Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
04/04/2012
  П Р О Т О К О Л
  На 4-ти април две хиляди и дванадесета година, сряда, от 15.00 часа, в зала № 456, в сградата на Народното събрание, на площад "Княз Александър Първи", се проведе редовното заседание на Комисията по труда и социалната политика. То бе открито и ръководено от председателя на Комисията господин ДРАГОМИР СТОЙНЕВ.

  х х х

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Уважаеми колеги и гости, имаме вече необходимият кворум. И
  откривам редовното заседание на Комисията по труда и социалната политика.
  ... Господин Иванов, добре дошъл на днешното заседание на Комисията по труда и социалната политика...
  Колеги, имаме богат дневен ред:

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, № 254 - 01 - 16, внесен от д-р Цветан Костов Костов и група народни представители, на 16.ІІ.2012 година.

  2. Представяне, обсъждане и гласуване на ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, № 254 - 01 - 39, внесен от Светлана Ангелова Найденов, Станка Лалева Шайлекова и Галина Димитрова Банковска, на 13.ІІІ.2012 година.

  3. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА на Република България през 2011 година, № 261 - 00 - 1, внесен от Омбудсмана на Република България на 29.ІІІ.2012 година.

  4. Представяне, обсъждане и гласуване на ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА, № 202 - 03 - 12, внесен от Министерския съвет, на 30.ІІІ.2012 година.

  Доктор Шайлекова, заповядайте.

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Благодаря, господин председател!
  Имам процедурно предложение, като точка пета към Дневния ред да включим Проекта за второ гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, който миналата седмица гледахме в зала...
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Шайлекова.

  5. ПРОЕКТ за ИЗМЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА за СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ - на второ гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Колеги, подлагам на гласуване така оформеният дневен ред от пет точки - със Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане...
  Който е съгласен, моля да гласува:
  "За" - 19 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Дневният ред от пет точки е приет единодушно.

  Колеги, тъй като точка първа и точка втора, касаещи промените в Закона за семейните помощи за деца, и третират една и съща материя, една и съща проблематика, предлагам, да ги обединим и да гледаме едновременно и двата законопроекта. Разбира се, ще бъдат гласувани по отделно. Но предлагам да ги гледаме и двата едновременно.
  Имате ли нещо против?
  Приема се това мое предложение.

  Поканени за участие в днешното заседание са:
  - г-н Константин Пенчев - Омбудсман на Република България;
  - г-жа Роза Георгиева - Началник кабинет на омбудсмана;
  - г-жа Росица Тоткова - Главен секретар при омбудсмана;
  - г-жа Весела Караиванова-Начева - Подуправител на Националния осигурителен институт;
  - г-н Ивайло Иванов - Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане;
  - г-жа Елена Кременлиева - Директор на дирекция "Социално включване" в Министерството на труда и социалната политика;
  - г-жа Милда Паунова - Дирекция "Правна" в Министерство на културата;
  - г-жа Михаела Тодорова - КНСБ;

  ПО ТОЧКИ ПЪРВА И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  И предлагам, ...да дам думата, по първият Законопроект на господин Цветан Костов и група народни представители ...
  Господин Костов, имате думата, заповядайте.

  д-р ЦВЕТАН КОСТОВ:
  Благодаря, господин председател!
  Уважаеми колеги!
  Драги гости!
  Според Закона за семейни помощи за деца, предоставянето на месечни помощи за деца до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст, е обвързано с доходен критерий. Ежегодно, със Закона за държавният бюджет, се определя максимален доход, средномесечен, член от семейство, до който е възможно предоставянето на такива месечни помощи, за тази година той е 350 лева.

  Няма спор, че смъртта на родител е трагично обстоятелство, което, освен неблагоприятно въздействие, върху детската психика, не рядко е съпроводено и от финансови сътресения за семейството. Ето защо, ние - от Синята коалиция, подготвихме и внесохме проекто-закон с идеята, за облекчаване на условията при отпускане на месечни помощи за деца полусираци. Целта на предлагането, отпадане на доходния критерий при предоставяне на месечна помощ за деца с един жив родител, е както подкрепата за такива семейства, така и условия, създадени условия за по-добър живот за децата полусираци.

  Той бе подписан от народни представители от всички парламентарни групи, и от независими народни представители, с изключение на колеги от парламентарната група на ГЕРБ. Месец по-късно, ГЕРБ внасят свой проект, базиран на същата идея, в който видяхме вграден нашия законопроект. Аз нямам намерение да коментирам този факт от етична гледна точка. Но няма как да пропусна комичната ситуация, в която изпадна Финансовото министерство с дадените становища по двата законопроекта. Негативно - за нашият, а по този на ГЕРБ - че необходимите средства за прилагането на тези промени биха могли да бъдат осигурени. При това, този, вторият, обхваща несъмнено по-голям брой деца, респективно свързано и с по-големи разходи.

  Наистина, не може да се каже какво ще струват на държавния бюджет тези промени, поради липса на статистика колко са децата полусираци и колко от тях получават помощи по член 7-ми на Закона за семейни помощи за деца. Изчисленията на Министерството на труда и социалната политика са на база брой получавани наследствени пенсии и по тази причина не могат да претендират за точност.

  Аз смятам, че тази поправка няма да има съществено бюджетно отражение. По-скоро, тя е стъпка към повече социална справедливост.

  Двата проектозакона не са обемни. Не си противоречат. И аз вярвам, че между първо и второ четене, ако, разбира се, минат те на първо гласуване, в Пленарна зала, в което нямам съмнения особени, ще се намерят оптималните текстове, за да се получи един стойностен и прецизен закон.
  Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Костов.
  Мотивите по другия проекто-закон, ще представи доктор Шайлекова.
  Заповядайте.

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Благодаря, господин председател!
  Уважаеми колеги!
  Господин Иванов!
  Да, прав е доктор Костов, ние възприехме идеята на колегите, неговата и на всички останали колеги, които са се подписали под предложението, но решихме да доразвием тази идея и да внесем още няколко предложения. Ние подкрепяме Законопроекта на доктор Костов и на колегите, наясно сме всички, че трудностите при отглеждане на дете, което се отглежда от един жив родител, са много сериозни, не само за родителите, но и за децата, и затова направихме още няколко предложения. С цел постигане на равноправие между всички деца, ние предлагаме месечната помощ да продължи да се дава до навършване на 18- годишна възраст в случаите, когато преди навършването й детето е завършило средното си образование, това са случаи на талантливи деца, които завършват по-рано средното си образование. По този начин детето няма да бъде лишено от подкрепа, поради фактът, че се е справило по-бързо с учебния процес.

  Друга промяна, която правим, е отпадането на доходният тест за получаване на целева помощ за първокласници и за деца с трайни увреждания. Всички останали помощи и към настоящия момент са без доходен тест за децата с трайни увреждания, с оглед важността на включването на децата с трайно увреждане в общообразователния процес, това допълнително облекчение за техните семейства е изключително важно.

  В член 4-ти от Закона се заличава единственото посочено изключение от доходния тест. Сега действащият текст е ненужен, тъй като посочва всички случаи на изключение от правилото - за определен доход на семейството, като условие за получаване на семейни помощи. Освен това всички изключения са посочени и развити в останалите разпоредби на Закона.

  Предлагаме Закона да влезе в сила от първи януари 2013-та година, само като се прави изключение за целевата помощ за първокласниците, която смятаме, че трябва да влезе от септември тази година, за да могат децата да се възползват от тази разпоредба.
  Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Шайлекова.
  Господин Иванов, желаете ли да вземете думата по двата законопроекта?
  Благодаря Ви.
  Госпожо Кременлиева?
  Заповядайте.

  ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА:
  Ние сме изразили вече становището по Закона за семейни помощи за деца и по законопроекта на господин Костов, и по законопроекта от Станка Шайлекова и групата от останалите народни представители, и подкрепяме законопроекта при обезпечаването на необходимите финансови средства в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Това е.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Кременлиева.
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Имате думата.
  Доктор Адемов, заповядайте.

  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Благодаря.
  Колеги!
  Аз виждам едно притеснение на Министерството на финансите. Ясно е, че ще подкрепим и двата законопроекта, с надеждата да изготвим един общ законопроект, който да реши представяния проблем, който, между впрочем, е възникнал от колега народен представител. Поставен е такъв въпрос, който е свързан с подоходен тест. В случаите, в които едното от децата е навършило двадесет години, примерно е студент, а другото дете е малко дете и което трябва да получава месечни помощи.

  При положение, че Семейният кодекс казва, че в семейството влизат тези, които са до 18 години, членове на семейството, говоря за децата, тогава доходът се дели на две, а не на три, и надминава този подоходен критерий. И това е една от причините да се потърси решение на този въпрос.

  Сега, по отношение на броя на децата. Аз си направих усилия, да проверя в националната статистика, при преброяването, децата до 18-годишна, по-точно до 20-годишна възраст по-точно, е милион и четиристотин хиляди. Социалното министерство казва, че от тях 820 хиляди получават месечни помощи. Което означава, че една значителна част - около 600 хиляди деца, не получават тези месечни помощи.

  Сега, що се отнася до тези, които са с един родител. Около 26 хиляди, казват от Националния осигурителен институт. И от Социалното министерство получават наследствени пенсии. Но не всички от тези, които получават наследствени пенсии..., не получават месечни помощи, защото въпреки наследствената пенсия, те влизат в групата на тези, които получават месечна помощ. Така че, тази сума от единадесет милиона лева е значително по-малка. Тя е ориентировъчна, ако се приеме, че всички не отговарят на подоходния тест.
  Така че, притесненията на Министерството на финансите не са сериозни. Най-добрият начин е сега да променим, да приемем и двата проекта, за да можем да търсим решение в един проект на второ четене.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Адемов.
  Други, народни представители?
  Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване тогава и двата законопроекта...

  Първо, подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца № 254 - 01 - 16, внесен от Цветан Костов и група народни представители на 16.ІІ.2012 година. Който е съгласен, моля да гласува:
  "За" - 19 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Законопроектът е приет.

  И подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 254 - 01 - 39, внесен от Светлана Ангелова, Станка Шайлекова и Галина Банковска, на 13.ІІІ.2012 година. Който е съгласен, моля да гласува:
  "За" - 19 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Законопроектът е приет.

  И разбира се, сега между първо и второ четене, много важно е, да направим една работна група, тъй като има, наистина, много въпроси, които трябва да са изчистени...
  Благодаря ви.

  Сега, понеже виждам, че Омбусманът го няма... не, не, като дойде... Тъй като и за пенсията за особени заслуги към държавата и нацията не виждам представител на Националния осигурителен институт, а госпожа Кременлиева е тук, предлагам, да преминем директно към точка пета и след това, като дойдат гостите, ще ги изчакаме, ще работим по останалите две точки... Тогава колеги, преминаваме към

  ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Преминаваме към Закона за социалното подпомагане... Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане. Знаете, той бе оттеглен ..., отложен в зала, преминаваме към параграф четвърти, тъй като, ...
  Доктор Шайлекова, заповядайте.

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Благодаря, господин председател!
  Уважаеми колеги!
  Оттеглям нашето предложение по § 4 и правим предложение за нова редакция на параграф четири. И ще ви я прочета:
  "§ 4.
  В член 6-ти се правят следните изменения и допълнения:
  т. 1. Алинея едно се изменя така:
  (1) Агенцията за социално подпомагане:
  1. Изпълнява държавната политика за социално подпомагане.
  2. Осъществява дейност по предоставяне на социални помощи и социални услуги.
  3. Разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите „Социално подпомагане” и осъществява специализиран контрол върху тях, чрез инспектората на Агенцията за социално подпомагане.
  4. Координира и контролира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги.
  5. Разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги, които се утвърждават с наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра на труда и социалната политика.
  6. Разрешава откриване, закриване, промяна на вида и капацитета на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности.
  7. Регистрира лицата по чл. 18-ти, ал. 1, извършващи социални услуги, при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона.
  8. Изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността в областта на социалните помощи и социалните услуги, които представя на министъра на труда и социалната политика.
  9. Участва при изготвянето на проекти на нормативните актове в областта на социалните помощи и социалните услуги.
  10. Поддържа регистри на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, на осиновяващи при условията на пълно осиновяване и на утвърдените приемни семейства, чрез регионалните дирекции за социално подпомагане.
  11. Извършва и други дейности, определени със Закон или с акт на Министерския съвет.
  т. 2. Създава се алинея три:
  „Алинея трета: Министърът на труда и социалната политика утвърждава наредба за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане."
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Шайлекова.
  Госпожо Кременлиева?

  ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА:
  Извинявам се, но само че, текстът не мога да го открия в материала. Подкрепяме предложението...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да, благодаря Ви.
  Колеги народни представители, имате думата.
  Не виждам желаещи.
  Тогава, аз ще взема думата.
  Изключително съм щастлив, че правите промените по точка едно. Стана дебат в зала. Изцяло ще подкрепя промените в алинея първа. Но в точка втора, все пак, в зала изразих становище, че министърът на труда и социалната политика не следва да утвърждава наредба за кариерното развитие на социалните работници. Смятам, че това не е негова работа. И поради тази причина, ще се въздържа от гласуване, тъй като, както съм изразил позицията си, наистина, подкрепям това, което Вие в момента, това предложение, което вие направихте, но за съжаление, заради алинея втора, ще се въздържа.

  Колеги народни представители? Някой желае ли думата? Не виждам. Подлагам на гласуване параграф четвърти, с така направеното предложение от Станка Шайлекова. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 12 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението е прието.

  Сега гласуваме параграф четвърти по вносител, с направеното предложение. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 12 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 6 гласа.
  Параграф пети е приет.

  § 6.
  Отиваме на параграф шести.
  § 6, този параграф е по вносител, но следва да вземем в предвид и приетите вече предложения по § 4.
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Някой желае ли да вземе отношение? Не виждам.
  Който е "За" параграф шести по вносител, моля да гласува:
  "За" - не виждам.
  "Против" - 14 гласа.
  "Въздържали се" - не виждам.
  Параграф шести по вносител е отхвърлен.

  Тук искам да ви благодаря, колеги народни представители, тъй като това влезе в основата на дебата, тъй като изцяло се променя видът? на социални услуги, благодаря за подкрепата и за разбирането.

  § 7.
  Отиваме на параграф седем. Който е "За" параграф седем по вносител, моля да гласува:
  "За" - няма.
  "Против" - 16 гласа.
  "Въздържали се" - няма.

  § 8.
  По параграф осем, който е съгласен, моля да гласува:
  "За" - не виждам.
  "Против" - 18 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф осми е отхвърлен.

  § 9.
  По него има предложение на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. То не е подкрепено. Трябва ли отново да го подлагаме на гласуване, не, няма смисъл, то не е подкрепено.
  Подлагам на гласуване параграф 9-ти, който е по вносител. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - не виждам.
  "Против" - 19 против.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф девети е отхвърлен.

  § 10.
  Параграф десети е по вносител. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - не виждам.
  "Против" - 19 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф десети е отхвърлен.

  § 11.
  Параграф единадесети е по вносител. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - няма.
  "Против" - 19 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф единадесети е отхвърлен.

  § 12.
  Параграф дванадесет - има предложение по него на народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева.

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Оттеглям предложението...
  Не, това е второто предложение, второто оттегляме, първото го оттеглихме на предишното заседание..

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Второто оттегляте.
  Благодаря Ви, доктор Шайлекова.
  Подлагам на гласуване параграф 12-ти по вносител. Който е "за", моля да гласува:
  "За" - не виждам.
  "Против" - 15 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф дванадесети е отхвърлен.

  § 13.
  По параграф тринадесет има предложение на народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева.

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Да. Оттеглям и второто предложение...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да, благодаря Ви, доктор Шайлекова... /към залата/ Много ви моля за тишина, ако обичате...
  Оттегляте, доктор Шайлекова, Вашето предложение...
  Подлагам на гласуване параграф 13-ти по вносител. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - не виждам.
  "Против" - 19 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф тринадесети е оттеглен, отхвърлен, извинявам се.

  § 14.
  Да гласуваме параграф четиринадесети по вносител. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - не виждам желаещи.
  "Против" - 19 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф четиринадесети е отхвърлен.

  § 15.
  Постъпило е предложение на народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева по този параграф петнадесети...

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Оттегляме предложението.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Шайлекова.
  Подлагам на гласуване параграф петнадесети по вносител. Който е "За" - моля да гласува:
  "За" - няма.
  "Против" - 19 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф петнадесети е отхвърлен.

  § 16.
  Параграф шестнадесети е по вносител. Който е "За", моля да гласува.
  "За" - не виждам.
  "Против" - 19 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф шестнадесети е отхвърлен.

  § 17.
  Параграф седемнадесети е по вносител. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - не виждам.
  "Против" - 19 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф седемнадесети е отхвърлен.

  Сега трябва да гласуваме наименованието на подразделението - Преходни и заключителни разпоредби. Който е съгласен, моля да гласува:
  "За" - 19 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението е прието.

  § 18.
  Госпожо Тодорова, заповядайте.

  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Господин председател!
  Във връзка с отпадането на съответни параграфи се налага в текста, който беше гласуван тогава и отразен в точки първа и шеста, съответно тези точки, относно член 17 "а", алинея първа и член 42-ри, точка едно, да отпаднат, така че да остане със съдържанието по вносител.
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви и аз.
  Колеги народни представители, имате думата.
  Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване параграф осемнадесети с току-що направеното уточнение. Който е "За", параграф осемнадесети, по вносител, с направеното предложение от госпожа Тодорова, моля да гласува:
  "За" - 12 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 7 гласа.
  Предложението се приема.
  Госпожо Тодорова, заповядайте.

  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Ако позволите, господин председател, по следващия параграф, който при изготвянето на доклада след предишното заседание произтичаше от едни промени, а сега те отпаднаха, със същият аргумент Ви предлагам да гласувате отхвърлянето на параграф 20-ти, който ние записахме в доклада, досежно... Значи, член 18 "а", който става 20-ти, да отпадне, защото не се налага промяна в Закона за местните данъци и такси.
  Благодаря Ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Колеги, подлагам на гласуване да отпадне параграф 18 "а". Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 19 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.

  § 19.
  Този параграф е по вносител. Който е "За", моля да гласува.
  "За" - 12 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 7 гласа.
  Благодаря ви.
  Предложението се приема.

  § 20.
  Параграф двадесет е по вносител. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 12 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 5 гласа.
  Параграф двадесет се приема по вносител.

  § 21.
  Гласуваме параграф двадесет и първи. По вносител. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 12 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 7 гласа.
  Параграф 21 по вносител се приема.

  § 22.
  По параграф двадесет и две няма постъпили предложения. Той е по вносител. Момент...

  УЛЯНА ТОДОРОВА?
  Господин председател, само искам да внеса едно уточнение - в хода на разглеждането в предишните заседания, от името на Правната дирекция наложих едни, Ви предложих, и вие приехте, едни малки технически уточнения. И искам да ви кажа, да ги включим в редакция на Комисията или в текста на вносителя, не от влизането в сила на Закона, а на "този Закон" - това трябва да бъде и "приема необходимите изменения". Не и допълнения. т.е., тези неща не са по вносител, но вие тогава възприехте една малко по-различна редакция, която е от техническо естество. Така че, само ви напомням, че това нещо, ако не възразявате, следва да бъде отразено, тъй като сега...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Където е необходимо от името на вносител да бъде записано: "От влизането в сила... на този закон..."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре, колеги, ще го подложа отново на гласуване - параграф 21-ви, с направеното уточнение, който е "За", моля да гласува:
  "За" - 12 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 7 гласа.
  Параграф 21-ви е приет.
  Благодаря ви.

  § 22.
  Параграф двадесет и две - тук ще направите по същия начин - влизането в сила на този закон... Благодаря Ви.
  Госпожо Кременлиева, заповядайте.

  ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА:
  Тъй като текстът, който се променя в член 6-ти от Закона за социално подпомагане не е пред мен, и не успях да чуя цялата редакция, по отношение на това, че, ако не се приеме наредба за критерии и стандарти за социални услуги, нова наредба за критерии и стандарти, и остане уредбата в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както е реално в момента, остава, тъй като вие отменихте тези параграфи, които променят тази част, не се налага и в Преходните и заключителни разпоредби да поставяме срок за акт, за който няма делегация от Закона да бъде приет. По същия начин не се налага и промяна на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, тъй като промените, които приехте току-що, не налагат промени в правилника.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Сега. От... което касае параграф 6-ти, ще гласуваме след малко.
  Сага параграф 23-ти гласуваме. Така че...

  ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА:
  Тъй като е свързано с параграф 6-ти...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Според мен, нека да го гласуваме, параграф 22-ри да се гласува. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 12 гласа. ?
  "Против" - не виждам.
  "Въздържали се" - 7 гласа.
  Благодаря ви.
  Текстовете се приемат.

  § 23.
  Ето, тук вече, влизаме в сила на параграф 6-ти, за който Вие току-що говорихте, но изпреварихте гласуването на Комисията, параграф двадесет и три... Който е "За", моля да гласува:
  "За" - няма.
  "Против" - 19 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф двадесет и три е отхвърлен.

  § 24.
  /... Добър ден... - към гостите по следващата точка/
  Подлагам на гласуване параграф 24-ри. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 12 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 7 гласа.
  Параграф двадесет и четири е приет.

  § 25.
  И гласуваме последният параграф - двадесет и пет.
  Тъй като вече има промени, доктор Шайлекова, заповядайте.

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Благодаря, господин председател!
  Тъй като вече има промени и отменихме параграфи от 6-ти до седемнадесети, аз оттеглям предложението.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Шайлекова.
  В такъв случай, параграф двадесет и пет трябва да звучи така: "Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Точка". Това ще бъде редакцията. Благодаря Ви. Колеги, предлагам да гласуваме параграф двадесет и пет. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 19 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  И с това Законопроектът е приет.
  Благодаря на всички.


  ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  И сега, преминаваме към трета точка от дневния ред - Доклад за дейността на Омбусмана на Република България през 2011-та година.

  Господин Пенчев, заповядайте, добре дошъл, да ни представите Доклада... Добре дошъл в Социалната комисия, за първи път ни гостувате... Също така, виждам с Вас и началника на кабинета, и главния секретар, добре дошли в Комисията, господин Пенчев, имате думата, заповядайте...

  КОСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Уважаеми господин председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Първо, се извинявам за притеснението, че закъсняхме, но бяхме в Комисията по култура. Там имаше задача да го представим Доклада. В десет комисии трябва да го представим Доклада... И аз съм изненадан от решението на председателя на Народното събрание. Досега това не се е случвало. Ами, затова ще се мъчим, моето логично убеждение е, още откакто бях председател на Върховния административен съд, е, че когато институцията трябва да докладва пред Парламента, трябва, редно е, ръководителят да се явява лично... Ние сме Парламентарна Република, все пак... И аз уважавам това...
  Докладът е внесен. Вие го знаете. Ще се стремя да бъда най-кратък. Тази, изтеклата 2011 година е характерна с рекордният брой жалби - 5530 - с 50 % повече от 2010-та година. Също тенденцията за тази година, за първото тримесечие, е същата - горе-долу подобен брой на постъпления, което показва, че гражданите, първо, може би, смея да се лаская, имат повишено доверие към институцията на омбусмана, и второ, гражданите имат по-повишено гражданско чувство и сега желаят да бранят своите права и да се насочват към съответните институции.

  Интересното е този път, че отново първенството на броя на жалбите, на относителния дял - 23 %, е също доставката на обществени услуги, както е било и други години. Но този път, на второ място не са жалбите по отношение на собствеността и тези въпроси, а жалбите по отношение на социалните дейности, което също засяга конкретно и Вашата комисия, и също е един сигнал, че доста неща, може би, не вървят както трябва и че точно тези хора, които имат най-големи нужди от подкрепа в държавата, за жалост, очевидно, не могат да получат изцяло това, което им се полага или поне, което мислят, че им се полага. Сега. Характерно е за дейността на омбусмана, вие знаете, вече сте видели доклада и по отделните глави, че, фактически, по-малко от половината от жалбите са основателни. Като статистически смисъл. В голяма степен няма нарушени права по отношение на гражданите и техните интереси. А те мислят, че има такива. Но, това е нормално. И нормално е институцията на омбусмана да ги увери, че няма нарушение на техните права и да им разясни, тъй като гражданите мислят, че се нарушават правата им, а не са много наясно с техните права. Това се отнася и за обществените услуги. Често пъти им се обяснява, че не са им надписани сметките, но че са им непознати начините на отчитане на тези обществени услуги - топлофикация, електроснабдяване, водоснабдяване..., което води до тяхното предположение, че нещо се случва, че нещо не е прозрачно и оттук вече са и нашите съответни препоръки по отделните сектори да има повече прозрачност, повече информация за гражданите, защото това е най-важното. Гражданите имат право да бъдат информирани.

  Социалните права не можем да ги разгледаме. Но, в отделните глави на Доклада, тъй като започвам още от хората с увреждания, там в голяма степен има доста проблеми. Проблемите, примерно, за интеграционните добавки или пък за личните асистенти. Знаете, това е един проблем, който се решава на общинско ниво. Но най-важното е критерият, най-важното е обективността на критериите за осигуряване на този личен асистент. Навремето, например, Столична община през по-миналата година имаше проблем с това, че първи получаваха право на личен асистент, които се явят първи и заявят тази нужда, което е абсолютно неприемливо. В момента общината е приела един друг критерий - който е 50 точки се дават за това, ако човекът с увреждания се обучава или работи, което е добре, от една страна, но, от друга страна, не обхваща пълната нужда, защото колкото и важно е да бъдат интегрирани хората с увреждания, да работят, да се обучават, но има и такива, които, поради тяхното болнично състояние, не могат да упражняват никакъв труд и те не могат да бъдат, априори, по-назад в нуждата от личен асистент. т.е., очевидно, трябва да се намерят някакви други критерии - по-обективни и по-комплексни, тъй като вече сме поели ангажимента на нашата институция, да направим мониторинг на тази наредба и да направим нашите си препоръки.

  Тук има и друг един сериозен проблем, който се поставя. Аз не бих могъл да се спра на всичко по целия доклад, по всяка глава, да не ви отегчавам, ще отговарям на въпросите ви, но има един проблем, който го поставят моите помощници за несеквестируемите вземания. Вие знаете, че много, даже принципът е социални помощи и детски надбавки, интеграционни добавки и т.н. да бъдат получавани по банков път. Това поставя два сериозни проблема. Първият е, че всяко едно получаване по банков път на суми и съответно тегленето на сумите водят до изплащането на комисионни на тези банки. При тези малки суми, които са толкова необходими за човека, знаете, че това е, често пъти, непосилен бич и не е необходимо.

  Другият проблем, с който се сблъсква институцията на омбусмана и все още не можем да намерим решение, е това, че тези вземания на гражданите в банки, се водят като влог банков. И когато съдията-изпълнител, а знаете, че много хора, които са на социални помощи, са и длъжници по изпълнителни дела, заради неплащане на мобилни оператори, на топлофикация, на електроснабдяване..., съдията-изпълнител запорира сметките в банката. И банката не му казва, и не желае да му каже, макар че знае, че това не е влог от наследство, примерно, а това си е тази сметка, по която получава жената детските надбавки и интеграционни надбавки или пенсия, които, по начало, те по закон не подлежат на запори. И започва едно ходене по мъките на бедния гражданин до съдията-изпълнител да се обясняват, че това е еди-какво си и да вдигне запора. И с намесата и на омбусмана. И това трае два-три месеца. А за тоя човек, това за него е, просто, оцеляване. И тук може би трябва някакви промени да се направят, може би в Гражданско процесуалния кодекс, не знам как точно да се задължат банките да казват - това е сметка от пенсия, това не може да се секвестира, не може да се запорира.

  Има също друг проблем, за който се сещам, споделян най-вече като ходя на приемни из страната. В София не е толкова болезнен. Това е проблемът за масово фалиралите предприятия. И се появяват гладни хора, работници, някои от които са с изпълнителни листове, хартийки, други без това и казват: "Какво да правим? Ние нямаме заплати, не си получихме заплатите за три години, или за няколко месеца не сме си получавали заплатите, или пък за няколко години назад, няма с какво да живеем". А ние им казваме: "Ами води дело" - да кажем..."Какво дело?! А държавна такса и ...няма значение, и без държавна такса, а адвокат, време, какво дело!" И тук, аз искам да кажа, че приветствам изцяло инициативата на социалния министър, за която научих от медиите за нея - първо, да има възможност работниците да се снабдяват с изпълнителни листа, без да водят исково производство, т.е. по ведомостта, по извлечението от сметките, както може, и в банките, между другото, защото на работниците, и второ, също приветствам и тази идея, за тези, все повече и повече фалирали предприятия, работниците да ги сложим на първо място. Защото, те, дори и да пеем, че и държавата е много важно да събере своите вземания от данъци, от такси, от осигуровки, все пак, държавата по-може да почака, евентуално, от тези хора, за които често пъти е въпрос на оцеляване. т.е. това са неща, за които също трябва да помислим. Те са..., многостранни са проблемите на социалните, на хората, които идват при омбусмана с тези социални проблеми, защото често пъти става дума за оцеляване, става дума за живота на тези хора... И за общински жилища, вие знаете, и най-вече за приложение на Закона за обществена собственост - "Че, ако аз съм имал имот - съм продал, не мога да ползвам жилище...", често пъти се получава, че с някакви ниви или идеални части от ниви, които едва ли имат някаква стойност... Сега, знам, че има някаква промяна за 60-кратна заплата, което има някакъв резон, не можем всеки един човек, който е продал нещо, в този период, да приемем, че той има пари да се издържа. Има много случаи с общински жилища, в които случаи действително не си е плащал човекът наема, не е плащал парно, ток и съвсем правомерно е изгонен от жилището. Той не може повече да кандидатства за жилище. А това са едни безкрайни трагедии. Той едва ли не от бедност не е платил, изгонен, и после не може отново да бъде включен в списъците... Има много, и много, и много проблеми, които сме описали и сме пращали препоръки, и сме обръщали внимание... Да, ето, ние отбелязали сме в Доклада и проблемът с лишаването на наети лица от достъп до системите за социална сигурност, поради недекларирани осигурителни вноски. т.е., тук пак, при бездействие на работодателят и неизправност, отново страда човекът, човекът няма право да намери... не е уреден този въпрос...

  Също имахме едни случаи с нарушаване правата на възражение на хора по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Тя е някаква фирма, частна фирма, очевидно, значи то не е фирма, ами май че някаква организация за обществена полза, но тя не ще ползва средствата по оперативна програма, наема хора и на тези хора тя не им се заплаща. И ние сме се обърнали към министъра на труда и социалните грижи да му кажем, че той трябва да има много голямо, сериозно внимание на коя организация се възлагат по оперативни програми бюджетни средства...И да не може тези организации, макар и с нестопанска цел, да доказват някакво имущество като гаранция, че наетите от тях хора ще бъдат всички получили своите възнаграждения, а не, примерно, внасяни от тях.. Фирмата, примерно, в един момент казва: "Ние нямаме пари, съдете ни..."

  Има, също, тук един проблем със съдебна практика на гарантиране правото на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. За времето на незаконно уволнение. Има противоречиви практики. Някои казват, че трябва да се използва, когато имаме незаконно уволнение, да се отмени уволнението, имаме възстановяване на правата, все едно, че работникът не е бил никога уволняван. Би трябвало да може да ползва всички права, произтичащи от този трудов стаж. Но има противоречиви практики, тук вече е наша грижа да сезираме общите събрания на Върховния касационен съд...
  Има редица проблеми, които сме поставили в Доклада, но може би, по-добре е, все пак, вие да ни зададете конкретни въпроси, за това, което ви интересува, защото материята е необятна, аз мога да говоря дълго време, но и вашето време е ценно.
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Пенчев.
  Аз се запознах с Доклада. Явно е, че през 2011-та година, годината е била тежка година за Вас. Още повече, оплакванията, както казахте, са се увеличили с 50 %. И особено по време на криза е съвсем нормално да има, наистина, едни проблеми, много проблеми, най-вече в социалната сфера. Аз ще Ви помоля, може би през тази година, да имаме едно по-тясно сътрудничество на Социалната комисия с Вас, тъй като смятам, че конкретни проблеми, могат да бъдат решени със законодателни инициативи, които по най-бързият начин да влязат в Парламента.
  Да не чакаме, нали, Вие да дойдете и да прочетем Вашият доклад за дейността през предходната година, а, наистина, ще Ви помоля, какъвто и да е проблемът, да ни сигнализирате, тук сте винаги добре дошъл, в Комисията по труда и социалната политика, да представите конкретни казуси и вече ние да намираме законодателна инициатива, защото, наистина, положението на хората е доста тежко.
  Аз искам да Ви попитам за един проблем, който така, не знам докъде стигнаха нещата, но виждам, че майките протестират. Това е прословутият проблем, че те, майките, трябва да връщат пари, затова, че детето им неправомерно е ходило на детска градина. След това имаше един период, в който лихвите трябваше да се опростят, ако майките върнат парите, които са получили. За определен период. За съжаление, може би преди две или три седмици, от медиите се информирах, че продължават протестите на майките. До Вас писано ли е, много ли са жалбите по този въпрос? В смисъл, това имам предвид, че трябва да се направи нещо от Социалната комисия, трябва да се направи нещо. Знаем, много добре, от управляващите, имаше инициатива, но явно, не е достатъчно, защото се вижда, че майките, все още, протестират. Ако можете по този въпрос да ни кажете колко жалби са постъпили при Вас? Или, ако има въобще...

  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Не мога да отговоря на този въпрос. Първо, искам да благодаря за поканата да се обръщам към вас винаги, на Парламента, но трябва, предпочитам да атакувам изпълнителната власт, с нея да имам взаимодействие, защото вие сте, дето се казва, хората, които ме избирате и които приемате после Доклада. И аз не бих могъл за случайни неща да се обръщам към вас... Опитвам се в оперативен порядък, на ниво изпълнителна власт, да се решат някакви проблеми.
  Като юрист, трябва да Ви кажа, че много се опасявам от бързото законодателство и от гасенето на пожари. В случая ми се струва, че с тези майки се получи това. А имаше, наистина, желание от Парламента, едно благородно желание, да се оправи това, тъй като може да е било, законосъобразно бяха взети парите, знаете, че и съдилищата потвърдиха тези актове, които бяха сезирани, потвърдиха тези актове. Спор няма, че Законът е спазен, в смисъл не е спазен от майките, но е спазен от държавата. И спор няма, че това е несправедливо решение. И действително се направи опит от Парламента да се опростят и лихвите. Но получи се така, че тези, които са платили директно в Националния осигурителен институт, те са получили парите от НОИ, те си получиха и лихвите обратно. А тези, които са получили тези обезщетения чрез работодателя, не могат да си получат обратно лихвите. Във всички случаи, губят лихвите хора, които работодателят... И се оказа, че, просто, очевидно, проблемът не е решен изцяло... Решен е с една хипотеза, може би, директно трябва да бъде решен изцяло, но някак си не се получило. И затова се получават два режима. На всички тези майки, които се оплакват, имам жалби доста, още преди да се реши въпросът да им се върнат парите с лихвите, аз съм им казвал, че формално аз нямам никакви правомощия, защото Законът е спазен, президентът, кой знае защо, също на някои опрости, на някои не, и така се е получило, че аз оставям чувство за несправедливост и за двуяк режим, което е много лошо... Но, аз лично, не мога да намеря виновен за това, не мога да кажа еди-кой си орган е виновен за този двуяк режим... Може би трябваше, просто, да се правят тези законодателни промени, по- така обмислено, като със Закона за гражданската регистрация... с документите за самоличност ли, за постоянния адрес. Но промените в Закона, се оказа, че отварят една друга дупка, която сега отново ще запълни Парламентът... Така е... Сложно е...

  Освен това, има оплакване, че много от тези майки не са били информирани за промяната. Което, пак идваме до основният проблем, че трябва да бъде информирано обществото за всичко, което се случва, за да знаят и да си търсят правата. Ние знаем, че старата римска максима - незнаенето на закона не оправдава никого, това е така, ама кой чете Държавен вестник?! Ние, в това общество в ХХІ век, трябва да информираме всички за тези промени, за да могат хората да си търсят правата, наистина.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Пенчев.
  Друг, от народните представители?
  Доктор Шайлекова, заповядайте.

  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Благодаря, господин председател!
  Аз искам да кажа, че Докладът на омбусмана, аз се запознах с него, е, наистина, много подробен. Той разглежда проблеми много - във всяка една сфера на живота. И хубавото е това, освен че се дават много конкретни примери, се дават и много конкретни препоръки за разрешаването на проблемите, така че, аз, благодаря на омбусмана за подробният доклад и мисля, че наистина, би било добре да работим съвместно. Разчитаме на помощта му.
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Други народни представители?
  Госпожо Петрова, заповядайте.

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Благодаря.
  Искам само да попитам за малко повече информация от Вас, относно Доклада. В Доклада сте споменали за жалбите, които има във връзка с изплащането на социалните помощи по постоянен адрес и съответно, по настоящ адрес. Малко повечко за това, защото, все пак, проверките, които правят социалните работници са по постоянен адрес, който е посочен в заявлението. Какви точно са жалбите? В каква насока? Днеска приемахме една подобна поправка, да видим дали е така...

  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Да. Благодаря.
  Точно това е проблемът. Наистина, по постоянен адрес се правят проверките от социалните служби и затова там се отпущат и помощите. Но имам редица случаи, когато, както винаги, животът е по-богат от законодателството, разминават се случаите, и редица хипотези, поради обучение и т.н., когато, хората живеят по настоящия адрес, а не по постоянен и имат нужда там да получават тези помощи, а това не е възможно, защото има проблем да се запомни... И, да... постоянно, че и жените, пострадали от насилие, а може би да има и мъже, има такива, пострадали от насилие. Които, по начало, умишлено не живеят на постоянния си адрес, защото те се крият, повечето в столицата, и няма как да получават помощи. С това аз не казвам, че някой би ги лишил, в случая. Службите спазват Закона. Но, може би, трябва да се даде по-гъвкаво разрешение... Не знам ... И създава се проблем. Никой не е виновен, но има проблем и има група хора, които не могат да получат помощта. т.е., трябва да измислим нещо, някаква по-гъвката формула, и аз не знам...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Други народни представители?
  Не, не виждам. Тогава, колеги, да подкрепим единодушно Докладът за дейността на Омбусмана на Република България за 2011-та година. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 19 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  Благодаря Ви, господин Пенчев. И, наистина, се надявам на едно по-добро съвместно сътрудничество... Винаги сте добре дошъл... Благодаря Ви...


  ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред - представяне, обсъждане и гласуване на проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202 - 03 - 12, внесен от Министерския съвет, на 30.ІІІ.2012 година.
  Кой ще представи мотивите? Наш гост е госпожа Весела Караиванова-Начева... И госпожа Милда Паунова... от Министерството на културата. Заповядайте, госпожо Паунова.

  МИЛДА ПАУНОВА:
  Уважаеми господин председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Владимир Иванов Гоев е български художник-живописец.... Твори в ...различни жанрове на... живописта.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  ...Много ви моля за тишина, в залата....

  МИЛДА ПАУНОВА:
  ... Твори в различни жанрове. Участва в представителни изложби в чужбина. От 1953 година е член на Съюза на българските художници. В продължение на повече от 20 години е в Управителния съвет на Съюза. В периода 1975 - 1985 година заема поста Директор на Националната художествена галерия. Творби на Владимир Гоев са притежание на Националната художествена галерия, на Софийската градска художествена галерия, Бургаската галерия "Петко Задгорски", и на други градски галерии, и частни сбирки в България и в чужбина. Гоев е носител на голям брой български и международни награди. През 1949 г. получава първото си отличие за успехи още като студент - награден е със сребърният медал "Младежко творчество". През 1984 година получава от Съюза на българските художници наградата за живопис на името на Владимир Димитров - Майстора. Владимир Гоев е пожизнен член на Кралската академия в Мадрид от 1987 година.
  Моля да подкрепите проекта на решение.
  Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да... Благодаря Ви.
  Госпожо Караиванова, Вие ще вземете ли отношение по така представения... В смисъл, каква пенсия получава този човек в момента...

  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА:
  Да. Благодаря Ви, господин председателю!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Ако гласувате решението на Министерския съвет и възложите изпълнението му на Управителя на Националния осигурителен институт, ние имаме готовност да го администрираме, и средствата ще бъдат превеждани от фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност". Предполагам, че Министерството на финансите е уведомено, за да може да подсигури трансферите. В момента лицето получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 369.31 лева, която се изплаща и понастоящем. На лицето се изплаща и компенсация за навършване на възраст - знаете, над 75 години... Ако вие приемете решението за отпускане на пенсията за особени заслуги към държавата и нацията, ние ще спрем изплащането на пенсията за осигурителен стаж и възраст и от месец февруари, така, както е поставено в решението на Министерския съвет, ще изплащаме пенсия, в размер на 700 лева, т.е. максималната пенсия, която в момента лицата получават.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Караиванова.
  На предишното заседание, мисля че Управителят на Националния осигурителен институт или Вие споменахте, че в момента има,... необходимият финансов ресурс, който е в системата, е осигурен за 24 подобни пенсии....

  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА:
  За 23 пенсии... В момента ние...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Тази в момента 23-та ли е?

  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА:
  Това е двадесет и втората...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Защото днес от Министерския съвет има още една такава пенсия....е приета. Днес е приета.

  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА:
  Хубаво е тези решения, да бъдат придружавани от становище на Министерството на финансите.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да. Благодаря Ви.
  Колеги, искам, преди да ви дам думата, само да прочета - на заседанието на Министерския съвет от 28-ми март, т.г., когато е гледана тази пенсия. Точка трета - проект за решение за предложение на Народното събрание за отпускане пенсия на Владимир Гоев за особени заслуги към държавата и нацията. /подписал?/ Бойко Борисов. Внася - министърът на културата, Митко Димитров: "Уважаеми господин премиер! Дами и господа, министри! Владимир Гоев е български художник-живописец, роден през 1925 г. в Бургас. Завършил е специалност... така... негови картини има във всички известни галерии в България. Член е на Кралската академия в Мадрид..., забележете, ..."и е с много малка пенсия" Точка.

  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА:
  (пенсията му е 369 лева....)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Пенсията му е 369 лева и министър-председателят е казал: Човекът "е с много малка пенсия". Ако в смисъл, сега, всеки, който е с малка пенсия, тази пенсия за особени заслуги към държавата и нацията се дава на хора, които, нали, основният мотив не е, че получават малка пенсия, а основният мотив е, че са допринесли за държавата... И е подчертано в решението: "и е с много малка пенсия..." Това е било. Точката се приема. Тук е 369 лева пенсия... Разбирате, че ние ще я приемам тази пенсия, това е ясно, но много ви моля, от Министерството на културата, тъй като, главно, от вас идват тези предложения, хубаво да ги оглеждате. Разбирам, че не може на всеки да се реши социалният статус... В тази държава всички са допринесли много... Но, в крайна сметка, тези хора са продавали картини, въобще не са се осигурявали, имали са някакви доходи. Той е член на Кралската академия в Мадрид... По същата логика, има учители, които са с 35 години осигурителен стаж, взимат по-малко от 300 лева...
  Други народни представители?
  Имате думата.

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Господин председател!
  Това не е било основното, което Вие го изчетохте, в контекста, то най-накрая се казва, защото тук мотивите са приложени много добре, когато автобиографията на Любомир Гоев... Вие започнахте с нея. Има къде е награден, къде членува, къде има изложби и така нататък... И бил е директор на Национална художествена академия доста години!... Така че, това, което Вие прочетохте накрая, не е било основното, което е от министър-председателя...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Разбирам, но не може да кажеш, че е с много ниска пенсия! Не може да се каже така. Мотивът, че човекът е с много малка пенсия не мога да го приема...
  Други народни представители? Няма. Прекратявам дискусията.
  Подлагам на гласуване проекто-решението за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 202 - 03 - 12, внесен от Министерския съвет на 30.ІІІ.2012 година. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 14 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се проекто-решението на Министерския съвет.
  С това дневният ред на заседанието е изчерпан. Закривам заседанието. Благодаря ви за участието...


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума