Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
13/01/2016 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-01-1 / 21.01.2016 г.

  по Доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2014 г., № 502-00-64, внесен от Министерски съвет на 17.09.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2014 г., № 502-00-64, внесен от Министерски съвет на 17.09.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 13 януари 2016 г., разгледа и обсъди Доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерски съвет- Аню Ангелов – секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет; от Министерството на икономиката: Филип Кирев – началник на политическия кабинет и Христо Атанасов – началник отдел „Международно контролирана търговия“; от Министерство на отбраната - Иван Карабашев – началник отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка“ в Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ и Десислава Костадинова – главен експерт в Дирекция „Отбранителна политика“.

  От името на вносителя докладът бе представен от г-н Аню Ангелов.
  През 2014 г. Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките е провел 10 заседания, на които са издадени 74 лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната(ПСО); един сертификат за получател на ПСО; 94 удостоверения за регистрация и трансфер на ПСО и 5 изменения на лицензи и удостоверения.
  Прекратени са по искане на заявителите 2 лиценза за износ, внос и трансфер на ПСО и едно удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО.
  Спрени са 3 лиценза за износ и внос на ПСО, един е отнет и има един отказ за издаването на лиценз за износ и внос на продукти – удостоверение за регистрация и за трансфер.
  Междуведомственият съвет отбелязва нарастване броя на новите заявители за издаване на документи по експортния контрол. Оценява се като положителен факт увеличаването на броя на заявленията за промяна на обстоятелствата, при които са издадени лицензите.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да вземе следното

  РЕШЕНИЕ:

  по Доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2014 г.:

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2014 г., № 502-00-64, внесен от Министерски съвет през 17.09.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума