Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
13/01/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-6 от 19.02.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерски съвет на 18 ноември 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерски съвет на 18 ноември 2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 13 януари 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
  На заседанието присъстваха Фейзи Бекир - заместник-министър и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, представители на Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на управляващите дружества и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Фейзи Бекир, е изготвен с цел усъвършенстване на законовите разпоредби и привеждането им в съответствие със законодателството на Европейския съюз.
  Предлагат се изменения по отношение на дружествата в обхвата на закона. На практика обхватът на действащия закон засяга изключително голям брой лица, дори в случаите, когато дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, няма никакво отношение към дейността на българско дружество. Подобно е и становището на Европейската комисия по постъпило запитване № 6765/14/МARK относно съвместимостта на разпоредбите на закона с правото на Европейския съюз. За да не се нарушава принципа на пропорционалност, т.е. мярката да не надвишава преследваната цел, се предлага понятието „свързани лица“ да бъде заменено с понятието „контролирани от тях лица“, определението за „свързани лица“ да бъде отменено и да бъде въведено определение за „контрол“ по смисъла на Търговския закон.
  Предлага се и да бъдат въведени прагове, под които забраните в закона няма да се прилагат. За дружества, дяловото участие в които не е предмет на специална регулация, законопроектът въвежда праг от 10 на сто. Предвижда се в случаите на участие на две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и/или контролирани от тях лица в процедурите по чл. 3 от закона прагът, въведен в забраните по чл. 3, да не може да бъде надвишаван.
  Въвежда се и определение за „действителен собственик“, което е в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията.
  Регламентира се изискването за осигуряване на възможност за установяване на действителните собственици в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849, като се предлага в търговския регистър да се вписват обстоятелства и данни за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които пряко или косвено осъществяват или ще осъществяват дейност, за която се отнасят забраните по чл. 3 от закона. В регистъра няма да се вписват идентифициращи данни за действителните собственици на публични дружества, тъй като за тях се прилага разпоредбата на чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  С цел осигуряване на прозрачност и информираност, както за лицата, участващи в процедурите, така и за административните органи, се предвижда указанията по прилагането на закона да се издават съвместно от министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на правосъдието и те да се публикуват на интернет страниците на съответните министерства.
  Предложените промени в закона няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.
  Писмени становища по законопроекта са постъпили от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на управляващите дружества и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. От АИКБ изразиха и притеснение, че по отношение на ограничението за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, се отива от едната крайност – 1 акция, в другата – 10 на сто и отбелязаха, че прагът от 10 на сто би отблъснал евентуални портфейлни инвеститори като предложиха да се помисли в посока неговото намаляване.
  От името на вносителите Людмила Петкова заяви, че законопроектът е съгласуван с Европейската комисия и че в хода на съгласувателната процедура е имало бележки от БНБ и КФН, като всички те са отразени.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 10, без “Против” и „Въздържали се“ – 5-ма народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерски съвет на 18 ноември 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума