Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
13/05/2015 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  № 553-01-38 от 14.05.2015 г.

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 22 април 2015 г. законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 554-01-36, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 17 февруари 2015 г., № 502-01-21, внесен от Министерски съвет на 20 март 2015 г. и № 502-01-25, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 22 април 2015 г. законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 554-01-36, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 17 февруари 2015 г., № 502-01-21, внесен от Министерски съвет на 20 март 2015 г. и № 502-01-25, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


  ОБЩ ПРОЕКТ!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за допълнение на
  Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г. и бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 34 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В раздел VІ „Министерство на културата”:
  а) създава се нова т. 1:
  „1. „Национална агенция „Музика” – ЕООД, София“;
  б) създава се нова т. 3:
  „3. „Аудиовидео Орфей” – ЕАД, София“.
  2. В раздел VІІІ „Министерство на външните работи” се създава нова т. 1:
  „1. „Агенция дипломатически имоти в страната” – ЕООД, София”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума