Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
11/04/2012
  ПРОТОКОЛ
  На 11 април две хиляди и дванадесета година, сряда, от 15.00 часа, в зала № 456, в сградата на Народното събрание, на площад "Княз Александър Първи", се проведе редовното заседание на Комисията по труда и социалната политика. То бе открито и ръководено от председателя на Комисията господин Драгомир Стойнев.

  х х х

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Уважаеми колеги и гости, имаме вече необходимият кворум, за да започнем работата си днес... И откривам редовното заседание на Комисията по труда и социалната политика. В проекта за дневен ред, който ще ви предложим да гласуваме, имаме само две точки, а именно:

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на ЗАКОНОПОРЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, № 254 - 01 - 31, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев, на 06.ІІІ.2012 година.

  2. Представяне, обсъждане и гласуване на ЗАКОНОПОРЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, № 254 - 01 - 34, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев, на 07.ІІІ.2012 година.

  Моля, колеги, да преминем към гласуване и приемане на така предложения дневен ред. Който е "За" моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Дневният ред е приет.

  Гостите, които ще уважат днешното заседание:
  - г - жа Весела Караиванова-Начева - подуправител на Националния осигурителен институт;
  - г - жа Елка Димитрова - директор на дирекция "Политика на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика;
  - г - жа Смела Нинева - началник отдел в дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерството на труда и социалната политика;
  - г - жа Петя Малакова - главен експерт в дирекцията "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерството на труда и социалната политика.


  ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Колеги, от нас се изисква да се съсредоточим върху представяне, обсъждане и гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта...
  Госпожо Масларова, давам Ви думата.

  ГОСПОЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
  Благодаря, господин председателю!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаеми колеги и гости!
  Аз сега ще взема отношение съвсем накратко, защото точката изисква да се изкаже още веднъж нашето становище на вносителите. Знаете, че има внесен още един законопроект, освен този от нас двамата с господин Стойнев, но той още не е разпределен за комисия.

  Логиката на законопроекта е свързана с политиката на заетостта, най-вече с нарастващия проблем със заетостта на младежта. И у нас, и в Европейския съюз стои проблемът с младежката заетост и младежката безработица и ние трябва да отреагираме по някакъв начин с всички средства, които имаме на разположение, за да регулираме тази заетост и свиването на младежката безработица. Защото, всичко, което излезе от изследванията сочи, че голяма част от населението на страната е готово в най-близко време да напусне страната, а това са младите хора. Те са по-широко скроени, не са така закрепостени с дом и семейство както останалите, и се адаптират по-лесно към всякакви условия. Не искам да влизам в големи подробности, но имаме един сериозен проблем, който разкрива отношението и на работодателя за младия човек до 29-годишна възраст, затова и сме предложили държавата да поеме осигурителните вноски за този човек за шест месеца, четири до шест месеца, като работодателят се задължава той да продължи да работи на същото работно място.

  Сигурна съм, че ще зададете много въпроси. Достатъчно компетентни сте, за да влезете в детайлите. Искам предварително да кажа, защо сега го предлагаме, а не в следващия бюджетен период. Първо, защото по Закона за насърчаване на заетостта, Националният план за действие по заетостта, който се подготви от Министерството на труда и социалната политика, министърът на труда има право, съгласувайки го със съответните структури, да направи корекция на срока. Имаме програми, които не са толкова належащи. И така да се пренасочат ресурсите в случая към тези програми, които са по-важни. Не мога да кажа колко ще струва една такава стъпка. Но след първи април може да се направи корекция.

  На следващо място, ние сега имаме член 36-ти, и какво променяме. В член 36-ти няма последващ ангажимент за работодателя. Ако сега ние поемем вноските на работодателя за пет месеца, той трябва да поеме съответната. Това е най-общо логиката на това, което предлагаме. По-голямо разбиране трябва да проявим, колкото и да е по-смел планът, друга конфигурация на пазара на труда, и да направим в максимална степен усилия да стимулираме работодателя да наема млади хора... Защото тези, които могат сега да заминат зад граница, те ще напуснат сега, но ще се върнат след десет години и ще внесат някакви средства в страната. Това е много важно, най-общо казано.

  Разбира се, че по член 30-ти, са разпределени за какво следва да се насочат тези средства. Няма проблем да се поемат вноските от тези работодатели, които поемат на първа работа младежи...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Друг?

  ЕЛКА ДИМИТРОВА:
  Благодаря.
  Господин председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Аз бих искала накратко да се спра на това предложение и да направя уточнение, че и сега, по член 36-ти, и сега се изисква от работодателя да запази периода. В член 56-ти, алинея втора, това е уредено. Там има тази възможност. Въпросът не е в законовата уредба в настоящия момент, а в активната роля на работодателя. Тъй като в момента имаме доста програми за стажуване, за активна кариера, имаме член 36-ти, имаме член 41-ви за стажуване, има много възможности. По-скоро на нас ни е необходима активната дейност на работодателския орган на ниво бранш, и прочее...И на 28 март Министерският съвет одобри национална инициатива за младите хора в България за периода 2012/2013 година и ние почнахме вече работа по тази инициатива и днес вече беше проведено първото заседание на координационното бюро, което се ръководи от министъра на труда и социалната политика, и участват и социалните партньори. И ние, в рамките на звеното, почнахме подготовката на споразумението за първата работа, между държавата и работодателските организации за такъв конкретен ангажимент да осигуряват места за стажуване на младите хора. Защото се оказаха огромни финансовите ресурси, те не кандидатстват и ние трябва да получим от тях предложения. Т.е. изобщо да работим съвместно, включвайки също така в инициативата редица други възможности.

  Освен това, по инициативата ще работят две работни групи. Едната ще бъде за преглед на законодателството, свързано с Кодекса на труда и младежката заетост и Закона за насърчаване на заетостта. Ще прегледаме сега съществуващите мерки и програми. Нашата идея е това да стане за всички видове и рамки в общ пакет.

  Има и някои други неща, които трябва да се имат предвид. Например, в член 30-ти, алинея 6-та се говори за програма, а става дума за мерки. Не е изяснено и какво се разбира под първа работа - дали става дума за заетост при работодателя, дали е първа работа със средно образование, или първа работа с висше образование... трябва някакво определение за първа работа да има в този аспект.
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Тук следва да ви уведомя, че ... защо нямаме становище от институциите. Защото има инициатива от синдикатите, че всички законопроекти трябва да минават първо през Националния съвет за тристранно сътрудничество. А ние досега нямаме становище... това го уточнявам.
  Давам ви думата, някой да иска отношение по въпроса?
  Имате думата, госпожа Петрова.

  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Благодаря.
  Аз имам някои малки съображения, спрямо внесения законопроект, внесен от двамата колеги. В момента, наистина сега, в член 36-ти е казано, че за всяко разкрито работно място, с наето безработно лице до 29-годишна възраст, сега го наемат за не повече от 12 месеца. А в законопроекта се говори за четири до шест месеца.

  Другото нещо, по сегашните закони, в момента всеки работодател, има право да получава възнаграждение по съответната програма, плюс осигуровките за шест месеца и има ангажимент да запази за същия период работещото лице. Какво променяме тук? Дори намаляваме месеците от шест на четири месеца...

  Първата заетост на лицето също не е уточнена. Дали току-що завършил ли е, за първа работа на лицето коя се приема.
  Министерството на труда и социалната политика има доста програми тази година в националния план за младежите и заетостта. И от сериозността на всеки работодател ще зависи и това да се наемат и доста безработни лица.

  Затова, не мисля, че трябва да се ангажираме с приемането на този законопроект на този етап.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Имате дума. Госпожа Колева.

  КАТЯ КОЛЕВА:
  Може би да се добави в подтекста на това, което се говори, по член 36-ти, алинея първа... Имаше един период, когато за всяко едно наето безработно лице се изплащаше осигуровка... сега не е така. С трудови договори се наемат за не по-малко от 12. Такива лица, след шест месеца, дори и да напуснат, работодателят има право да наеме за следващия период други лица, той, ще е задължен да наеме други лица... Направих справка. През 2011-та година този член е станал атрактивен за работодателите. Над хиляда безработни са устроени.

  Смятам, че това, което казват колегите, ще се включи в този член 36-ти, ...три до шест месеца за тази първа работа... И всеки един младеж, който е до 29-годишна възраст и е регистриран, не знам дали това е проблемът... Проблемът е по-скоро в това да се популяризира, работодателите да разкриват работни места, това следва те да го правят .....

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Тогава, моето отношение по въпроса. Може би сте прави, че не се разбира точно за коя заетост става въпрос: дали за заетост със средно образование, дали след завършване на висше образование или за които са завършили две висши образования...

  Член 36-ти е за новоразкрити работни места. т.е., има разлика между първа работа и стажуване, има разлика. /свободен разговор в залата/... Не знаем и колко са младите хора, които са се възползвали, понеже казвате, че днес сте се събирали на заседание в звеното... Сега почвате тепърва да гледате законодателството? ... Младежката безработица е проблем в цяла България и в цяла Европа... По последни проучвания на ИСС 90 хиляди млади човека са готови да напуснат страната ни всеки момент! В закона за младежта няма конкретни предложения за мерки и политики, за да останат, наистина, тези млади хора в страната. След завършване на висшето си образование, младите хора не могат да намерят работа. Особено по време на криза! Нямат и стаж, когато дойде времето, не могат да се пенсионират... Следва да се увеличат тези ваши инициативи и да ни ориентирате, за да се ускорят процесите, да ни уведомите, все пак...
  Заповядайте...

  ЕЛКА ДИМИТРОВА:
  Благодаря, господин председател.
  Ние реализираме Националния план по заетостта. От началото на тази година 1573 са работните места за тази година по член 36-ти. 1200 новообявени и вече се набират младежи. Агенцията предприема мерки за по-добро обслужване и активиране на младите хора. Работата продължава.
  Координационното звено е насочено по-скоро към други инициативи - да се включат и те активно да допринесат за решаване на проблема. Ще се действа в кратки срокове. Проблемът е сериозен. Правят се промени в схемата за стажа, за да станат по-конструктивни за работодателите, съответно и други нови неща ще бъдат предложени.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря.
  А можете ли да ни кажете, с колко се е увеличила бройката в националния план, в сравнение с миналата година например?

  ЕЛКА ДИМИТРОВА:
  През миналата година бройките бяха около 700, съответно това по член 41-ви, има за стажанти, увеличава им се бройката на младежите с бюджетно финансиране. Приоритет получават по схемата „Развитие” където 22 500 млади .... Участват 6000 младежи със средства от оперативната програма и други усилия се правят за това, иска се младият човек да получава в бюрото по труда необходимите услуги, да бъде насочван към обучение, стаж и поемане на ангажименти по първа заетост до четири месеца и други ангажименти...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря.
  Друг?
  Заповядайте, доктор Костов.

  д-р ЦВЕТАН КОСТОВ:
  Иска ми се да отбележа първо, че в законопроекта на Емилия Масларова и Драгомир Стойнев има редица рационални зрънца. Във всички случаи, той ми допада повече, отколкото субсидираната заетост.

  Но струва ми се, че ние едностранчиво обсъждаме законопроекта - от гледна точка на младите хора. Но не е взето мнението на работодателските организации и затова предлагам да се отложи разглеждането на тази точка, докато се получи тяхното становище.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви...
  Хубаво, но ние вече един месец чакаме...
  Ще подложа на гласуване мнението на доктор Костов...

  д-р АНАТОЛИЙ ЙОРДАНОВ:
  Едно момче, или едно момиче, като започне работа... ами, ако допуснем - изгонят го... Един път вече е работил. До 29-годишна възраст вече няма право, не може да се включи. А по сега действащия закон може да се включи. Като първа работа, в тази група разграничаваме хората от 19 до 29-годишна възраст. По вашето предложение, няма как вече да започне да работи. Докато по сега действащото законодателство е друго...

  ГОСПОЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
  Аз няма да възразя да подложим на гласуване предложението на доктор Цветан Костов. Но даваме си сметка, нали, че Националният план по заетостта не е създаден от вчера, а по различните схеми е мислено и преди това. Сега става въпрос за надграждане. Ако трябва по логиката на това да вървим, от три до към дванадесет пъти са намалели бройките на хората по различните програми в националния план по заетостта. Да не си излизаме с факти за бройките... 1536 човека на фона на близо 90 хиляди, които са готови веднага да напуснат страната ... не споменавайте тази бройка. И това съществува отдавна, в много по-голям обем. Проблемът не е в това. Проблемът е, че две трети от средствата по оперативната програма отиват за работещите, а не за безработните лица, както спомена и госпожа Елка Димитрова.

  Когато питаме министъра на труда колко от средствата са за младите хора не могат да кажат. Когато всяка година свиваме пред работодателя възможностите по член 36-ти... Трябва да се надгражда и няма да има проблем. А сега при първо предложение от опозицията се търси възможност как да се откаже... Съжалявам, че не донесох Националния план по заетостта, по години да го съпоставим. Така че, да се абстрахираме в партийната си принадлежност и да имаме консенсус, да се направи нещо спешно за младите хора, нещо, с което да забием като с камбаните на "Свети Александър Невски", защото знаем, че стажът е..., не могат всички да стажуват. За какво става въпрос? ...И колко хора пътуват от стотина километра в радиус, това все по старите програми... Ако не приемем това, което спешно можем да приемем, при положение че законът позволява на министъра на труда и социалната политика да направи нещо, да видим по кои дейности, не са всички подготвени по програмите... Да видим какво може да се направи! Насреща няма нищо, което показва, че трябва спешно да се работи. Закъснели сме много с младежката безработица! И не само с нея. Много лесно е да пишеш програми и да седиш на бюрото си, да стоиш в кабинета си... Ако имаме консенсус, мисля, че можем да направим нещо, с което да развържем ръцете на министъра на труда и социалната политика и на новия шеф на Агенцията по заетостта. Тук искам да предложа, господин председателю, да поканите и новата директорка на Агенцията по заетостта, и новият председател на Агенцията за закрила на детето... може да се роди нещо съвместно, да измислим нещо полезно, защото имаме вопиюща нужда да направим нещо! Може да не е перфектно, но да започнем и да надграждаме...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Други за изказвания? Не виждам желаещи...
  Добро е предложението Ви и мисля, че трябва да го приемем, да поканим новите ръководители на Агенциите, за които споменахте, тяхното виждане е необходимо...
  Сега ще подложа на гласуване предложението на доктор Цветан Костов - двата законопроекта да се оттеглят, да се отложи тяхното разглеждане до получаване на становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Ние ще подкрепим доктор Цветан Костов.
  Но съгласно Правилника за дейността на Народното събрание, не са задължителни тези становища, а препоръчителни! И аз искам да Ви попитам, господин председател, до кого сте изпратили и не сте получили становище - от работодателските организации и от двата синдиката ли? Официално да сте им пратили...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Изпратили сме изискуемото, необходимото, до Националният съвет за тристранно сътрудничество - а той включва и работодателски организации, синдикати и Министерски съвет...

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Може, наистина, да сте го изпратили до Националния съвет за тристранно сътрудничество, но защо не е изпратено и до всекиго по отделно - до работодателските организации и т.н...

  ГОСПОЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
  Защото не е имало заседание там... И гледали са други въпроси - Сребърният фонд и прочее...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Ще гласуваме това - и двата законопроекта да бъдат изтеглени от дневния ред, да се отложат, да не се гледат…, т.е. да се изчака становището на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Моля да гласувате, който е съгласен с така направеното предложение:
  "За" - 2 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  "Против" - 8 гласа.
  Не се приема.
  Други изказвания? Няма.

  Подлагам на гласуване внесения законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 254 - 01 - 31, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 06.ІІІ.2012 година. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 2 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 9 гласа.
  Законопроектът не е приет.


  ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Колеги, преминаваме нататък, по точка втора от дневния ред -Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване...

  Става въпрос да се признае за осигурителен стаж при пенсиониране времето, през което младите хора са завършили редовно висшето си образование. Това предложение, касаещо младите хора, е за фонд "Пенсии", за сметка на Републиканския бюджет. Имаме пенсионни промени. Още нямаме становището на Конституционния съд. Нашето предложение е следното: Един завършил току-що млад човек, на 25-годишна възраст, ще му е трудно да събере 45 години осигурителен трудов стаж. Ако излезе на пазара на труда, ще се пенсионира на 65 години. Все пак трудно е, но има шанс да се пенсионира. Преди това, такъв стаж се закупуваше, на разсрочени вноски беше. Нашето предложение е, да се освободят тези хора от закупуването на трудов стаж, и той да се поеме от държавата. Не е кой знае какво стряскащо или фрапантно нещо... Да им се признава времето на обучение за трудов стаж. С това да се улеснят, защото е наистина трудно за жените да съберат 37 години осигурителен трудов стаж, а за мъжете и повече... Тези хора няма да могат да се възползват от своето социално право.

  Тук трябва да кажа, че законопроектът е изпратен за становище и Българската търговско промишлена палата ни подкрепи, Българската стопанска камара предлага да го подкрепите...
  Имате думата за изказвания.Заповядайте, от Министерството на труда и социалната политика...

  СМЕЛА НИНОВА:
  Благодаря, уважаеми господин председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Точно защото още с приемането на Кодекса за социално осигуряване бяха завишени изискванията за възраст и осигурителен стаж, още от първи януари - две хилядната година, беше предвидена възможността за закупуването на осигурителен стаж за времето за висше и полувисше образование. От 2011 г. тази възможност се запази, което беше формулирано в член 9 "а" от Кодекса за социално осигуряване. Този законопроект регулира осигурителните отношения и съгласно трудовото и осигурителното законодателство, такъв законопроект се обсъжда в рамките на тристранното сътрудничество. Искам да ви кажа, че предложението на Националния съвет за тристранно сътрудничество, че е насрочил заседание на Комисията по осигурителните отношения на 18-ти април т.г., другата седмица, по този законопроект. Министерството на труда и социалната политика смята, че поради изключителната си важност, този законопроект трябва да бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество не сам по себе си, а едновременно с пакет от съвместни мерки, предложени от работодателите и синдикатите, свързани с осигурителната система.

  Също така, Министерството на труда и социалната политика смята, че текстовете от законопроекта следва да бъдат обсъдени и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Също така би трябвало по-подробно да се преосмислят и изяснят финансовите условия при приемането на предложенията в законопроекта.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви...
  Госпожа Караиванова?...

  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА:
  Благодаря.
  Господин председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Аз искам да акцентирам върху някои важни моменти от принципа на социално осигуряване. Няма да кажа нищо ново. Осигурителният стаж е времето, през което лицето е полагало труд и получавало доходи от тази своя дейност за периода, за който са внасяни осигурителни вноски. Наистина, Кодекса за социалното осигуряване дава изключения и вие ги знаете. Например, когато майката полага труд за неработоспособен член на семейството. И този период се зачита за осигурителен стаж. Тук се разширява възможността на лицата, не за своя сметка, а за сметка на Републиканския бюджет да им се заплаща времето на обучение и това време да бъде признато за осигурителен стаж. А по принцип, част от тези лица ще са се възползвали и купили този стаж. При приемане на това предложение трябва да е ясно как ще се процедира с тези хора, закупили за своя сметка стаж.

  Друг момент за изясняване е този, с лицата, които са полагали, които са придобивали своето образование задочно, ще бъдат ли включени. И по предложението, кой ще осигурява отчислителните вноски за Републиканския бюджет. Добре е това предложение да се обсъди в общия пакет от мерки, които предстои да се разгледат в Националния съвет за тристранно сътрудничество...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Радвам се, че има политическа воля за това, но внесохме законопроекта на 7 март, а е насрочено заседание чак на 18-ти април!? А ще има ли заседание...Ние ще гласуваме този законопроект, да се приеме този законопроект. Така мисля, че е редно. И после да се движи натам... Да покажем, че мислим за хората, че се полагат грижи...
  Други?
  Заповядайте.

  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Аз бих искала да зная, защо няма изпратено становище за обсъждането от Комисията по труда до Министерството и до Националния осигурителен институт..., а само до Националния съвет за тристранно сътрудничество е било изпратено. Това е моят въпрос. Това става винаги - практика... До Националния съвет за тристранно сътрудничество кога е било изпратено? Няма как да го подкрепим ... Изключително много голяма крачка назад в законодателството... И ни съветват да бъдем смели... А откъде ще вземем парите? Можехте да го изпратите до Националния осигурителен институт, и щяхте да знаете за колко лица става въпрос и откъде ще дойдат тези пари... Знаете какво е състоянието на държавата, на пенсионния фонд и откъде ще дойдат тези пари? От Републиканския бюджет ще дойдат и това ще го натовари още повече! Подуправителят на Националния осигурителен институт каза: какво правим с тези, които са закупили трудов стаж? Значи ли, че държавата трябва да им връща парите? Ето - още пари...

  Трето, не мога да се съглася с още един текст: не смятам, че с този законопроект ще помогнем на знаещите и можещите млади хора да останат в България. Защото предложението е законопроектът да влезе в сила от първи януари две хиляди и тринадесета година. А докато стигнем до това, днешните млади хора да се сдобият с 40-годишен трудов стаж този текст може би ще се отмени...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Заповядайте.

  ГОСПОЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
  Благодаря.
  Може ли да кажа, господин председателю?
  Много бих искала да не се спирам на двойните стандарти. Всичко да се изпраща на всички. Ако не знае някой, да го кажа, че в Националният съвет за тристранно сътрудничество - в него влизат, с техни представители, и Националния осигурителен институт, и Министерството на труда и социалната политика...Няма такава практика, законодателният орган да разпраща до всички институции въпросните документи... Ние сме го правили на свободна, на добра воля... И това трябва да се знае, и се знае, навярно, и от министъра на труда и социалната политика, и от Националния осигурителен институт... След като е изпратено в Националния съвет за тристранно сътрудничество, няма нужда да изпращаме становище и до министерството...

  Правилно изтъкнахте, че това ще бъдат средства, които ще се дадат от Републиканския бюджет. Да, така е, госпожа Караиванова каза... Вноските, осигурителните вноски - на базата на съответния труд... Ако грижата на майката да гледа болен е нещо важно, и трябва да й се даде привилегия, така да го кажа, то трябва да се реши и нещо кардинално и за младите хора, защото това ще доведе до по-висока квалификация, по-висока производителност на труда, и по-високи вноски и т.н. Сега, само глобите и санкциите, и вноските от тях, само с това, ние няма скоро да имаме Републикански бюджет! Извинявайте, но само с глоби не може! Една от стъпките е да стартираме сега това право, да дадем този шанс на тези млади, които ще се пенсионират някога... А не младите сега... Какво правим с тези, които са купили осигурителен трудов стаж? Нищо. Законът действа от друга дата. За пример, какво правим с тези, които са се пенсионирали през 1999 година с по-високи пенсии? И с тези, дошли десет години след тях, които са се събудили една сутрин с по-ниска пенсия? Нищо... държавата следва да им признае на младите този трудов стаж, да се реализират тук. Идеята е за младите хора. Нямам разчет колко ще струва това, но да видим още колко и какво още изтича от националния Републикански бюджет? Ето, още една пенсия се задава за заслуги към държавата... Защо не искате да се увеличи максималния осигурителен доход? Защо за едно министерството дава, а за друго не дава? Хората, които сега се учат, са с висока квалификация и са необходими на пазара на труда, да знаят, че след години, за тях държавата ще положи адекватни мерки...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Други изказвания?

  д-р АНАТОЛИЙ ЙОРДАНОВ:
  А знаете ли по времето на Тройната коалиция, лекарите-стажанти, обучаваха се на свои разноски и нямаха защита на трудовия стаж и т.н...

  ГОСПОЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
  Имаше и други предложения, но вие не ги приехте...

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Имате думата.

  КРАСИМИРА СИМЕОНОВА:
  Създаването на висококвалифицирани специалисти в университетите ... на колко хора трябва да плати Републиканския бюджет тези средства... и дали те имат национално съзнание за това, което дават на нацията? На изключително голям кръг от хора трябва да плащат и дали са достатъчно качествени специалисти, подготвените от тях? И има ли практика по въпроса в Европа и каква е тя?

  ГОСПОЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
  Мисля, че трябва много добре да се проучи практиката в Европа. Защото ние от Европа вземаме това, което в момента ни е угодно. А не което е кардинално решение. Не сега, когато учат младите хора, а при пенсионирането им ще се поемат тези осигурителни вноски и ние няма да сринем бюджета! Всички знаещи и можещи хора - това е целта на тази инвестиция в образованието. А дали някой е достатъчно подготвен, дали някой си е купил дипломата, това е другата страна на въпроса... Говорите за времето на Тройната коалиция... Стига сме коментирали кой какво е направил! Ако трябва нещо да надграждаме, да го направим!

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Питате "От къде пари?!" Сериозен въпрос! Ние, нали казвате, излизаме от кризата? Следва тази година да има пари... Да видим сериозно социалната политика... Висшето образование има кадри, които заемат висши длъжности. По времето на вашето управление, а не по време на нашето /на Тройната коалиция/, стават едни ...И след 40 години, с темповете, с които карате, няма да има решение... Кодекса на труда не променяхте ли 14 пъти откак ГЕРБ управлява?! Може би след една година всичко ще бъде променено...

  Поради липса на повече желаещи за изказване и поради изчерпване на дневния ред, закривам дискусията.

  Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254 - 01 - 34, внесен от Емилия Радкова и Драгомир Стойнев на 7-ми март 2012 година. Който е "За", моля да гласува:
  "За" - 2 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  "Против" - 7 гласа.
  Законопроектът е отхвърлен.
  Дневният ред е изчерпан.
  Закривам заседанието.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума