Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
12/12/2011
  П Р О Т О К О Л
  На 12 декември 2011 г. от 15.00 ч. се проведе извънредно заседание на Комисията по труда и социалната политика. То бе открито и ръководено от председателя на Комисията господин Драгомир Стойнев със следния проект на:

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Обсъждане и гласуване на Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2010 г., № 110-00-111, внесен от Националния осигурителен институт на 29. 07. 2011 г.

  2. Отчет на текущото изпълнение на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. до месец ноември.

  3. Отчет на текущото изпълнение на бюджета на Министерството на труда и социалната политика по програми и проекти за 2011 г. до месец ноември.

  4. Разни.

  Дневният ред бе приет със следните резултати от проведено гласуване:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  Участие в заседанието взеха и:
  - от Националния осигурителен институт - г-н Бисер Петков - управител и г-жа Антоанета Ганчева - главен актюер;
  - от Министерството на труда и социалната политика: г-жа Наталия Нинова, директор на дирекция „Финанси” и г-жа Петя Доганова, парламентарен секретар;
  - г-н Ивайло Иванов - изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане;
  - г-н Николай Николов - заместник-изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

  ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  По т. 1 г-н Бисер Петков представи Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2010 г. След проведените дискусии Комисията прие решение да предложи на Народното събрание да приеме Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2010 г., № 110-00-111, внесен от Националния осигурителен институт на 29. 07. 2011 г.
  "За" - 8 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" – 5 гласа.


  ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  По т. 2 бе приет за сведение отчетът на Националния осигурителен институт за текущото изпълнение на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. до месец ноември.


  ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  По т. 3 Комисията прие за сведение отчет на текущото изпълнение на бюджета на Министерството на труда и социалната политика по програми и проекти за 2011 г. до месец ноември.

  ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  По т. 4 членовете на Комисията разгледаха и обсъдиха постъпилите в Комисията по труда и социалната политика законопроекти и проекти за решения и тяхното предстоящо разглеждане.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума