добре дошли и двете...
  - г - н Петър Велчев - председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите;
  - г - н Тодор Атанасов - председател на Съюза на ветераните от войните в България и
  - г - н Марин Петков - от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, добре дошли и вие... Ще ви дам и на Вас по-късно думата...


  ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  По точка първа - Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, господин Найденов, и господин Желев, и двамата са тук, господин Найденов, заповядайте.

  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ:
  Уважаеми господин председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители, членове на Комисията!
  Уважаеми гости!
  С този законопроект внесен от мен и д-р Желев, на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 66, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасяме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните. Той касае определени ангажименти към различните групи от хората, като по един специфичен начин изразяваме своето отношение към тях. По същество, това са различни материални и финансови стимули , финансови и данъчни преференции. Предлагаме с доктор Желев Вашата Комисия да коментира отношението към тези групи хора.

  Аз се спирам на три групи хора, ветераните, военно инвалидите и военнопострадалите. Към тях държавата има допълнителни грижи и финансови ангажименти. Всъщност, законопроектът, който предлагаме , засяга основната група хора, ветераните от войните. По данни на Съюза на ветераните от войните към 1-ви януари 2011 г. има около 11 800 живи ветерани от войните. Към първи юли са с 1800 по-малко. ..... Най-ниската възраст на ветераните е 87 години, средната възраст, сами разбирате, че е 90 години и над 90. Ние предлагаме промяната на два допълнителни текста, нова точка 4 и съответно нов член 7, с които предлагаме да се предвиди предоставяне от държавата финансова помощ за допълнително внимание и услуги, извън основния пакет за здравно подпомагане и второ, поемане от държавата на сумите, необходими, за да бъдат уредени всички дейности, свързани с това, здравни и дентални и при смърт на ветеран от войната. И в хода на обсъжданията, ако има добра воля от страна на Комисиите, може да се намери решение на тези въпроси.

  Второ, това е едно ярко отношение от страна на държавата към хората, рискували живот и здраве заради национални интереси на държавата, рискове носени във военно време, в защита на държавния статут и на териториалната цялост. В допълнение на всички тези аргументи, може да се изложат и аргументи с високата възраст, налагаща промените в Закона за ветераните, самотно живеещи..., по същество свързани с много заболявания, често непоносими и с финансово бреме за тези хора. Мисля, че може да се намери текст, чрез който да подпомогнем ветераните от войните, да се подобрят обективните условия, свързани с ниските пенсионни доходи на тази категория хора. И се надявам Комисията да прояви разбиране.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Найденов.
  Доктор Желев, Вие ще вземете ли отношение?
  Добре, уважаеми дами и господа народни представители, имате думата.
  Госпожо Богданова, заповядайте.

  ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА:
  Благодаря Ви, господин председателю!
  Аз ще кажа само три изречения, ще изразя и волята си, надявам се да ми позволите да взема участие и в другата Парламентарна комисия, която заседава успоредно с нашата.

  Аз мисля, че ние нямаме спор по аргументите, с които се прави това предложение за промяна на Закона и не би следвало да имаме. Още повече, че стана ясно, че става дума за десет хиляди човека, на твърде солидна и уважителна възраст.

  Между другото, аз погледнах становищата на съответните министерства. Няма спор, че и министърът на труда и социалната политика, и министърът на отбраната, са дали положително становище по една част от предложенията; министърът на здравеопазването, без да е оспорил възможностите на другия текст, предложен за промяна, е поискал и един по-сериозен, по-прецизен прочит.

  Така че, добре би било да заявим общите си позиции, защото това е въпрос на политическо и на национално и гражданско самоуважение - отношението към тези хора, да подкрепим законопроекта на първо четене и да се опитаме да прецизираме текстовете му, в рамките на времето между двете четения, защото тогава ще бъдем и коректни, ако щете и твърде отговорно подхождащи към съдбата на хора, които в цяла Европа имат особен статут. Така че, аз подкрепям законопроекта на първо четене и се надявам на подобна воля от страна на колегите.
  Благодаря Ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Богданова.
  Други народни представители?
  Заповядайте, госпожо Спасова.

  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  Уважаеми господин председателю!
  Уважаеми колеги!
  Започвам с това, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи внесения законопроект, като това, което, примерно, лично за мен най-много надделя в решението, е, че се изравняват правата на ветераните от войната с тези на военноинвалидите и военнопострадалите. Именно това, според мен, това изравняване на права е, това е... всичките колеги, когато коментирахме, ние не можехме да намерим разлика и не знам защо се е получило това разминаване във времето. И този пропуск, даже мисля, че е можело да бъде решен и много по-рано.

  Но наравно с това имаме и своите притеснения, защото след като изчетохме, наистина, всички становища, защото днеска получихме и ни беше раздаден и проекта за Закона за бюджета за 2012 година, и тези средства там не фигурират... Както и в различните становища, както на Министерството на отбраната, така и Министерството на труда и социалната политика, трябва да се направи едно уточняване, защото вашето предложение, просто, от държавния бюджет да бъдат поети тези пари, дали чрез Министерството на отбраната, или от общините, което също е заложено в предложението на Министерството на труда и социалната политика, това трябва да се доуточни. Но, пак казвам, това е , наистина, едно притеснение. Мисля че, единственото отрицателно в тези становища е, просто, че този бюджет вече е факт, а тези средства не са заложени. Но като цяло ние подкрепяме и ще подкрепим Законопроекта.
  Благодаря Ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Спасова.
  Други?
  Заповядайте, госпожо Георгиева.

  ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА:
  Парламентарната група на Атака, също ще подкрепи този законопроект. Единственото, което мога да вметна, като коментар, е че , всъщност, тези пари са виртуални, в много отношения. Първо, защото ние не можем да сме сигурни колко от ветераните, наистина, ще знаят, че ... , тепърва те са една прогресивно намаляваща група, според житейските процеси. Това едно.

  Второ, преди всичко, държавата, ще ли се ангажира с това, изрично да уведоми, всеки един от тях и техните семейства, защото, нека не забравяме, че тези хора, в една голяма част или са самотни старци, или са хора, това е факт, или са хора, които са изцяло на грижите на последващите поколения. Много от тях може и да са на легло. т.е., държавата трябва и да се ангажира с един процес на лично уведомяване на тези лица за техните нараснали права, което, ако не свърши друга работа, поне ще покаже загрижеността на държавата към собствените й решения. Защото виждам, очевидно е, че вървим към приемане на този текст. Поне със заявките, които са тук. Така че, моето формално предложение е, да се намери начин, Министерството на труда и социалната политика чрез нарочно писмо, така да се каже, да уведоми по техните адреси по местоживеене всеки един от тези лица за техните нарастнали права, даже може да се направи и едно такова обяснително писмо, след приемането на окончателния текст, което ... на текста,... с думи по-ясни да обясни какво тези хора ще могат да потребят, да получат като част от техните нараснали права. Дори и да не се постигне кой знае какъв резултат, като реално потребяване на правата, защото не знам кой от тях ще се хвърли стремглаво да ходи да си поправи денталната протеза или еди какво си в тая възраст... Но така или иначе, това ще е един жест на изключително добра воля, който няма да остане незабелязан. Затова това предлагам аз.
  Благодаря Ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Госпожо Масларова, заповядайте.

  ГОСПОЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
  Благодаря Ви.
  Уважаеми господин председателю!
  Уважаеми гости!
  Аз съм приятно изненадана от позицията на колегите от парламентарната група на ГЕРБ, и по-скоро нашите колеги тук, в Комисията, че те ще подкрепят това предложение...
  Не бих се съгласила с това, че бюджетът е факт. Бюджетът е факт като проекто-бюджет, който тепърва ще бъде обсъждан. Което, всъщност, е в ръцете на народното представителство и на нашата позиция по различни въпроси, които ние ще коментираме - кое да, кое не и бихме могли по предварителни разчети, които се опитахме ние да направим, след като колегите внесоха законопроекта, цялата сума, ако всички използват абсолютно всичко, което могат да използват, въпреки че аз много се съмнявам за техните дентални услуги, които те ще използват на тази възраст, във възрастовата група в която са, и т.н., все така сумата е под два милиона.

  Още повече, искам да кажа и нещо друго, за което тук, ние всички трябва да си даваме сметка. Ние всички с вас знаем, че те получават надбавка над пенсиите си. А близо 2000 души вече са починали, т.е. тези надбавки от пенсиите няма да бъдат изплатени. Не дай си Боже, до края на годината, както вие сте посочили, съответната организация, колко души летално завършват до края на годината, фактически, колеги, тук не става въпрос за някаква колосална сума. Тук, по-скоро, става въпрос за един акт, който от една страна да има равнопоставеност, от друга страна да се даде .../ама вие- кандидат- кметовете, много сте бурни (говорят)... по-спокойно../

  Така че, още повече, беше достатъчно добре представен законопроекта и мисля, че ще го защитят и съответните организации. Права е госпожа Георгиева за това, за което казва, че много е важно тези хора да знаят за какво става реч. Но аз искрено се надявам, че тук присъстващите, неправителствените организации - организациите на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, съответно колегите , които са от гражданския сектор, също ще имат ангажимента да информират своите членове за решението и за това какви правомощия, по-скоро какви придобивки те биха получили. Така че, аз ще подкрепя законопроекта и благодаря на вносителите.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Доктор Костов, заповядайте.

  д-р ЦВЕТАН КОСТОВ:
  Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги и гости!
  Аз адмирирам този проект, заради хуманната идея, заложена в него. Покрай всичко друго това е един акт на внимание и признание за тези хора. Което във всички случаи не струва Бог знае колко скъпо. Давам си сметка, че държавата, донякъде, е и длъжник на тези хора. Тук, в мен се породиха няколко въпроса, слушайки дискусията.

  Как ще бъдат обезпечени финансово тези промени в Закона? Какво е отражението им, вероятно не е сериозно, върху държавния бюджет?

  И какъв е обемът от медицински дейности, денталните донякъде неглижирам, тъй като те са в много малък процент, в пакета, осигуряван от Националната здравноосигурителна каса.

  Защото стана дума за изравняване на правата с военнопострадали и военноинвалиди. Но те не ползват неограничени медицински услуги извън пакета осигуряван от НЗОК /Националната здравноосигурителна каса/... И затова, ако бихте могли, моля, уточнете, какво е вашето виждане, относно този обем на безплатни медицински дейности, които предлагате.
  Благодаря Ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Костов.
  Доктор Адемов, заповядайте.

  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Благодаря, господин председател!
  Колеги!
  Ние също ще подкрепим предложения законопроект. Само че, нашето предложение към вносителите е, да махнат тази думичка "безплатна", защото в следващия момент пише, кой плаща. И това е държавният бюджет.

  ВЯРА ПЕТРОВА: /без микрофон/
  Нека да пишат вносителите, защото другите...

  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  ...И аз не бих приел това да се плаща от държавния бюджет .
  На следващо място, в Закона за ветераните от войните е казано, че ветераните от войните получават лекарствени средства по списък, утвърден от Министерството на здравеопазването. Примерно, ако тези дейности, за които говорим в момента, бъдат утвърдени по някакъв начин, и ветераните от войните, и съответно и лекарите и специалистите, които прилагат този законопроект, ще се наясно точно за какво става въпрос. т.е., предметният обхват на предлаганата помощ, според мене, трябва да бъде прецизиран, ако не в Закона, в списък, или в нещо друго, каквото и да е нещо друго, за да е ясно за какво иде реч с този законопроект.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Адемов.
  Други народни представители?
  Може би господин Иванов, Вие да вземете отношение? Извинявайте, заповядайте...

  д-р АНАТОЛИ ЙОРДАНОВ:
  Благодаря.
  Искам само да допълня, уважаеми колеги, доктор Адемов, че по силата на какво ние с този Закон ще задължим лекарите да извършват тази безплатна медицинска помощ?! По силата на какво?! Аз не мога да си обясня! Искам само да си обясня. И ако има някой, да ми обясни...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Господин Иванов, ще вземете ли отношение?
  Още повече, хубаво е да коментирате това предложение на Цвета Георгиева, може би Вие за основната функция за информационната кампания, заедно с неправителствените организации, така че всички ветерани от войните да бъдат уведомени за правата им по този Законопроект...
  Заповядайте.

  ИВАЙЛО ИВАНОВ:
  Значи, аз ще изразя позицията на Министерството на труда и социалната политика, а тя е, че подкрепя предложението за допълнение на Закона за ветераните от войните за осигуряване на еднократна сума в размер на 500 /петстотин/ лева при смърт на ветеран. Освен това мога да изразя становището, че би могла Агенцията, Министерството на труда и социалната политика, чрез Агенцията за социално подпомагане, да уведоми и неправителствения сектор, и хората, които имат да получават, ако народните представители, разбира се, приемат това решение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Иванов.
  Доктор Желев, заповядайте. Ако няма други изказвания...

  д-р ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ:
  Благодаря Ви.
  Ако няма други изказвания, имам възможност да кажа и аз моето мнение в хода на дискусията.

  Действително, преди всичко бих искал да благодаря на всички колеги, които, по принцип, имат нагласата да подкрепят тези изменения в Закона. Това е безспорно добре. Иначе, доста въпроси бяха смислено поставени, най-вече за обема на това, което предлагаме, като медицинска помощ. Да. Доста широко е формулирано нашето предложение, но нищо не пречи, между двете четения, евентуално, ако бъде приет на първо четене, да направим съответните промени и това, което е извън обхвата на основния пакет, да дадем възможност на министъра да прецизира докъде и как с определен списък, да предостави и да определи кои са онези дейности. Защото, аз мога да ви прочета, много от тези, които не влизат в основния пакет, като например дневен стационар, заболявания ? на биологични средства, не на стационар за еднодневна хирургия, скъпо струващите медицински изделия като лещи, стави, плаки, всичко това се плаща, извън основния пакет. Значи, спокойно, Министерството и министърът, може да направи уточнение. Така че, да е ясно къде и какво, и как ще се поеме от Републиканския бюджет. Това е едно.

  Съгласен съм с доктор Адемов, че трябва да прецизираме и текстовете, относно безплатната медицинска помощ. Това не е трудно.

  Що се отнася до финансирането, общият финансов ресурс, който би бил необходим. Аз смятам, че от три до пет милиона за сметка на Централния републикански бюджет не би представлявало някакъв сериозен проблем, изобщо, за бюджета на Републиката. Като взаимоотношенията ще се уреждат между общините и Републиканския бюджет, записано в дневен ред, разбира се, без да засягаме бюджетите на едно или друго министерство.

  Така че, мисля, дами и господа, че ако приемем и подкрепите на първо четене този законопроект, имаме достатъчно време да прецизираме нещата, така че да няма, да няма съответните неясноти. Но най-важното е, да покажем отношение и уважение, действително, към хората, които, така или иначе, са останали съвсем малко, хората, които са писали с кръвта си историята на България.
  Благодаря Ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Желев.
  От Министерството на здравеопазването, госпожа Иванова или госпожа Раденкова, коя от вас ще вземе думата? Заповядайте.

  МИРЕНА МАРИНОВА:
  Благодаря.
  Мирена Маринова, дирекция "Правно-нормативни дейности и човешки ресурси", за протокола.

  Аз ще ви представя становището на Министерство на здравеопазването.

  А то е, че Министерството подкрепя, по принцип, идеята за създаване на механизми за подобряване на условията на живот на ветераните, като жест на признателност към тях, затова че са допринесли за защитата на националните интереси на Република България. Но правото на безплатна медицинска и дентална помощ за всички дейности, извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, според нас, е много широко формулирана преференция, която се предлага да бъде законово регламентирана, без да са направени анализи и разчети на необходимите финансови средства, с които да се гарантира.

  И предвид на това, Министерството на здравеопазването, може да изрази конкретно становище по проекта, след детайлизиране на дейностите, които се предлага да се заплащат със средства от държавния бюджет и яснота, относно възможността за предвиждането на тези разходи в бюджета.
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Други народни представители? Може би да дадем думата на представителите на Съюза на военно инвалидите и на ветераните от войните? Тодор Анастасов, заповядайте, тук на микрофона, тук...

  ТОДОР АНАСТАСОВ:
  Уважаеми господа народни представители!
  Няма да се впускам в дълги речи. Искам да изкажа нашето становище на Съюза на ветераните от войните. Ние сме го предложили. И сме го представили, имате го какво е нашето становище. И за което много благодарим, че се внася в Народното събрание за изменение на Закона за ветераните... Мога да ви благодаря само, дано да мине през Народното събрание, смятам че няма да има проблеми, но за всеки случай.

  Тъй като въпросът касае сумата, която трябва да се отдели, това което е по член, първият член за даването допълнително за 500 лева за погребение на ветераните, тая сума не е много голяма. И аз исках да ви уверя, че ние, съгласно Закона за ветераните, имаме право на сто лева, получаваме сто лева социална помощ като ветерани. Но, ако един ветеран почине през януари, февруари, март, април,...остатъкът от сумата, която трябва да получи до края на годината, тя си остава в държавния бюджет. Така че, тия пари, които ще бъдат отделени, и са останали, ще бъдат дадени именно за тази нужда.

  По отношение на денталната помощ, която се предлага. Защото, при нас, както знаете, аз съм зъболекар, така че за мен е съвсем ясно, че нашите хора, които са над 89 години, са почти без зъби. Но така, имайки предвид състоянието на хората, може би много малка част от тях ще се възползват от това право за безплатна дентална, именно ортопедична дейност, помощ, така че смятам, че бюджетът няма да се натовари прекомерно много с необходимите средства, именно за тези две предложения, които са правят от Комисията за изменение на Закона за ветераните. Повече няма какво да кажа.

  Благодаря ви, още един път ви благодаря за вниманието, което отправяте към нашите ветерани, които сме вече над 90 годишни. И аз съм на 88, и съм започнал 89 вече...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре, жив и здрав да сте... Благодаря Ви, господин Анастасов.
  Господин Велчев, виждам че искате да кажете нещо? Заповядайте.

  ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ:
  Господин председател!
  Благодаря Ви.
  Господа народни представители!
  Дами и господа!
  Вие сигурно сте прочели нашето становище, във връзка със законопроекта за ветераните от войните. Ние безрезервно подкрепяме това нещо, защото, в крайна сметка, тук, се чуха думи още от самото начало, че военноинвалидите, военнопострадали и ветераните от войните трябва да имат еднакви права. Ние сме разговаряли още през 2010 година с госпожа Цецка Цачева, по този въпрос, и сме стигнали до консенсус в това отношение. И тя, даже каза, че народните избраници са в дълг на военноинвалидите и военнопострадалите, но не беше моментът, защото 2010 г. за нас беше моментът, тъй като направихме 20 години от възстановяването и 95 години от създаването на организацията. Ние сме една от най-старите организации не само в България, но и в Европа, колкото и странно да ви се вижда. Преди изборите, ние си позволихме от Съюза да изпратим едни писма до всички народни представители, по различни поводи и проблеми на организацията, дано сте ги прочели, та в тази посока искам да кажа, че това, което чувам тук за уеднаквяване на правата на военноинвалидите и военнопострадилите с ветераните от войните, защото аз бих го казал по този начин, тъй като нашите колеги имат малко по-добри и по-изнесени права, такива, каквито нашите военноинвалиди и военнпострадали в Европа ги имат.

  Така че, в тази посока, просто, само ще кажа две-три цифрички. Значи, от 11 800 ветераните, ние сме 7120 човека. От тях са 3330 военноинвалиди, 3700 са военнопострадалите. През годините от 2005-та година, когато ние възстановихме нашият Закон, защото, пак ще кажа, че първият Закон за военноинвалидите и военнопострадалите е създаден през 1915 година, със създаването на организацията с Указ на цар Фердинанд. И тогава правата са железни! Нали, надявам се, че подкрепяйки и излизайки Законопроектът за ветераните, така се обръщам към вас, като към социална група, да седнем и да помислим за изменението и допълнението, това, което трябва да стане в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Както виждаме, ние имаме един девиз: "Всичко за България!", ако сте го прочели, и въпреки всичко, ние го спазваме и разбираме в какво положение е държавата, и от 2010 г. до този момент не сме внесли законопроект. Но крайно време е да го направим и това ще го направим, предполагам, през следващата година, за да мислим вече по-нататък разумно и прагматично в тази посока.

  Нещо искам да кажа, което... само един път е променян Закона за военноинвалидите и военнопострадалите през тези пет години. То беше за една трета от военнопострадалите, това са за 1500-1600 човека, няма лошо и всичко това е добре, но когато се правят промени, трябва да се правят за цялата категория, защото вие сами разбирате, че броженията и нещата са малко некоректни в съответно отношение. Така, че, това е, което мога да кажа и пак искам да апелирам да помислим върху правата и на военноинвалиди и военнопострадали. Пак това, което ще ви кажа - тия петстотин лева. Значи, господин Адемов, Вие си спомняте, че когато акцентирахме върху този член, тогава ние помолихме това да бъде една варираща сума, такава каквото е да кажем на минималната работна заплата. Да се стъпи, грубо казано, на нея, за да може, във времето и пространството това нещо да се отчита, все пак, с инфлация и т.н. Съжалявам, че ви давам този анонс, но за нас това е правилно, тъй като фиксирането на петстотин лева през 2005 г. не може да стане. Значи, аз разбирам финансите и си смятам, че тия петстотин лева на тоя момент са добри. Но по принцип, ...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  ...Все още не са дадени, а за инфлация говорите вече...

  ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ:
  Но, по принцип, говорим за неща, които са нормални и аз смятам, които би трябвало да се случат, като при нас, всъщност, те се изплащат от Министерството на отбраната. Те са пак от Републиканския бюджет.

  Пак да ви благодаря и пак искам да изостря вниманието, защото ние, наистина, ще внесем законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите и се надявам за това уеднаквяване на съответните права стъпка по стъпка, както разумно ние се опитваме да го правим.
  Благодаря Ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви и аз, господин Велчев.
  Вие, кратичко, нали, заповядайте, представете се, ако обичате...

  МАРИН ПЕТКОВ:
  Казвам се Марин Петков, главен секретар съм на Съюза на ветераните от войните. Понеже болшинството изказвания бяха откъде ще се вземат парите. Искам да кажа, че пари, изобщо не са необходими. Ако кажем, че по две хиляди човека умират на година при нас, и вземем че равномерно измират, то ако вземем тази сума, която им се полага, тези сто лева, които им се дават допълнително, те покриват именно тези смъртни случаи. Сметнете, това, което е в този момент, през януари, който е умрял, 112-сет... то е в бюджета, но те са отпуснати, те са отпуснати... /шум в залата...разговори/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Разбрахме Ви, господин Петков.
  Вижте, моля тишина! Вие виждате, така или иначе, че за този законопроект всички политически сили, ето, обединяваме се и заставаме зад този хуманен законопроект... Сега вече, оттук-нататък правителството ще намери начина, тъй като, все пак, ние сме Парламентарна република, и това, което решат народните представители, по принцип, трябва съответно да се изпълни решението на народните представители...

  Колеги, подлагам на гласуване, освен ако няма други за изказване... Няма, подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 154 - 01 - 99, внесен от Ангел Найденов и Евгений Желев, който е "за", моля да гласува:
  "За" - 17 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  "Против" - няма.
  Приема се.
  Благодаря на всички - и на гости, гости и колеги...

  ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Колеги, имаме и точка втора от дневния ред, понеже знаете, дълго време, заради изборите, не сме правили заседания, ако някой нещо иска да каже, или да сподели с колегите.
  ........ Господин Председател, аз имам едно предложение. Много моля, когато правим заседания, всички гости, които имат да се изказват, да се изказват първи, с цел да могат да формират народните представители мнение, за да може след народните представители да не се дава думата на никого. Защото става въпрос за гласуване и няма смисъл. По-добре гостите първо да се изкажат, за да можем ние да натрупаме впечатления, след което, като се изкаже народен представител... да се формира...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Разбрах Ви, разбрах Ви. Благодаря Ви.
  Момент само, господин Найденов, желаете ли да вземете думата пак?
  Момент само, тишина, моля ви!

  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ:
  Уважаеми господин председателю!
  /микрофонът му повреден/
  /...още веднъж благодари/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодарим и ние.
  Дневният ред е изчерпан. Закривам заседанието.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума