Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
28/10/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 553-01-62 от 03.11.2015 г.


  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 502-02-31, внесен от Министерски съвет на 5 октомври 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 502-02-31, внесен от Министерски съвет на 5 октомври 2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 28 октомври 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция.
  Според вносителя ратифицирането на споразумението би допринесло за прогресивното развитие и за прилагането на общата европейска космическа политика, както и за проучване и усвояване на космоса за мирни цели.
  С ратифициране на споразумението ще се предостави възможност за достъп на българските компании (в т.ч. малки и средни предприятия) и на академичните и изследователски организации до участие в проекти по изпълнението на дейности, свързани с космическото пространство, което ще разшири границите на свързаните с космоса научни знания и изследователска дейност.
  С приемането на статут на “европейска кооперираща държава” пред България ще се открият нови възможности за провеждане на активна политика на сътрудничество с останалите страни-членки на Европейската космическа агенция, с принос към европейската кохезия и икономическия растеж, което ще спомогне дейностите в областта на космоса да бъдат осъществявани в по-широка политическа, икономическа, екологична и социална рамка.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 502-02-31, внесен от Министерски съвет на 5 октомври 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума