Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
04/11/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 553-01-63 от 04.11.2015 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерски съвет на 13.10.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерски съвет на 13.10.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 4 ноември 2015 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерски съвет на 13.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите: Фейзи Бекир – заместник-министър, Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“, Петя Копчева – началник на отдел в Дирекция „Данъчна политика“; от Национална агенция за приходите: Росен Иванов – директор на Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Бекир.
  Според вносителя предложеният законопроект предвижда промени в Закона за корпоративното подоходно облагане в три направления:
  - Промени във връзка с транспониране на две директиви на Съвета на ЕС по отношение на борбата с данъчните измами и укриването на данъци. Очаква се положителен ефект върху предотвратяването на случаите на двойно данъчно облагане, произтичащо от различията в данъчното третиране на разпределените печалби в различните държави членки..
  - Промени, отнасящи се за данъчни облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие. Изрично са изключени отраслите транспорт, енергетика, първично производство, преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти.
  - Промяна в определението за „юрисдикции с преференциален данъчен режим”. От този обхват се изключват държавите-членки на ЕС, както и тези, които обменят информация на основата на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане. Списъкът на държавите/териториите, които отговарят на законовите изисквания за юрисдикции с преференциален данъчен режим, ще се утвърждава със заповед на министъра на финансите.
  С Преходните и заключителни разпоредби се правят промени и в други данъчни закони:
  В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предоставя възможност на дипломатическите представителства в България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местни физически лица, които работят при тях. Променя се реда за авансово облагане на доходите от други източници, като ще се намали възможността за недеклариране и необлагане на случайните и нерегулярните доходи. Предвижда се възможност за приспадане на задължителните здравноосигурителни вноски за всички доходи, които се вземат предвид при определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Към групата на необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗОДФЛ се добавят и средствата, получени по програма „Еразъм +”.

  В Закона за местните данъци и такси се предлага промяна в чл. 10, съгласно която поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти. Няма да се освобождават от данък върху недвижимите имоти сградите, получили сертификат за енергийна ефективност като резултат от обновяването им с публични средства, тъй като за лицата, собственици на тези жилища, би се получила двойна преференция – безвъзмездно саниране и неплащане на данък сгради. Предвижда се вероизповеданията в България да плащат такса за битови отпадъци за имотите, които се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

  В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предлага удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури до 31 декември 2018 г., като ефективен инструмент за предотвратяването на ДДС измамите с участието на несъществуващи търговци и намаляването на нелоялната конкуренция.

  В Закона за данък върху добавената стойност се предлагат промени, свързани с промяна на Директива 2006/112/ЕО по отношение мястото на доставката на услуги и с несъответствия на ЗДДС с Директивата, както и промени в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС. Предлага се доставката на услугата по предоставяне на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия, да бъде освободена от ДДС. Има промяна при определяне на изхабяването(амортизациите). Предложено е изхабяването на данъчната основа на използвана стока, за която е приспаднат данъчен кредит, да се определя на равни части за период от 5 години от придобиването на движимата вещ или 20 години от придобиването на недвижимата вещ. Въвежда се задължение регистрираното лице, което възнамерява да използва и за лични нужди превозни средства с данъчна основа при придобиването над 5000 лв., за което е ползван данъчен кредит, да подаде декларация в НАП за разпределение на направените преки разходи. Предвижда се данъчният кредит, на който регистрираните лица ще имат право, да бъде в размер на 70 на сто от начисления данък при придобиване на тези стоки. Отменя се възможността петролните бази да не издават фискален или системен бон и да не предават по дистанционна връзка на Националната агенция за приходите данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива..

  В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага прагът да бъде намален от 15 000 на 5 000 лв.

  Българската стопанска камара в свое становище подкрепя по принцип законопроекта като предлага отпадането на т. 1 от § 18 и § 21, както и въвеждането на нови промени, незасягащи приходите в бюджета.
  Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя по принцип законопроекта, като изразява резерви по отношение на ниския праг на данъчната основа на материалния актив, използван и за лични нужди.
  Конфедерацията на независимите синдикати в България по принцип подкрепя законопроекта и предлага преразглеждане на подоходното облагане.
  Представителите на „БСП лява България” изразиха несъгласие с липсата на финансова обосновка на законопроекта, както и анализ на очакваните резултати. Изразено бе съображение относно данъчните облекчения за слабо развитите региони и липсата на методика при определяне на такса битови отпадъци в общините.
  Представителите на Реформаторския блок не подкепят предложението за облагането на земеделските земи в строителните граници на населеното място; предлагат промяна съотношението при ползването на данъчен кредит на съвместно ползваните активи, както и увеличаване границата на касовите плащания.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Против“ – 2 и един „Въздържал се” ,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерски съвет на 13.10.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума