Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
07/09/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-41 от 09.09.2016 г.

  по проекта за решение относно Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз № 654-02-73, внесен от Мариана Тодорова и група народни представители на 28.07.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по проекта за решение относно Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз № 654-02-73, внесен от Мариана Тодорова и група народни представители на 28.07.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 7 септември 2016 г., разгледа и обсъди проекта за решение относно Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз № 654-02-73, (Споразумението) внесен от Мариана Тодорова и група народни представители на 28.07.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката - Диана Найденова – директор на Дирекция „Външноикономическа политика“ и Борис Михайлов – държавен експерт в Дирекция „Външноикономическа политика“; от Министерството на външните работи - Злати Кацарски – началник отдел „САЩ и Канада“ в Дирекция „Америка“, Ралица Димитрова – дипломатически служител І степен в отдел „Икономически и финансови въпроси на ЕС“ в Дирекция „Политики и институции в ЕС“ и Явор Иванов – дипломатически служител ІV степен в отдел „Международно право“, Дирекция „Международно право и право на ЕС“; Леда Шиякова от Представителството на Европейската комисия в България; от КНСБ – Любослав Костов и Любен Томев; от КТ „Подкрепа” – Ваня Григорова; от Сдружение „Солидарна България“ - Георги Христов, Ирина Алексова и Чавдар Найденов.
  Проектът за решение беше представен от н.п. Мариана Тодорова.
  Тя представи искането на ПГ на АБВ за провеждане на изслушване на министър-председателя за българската позиция по сключването на Споразумението в срок до 31 октомври; за представяне на анализ за очакваните ефекти за страната ни от влизането в сила на Споразумението; за налагане на ограничения на действието на Споразумението в различни сектори. Препоръчва се правителството да не дава съгласието на страната ни за временно влизане на Споразумението в сила преди представянето на анализа пред народните представители.
  Председателят на комисията Петър Кънев запозна членовете на комисията и присъстващите с писмо на председателя на гръцкия парламент до ръководителите на националните парламенти на Европейския съюз, с което уведомява за създаването на Специална комисия в гръцкия парламент във връзка със съдържанието и процедурите на трансатлантическите споразумения.
  Петър Кънев уведоми присъстващите също, че на 7 юли 2016 г. на заседание на КОРЕПЕР представителите на България и Румъния са подкрепили Споразумението.
  Представителите на „Солидарна България” не подкрепят Споразумението, предвид нищожния дял на търговския стокообмен между България и Канада; незащитения интерес на малкия и средния бизнес; институционализирането на паралелната съдебна система на арбитраж, която облагодетелства мултинационалните компании и др.
  Представителите на КТ ”Подкрепа” и КНСБ категорично не подкрепят Споразумението и го отчитат като особено рисково за българската икономика. То не трябва да бъде приемано, преди да се направи анализ на въздействието от сключването му върху икономиката и устойчивото развитие. Списъците за достъп до пазара на услуги да бъдат позитивни, а не негативни. Това е нов подход при търговските споразумения, който е против интересите на гражданите. Иска се изключването на т.нар. ratchet клауза, при която правителствата нямат право да въвеждат нови стандарти и изисквания.
  КНСБ поставят и редица други условия за промени в преговорните позиции като включване на раздел за трудовите стандарти и права за защита на наемния труд, съобразно правилата на МОТ; запазване правото на държавите-членки за регулиране услугите от обществен интерес; гарантиране защитата на най-високите стандарти за опазване на околната среда и на потребителите, премахване на визовия режим и др.
  Представителят на Министерство на външните работи декларира подкрепа за Споразумението и коментира, че то има икономическо и геополитическо значение за страната ни. Той подкрепи и предложението за решение, защото българското правителство има позиция по въпроса.
  Представителят на Министерството на икономиката Диана Найденова подчерта, че преговорите по Споразумението протичат в периода 2009-2014 г. Това, което е договорено до 2014 г. остава в сила и нови изменения и допълнения не са правени. През м. септември стартират дебати в Европейския парламент, който следва да даде съгласие за подписването.
  Европейският съюз има много такива споразумения, последното от които е с Корея, което също е в режим на „временно прилагане”. Механизмът на „временно прилагане” се базира на Лисабонския договор, защото общата търговска политика е от наднационална компетентност. С цел да не се забавя действието на постигнатите договорености винаги се пристъпва към „временно прилагане”. Счита се, че Споразумението ще има положителна роля върху българската икономика. В областта на търговията стокообменът с Канада в отделни години надхвърля 200 млн. щ.д. и търговията с услуги надхвърля 45 млн. щ.д.
  Изразените опасения за селскостопанския сектор нямат основание. Постигнати са преференциални условия, от които България може да се възползва.
  Публичните услуги не са предмет на изрични договорености. Те са изключени от Споразумението. България е изключила и социални, здравни и образователни услуги от обхвата.
  България изрично е вписала и своя мораториум върху добива на шистов газ. В изрична глава има текстове, които са свързани с трудовите и социалните стандарти за защита на договореностите, постигнати с МОТ.
  По отношение на инвестиционният механизъм и действието му върху малките и средните предприятия не следва да има опасения. Арбитражът не е нова практика в българското договаряне. В над 60 договора има арбитражни клаузи. В Споразумението са постигнати много по-добри текстове, които парират фриволните искове към страната ни. Има механизъм за съдействие на малките и средните предприятия.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 5 гласа и 6 гласа „Въздържали се”, без гласове „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не приеме проекта за решение относно Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз № 654-02-73, внесен от Мариана Тодорова и група народни представители на 28.07.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума