Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/09/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-44 от 15.09.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“, № 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 1 август 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“, № 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 1 август 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 септември 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“.
  На заседанието присъстваха Любен Петров - заместник-министър на икономиката, Желяз Енев – директор на Дирекция “Икономически политики за насърчаване” в Министерство на икономиката и Станислав Ангелов – директор на Дирекция “Развитие на малките и средни предприятия” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Любен Петров. Той посочи, че програмата “Евростарс-2” е предназначена за малките и средните предприятия, провеждащи научноизследователска и развойна дейност. Тя предоставя възможност за съвместно национално и европейско финансиране на международни научноизследователски проекти. Изискването е в проекта да участват най-малко две юридически лица от различни страни-членки.
  До две години от приключването на проекта полученият краен продукт трябва да бъде внедрен в производството или на пазара.
  Програмата “Евростарс-2“ допринася за изпълнение на целите на „Хоризонт 2020“, свързани с ускоряване на развитието на технологиите и иновациите, които са в основата на конкурентноспособния бизнес.
  Секретариатът на ЕВРИКА е изпълнителната структура, която управлява съвместната програма “Евростарс-2”, наблюдава изпълнението й и получава, разпределя и наблюдава финансовото участие на Общността в съвместната програма “Евростарс-2”.
  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е организацията, която координира дейността по програмата в България. Разходите за дейностите по организацията и координацията на дейностите по подготовката и участието на Република България в съвместната програма „Евростарс-2“ и за националното финансиране на проектите, участващи в съвместната програма „Евростарс-2”, са за сметка на бюджета на Министерството на икономиката за съответната година, съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд. Приносът на България към проекта ще бъде в размер на 500 000 евро годишно за периода на програмата.
  Ратифицираният договор ще позволи изплатените субсидии от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на българските участници в проекти по „Евростарс 2“ да бъдат реимбурсирани от страна на Секретариата.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“, № 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 1 август 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума