Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
20/01/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-3 ОТ 26.01.2016 Г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 502-01-101, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 502-01-101, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
  На заседанието присъстваха Ирена Георгиева - заместник-министър на туризма, Екатерина Дацова – директор на Дирекция „Правна“ в Министерство на туризма и Мирослава Владимирова – директор на Дирекция „Концесии“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Със законопроекта, представен от заместник-министър Ирена Георгиева, се поставя началото на цялостната реформа, свързана с поддържането и управлението на морските плажове. Предвижда се функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морските плажове да се поемат от министъра на туризма. Със заповед на министъра на туризма, ежегодно до 31 март, ще се обявяват за неохраняеми морските плажове, които не са предоставени на концесия или не са отдадени под наем. Целта е обезпечаване на водноспасителната дейност по тези плажове, като се предвижда съответните областни управители да могат да предлагат за одобрение на министъра на туризма схема за това. Конкретизират се контролните правомощия на министъра на туризма по закона, като актовете за установяване на нарушение по чл. 10, ал. 4 и 6-8 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра, а наказателните постановления се издават от него или оправомощени от него длъжностни лица.
  Предвижда се на територията на морските плажове, в това число на ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8, поставянето на преместваеми обекти и съоръжения да се разрешава от главния архитект на общината, въз основа на схема одобрена от министъра на туризма.
  С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предвижда двумесечен срок, от влизането в сила на закона, за предаване на наличната документация относно предоставянето на концесия или отдаването под наем на морските плажове, от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Министерство на туризма. Предвижда се и срокът на концесионните договори или договорите за наем, които изтичат до 30 септември 2016 г., да бъде удължен с до една година, със съгласието на концесионера или наемателя. Това се налага поради факта, че прекратяването на договорите и обявяването на тези плажове за неохраняеми ще доведе до невъзможност да се обезпечи водноспасителната дейност, медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане. Целта е да се гарантира стопанисването на плажовете до края на сезона. Предлага се трудовите и служебните правоотношения на служителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществяващи функции по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, да преминат към Министерството на туризма.
  С промени в Закона за туризма се предлага министърът на туризма да осъществява държавната политика в областта на концесиите на морските плажове, а Националният съвет по туризъм да изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с поддържането и управлението на морските плажове.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, в която заместник-председателят на комисията Полина Карастоянова изрази притеснение, че тези изменения се предлагат преди началото на летния туристически сезон и зададе въпрос относно това дали експертния състав на министерството е достатъчен, за да се обезпечи дейността по предоставянето на концесии и отдаване под наем на морските плажове.
  Народният представител Димитър Бойчев изрази мнение, че предлаганите изменения са правилна стъпка в цялостната политиката по управление на морските плажове, но попита какви са мерките, които предвиждат в Министерство на туризма за засилване на контрола и решаване на конкретни проблеми при предоставянето на концесиите.
  Народният представител Ферихан Ахмедова попита по чия преценка и с колко ще бъде удължаван всеки договор, чийто срок изтича до 31 септември 2016 г. и изрази притеснение, че това е предпоставка за създаване на корупционни практики. Според нея за тези договори е по-коректно в закона да се запише – “до приключване на сезона”.
  В отговор от Министерство на туризма изразиха готовност да се обсъдят всички предложения по текста на закона и уточниха, че всеки договор ще се разглежда поотделно в зависимост от конкретните задължения и срока за изтичане предвидени в него.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12, без “Против” и „Въздържали се“ – трима народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 502-01-101, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума